Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramwaj niskopodłogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł omawia wpływ wysokości podłogi tramwaju oraz wysokości peronu na czas wymiany pasażerskiej i, w konsekwencji, na uzyskiwane czasy przejazdów tramwajów. Badania zostały przeprowadzane na tramwajach Skoda 16T i 19T, Moderus Beta, Konstal 105NaWr, Protram 205WrAS, na wielu liniach i przystankach Wrocławia, w różnych porach doby. Analiza wyników wykazała, że wpływ ten nie jest znacząco istotny.
EN
The article presents the effect of researches conducted on different types of trams of the Municipal Transport Company (MPK) in Wrocław. The research was carried out on the trams Skoda 16T and 19T, Moderus Beta, Konstal 105NaWr, Protram 205WrAS, on many lines and stops in Wrocław, at different times of day. Analysis of the results showed that this impact is not significant.
PL
W pracy proponuje się dla tramwaju o konstrukcji niskopodłogowej zastosować napęd bezprzekładniowy (NB) bazujący na maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM). Ze względu na ograniczoność rozmiarów takiej maszyny i niezbędną jej przeciążalność, na podstawie wyników komputerowego 2D modelowania pola magnetycznego otrzymano krzywą magnesowania maszyny i zbudowano w środowisku MATLAB/Simulink wirtualny komputerowy model PMSM z uwzględnieniem jej nasycenia magnetycznego. W wózku pociągowym specjalnej konstrukcji dla tramwaju niskopodłogowego z powodu ograniczonej przestrzeni dla instalacji 4-ch silników napędzających koła niemożliwe jest stosowanie ciągłego czujnika kątowego położenia wirnika, który umożliwiłby kształtowanie wyrównanego momentu elektromagnetycznego. Dlatego wykorzystano układ z trzech czujników Halla, zamontowanych w silniku, a dla uniknięcia pulsacji momentu elektromagnetycznego, które powodowałyby szybkie zużycie obręczy kół tramwajowych, zastosowano obserwator hybrydowy, który oblicza prędkość kątową, a także funkcje trygonometryczne sin i cos bieżącej wartości kąta położenia wirnika wg sygnałów z dyskretnych czujników Halla. Dla badań opracowanego układu dwustrefowego sterowania prędkości PMSM stworzono model komputerowy NB, który symuluje pracę cyfrowego systemu sterowania. Na modelu przeprowadzono szereg doświadczeń, które wykazały poprawność zastosowanego rozwiązania.
EN
It is proposed to apply direct electric drive (DED) based on synchronous machines with permanent magnets (PMSM) to drive of five-section low-floor tram. Given the limited size of the motor and its required overload capacity, based on the results of computer modeling of 2D magnetic field, the magnetization curve of machines was obtained and virtual computer model of PMSM was created in MATLAB/Simulink taking into account magnetic saturation of the machine. In vehicle cart designed especially for low-floor trams, the space for installation of 4 motor-wheels with DED is limited. Therefore it is impossible to use continuous angular sensor of the rotor position, which would facilitate smooth shape of electromagnetic torque. That is why Tyree Hall sensors are used. To prevent pulsation of electromagnetic torque, which would lead to rapid wearing of tram wheels’ rims, hybrid observer is applies. This observer calculates angular speed and trigonometric functions sin and cos of rotor position angle on the basis of discrete Hall sensors signals. For the study of developed two-zone speed control system of PMSM of DED, the computer model that simulates the work of a digital control system was created. Using the model, series of experiments were conducted. They showed the efficiency of the applied approach.
EN
Modern tram designs use different conceptions of how to implement the low-floor functionality. The key construction part is the bogie running gear which has to accommodate the lower part of the tram body. To adjust the low-floor level, many low-floor tram bogies have different types of guidance of independently rotating wheels with no central axle between the two wheels. Lack of self-steering mechanism in the form of central axle coupling or an external guiding device creates several inherent problems, such as insufficient guiding and excessive wear. Another important context is the safety against derailment when the vehicle negotiates a curved track. In this study the dynamic behaviour of non-powered bogies with different types of guidance of independently rotating wheels are presented using computer simulation models. The simulation results of the Y/Q index are compared for the two track configurations (curved and tangent sections) and four different kinds of bogie running gear.
PL
Artykuł przedstawia optymalizację charakterystyk dynamicznych układu napędowego, zawierającego 2 sprzęgła 4-cięgłowe, stosowanego w tramwajach niskopodłogowych z klasycznymi wózkami napędowymi. Praca ta jest kontynuacją poprzednich, gdzie analizowano właściwości kinematyczne, elasto-kinematyczne i dynamiczne takiego układu. Jako cel optymalizacji dynamicznego modelu układu napędowego tramwaju o 2 stopniach swobody przyjęto minimalizację drgań kątowych wału silnika i tulei pośredniej podczas toczenia się zestawu kołowego ze stałą prędkością. Zdefiniowano 6 zmiennych decyzyjnych opisujących parametry geometryczne, masowe, sztywnościowe i tłumienne układu. Otrzymane wyniki optymalizacji wykazują możliwość polepszenia obu kryteriów o ponad 60%.
EN
The article presents the optimization of dynamic characteristics of the power-train, including 2 clutch 4-link couplers, used in the low-floor trams with conventional bogies drive. This paper is a continuation of the previous one, where the authors analyzed the properties of kinematic and dynamic-elastic-kinematic of such a system. The objective of optimization for dynamic model of power-train has been defined to minimize vibration angle engine shaft and the intermediate sleeve while rolling the wheel set at a constant speed. Six decision variables describing parameters of geometry, mass, stiffness and damping of the system has been defined. The obtained results of optimization shows that it is possible to improve both criteria by more than 60%.
PL
Wprowadzenie zestawów kołowych z osią łamaną (nazywaną też portalową) w niekonwencjonalnym wózku typu IRW (Independently Rotating Wheels) umożliwiło zmianę konstrukcji tramwaju na bardziej komfortową dla pasażera równocześnie powodując ciąg problemów związanych z dynamicznym zachowaniem się takiego rozwiązania. W pewnych sytuacjach wózek typu IRW wykazuje gorsze cechy kinematyczne i dynamiczne niż rozwiązanie klasyczne ze sztywną osią nakładającą więzy na prędkość toczenia się koła lewego i prawego w zestawie kołowym. Zastosowanie układu sterującego w wózkach napędnych umożliwia przekazanie momentu korygującego ruch, który ma na celu poprawę zachowanie się wózka podczas manewrów niekorzystnych dla dynamiki układu, np. jazdy po łuku. W artykule zostanie przedstawiony proces modelowania dynamiki wózka z niezależnie obracającymi się kołami wspomaganymi układem sterowania.
EN
Wheelsets with a cranked axle, which are introduced in the unconventional type of bogies with IRW (Independently Rotating Wheels), allowed to redesign the tram construction to more comfortable for the passenger. Simultaneously, such a solution is causing a series of problems related to the dynamic behavior of the vehicle. In certain situations the bogie with IRW exhibits worse kinematic and dynamic characteristics than the classical bogie solution with a rigid axle, which is imposing constraints on the angular speed of the left and right wheel in the wheelset. The application of the steering system in the traction bogies enables the transmission of the steering torque, which purpose is to improve the behavior of the bogie during maneuvers disadvantageous for the dynamics of the system, e.g. riding on a curve. The article discusses the issues concerning the unconventional bogies modelling and selection of their control strategies.
PL
Artykuł przedstawia analizę dynamiczną przestrzennego sprzęgła 4-cięgłowego, znakoprzemiennego, stosowanego w tramwajach niskopodłogowych z klasycznymi wózkami napędowymi. Praca ta jest kontynuacją poprzednich, gdzie analizowano właściwości kinematyczne i elastokinematyczne takiego sprzęgła. W celu opisu dynamiki układu przekazywania momentu napędowego od silnika do zestawu kołowego tramwaju, dotychczasowy model sprzęgła został rozszerzony o parametry masowe. Obliczono przebiegi czasowe momentu napędowego w zależności od pionowych drgań zestawu kołowego, pochodzących np. od nierówności toru.
EN
This paper presents dynamic analysis of spatial, 4-link coupler system used in low floor tram power-trains with classic drive bogies. This paper is a continuation of previous work, where the properties of kinematic and elastokinematic such coupling were analysed. In this work, the model was extended by the coupling parameters of the dynamic system giving mass transfer driving torque from the engine to the tram wheel set. The waveforms of torque, depending on the vertical vibration of the wheel set, derived from the inequalities of the track were calculated.
PL
W pracy przedstawiono proces rozwoju floty nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów użytkowanych przez polskich przewoźników miejskich. Wskazano najczęściej wykorzystywane w kraju schematy konstrukcyjne oraz producentów pojazdów.
PL
Artykuł przedstawia elastokinematyczną analizę przestrzennego sprzęgła 4-cięgłowego, znakoprzemiennego, stosowanego w tramwajach niskopodłogowych z klasycznymi wózkami napędowymi. Artykuł ten jest kontynuacją poprzedniej pracy, przedstawionej na zeszłorocznej konferencji, gdzie analizowano tylko właściwości kinematyczne takiego sprzęgła. W tej pracy wyznaczono doświadczalnie charakterystyki liniowej i kątowej sztywności tulei metalowo-gumowych instalowanych w cięgłach sprzęgła. Oszacowane sztywności wprowadzono następnie do modelu sprzęgła, w którym poza rozważanymi tulejami, pozostałe elementy są uważane za idealnie sztywne. Obliczono zastępczą macierz sztywności sprzęgła i wybrane jej współczynniki porównano z wynikami uzyskanymi wykorzystując drugą metodę, znaną z literatury.
EN
The paper presents elastic-kinematic analysis of spatial, 4-link coupler system used in low floor tram power-trains with classic drive bogies. This article is a continuation of previous work presented at last year's conference, where only the kinematic properties of such coupling were analysed. In this paper, the experimental characterization of linear and angular stiffness of metal and rubber bushing installed in arms horizontal coupling are calculated. Estimated stiffness has been then inserted into the coupling model in which the outside of the considered cores, other elements are considered to be perfectly rigid. Calculated clutch replacement stiffness matrix and selected coefficients have been compared with the results obtained using the second method, known from the literature.
9
Content available remote Nowy tramwaj z gwiazdami
10
Content available remote The conception of the experimental rail vehicle
EN
Purpose: The article deals with the advance configuration and the installation of vehicle components to the experimental rail vehicle powered by the traction battery. Particularly the paper focus on the research problems of the construction of the experimental rail vehicle (bogie), the structure of electrical equipment of experimental rail vehicle (traction drive, control system, power supply system and the research problems of the influence between the different systems placed on the experimental rail vehicle are mentioned as well. Design/methodology/approach: The design of the experimental rail vehicle which has a foursome mechanically independent drives and each drive has own DSP controller, is specific. The mentioned configuration ensures the coordination of the traction forces between traction drives, which create one bogie with independently rotating wheels, provides the necessary energy flows. For the reason of the effects of the control to running characteristics the experimental rail vehicle has a lot of sensors and the other measuring devices. Findings: The problems of EMC - influence elimination of traction drive with PMSMs, control and measurement are solved. The sophisticated structure of the conception of the vehicle, which is expected to minimization of influence to the sensitive precision measuring equipment from, was designed during the development of the experimental rail vehicle (the minimization was achieved by LCD and LC filter modules). Research limitations/implications: The vehicle with four PMSMs form the whole traction vehicle drive with the total nominal power of 5 kW because of the budget is limited. Originality/value: The special conception of rail vehicle, which is mechanically designed by Rolling Stock Research Institute, is constructed at the JPTF for the purposes of experimental research on vehicles with independently rotating wheels.
PL
Artykuł przedstawia kinematyczną analizę przestrzennego układu dwóch szeregowo połączonych sprzęgieł 4-cięgłowych, znakoprzemiennych, stosowanych w niskopodłogowych tramwajach z klasycznymi wózkami napędowymi. W pracy zawarto opis konstrukcji mechanizmu oraz zasadę jego działania. Sformułowano nieliniowy model obliczeniowy układu pojedynczego oraz podwójnego sprzęgła, które może pracować przy wychylonych i przesuniętych wałach napędowych. Założono idealne przeguby kinematyczne w mechanizmie. W analizie symulacyjnej rozważono wpływ różnych parametrów konstrukcyjnych sprzęgła na jego zdefiniowane wskaźniki jakości pracy, jak np. równobieżność, czy bicie promieniowe przy różnych położeniach wału wyjściowego.
EN
The paper presents kinematic analysis of spatial, double 4-link coupler system used in low floor trams power-trains with classic drive bogies. A design description of the mechanism and its operation principles are explained. Nonlinear model of single and double coupler, acting for various axle positions, is formulated under assumptions of ideal kinematic joints. Kinematic analysis is focused on influence of the couplers dimensional parameters on its quality factors, like homokinecity and ran out in various operation conditions.
12
Content available Niskopodłogowy tramwaj Solaris Tramino S105p
PL
Zaprezentowany po raz pierwszy publicznie w 2009 r. prototyp tramwaju niskopodłogowego Tramino S100, stanowił zwieńczenie prowadzonych od kilku lat prac nad skonstruowaniem nowoczesnego pojazdu, a jednocześnie tańszego w produkcji od zachodnich konkurentów. Znana w Europie, a także poza nią, z produkcji nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, polska firma Solaris Bus & Coach z podpoznańskiego Bolec h owa tym samym data wyraźny sygnał o chęci dołączenia do dosyć wąskiego i raczej ekskluzywnego grona producentów miejskiego taboru szynowego. Aby jednak zaistnieć na rynku, potrzebny byt jeszcze kontrakt na dostawę serii wagonów. Zwycięstwo w przetargu na wyprodukowanie czterdziestu tramwajów dla MPK Poznań stworzyło taką szansę i w efekcie powstał zmodyfikowany projekt tramwaju Tramino S105p.
PL
Od 15.10.2007r. do 15.10.2008r. z rozpatrywanego obsza.ru, tj. z Zachodu, przyjęte zostały zamówienia na 457 tramwajów niskopodłogowych. Niniejszy przegląd (tłuma.czenie za Stadtverkehr 12/08) ilustruje podział rynku w tym sektorze.
PL
W okresie od 15.10.2006 r. do 15.10.2007 r. z rozpatrywanego obszaru, tj. z "Zachodu", przyjęte zostały zamó.wienia na łącznie 328 tramwajów niskopodłogowych. Przegląd ten (tłumaczenie za Stadtverkehr 12/2007) ilustruje podział rynku w tym sektorze.
15
Content available remote Doświadczenia z eksploatacji tramwaju typu Skoda 16T we Wrocławiu
PL
Jednym z najnowocześniejszych tramwajów w Polsce jest nisko-podłogowy tramwaj typu SKODA 16T. Prace przygotowawcze do jego eksploatacji na trasach linii nr 6 i nr 7 we Wrocławiu zapoczątkowano w 2005r. Przeprowadzone w roku 2006, po wyznaczonych odcinkach tych linii, testy i jazdy próbne wagonu tramwajowego typu SKODA 16T wykazały, że spełnia on wszystkie wymagania MPK Sp. z o.o. Wrocław, co zaowocowało uzyskaniem dla niego Świadectwa Homologacji Ministra Transportu RP. Wprowadzenie do eksploatacji nastąpi po zakończeniu na całej trasie prac remontowych i przygotowaniu infrastruktury torowej dla taboru niskopodłogowego.
EN
One of the most modern tram cars in Poland is low floor tram car type of SCODA 16T. The preparation works before its exploitation on routes of line No 6 and No 7 in Wrocław began in 2005. The tests and drive-tests run in 2006 at selected sections of these lines pointed that the tram car satisfies all demands of Public Transport Company in Wrocław and get certification of approval from the Ministry of Transportation of Polish Republic. The tram car implementation is planned after the end of modernization works and preparation of rail infrastructure for low floor tram cars.
16
Content available Tramwaje NGT-6 w Krakowie
PL
Historia tramwajów niskopodłogowych w Polsce rozpoczęła się nie, jak zwykliśmy sądzić, w ostatnich latach XX w., ale juz w 1930 r. Wtedy to, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, zaprezentowano tramwajowy wa.gon doczepny, którego podłoga w części środkowej miała obniżony poziom. Wagon ten został zbudowany w Poznaniu, a obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Komunikacji Miejskiej w Krakowie i stanowi ciekawostkę historyczną.
17
Content available Niskopodłogowe tramwaje z PESA Bydgoszcz
PL
PESA Bydgoszcz SA, dzięki kontraktowi zawartemu z gminą miastem Elbląg w 2005 r. na dostawę 6 tramwajów niskopodłogowych, wkroczyła na rynek wagonów tramwajowych. Do dzisiejszego dnia te trójczłonowe jednostki, (lot. 1), eksploatowane od grudnia 2006 r. przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o., pokonały łącznie około 200 tys. km. Obecnie Pesa realizuje zamówienie na dostawę 15 niskopodłogowych, pięcioczłonowych tramwajów typu 120N (fot. 2) dla Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
PL
W okresie od 15.10.2001 r. do 15.02.2002 r. w Europie Zachodniej zamówienia na tramwaje niskopodłogowe wynosiły łącznie 370 pojazdów. W tym samym okresie zamówiono 183 tramwaje o niskiej i średniej wysokości podłogi i 27 wysokopodłogowych. W USA do eksploatacji weszło ponadto 20 tzw. "Hertage Cars" - pojazdów wysokopodłogowych zbudowanych na starych modelach: 10 w Nowym Orleanie na wózkach Tatry, 8 w Tampa oraz pozostałe w innych miejscowościach.
PL
W referacie omówiona jest charakterystyka producenta pojazdów szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Zostały również przedstawione sylwetki najnowszych produktów, takich jak: spalinowe i elektryczne autobusy szynowe, spalinowe i elektryczne zespoły trakcyjne, pasażerskie i inspekcyjne autobusy szynowe oraz tramwaj niskopodłogowy. Na koniec w kilku słowach zostały omówione zagadnienia powiązania logistyki oraz planowania produkcji nowych pojazdów szynowych.
EN
PESA Bydgoszcz SA deals with construction and modernization of rolling stock for Polish State Railways, as well as private and foreign rolling stock owners. The development of PESA Bydgoszcz SA is connected with the new product introduction. Own products of PESA Bydgoszcz SA are: diesel and electric rail-buses, diesel and electric multiple units, low-floor trams.
20
Content available Rozwój tramwajów i kolejek miejskich. Cz. 2
PL
W okresie od 15.10.2000 r. do 15.10.2001 r. zamówiono łącznie 314 tramwajów niskopodłogowych, z czego 39 to tramwaje z 70% udziałem części niskopodłogowej, a pozostałe tramwaje były w 100% niskopodłogowe. 267 wagonów to pojazdy z tzw. platformy systemowej. Przedstawiamy Czytelnikom doroczny przegląd nowych konstrukcji tramwajów, opublikowany w Stadtverkehr 1/2002, autorstwa wybitnego eksperta - Harrego Hondiusa. Pierwszą część artykułu opublikowano w TTS 5-6/2002.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.