Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono efekty rocznej pracy instalacji termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków w Tarnowie, w odniesieniu do zmniejszenia ilości osadów ściekowych i problematyki gospodarki osadowej regionu tarnowskiego. Stwierdzono, że zastosowany proces pozwala na znaczne ograniczenie ilości powstających osadów oraz daje możliwość uporządkowania w pewnym stopniu gospodarki osadowej w regionie miasta Tarnowa.
EN
The plant for thermal hydrolysis and digestion of sewage sludge at the municipal sewage treatment plant in Tarnow was described. In 2014-2016, about 18 400 t of dry solid sewage sludge were produced. After the installation of thermal hydrolysis and digestion was started in 2017, the amt. of sludge was reduced by more than 36% in dry solids, and more than 52% in total, when compared with quantities processed in 2014-2016.
PL
Infiltracyjne ujęcie wody Świerczków w Tarnowie eksploatowane jest od 1910 r. W okresie budowy ujęcia okoliczne tereny były niezagospodarowane, wolne od potencjalnych przemysłowych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych. Studnie ujmują wody plejstoceńskiego poziomu wodonośnego, który okresowo jest dodatkowo zasilany wodami rzecznymi z Dunajca. Ujęcie graniczy bezpośrednio z terenami przemysłowymi należącymi do Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach (ZAT SA), które rozpoczęły swą działalność w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Wartości parametrów fizykochemicznych wód podziemnych plejstoceńskiego poziomu wodonośnego w rejonie ujęcia Świerczków w Tarnowie wskazują na znaczne przeobrażenie składu chemicznego tych wód. Potwierdzają to m.in. podwyższone zawartości jonów Cl-, Na+, K+, NH4+, Al3+, Cd2+,jakrównieżobecnośćwielojonowychtypówchemicznychwiększościbadanychwód. Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za obecny stan chemiczny i jakość badanych wód są zdeponowane odpady na terenie oraz wokół ZAT SA oraz emitowane z tych zakładów zanieczyszczenia, które bezpośrednio lub pośrednio przenikają do wód podziemnych.
EN
The Świerczków infiltration groundwater intake in Tarnów has been exploited since 1910. While building the intake, the surrounding area was undeveloped and free of potential industrial sources of groundwater contamination. At present, the Świerczków intake is surrounded by an industrial area of a large chemical company Zakłady Azotowe in Tarnów Mościce SA established in the 1920s. The infiltration wells extract water from the Pleistocene aquifer periodically additionally recharged by surface waters from the Dunajec River. Physiochemical parameters indicate significant changes in chemical composition of groundwater from the Pleistocene aquifer around the Świerczków water intake. Increased contents of Cl-, Na+, K+, NH4+, Al3+and Cd2+ ions as well as the presence of multi-ion chemical types of most of the tested waters confirm the above theory. The wastes deposited in the area of Zakłady Azotowe and around, as well as pollution emitted by the factory are the main factors responsible for the quality and chemical state of the groundwater because of their direct and indirect permeation to water.
EN
Infiltration groundwater intake in Kępa Bogumiłowicka exploited by Waterworks Tarnów Ltd, apart from infiltration groundwater intake in Swierczków and surface water intake, determines one of three sources of water-supply for agglomeration of Tarnów. Despite very high compliance to pollutions infiltration from surface, exploited pleistocene aquifer possesses water resources of very high quality. Project assumptions of connection of southern by-pass of Tarnów with projected motorway A4 foresee exit, which will run throughout area of intake. Projected investment is a serious danger for quality of drawn water and thus serious danger for future of intake. Limitation or exclusion from exploitation of infiltration groundwater intake in Kępa Bogumilowicka, can cause appearance of serious water deficiency in agglomeration of Tarnów.
PL
1 kwietnia 2001 r. w godzinach przedpołudniowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach "odstawiano" jednostkę półspalania metanu. W czasie rutynowych czynności opróżniania instalacji i przygotowania jej do postoju pękł rurociąg tzw. ługu arsenowo-potasowego w kanale podziemnym. Wyciek dostrzeżono, gdy część substancji pozostających w instalacji został uwolniona do kanalizacji ściekowej.
EN
This paper presents technological and technical modifications of sewage treatment technology in the Tarnow Group Sewage Treatment Plant with a view to adapting to new law requirements related to cleaned sewage. The new integrated phosphorus and nitrogen removal technology was implemented in three stages which were precisely described. All technological changes introduced over the years 1996-2002 allowed for the stabilisation of the sewage treatment process. The goal of the conducted researches was also the greatest phosphorus concentration accomplishment in sludge with a view to its future reusing as a raw material for phosphorus recovering. Introduction of a new technological process causes an increase of phosphorus concentration in excessive sludge, which results in its significant content in ash and enlarges the attractiveness of that waste as phosphorus source for fertiliser purposes.
EN
The paper presents methods of phosphorus recovering from municipal sewage and also research results on phosphorus removing from municipal sewage treatment plants. It has been found that auto-thermal combustion process of the dehydrated sewage sludge in which combustible elements of sewage sludge are used as a fuel is possible. Ash amount, after combustion, is estimated to be about 10% of the total amount of wet mass of sewage sludge. Ash contains about 30% of FePO4 and its major crystal phases are SiO2, CaSO4 and Fe2O3. The most advantageous outputs of extraction of the phosphorus compounds from the ash were obtained by the use of nitric acid.
PL
W niniejszej pracy zostały zaprezentowane metody odzysku fosforu ze ścieków i osadów komunalnych, oraz wyniki badań nad odzyskiem fosforu z osadów biologicznych pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych. Stwierdzono, że możliwe jest autotermiczne wysuszenie osadu dzięki wykorzystaniu ciepła spalania jego palnych składników, co pozwala na zmniejszenie ilości osadu do 10 % początkowej masy mokrego osadu. Sypki popiół zawiera rzędu 30% FePO4 a jego głównymi fazami krystalicznymi są: SiO2, CaSO4 i Fe2O3. Badania ekstrakcji popiołu kwasami mineralnymi pozwoliły otrzymać najkorzystniejsze wyniki w przypadku stosowania kwasu azotowego.
8
Content available remote Odzysk fosforu z osadów z oczyszczania ścieków komunalnych
EN
This work presents research results on the phosphorus recovery from the sludge from sewage-treatment plant "Kujawy" in Krakow. The laboratory scale experiments on real sewage (total P around 1.1 mg per 1) were very successful in phosphorus recovery and produced sodium phosphate, for further industrial utilization, and ferric sulfate known as a PIX. The following steps of the recovery processes are described in detail.
PL
Przedstawiono wyniki metody strąceniowej do usuwania fosforu w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Do strącania fosforu zastosowano preparat PIX, będący 40,5% roztworem Fe2(SO4)3 w ilości około 58 g/m3 ścieku. Pozwoliło to na zmniejszenie stężenia fosforu do poniżej 1,5 mg/dm3 w oczyszczanych ściekach, co odpowiada wymogom przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2000 r. Analiza ekonomiczna wykazała, że w 2000 roku przyrost kosztów z tytułu chemicznego strącania fosforu wyniósł 7-8%.
EN
The findings of the precipitation method used for phosphate removal in the title treatment plant are presented. Precipitating agent PIX, being a 40,5% Fe2(SO4)3, was used in the amount of 58g/m3 of waste water. It allowed to reduce phosphate comcentration to less than 1,5 mg/dm3 in the waste water treated, corresponding to the requirements obliged from 1.1.2000. The cost increase due to chemical phosphate precipitation was 7-8% in 2000.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.