Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 473

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
1
Content available remote The effects of ICTs' application in enterprises on the NewConnect market
EN
The subject of the analyses carried out is the use of ICTs by enterprises listed on the NewConnect market. The aim of the article is to identify the basic effects of the use of ICTs in Polish enterprises carrying out innovative activities (listed on the NewConnect market). The study used the CASI technique (a sample of 60 innovative enterprises). The study used methods such as: analysis, synthesis, deduction and induction.
PL
Przedmiotem przeprowadzonych analiz jest stosowanie technologii teleinformatycznych przez przedsiębiorstwa notowane na rynku NewConnect. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych efektów stosowania ICT w polskich przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną (notowanych na rynku NewConnect). W badaniu wykorzystano technikę CASI (badanie na próbie 60 innowacyjnych przedsiębiorstw). Zastosowano metody: analizy, syntezy, dedukcji oraz indukcji.
PL
Aż 70% wykonawców uważa, że zaawansowane technologie zwiększają produktywność, poprawiają harmonogramy robót budowlanych i bezpieczeństwo. Wpływa na to także oprogramowanie, nowoczesne materiały i ich innowacyjne wykorzystanie. Wszystkie te elementy łączy wspólna cecha – jeszcze 50 lat temu nie istniały, a dziś coraz częściej można je spotkać na budowach. Przemysł 4.0 i rozwój inżynieryjny sprawiają, że jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej niezwykłych i pionierskich inwestycji, a bycie częścią branży budowlanej nigdy nie było tak ekscytujące jak dzisiaj.
PL
Pandemia koronawirusa istotnie zmieniła świat. Oprócz wzmożonej troski o zdrowie, pojawiają się również problemy gospodarcze. Dzisiaj wiele firm musi zmienić strategię działania, aby przezwyciężyć ten najtrudniejszy okres. Zaistniała sytuacja może stać się jednak szansą dla przedsiębiorców.
PL
Pandemia koronawirusa istotnie zmieniła świat. Oprócz wzmożonej troski o zdrowie, pojawiają się również problemy gospodarcze. Dzisiaj wiele firm musi zmienić strategię działania, aby przezwyciężyć ten najtrudniejszy okres. Zaistniała sytuacja może stać się jednak szansą dla przedsiębiorców.
5
Content available The health role of smart home bathroom
EN
Social health awareness in the context of medical prophylaxis influences the current trends in the design of modern domestic bathrooms. The importance of the health role of the modern bathroom also results from the current social and economic situation around the world, resulting in the need for independent health control and the developing need for medical prophylaxis, taking care of immunity and psychophysical condition in the face of public health threats. Therefore, it was necessary to investigate the health factors in bathroom design based on research and analysis of literature and materials from foreign research institutes. The study concerned design possibilities in the selection of bathroom equipment elements enabling a wide range of comfort and supporting and monitoring the health of bathroom users. The research included a review and analysis of technologically advanced solutions, intelligent solutions, including Internet of Things (IoT) technologies, ensuring health prophylaxis in the home bathroom. The potential for the use of innovative technologies and the possibility of process control, easy flow of information in relation to the external environment (e.g. remote contact with a doctor) was indicated. The need for easy and intuitive use of intelligent devices was taken into account, as well as the possibility of independent, systematic control and protection of health without the need for stationary medical visits, with a view to time and safety of healthcare professionals and patients. The research results summarize the fields of medicine where smart bathroom appliances can create new opportunities to improve user health.
PL
Społeczna świadomość zdrowotna w kontekście profilaktyki medycznej wpływa na aktualne tendencje w projektowaniu nowoczesnych łazienek domowych. Znaczenie zdrowotnej roli współczesnej łazienki wynika również z aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej na całym świecie, skutkującej koniecznością samodzielnej kontroli zdrowia oraz rozwijającą się potrzebą profilaktyki medycznej, dbania o odporność, a także kondycję psychofizyczną w obliczu zagrożeń zdrowia publicznego. W związku z tym konieczne było zbadanie czynników zdrowotnych w projektowaniu łazienek na podstawie badań oraz analiz literatury i materiałów pochodzących z zagranicznych instytutów badawczych. Badania dotyczyły możliwości projektowych w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienkowego umożliwiających szeroki zakres komfortu oraz wspierania i monitorowania zdrowia użytkowników łazienek. Badania obejmowały przegląd oraz analizę rozwiązań zaawansowanych technologicznie, rozwiązań inteligentnych, w tym technologii internetu rzeczy (IoT), zapewniających profilaktykę zdrowotną w warunkach domowej łazienki. Wskazany został potencjał wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwości sterowania procesami, łatwego przepływu informacji w odniesieniu do środowiska zewnętrznego (np. zdalny kontakt z lekarzem). Uwzględniono potrzebę łatwego, a także i intuicyjnego wykorzystania inteligentnych urządzeń oraz możliwości samodzielnej, systematycznej kontroli i ochrony zdrowia bez konieczności stacjonarnych wizyt lekarskich, mając na uwadze czas oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia i pacjentów. Wyniki badań obejmują zestawienie dziedzin medycyny, w których inteligentne urządzenia łazienkowe mogą stworzyć nowe możliwości w zakresie poprawy zdrowia użytkowników.
EN
Purpose: The aim of the study is to present opportunities for the development of innovative multifunctionality as a driving force of economic growth and improvement of living conditions in rural areas. Design/methodology/approach: The considerations were based on a critical analysis of the literature on the subject and materials obtained from online sources. Findings: The main factor of increasing the potential of rural areas are innovative activities enriching the rural economy, conducive to its compatibility with modern economic and social structures. They contribute significantly to the revitalization of the socio-economic fabric of the countryside, by creating new types of economic activity, developing multifunctionality conducive to creating real foundations for achieving sustainable economic growth. However, the future of the village cannot be built solely on its internal resources. Rural development is largely determined by external forces linked to markets and technology. The countryside requires significant innovative cooperation with external areas. Originality/value: In-depth analysis of the creation and adaptation of multifunctional innovations taking into account the appropriate combination of factors related to the local environment with factors related to general economic changes that brings global interdependence, as well as support for extensive business connections.
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to present and discuss the assumptions of the model and indicate whether the regional innovativeness can be improved with the help of multi-branch co-operation oriented so as to form new solutions to contemporary development problems. An additional purpose of the paper is to indicate barriers that hinder the application of this form of co-operation in Polish regions. Design/methodology/approach: The paper has theoretical and reviewing nature. It was drawn up based on an analysis of the literature on the topic and the results of foreign authors’ research along with the information obtained from practicians (management board members of the cluster active in the West Pomeranian region). Findings: Quintuple Helix model is a concept which explains the principles and effects of co-operation for the improvement of regional innovativeness and development in the conditions of the natural environment challenges and sustainable development. This co-operation is built between regional partners of innovative processes. The experience of highly developed countries shows that such organized cooperation is effective. In Poland, this concept is very rarely used, and its implementation encounters significant barriers. Practical implications: The presented considerations are important for entities of regional innovative networks. They will gain knowledge of the Quintuple Helix concept in the light of the challenges of the modern world (economic, ecological, demographic, cultural and others). In addition, they learn the essence and scope of barriers to introducing effective innovative cooperation. This will allow them to reduce barriers. In the future, new solutions to problems of the development of society and economy will appear in Polish regions faster. Originality/value: The added value of the article is the presentation of the Quintuple Helix model as a tool to solve sustainable development problems in the region. This concept is not widely known in Poland, nor used in the mesoscale. This is due to the lack of interdisciplinary research on this issue and very strong barriers to such cooperation. They are found in all elements of this model. Its practical implementation requires their removal. In the article, the author diagnosed and described them.
EN
Purpose: The main reason for developing the model was to fulfil the gap in the scope of synthetic/aggregate measure of corporate innovativeness in terms of company’s results in this area and their impact on its performance. Design/methodology/approach: In the proposed concept two aspects have been considered: quantitative and qualitative results of company’s innovation activity (i) and impact of this results on financial performance of company and its efficiency (ii). Due to the fact, that access to information on innovative activities results of companies is highly diversified, proposed model provides two versions to use: one, more general, based on public sources of data (Public Data Approach) and one, more detailed, based on data which should be collected through survey research (Survey Data Approach). The basis for corporate resultant innovativeness model creation was an assumption, that the ultimate market success of the company is not determined by how many innovative solutions it implements and introduces to the market and with what force it does it, but how these solutions will be accepted by the market and what economic benefits the company will receive due to them. Findings: Proposed methodology of innovativeness assessment gives a chance to eliminate several key shortcomings of the so far used methods and concepts of corporate innovativeness measurement and assessment. Research limitations/implications: Input data accessibility, development of knowledge (rules) bases needed to perform fuzzy inference. Practical implications: Presented model gives an opportunity to assess and compare enterprises in terms of their resultant innovativeness and then to assess the impact of this innovativeness on their performance. Social implications: Assessments generated by presented model can be basis for managerial decisions inside the assessed enterprise or investment decisions of investors in the capital market. Originality/value: Original approach for aggregate corporate resultant innovativeness assessment that eliminates several weaknesses of methods used so far.
EN
In general, it can be presented that winter road maintenance costs are rising due to increasing mobility, rising of salaries, and technological needs. For this reason, it is necessary to bring innovations into these processes. The greatest space is in the area of weather forecasting, which is a trigger for maintenance activities in the form of reducing black ice or snow removal. Road administrators use predictive services as a standard to obtain critical atmospheric temperature and weather data in advance. From the point of view of transport safety, the need to obtain predictive temperature data on the road surface is also important. These must also be obtained largely by knowing the temperature trends inside the road structure. The article presents the direction of our own research activities, whereas it focuses on the philosophy of research, justification of the idea, the introduction of research procedures, and the presentation of partial results.
PL
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musi wcale przybierać okrągłego kształtu, w którego centrum znajduje się betonowa lub obsadzona trawą wyspa. Część samorządów stawia na innowacyjne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo drogowe oraz zamieniają skrzyżowania w prawdziwe dzieła sztuki. Jakie miasta zdecydowały się przełamać schemat i wybudować nietypowe ronda?
EN
Innovation is an integrated part of most human activities. In recent years, along with the development of digitization, computerization and automation, it creates new areas of activity, enabling the integration of people, machines and systems. These changes are so far-reaching and so dynamic, that they are considered as the fourth industrial revolution. Obviously, they also apply to the field of mineral deposits exploration, as well as the mining and processing industry. This article presents the main trends conducted in these fields, illustrating them with selected examples, showing some of the most promising technologies, processes and devices.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
EN
The main objective of the current study is to examine the impact of the innovation types such as product, process and market innovation on the performance of the Indonesian SMEs. Additionally, the study has also examined the mediating role of organizational innovativeness. The study has adopted the quantitative method of data collection and gathered the primary data from the respondents by using questionnaires. The employees of research and development department of SMEs in Indonesia are the respondents that have been selected by using simple random sampling. The researcher has employed the statistical tools and procedures to analyze the data which was obtained from the self-administered questionnaires. For data analysation in the current study we have used the mixture of inferential and statistical tools. For getting the complete questionnaires all efforts had provided positive result. The results show that the performance of the firm is positively influenced by these four dimensions. The structural linkage among innovative skills (Organizational innovation, Product innovation, Marketing innovation, Process innovation) significantly and positively influenced the performance of SMEs which is determined in a single model. Practically, the innovative procedures for the production of high-quality goods and services, with new or advanced technology obviously enhances the performance of SMEs firm. For a long period of a time company aims for innovation and innovative technology that plays a vital role in high and competitive profit.
PL
Głównym celem obecnego badania jest zbadanie wpływu rodzajów innowacji, takich jak innowacje produktowe, procesowe i rynkowe, na wyniki indonezyjskich MŚP. W badaniu zbadano także pośredniczącą rolę innowacyjności organizacyjnej. W badaniu przyjęto ilościową metodę zbierania danych i zebrano podstawowe dane od respondentów za pomocą ankiet. Pracownicy działu badań i rozwoju MŚP w Indonezji to respondenci, którzy zostali wybrani metodą prostego losowania. Badacz posłużył się narzędziami i procedurami statystycznymi do analizy danych uzyskanych z samodzielnie wypełnianych kwestionariuszy. Do analizy danych w obecnym badaniu wykorzystaliśmy połączenie narzędzi wnioskowania i statystyki. Wszystkie starania, aby otrzymać kompletne kwestionariusze, przyniosły pozytywne rezultaty. Wyniki pokazują, że te cztery wymiary pozytywnie wpływają na wyniki firmy. Strukturalne powiązanie między innowacyjnymi umiejętnościami (innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, innowacje marketingowe, innowacje procesowe) znacząco i pozytywnie wpłynęło na wyniki MŚP, które są określone w jednym modelu. Praktycznie, innowacyjne procedury produkcji wysokiej jakości towarów i usług, z wykorzystaniem nowej lub zaawansowanej technologii, w oczywisty sposób poprawiają wyniki MŚP. Od dawna firma dąży do innowacji i innowacyjnych technologii, które odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wysokiego i konkurencyjnego zysku.
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
15
Content available remote Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów
PL
W artykule przedstawiono autorski program dotyczący trenowania kreatywności oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem takiego treningu jest nauczenie uczestników rozwiązywania problemów w celu uzyskania rozwiązania nowego i wartościowego. Poruszono kwestię możliwości uczenia się kreatywności. Przedstawiono teoretyczne podstawy treningu, a także sam jego program z przykładami technik stosowanych w poszczególnych etapach.
EN
The article presents an original program for training creativity and creative problem-solving skills. The purpose of such training is to teach participants to solve problems to obtain a new and valuable solution. The article discusses the possibility of learning creativity. The theoretical basis of the training was presented, as well as the training program itself with examples of techniques used in its individual stages.
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to assess the impact of the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector - transport and storage and its individual components on the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector in 2008–2019. The main part of the study presents the results of the survey carried out based on data from Eurostat and the Central Statistical Office in 2009–2016 with the forecast for 2017–2019. In order to determine the relationship between the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector — transport and storage and its individual components and the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector, the estimation was carried out using the Classic Method of Least Squares. The obtained results indicate a functional dependence between the financial liquidity of the third degree of Polish enterprises in the H sector and a synthetic indicator of innovation of Polish enterprises and its components: number of enterprises, investment rate, R & D expenditure, product and process innovations of enterprises.
EN
Most studies on knowledge spillover hypothesis testing are limited to its occurrence and impact on improving the productivity or performance of the recipient companies. In this study a model is constructed of how to use knowledge spillovers from the provider to the beneficiary company, in the context of the textile industry in Indonesia. The model suggests that the knowledge obtained from the buyer may increase the innovation of domestic enterprise suppliers. The model also represents the possibility of knowledge spillover from labour turnover and the imitation process. A survey was carried out to measure the variables of the study conducted by distributing questionnaires to the marketing manager, human resource manager and operations manager of textile companies. The structural equation model was used to test the hypothesis. The results state that a company with better knowledge management can take advantage of knowledge spillover to produce innovative products that are more accepted by the market.
PL
Większość badań dotyczących testowania hipotezy rozprzestrzeniania wiedzy ogranicza się do jej wystąpienia i wpływu na poprawę produktywności lub wyników przedsiębiorstw-odbiorców. W artykule przedstawiono model wykorzystania transferu wiedzy od dostawcy do firmy beneficjenta w kontekście przemysłu tekstylnego w Indonezji. Model opisuje wiedzę pozyskaną od kupującego, może zwiększyć innowacyjność dostawców krajowych przedsiębiorstw. Model reprezentuje również możliwość przenoszenia wiedzy z rotacji pracowników i procesu naśladowania. Przeprowadzono ankietę wśród kierowników marketingu, zasobów ludzkich i operacyjnych firm tekstylnych. Do przetestowania hipotezy wykorzystano model równań strukturalnych. Stwierdzono, że firma posiadająca lepsze zarządzanie wiedzą poprzez wykorzystanie transferu wiedzy może wytwarzać innowacyjnych produkty, które są bardziej akceptowane przez rynek.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą światła dziennego w wybranych budynkach reprezentatywnych dla twórczości Victora Horty. Przeprowadzono analizę porównawczą czterech obiektów zlokalizowanych w Brukseli: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta oraz Magasins Waucquez. W badaniach in situ uwzględniono analizy poziomu oświetlenia światłem dziennym w celu określenia współczynnika oświetlenia dziennego (daylight factor). Przeprowadzone badania wykazały, że światło dzienne było dla Horty jednym z podstawowych elementów kształtujących architekturę budynku, równie istotnym jak prawidłowo zaprojektowany układ funkcjonalno-przestrzenny czy system konstrukcyjny. Do najważniejszych założeń, definiujących rolę światła dziennego w budynkach projektowanych przez Hortę należały: dążenie do zapewnienia użytkownikom budynku kontaktu z przyrodą jako źródłem wszelkiego życia; wzorowane na obserwacji natury dążenie do wyeliminowania stref pozbawionych światła dziennego; dążenie do tworzenia otwartych, jasnych i dobrze wentylowanych przestrzeni, będących dla architekta wyznacznikiem funkcjonalności i elegancji. Wyodrębniono siedem głównych metod, za pomocą których architekt osiągał opisane powyżej cele. Były to: eksperymentalne zastosowanie stali i szkła w fasadach, świetlikach i witrażach; innowacyjne konstrukcje umożliwiające otwarcie przestrzeni i dystrybucję światła wewnątrz budynku; doprowadzanie światła dziennego do wszystkich pomieszczeń; wizualne łączenie wnętrza z zewnętrzem; wykorzystanie klatek schodowych do rozprowadzania światła i powietrza; stosowanie luster optycznie powiększających przestrzeń i odbijających światło oraz wprowadzanie materiałów o wysokiej luminancji i reflektancji. Analizy wykazały, że dzięki stosowaniu tych metod w badanych obiektach uzyskano bardzo wysoki poziom współczynnika oświetlenia dziennego. Najwyższy maksymalny stwierdzono w Magasins Waucquez (18,5%), przy czym średnia wartość współczynnika oświetlenia dziennego dla badanych obiektów przekroczyła 8%, a minimalny poziom w żadnym z budynków nie był niższy niż 2%. Przeprowadzone badania potwierdziły, że Horta jako jeden z pierwszych osiągnął tak znakomite efekty w zakresie oświetlenia dziennego budynków, będąc pod tym względem prekursorem najbardziej aktualnych tendencji w projektowaniu budynków komfortowych dla użytkownika i bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
The article presents the results of research on the role of daylight in selected buildings representative of the work of Victor Horta. A comparative analysis of four facilities located in Brussels was carried out, including: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta and Magasins Waucquez. In situ studies included analyses of the level of daylight illumination to determine the daylight factor. The research showed that for Horta daylighting was one of the basic elements shaping the architecture of the building, having the same importance as a properly designed functional and spatial layout or a structural system. The most significant assumptions defining the role of daylight in buildings designed by Horta were: the goal to provide the building users with contact with nature; the aspiration (inspired by nature) to illuminate all rooms in the building with daylight; the need to create open, bright and well ventilated spaces that were an indicator of functionality and elegance for the architect. Seven main methods, by which the architect achieved the objectives described above, were identified. These were: the experimental use of steel and glass in façades, skylights as well as in stained glass or lattice windows; innovative structures enabling the space opening and the light distribution inside the building; providing daylight to all rooms; visual connection of the interior with the outside; the use of staircases to distribute light and air; placing mirrors to enlarge the space and reflect light, and the introduction of materials with high luminance and reflectance. Analyses showed that due to the use of these methods in the tested buildings, a very high level of daylight factor (DF) was obtained. The highest maximum value of DF = 18.5% was achieved in Magasis Waucquez, while the average value of the daylight factor for the tested objects exceeded 8% and the minimum DF level in any of the buildings was not lower than 2%. The study confirmed that Horta was one of the first to achieve such excellent results in the field of building daylighting, being a precursor of the most current trends in the design of buildings comfortable for the users and safe for the environment.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.