Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ramię pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza tematykę zarówno możliwości pomiarowych, jak i możliwej do osiągnięcia dokładności wybranych narzędzi pracujących w ramach współrzędnościowej techniki pomiarowej. Skoncentrowano się na przedstawieniu dwóch powszechnie stosowanych w praktyce przemysłowej narzędzi pomiarowych – współrzędnościowej maszyny pomiarowej i ramienia pomiarowego – w kontekście kontroli wymiarowo- kształtowej detalu testowego. W obu omawianych przypadkach zastosowano układy współrzędnych oparte na metodzie najlepszego dopasowania, jednak same metody pomiarowe były różne.
EN
The article addresses the measurement capabilities and the achievable accuracy of selected tools working within the frames of the coordinate measurement technology. It focuses on presenting two commonly used industrial measuring tools – coordinate measuring machine and measuring arm – in the context of dimensional and shape control of a test detail. In both cases, coordinate systems based on the best fit method were used, but the measurement methods themselves were different.
EN
The article presents the methodology to estimate the operator influence on measurements performed with a coordinate measuring arm. The research was based on the R&R analysis, adapted to the specifics of redundant devices such as ACMM (selection of a test object difficult to measure). The method provides for measurements by three operators, who measure ten parts in two or three samples (measurement data developed in the article relate to the three measurements of holes). The methodology is designed to identify which operator has the best predisposition to perform measurements (generates the smallest measurement errors). Statistica software was used to analyse and visualize measurement data.
PL
W artykule przedstawiono prototyp urządzenia umożliwiającego śródoperacyjny pomiar zmiany długości kończyny podczas zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Zaproponowany system to miniaturowe, siedmio-członowe ramię pomiarowe, mierzące przemieszczenie kości udowej względem kości miednicznej pacjenta. Pomiar odbywa się dwuetapowo. W pierwszym kroku, przed obcięciem głowy kości udowej i wstawieniem implantu, rejestrowana jest geometria wzorcowa. W drugim kroku, po wstawieniu implantu, system umożliwia wielokrotne pomiary jego geometrii – każdorazowo podając względną zmianę parametrów wydłużenia i odsunięcia (odniesioną do zapisanej w pierwszym kroku wartości wzorcowej). Na podstawie otrzymanych wyników chirurg-ortopeda może dobierać wielkości główki, kąt i długości szyjki trzpienia endoprotezy. Pomiary wykonane na przygotowanym stanowisku badawczym potwierdzają precyzję pomiaru zaprojektowanego urządzenia na poziomie jednego milimetra oraz ich wysoką powtarzalność.
EN
The article presents a prototype of a device for intraoperative measurements of limb length changes during total hip arthroplasty (THA). The proposed system is a miniature, seven-element measuring arm designed for measurements of relative femur – plevic bone displacements. Measurements take place in two stages. In the first step, before the removal of the femoral head and insertion of the implant, original geometry of the joint is recorded and stored as a reference value. In the second step, after insertion of the implant, the system allows for multiple measurements of its geometry. With each measurement, a relative change in elongation and femoral offset is given. Values of both parameters are used by a surgeon to optimize the size of femoral head and the angle and length of the neck of femoral stem. Tests and measurements conducted on a hip joint model confirm the milimiter accuracy of the proposed device and prove high repeatability of the results.
4
Content available remote Coordinate measuring arms – different methods of points collection
PL
Niniejszy artykuł dotyczy różnych metod zbierania punktów za pomocą współrzędnościowych ramion pomiarowych. Badania są podzielone na dwie części. Pierwsza odnosi się do pomiarów aluminiowej kostki z elementami o różnej geometrii z użyciem końcówki stykowej i skanera laserowego. Do analizy zastosowano niektóre elementy i parametry wynikowe, jak kąt pomiędzy dwiema płaszczyznami. Jako odniesienie zastosowano wyniki pomiarów z CMM z uwagi na większą dokładność tego urządzenia. W drugiej części do pomiarów zastosowano kostkę z teflonu. Ponieważ jest to materiał bardziej miękki niż aluminium; siła pomiarowa znacząco wpłynie na wyniki. Aby to sprawdzić, użyto głowicy sztywnej i przełączającej.
EN
This paper deals with different methods of points collection using coordinate measuring arm. The research is divided into two parts. The first one is about measuring an aluminum cube with different geometric features with the use of hard probe and laser scanner. For the analysis some features and some resulting parameters were applied, like angle between two planes. As the reference, data from CMM measurements is used due to obtain higher level of accuracy of device. In the second part, a Teflon cube was used for the measurement. As this is a softer material than aluminum, measuring force gives significant impact on the results. To verify this, hard and triggering head was used.
5
Content available remote Pomiar dokładności kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym
PL
Przedstawiono wyniki badań dokładności pomiaru kształtu pióra łopatki wirnika ramieniem pomiarowym wyposażonym w głowicę laserową. Wyniki pomiarów zostały porównane z teoretycznym modelem CAD w programie GOM Inspect.
EN
The paper presents comparative study of analysis the accuracy of geometry rotor blade. Measurements was preformed using coordinate measuring arm with optical system. The results of measurements was compared with the theoretical CAD model in GOM Inspect software.
PL
Ocena odchyłek kształtu powierzchni ślizgowych biołożysk ma szczególne znaczenie przy analizie tribologicznej stawów. W pracy przedstawiono pomiary odchyłek kształtu okrągłości i sferyczności głowy kości udowych drobiowych i wieprzowych z zastosowaniem bezodniesieniowych metod pomiarowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kształtografu Talycenta oraz ramienia pomiarowego wyposażonego w laserową głowicę pomiarową. Określono wartości odchyłek okrągłości w wybranych przekrojach oraz sferyczności w zależności od położenia osi funkcjonalnej stawu.
EN
Assessment of biobearings sliding surfaces shape deviations is of particular importance during the tribological joints analyzes. This paper presents measurements of roundness and sphericity deviations of poultry and pig femoral bone head using radial methods. The study was conducted using Talycenta machine and measuring arm equipped with a laser scanning head. Roundness values were specified in the selected sections and sphericity were evaluated depending on the position of the functional axis of the joint.
EN
The paper presents proposals of algorithms for the control software for measuring arms equipped with the contactless probes (so called „V-probes”) as well as algorithms for bended elements' manufacturing-accuracy evaluation. The working principle of the V-probes is described. The critical analysis of the accuracy requirements specification for the bended elements is carried out. The typical measuring errors sources are pointed out.
PL
W pracy przedstawiono opracowane algorytmy oprogramowania dla ramion pomiarowych wyposażonych w głowice bezstykowe V, także algorytmy prowadzenia analizy wyników pomiarów rurek powyginanych. Omówiono zasadę działania głowic bezstykowych V. Przeprowadzono krytyczną analizę dokładności wykonania elementów rurkowych. Wskazano typowe źródła błędów pomiaru.
8
Content available remote Testy dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych
Mechanik
|
2012
|
R. 85, nr 8-9
621--622, 624, 626, 628, 630
EN
New VDI/VDE test methods are presented and compared with those specified in the US ASME standards
PL
Dotychczas oceny dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych dokonywano na podstawie testów wg amerykańskiej normy ASME. Ostatnio pojawiły się nowe rodzaje testów opracowane przez VDI/VDE, nawiązujące do wymagań stosowanych w ocenie dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W artykule przedstawiono oba rodzaje testów, wskazując na różnice między nimi.
PL
Postęp w zaawansowanych technikach pomiarowych umożliwia tworzenie coraz to nowszych metod diagnostycznych w medycynie. W celu prawidłowego zdiagnozowania choroby, należy rozpatrzyć zarówno wewnętrzną strukturę narządów jak i ich budowę zewnętrzną poprzez określenie parametrów geometrycznych, wysokości, szerokości itp. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia metrologiczne, które odgrywają sporą rolę w medycynie. Autorzy w pracy przedstawili wykorzystanie Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych (WMP) i Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych (WRP) w ustaleniu struktury zewnętrznej, wymiarów oraz kształtu mierzonego obiektu(część kości i stawów). Przedstawione także zostało wykorzystanie tomografu komputerowego(TK) w zastosowaniach medycznych, a następnie zestawiono porównane wyniki pomiarów otrzymane na poszczególnych urządzeniach. Autorzy w pracy zwracają uwagę również na praktyczne znaczenie wyników pomiarów uzyskanych za pomocą tomografu komputerowego.
EN
Thanks to the progress in examination of human body, it is possible to create new methods of diagnostics. To diagnose diseases properly, one should recognize the internal and external structure of organs, their geometrical parameters, width, height, etc. And this is a place, in which cooperation between coordinate metrology and medicine is the most strong. Metrological devices could be used in this area, in a variety of uses. Paper shows usage of Coordinate Measuring Machines (CMM) and Coordinate Measuring Arms (CMA) in determination of external structure, dimensions and shape of measured objects (part of bones and joints). Also use of Computed Tomographs (CT) in medical applications will be presented. Then the comparison of results of measurements performed on each device will be made. Apart from this, article puts attention on practical meaning of results obtained from CT measurements. Problem of the shape mapping and its accuracy will also be discussed.
PL
Realizacja pomiarów może być dokonywana z wykorzystaniem różnego rodzaju technik pomiarowych. Obecnie w dobie nieustannego rozwoju technik wytwarzania i metrologii dużą rolę odgrywa możliwość dokładnej oceny mierzonego przedmiotu, a przez to odwzorowanie jego geometrii. W pracy autorzy przedstawili metodę oceny odwzorowania geometrii przedmiotu mierzonego za pomocą Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego Omega firmy Romer z optyczną głowicą skanującą RX2-Scan. Jako obiekt badań, wykorzystano tłok silnikowy wcześniej wywzorcowany na Współrzędnościowej Maszynie Pomiarowej (WMP) o wysokiej precyzji firmy Leitz (typ PMM 12106). Odtworzenie takiego samego układu współrzędnych wykorzystywanego przy pomiarach za pomocą WMP jak również Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego (WRP) zapewniło dużą odtwarzalność wykonanych pomiarów. Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie dokładności WRP poprzez ocenę odwzorowania kształtu za pomocą dwóch różnych urządzeń, z czego jedno jest o ponad rząd wielkości dokładniejsze od drugiego.
EN
Measurements can be performed by use of various measuring techniques. Nowadays in era of constant development of manufacturing methods and metrology, it is important to evaluate accuracy of shape mapping of measured objects. This paper shows method of evaluation of shape mapping accuracy for measurements performed on Coordinate Measuring Arm (CMA) equipped with scanning probe RX2-Scan. As a measuring object engine piston has been taken. Piston had been previously calibrated on Leitz PMM 12106 Coordinate Measuring Machine (CMM) and then taken as a standard to perform measurements on CMA. Reconstruction of this same part coordinate system during measurements on CMM and CMA increased reproducibility of measurements. Presented method is a comparison method that is based on usage of more accurate measuring machine to calibrate object and then use it as a standard to check accuracy of machine that is less precise.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania modułu DMU Kinematics programu CATIA, do wyznaczenia i symulacji trajektorii przebiegu pomiaru metodą współrzędnościową, realizowaną za pomocą ramienia pomiarowego robota. Zamodelowano model ramienia pomiarowego oraz przedmiot, który ma zostać sprawdzony. W ten sposób powstał wirtualny system pomiarowy. Przedstawiono również sposób tworzenia programu pozwalającego realizować ruchy w czasie symulacji pracy. Zaprezentowano cząstkowy zapis programu, a także wyniki tej symulacji w odstępach czasu trwania ruchu.
EN
The article presents the possibility of using the DMU Kinematics module CATIA software, to determine the trajectory and simulation of the measuring process implemented by measuring robot arm. The robot arm and measured object was previously created. In the result it creates the model of virtual measurement system. Article demonstrates also how to create program which enables the motion of virtual robot arm. There is also presented part of the program and the results of the simulation of the robot arm motion, which is shown at time intervals.
12
Content available remote Ramiona pomiarowe : Testy dokładności
PL
Działalność współrzędnościowych ramion pomiarowych oceniana według trzech rodzajów testów. Omówienie tych testów i ich parametry oraz zestawienia błędów granicznych (dopuszczalnych) poszczególnych rodzajów ramion.
EN
Operating accuracy of the measuring jig arms as estimated in three test methods. Discussed are particular tests and their parameters complete with an acceptable error tolerance table with reference to the measuring arm types.
PL
Pomiary skaningowe za pomocą bezstykowo pracujących głowic laserowych. Pomiary specjalne obejmujące rury i przewody hydrauliczne. Systemy rozszerzające zakres pomiarowy w przypadkach gdy podstawowy zakres ramion jest niewystarczający. Oprogramowanie pomiarowe różnych firm.
EN
Described are scanning measurements by means of the non-tactile measuring heads, as well as special methods applicable for pipes and hydraulic tubes. Systems are presented which make it possible to extend operating range of measuring arms if not sufficient. Description is also given on software offered by different firms.
14
Content available remote Ramiona pomiarowe - budowa, parametry techniczne, zastosowania
PL
Budowa i działanie współrzędnościowych ramion pomiarowych (portable CMM's) różnych firm, ich parametry techniczne i metrologiczne oraz przykłady zastosowań w przemyśle.
EN
Design and application of the jig type measuring arms (portable CMM) from different companies; their operation and measuring parameters and industrial application examples.
PL
W referacie opisano sposób przeprowadzenia pomiaru przewodu metalowego z użyciem ramienia pomiarowego. Zamieszczono opis zalecanych przez producentów ramion pomiarowych sposobów wzorcowania ramion. Opisano eksperyment wykonany w celu określenia niepewności pomiaru długości z użyciem bezstykowej końcówki pomiarowej typu V.
EN
The paper presents method of measurement of metal pipe be means of measurement arm. The descriptions of calibration methods recommended by measuring arms manufactures are included. An experiment carried out to evaluate the uncertainty of measurement with use of non-contact Vee probe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.