Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon dioxide emissions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Porównano strukturę zużycia paliw w transporcie drogowym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ceny emisji ditlenku węgla ze spalania tych paliw. Ceny emisji ditlenku węgla z transportu kształtują podatki od paliw silnikowych. Aż 98% CO₂ w transporcie drogowym pochodzi ze spalania benzyny i oleju napędowego a paliwa te są objęte najwyższymi podatkami. W 2016 r. średnia „ukryta” cena emisji 1 t CO₂ z oleju napędowego wyniosła 163 euro, a z benzyny 235 euro. Stawki podatkowe, mające zastosowanie do gazu płynnego i gazu ziemnego, były dużo niższe (odpowiednio 70 i 51 euro). Do stosowania paliw gazowych i płynnych biopaliw zachęcały dodatkowo ulgi i zwolnienia podatkowe. Pomimo tego wsparcia, konsumpcja paliw alternatywnych w transporcie drogowym wciąż jest nieduża.
EN
A review, with 24 refs., of issues related with share of traditional fuels (gasoline, diesel fuel, liquefied natural gas) as well as alternative fuels based on biomass in total consumption in the transport sector in 2016 as well as issues related with tax payments for their use introduced in individual member countries.
PL
W procesach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego mają miejsce emisje ze spalania (źródła stacjonarne i mobilne), uwolnione emisje (procesowe) i emisje lotne. Większość ditlenku węgla emitowana jest z procesów spalania paliw zarówno w źródłach stacjonarnych, jak i mobilnych, mniejsza część tej emisji ma charakter niezorganizowany (emisja lotna). Odwrotnie jest w przypadku metanu, którego większość to emisja lotna. Przedstawiono wielkości emisji CO₂ i CH₄ ze spalania paliw oraz wielkości z emisji lotnej, eksploatacji i spalania w pochodniach, powstające przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w latach 1988-2016.
EN
Numerical data on emissions of CO₂ and MeH in 1988- 2016 were collected. Most of CO₂ was emitted from fuel combustion both in stationary and mobile objects. The fugitive emissions of CO₂ (exploitation, venting and flaring) played a negligible role but MeH was mostly emitted from disorganized sources.
3
Content available remote Rozwój technologii usuwania CO₂ ze spalin bloków węglowych
PL
Przedstawiono wyniki prac realizowanych w latach 2010-2015 w ramach Strategicznego Programu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” nad rozwojem technologii usuwania CO₂ ze spalin bloków węglowych, poprzez proces jego chemicznej absorpcji w roztworach amin. Opracowane rozwiązania obniżające energochłonność procesu wychwytu ditlenku węgla zweryfikowano w instalacji pilotowej aminowego usuwania CO₂ ze spalin rzeczywistych bloków węglowych Grupy Tauron (ponad 2000 h pracy). W efekcie obniżono zapotrzebowanie cieplne procesu regeneracji absorbentu z 4,26 MJ/kg do 3,16 MJ/kg usuniętego CO₂.
EN
CO₂ was removed from gaseous mixts. (including flue gases from an industrial power plant) by absorption in aq. solns. of amines under lab. and pilot plant conditions. As amines, HO(CH₂)NH₂, (HOCH₂CH₂)₂MeN and Me₂ (NH₂) CCH₂OH were used. The CO₂ removal efficiency was up to 98%. The use of amines after pilot plant modernization resulted in a decrease in the absorbent regeneration energy demand from 4.26 to 3.16 MJ/kg of CO₂.
PL
W artykule omówiono podstawowe źródła emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw wykorzystywanych w gospodarce polskiej. Omówiono emisję dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody z napędem elektrycznym oraz samochodów z napędem spalinowym. Porównano deklaracje producentów samochodów spalinowych dotyczące emisji dwutlenku węgla z realnymi badaniami oraz wyliczono emisje dwutlenku węgla dla samochodów z napędem elektrycznym. Opisano zalety i wady pojazdów z napędem elektrycznym ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zanieczyszczeniem powietrza w centrach miast.
EN
The article describes the main sources of carbon dioxide and other pollutants produced by combustion of fuel in the Polish economy. It discusses the emissions of carbon dioxide and other pollutions harmful to human health. The pollutions released into the atmosphere by electric cars and vehicles with combustion engine. Compared declarations of combustion car manufacturers on emissions of carbon dioxide from real research and calculated carbon dioxide emissions for electric cars. Describes the advantages and disadvantages of electric vehicles, with a particular focus on impact on air pollution in centers of cities.
5
Content available remote Badanie charakterystyk silnika lotniczego zasilanego różnymi paliwami lotniczymi
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań oceny przydatności biokomponentu II generacji w zastosowaniu do zasilania turbinowego silnika lotniczego. Przedstawiona analiza dotyczy zarówno badań właściwości fizykochemicznych paliwa Jet A-1 oraz mieszanki tego paliwa z 10% zawartością biokomponentu, jak również opiera się na wynikach uzyskanych na stanowisku silnika turbinowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na praktyczny brak możliwości wykorzystania biokomponentu II generacji w przemyśle lotniczym.
EN
Nowadays, there is possibility to notice a huge progress in biofuels technology. It comes as no surprise it evolves so fast as reduction of dependence of every country on imported sources of petrol is basic matter of national stability both in energetic and social sphere. Furthmore using biofuels we contribute to reduce carbon dioxide emissions. This article presents the results of preliminary tests of jet turbine engine powered with various aviation fuels. The paper includes results of physicochemical properties of Jet A-1 fuel and blend containing 10% bio-component, as well as jet engine characteristics. Analysis of the results showed that practical use of second-generation biocomponent in the aerospace industry is impossible.
6
Content available remote ROSLYDE – nowa generacja silników synchronicznych
PL
Silniki synchroniczne małych mocy są z powodzeniem produkowane i sprzedawane klientom od ponad 30 lat. Firma ROTEK stale udoskonala ich konstrukcję oraz optymalizuje parametry, chcąc sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, jak również wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom ze strony końcowych użytkowników.
7
Content available Future of electric cars in the EU
EN
The article presents scenarios for the EU and national development of passenger electric and hybrid cars. The forecast for 2030 of the shares of such vehicles in the total number of new passenger cars sold in various categories in the EU, has been presented. The expected carbon dioxide emissions for this time horizon, in so-called, life cycle of cars in the EU and in Poland, in relation to conventionally powered passenger cars and electric and hybrid cars, have also been presented The results of surveys conducted by the Motor Transport Institute on the interest of residents of the Polish agglomerations in the acquisition and operation of the electric cars in the coming years have been d. Questions and answers referred to the socio - demographic structure of the respondents and their households, the number of classes of the cars owned, monthly household income and self-evaluation of the quality of the income management. Also, the questions were asked about the ownership and extent of use (frequency of use of a car owned and the average annual mileage) and the criteria for the current and future choices of passenger cars (e.g. price class, purpose). The questions also concerned the technical and economic knowledge of electric cars (such as the impact on the natural environment, operating costs), as well as willingness to incur possible costs associated with the purchase of an electric car. The focus was also placed on getting to know the vulnerability of the consumers to the influence of the actions of the propaganda, administrative and economic nature, which may affect the consumers’ decisions concerning the purchase of electric cars and learning about the reasons for any reluctance to use such vehicles.
8
Content available remote Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla
PL
W artykule omówiono problem emisji dwutlenku węgla w kontekście przemysłu cementowego. Wskazano główne różnice między betonem klinkierowym a geopolimerowym. Przedstawiono także możliwości zastosowania tego materiału w budownictwie.
EN
The article presents the problem of carbon dioxide emissions in the context of the cement industry. It indicates the main differences between clinker concrete and geopolymer concrete. The article also presents the possibilities of using this material in the construction industry.
EN
Two heat pump systems with the highest energy performance indicators were chosen for an analysis. Those most efficient systems for heating and cooling are ground source heat pumps (GSHP) and the exhaust air heat pumps (EAHP). Consequently, two cases (case A and case B) with different pump configurations were related to a reference case R represented by gas-fired boilers covering heating needs and compression refrigeration units ensuring cooling needs. Technical assessment in the form of coefficients of performance as well as primary energy ratings were completed. An environmental impact taking into account CO2, SO2 and NOx emissions of analysed heat pump systems was also evaluated.
EN
Empirical relationships between carbon dioxide emission, imports, exports, and population have been investigated. An empirical model with carbon dioxide emissions, structure and scale of import and exports, populations was built Using ridge regression analysis and observed data from 1985 to 2006 in China, we examined the relationship between each part of carbon dioxide emission and corresponding coefficients, including GIV (gross imports value), GXV (gross exports value), and P (populations). The results have shown that the increasing trend in TCOE (total carbon dioxide emissions) was determined by the exports, while its standard level is determined by population. Increasing the imports may reduce TCOE. Considering working to expand economy, the best ways for China to reduce TCOE are to introduce advanced technology and take actions to guarantee strict execution of cut-emission policy. Although the increasing imports also can reduce TCOE, it is not reasonable for the global cut-emission policy. To control population is not applicable as the immense population base, so government's publicity for low-carbon live is a necessary and feasible way to reduce carbon dioxide emission.
PL
W związku z przyjęciem przez Unię Europejską dyrektywy 3×20, mającej na celu ograniczenie emisji CO2, intensywnie prowadzi się badania nad ulepszeniem instalacji obecnie stosowanych w energetyce. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie chemicznej pętli wapniowej, w której za pomocą sorbentów wapniowych prowadzi się wychwyt CO2 z gazów spalinowych. Przedstawiono wyniki badań parametrów wybranych polskich sorbentów wapniowych i przeanalizowano możliwość zastosowania ich w chemicznej pętli wapniowej. Zbadano zachowanie się sorbentów w różnych temperaturach kalcynacji i karbonatyzacji oraz w atmosferze o różnej zawartości CO2. Stwierdzono, że badany kamień wapienny ma lepsze parametry wychwytu ditlenku węgla, jednak ze względu na większą odporność dolomitu na spiekanie możliwe jest wykorzystanie także jego do wychwytu CO2 w procesie chemicznej pętli wapniowej.
EN
CO2 was removed from CO2-N2 mixts. (CO2 content 50% and 67%) by sorption on calcined dolomite and limestone at 650°C. The resulting carbonates were calcined at 880–920°C in N2 and recycled to the sorption steps (10 cycles). The limestone was better in CO2 capture in Ca-looping but dolomite showed better resistance to sintering and was recommended to the process.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu ciężarowego klasy średniej w warunkach rzeczywistej eksploatacji w zależności od sposobu jego rozpędzania. Na podstawie pozyskanych danych pomiarowych dokonano oceny rozpędzania pojazdu uwzględniając minimalną emisję dwutlenku węgla. Badaniom drogowym poddano dystrybucyjny samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej niespełna 12000 kg. Testy – rozpędzanie samochodu – wykonywano na krótkim odcinku jazdy, stosując różny styl osiągania założonej maksymalnej prędkości jazdy. Do pomiarów stężenia dwutlenku węgla w spalinach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS.
EN
The paper presents the results of the investigations into the relation of the exhaust emissions of a heavy-duty vehicle under actual operating conditions and its acceleration. Based on the obtained measurement data an evaluation of the vehicle acceleration was performed taking into account the minimum emission of carbon dioxide. The on-road tests were carried out on a delivery truck of the gross vehicle weight approximating 12000 kg. The tests (vehicle acceleration) were performed on a short road portion applying different driving techniques to reach the desired maximum speed. For the measurements of the emission of carbon dioxide the authors used a portable exhaust emission analyzer (PEMS).
13
Content available remote Assessment of non-market environmental services in agricultural production
PL
Z punktu widzenia termodynamiki wartość dobra i usługi w ekonomii zależy od jakości energii bezpośrednio i pośrednio wykorzystanej do ich wytworzenia. Ponieważ rynek nie jest doskonały, obliczenia energii zawartej w materii powinny precyzować wartości rynkowych i nierynkowych dóbr i usług. Metoda oparta na energii została zastosowana do oceny zarówno wykorzystania strumieni energii, masy oraz nakładów finansowych (azotu, dwutlenku węgla, wody, materii organicznej gleby, nasion, nawozów, środków ochrony roślin, paliw, towarów i usług), jak również produktywności oraz zrównoważenia w typowych uprawach prowadzonych w Wielkopolsce w latach 2006-2008. Obliczono i porównano takie wskaźniki energetyczne, jak: współczynnik wydajności (EYR), współczynnik obciążenia środowiska (ELR), indeks zrównoważenia (EIS) stopień wymiany (EER) oraz udział inwestycji (EIR) dla upraw pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych. Największa wartość EIS występuje w uprawie pszenicy, a uprawa rzepaku charakteryzuje się największa wartością EYR. Wartości nierynkowych usług środowiska w tworzeniu zysku z upraw pszenicy, rzepaku i buraków wynoszą odpowiednio 53%, 60% i 48%. Chociaż uprawa buraków charakteryzuje się największą wartością ELR głównie z powodu degradacji materii organicznej gleby, to równocześnie dostarcza znacznej usługi w procesie stabilizacji klimatu dzięki absorpcji dwutlenku węgla. W ogólności jednostka powierzchni uprawy pszenicy absorbuje taką ilość dwutlenku węgla, jaką dwóch statystycznych obywateli Polski emituje w ciągu roku. Jednostka powierzchni uprawy buraków kompensuje emisje dwutlenku węgla 2,4, a rzepaku 1,5 rocznej emisji per capita. Dokonano porównania cen rynkowych (PLN) użytych zasobów z cenami skalowanymi na podstawie obliczeń metodą energetyczną (EmPLN). Okazało się, ze ceny rynkowe nasion, pracy i paliw są zawyżone PLN>EmPLN, a nawozów są porównywalne PLN » EmPLN.
EN
The aim of the study was the quantitive assessment of the efficiency and environmental sustainability, as well as the mutual relations of prices determined on the basis of monetary and energetic measures as well as the development of the carbon dioxide balance in the crops of wheat, rape and sugar beets.
PL
9 marca Polska zablokowała przyjęcie przez ministrów środowiska 27 państw członkowskich Unii tzw. mapy drogowej zmniejszenia emisji Cos do 2050 r. Unijny plan przewidywał, że redukcja będzie stopniowa - o 40 proc. do 2030 r., o 60 proc. do 2040 r., tak by Unia osiągnęła swój cel, czyli 80-procentową redukcję w 2050 r. Polska obawiała się, ze niezobowiązujący plan zostanie wykorzystany wkrótce przez Brukselę do prac nad bardziej rygorystycznymi dyrektywami, narzucającymi krajom członkowskim dalsze zmniejszenie emisji CO2. Nasza gospodarka, a w szczególności oparta w ponad 90 proc. na spalaniu węgla energetyka, jest tzw. wysokoemisyjna i koszty wprowadzenia tzw. kroków milowych byłyby ogromne. Najprawdopodobniej doszłoby do likwidacji wielu gałęzi przemysłu, w tym m.in. ceramiki budowlanej i silikatów.
EN
March 9 Poland blocked the adoption by the environment minister of the 27 Member States of the so-called Road map to reduce CO2 emissions by 2050. The EU's plan provided that the reduction will be gradual - about 40 percent by 2030, about 60 percent by 2040, so that the Union has achieved its goal, the 80-percent reduction in 2050. Poland feared that a non-binding plan will soon be used by Brussels to work on more stringent directives ordering the states to countries further reducing CO2 emissions. Our economy, in particular, based on more than 90 percent the combustion of coal energy, is called. leakage and the costs of implementing the so-called. milestones would be enormous. Most likely there would be a liquidation of many industries, including building ceramics and silicates.
15
Content available remote System Stop & Go w układzie napędowym mild hybrid
PL
Głównym celem przedsięwzięcia było zaprojektowanie systemu Stop & Go do napędu Mild Hybrid z wykorzystaniem superkondensatorów i rozrusznika z magnesami trwałymi. Wykonano wiele testów i badań do określenia rzeczywistych i reprezentatywnych cykli jezdnych w aglomeracji śląskiej. Wykonano testy i wykreślono charakterystyki rzeczywiste samochodu Fiat Palio Weekend 1,2 8 V. System Stop & Go został zaprojektowany i wykonany dla tego samochodu.
EN
The main goal of a project was to design a Stop & Go system in Mild Hybrid Drive using supercapacitor and starter with permanent magnets. Many researches and tests were done to determine real and representative cycles of drive in Silesian agglomeration. Researchers of real characteristics of the car Fiat Palio Weekend 1,28 V Were done. The Stop & Go system was designed and built tor this car.
PL
W ostatnich latach celem państw Unii Europejskiej jest podejmowanie działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Główną uwagę zwraca się na problem emisji dwutlenku węgla (szczególną uwagę przykłada się do działań w sektorze transportu samochodowego), co według niektórych źródeł ma wpływ na ocieplenie klimatu i przebieg zjawisk meteorologicznych, jakie obserwuje się na świecie w ciągu ostatnich 15 lat. Działania zmierzające do redukcji zużycia paliw skupiają się głównie na intensywnym rozwoju systemów zasilania i sterowania silnikami spalinowymi (np. CR, FSI, TFSI, TCCI, DiesOtto).
EN
The paper describes initial stages of designing Mild Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy control procedures, may operate in a manner similar to hybrid car drives. Mild Hybrid system utilises standard components used in cars - i.e. starter and alternator. A supercapacitor will be introduced as a new component, its roll is to operate as energy accumulator for IC engine start-ups. Traditional car battery will also assume a new function, that of heating IC engine. Automobile Stop & Go System makes it possible to switch off IC engine automatically when vehicle stops (e.g. at red light or in traffic hold-ups) and then to switch it on quickly again. This action makes it possible to decrease fuel consumption and carbon dioxide emission, particularly towns. Results of supercapacitor performance during IC engine start-ups are presented in this paper. Energy consumption at start-up has been calculated together with start-up time. Magnetti Marelli-Denso E80E car starter used in Fiat Palio, Weekend has been used in tests, this starter is rated at 12 V 1,0 kW. Several tens of IC engines start-ups were conducted, with starter supplied from traditional standard lead-acid battery (Centra Futura 055 290, C20 = 55 Ah); next, similar tests were run using supercapacitor (MAXWELL BPAK 15V 58F). Within the framework of this study, there have been done a range of the road measurements whose aim was to determine the real driving cycles. Route Gliwice-Zabrze, Route Zabrze, Route Gliwice-city centre, Route Gliwice. The biggest standing share has been obtained for the route 3 - Gliwice-centre (37,9% of the percentage value of the drive time). The subject of this paper is in agreement with carbon dioxide emission standards set by European Union states, since special attention is paid by EU regulations to car transport activities (Kyoto protocol based on UNFCCC, European Climate Change Programme and Intelligent Energy Europe programs).
PL
W 2012 kończy sie drugi okres handlu uprawnieniami do emisji CO2 (tzw. II faza ETS). W trzecim okresie, czyli od 2013 roku uprawnienia będą rozdzielane na podstawie wskaźników (benchmarków). Za darmo bedzie przydzielone tylko część uprawnień oraz obowiązywać będzie tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny (lub 3x20). Nie przydzielone za darmo uprawnienia, czyli brakujące instalacji, trzeba bedzie zakupić na aukcji. Dobra informacja jest taka, że instalacje, które posiadają nadmiarowe uprawnienia z okresu 2008-2012 bedą mogły je wykorzystać w okresie 2013-2020, co z angielskiego nazwane zostało to bankingiem lub bankowaniem.
EN
In 2012, ends the second period of trading in CO2 emissions (the so-called second phase of the ETS). In the third period, that is, since 2013 the power will be allocated on the basis of the indicators (benchmarks). For free would be allocated only a portion of allowances and so will apply. Climate package and energy (or 3x20). Not allocated for free power, which is missing the installation, you will need to buy at auction. Good news is that systems that have redundant power from the period 2008-2012 will be able to use them during the period 2013-2020, which in English has been named banking.
PL
Już od kilku lat bardzo wiele mówi się o problemie globalnego ocieplenia i wpływie dwutlenku węgla na przyspieszenie tego procesu. Jest to konsekwencją uprzemysłowienia naszego życia, wzrostu ilości samochodów czy też wycinania lasów, które są naturalnym pochłaniaczem tego gazu. Naukowcy ostrzegają przed katastroficznymi skutkami, jakie nas czekają, jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań i nie zaczniemy rozważnie korzystać z dobrodziejstw cywilizacji.
19
Content available remote Respiration activity of fly ash mixed with compost
EN
Respiration activity of fly ash mixed with compost is associated with total oxygen demand or the rate of carbon dioxide evolution. It is also affected by temperature, humidity, vegetation cover, organic matter content, pH, as well as the type and rate of fertilizers. The objective of this study was to determine the respiration activity, measured as carbon dioxide emission from fly ash and mixtures of fly ash with compost, under controlled temperature and humidity conditions. The relationships between respiration activity and the pH and organic carbon content of substrates were also analyzed. It was found that carbon dioxide emission was significantly affected by compost dose, incubation temperature and the moisture content of substrates. The research revealed a negative correlation between CO2 emission and the organic carbon content of substrates.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.