Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sitona spp.
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The object of research was to determine the impact of broad bean coordinate cultivation (Vicia faba L.), Bartek variety, with a white mustard (Sinapis alba L.) in two row spacing on the dynamics of feeding among imagines of pea leaf weevil (Sitona spp.). The investigations were conducted in the years 2014 and 2015 at the Experimental Station of the University of Agriculture, in Prusy near Cracow. The field experiment comprised the following objects: broad bean, Bartek cv. in pure culture, sown at standard 50 cm x 15 cm spacing (V); broad bean spaced 65 cm x 15 cm with white mustard as the crop intersown between the rows (V+S65); broad bean spaced 80 cm x 15 cm with white mustard as above (V+S80) and broad bean in pure culture, sown at standard 50 cm x 15 cm spacing, but chemically protected with insecticides Fastac 100 EC and Decis 2,5 EC (V ch). The evaluation of the feeding intensity of adult pea weevils was conducted on 25 randomly selected plants from each plot, by measuring the surface area of eaten leaves, counting injured and non-injured leaves and calculating the loss of leaf blade as the result of their feeding. The cultivation of broad bean with a white mustard in row spacing of 80 cm contributed significantly to the reduction in a degree of broad bean leaves damage by pea leaf weevil beetles. The use of smaller spacing - 65 cm limited the area of feeds but only in one of the research seasons. The effectiveness of broad bean protection through cultivation with a white mustard is a few times lower than for chemical protection.
PL
Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej bobu (Vicia faba L.) odmiany Bartek z gorczycą białą (Sinapis alba L.) w dwóch rozstawach międzyrzędzi na przebieg dynamiki żerowania chrząszczy z rodzaju oprzędziki Sitona spp. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2014-2015 w Stacji Doświadczalnej – Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obejmowało ono następujące obiekty: bób odmiany Bartek wysiewany jako uprawa jednorodna w rozstawie standardowej 50 cm x 15 cm (V); bób uprawiany współrzędnie z gorczycą białą w rozstawie 65 cm x 15 cm (V+S65); bób uprawiany współrzędnie z gorczycą białą w rozstawie 80 cm x 15 cm(V+S80); bób wysiewany jako uprawa jednorodna w rozstawie standardowej 50 cm x 15 cm, chroniony chemicznie insektycydami Fastac 100 EC i Decis 2,5 EC (V ch). Przebieg dynamiki żerowania chrząszczy oceniano na 25 losowo wybranych roślinach z poletka przez mierzenie powierzchni wyżerek, liczenie liści uszkodzonych i nieuszkodzonych oraz wyliczenie ubytku blaszki liściowej w wyniku ich żerowania. Uprawa bobu wspólnie z gorczycą białą w międzyrzędziach przy zachowaniu rozstawy 80 cm, przyczyniła się do istotnego zmniejszenia stopnia uszkodzenia liści bobu przez chrząszcze oprzędzików. Zastosowanie rozstawy mniejszej (65 cm) wpłynęło ograniczająco na powierzchnię wyżerek, ale tylko w jednym z sezonów badawczych. Efektywność ochrony bobu przez uprawę współrzędną z gorczycą białą jest jednak kilkakrotnie niższa niż przy zastosowaniu ochrony chemicznej.
EN
The aim of the study was to assess the impact of intercropping White Windsor broad beans with coriander (Coriandrum sativum L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) on the dynamics of adult pea weevils (Sitona spp.) feeding and the degree of nodules damage caused by Sitona spp larvae. The experiment was conducted in the period 2011-2012 at the Prusy Experimental Station, which belongs to the University of Agriculture in Krakow. The experiment involved the following objects: broad beans in a homogeneous crop (control); broad beans intercropped with coriander; broad beans intercropped with fennel. The evaluation of the feeding intensity of adult pea weevils was conducted on 25 randomly selected plants from each plot, by measuring the surface area of eaten leaves, counting injured and non-injured leaves and calculating the loss of leaf blade as the result of their feeding. For the determination of larvae harmfulness, root nodules were analyzed at the end of June. Intercropping with coriander and fennel significantly reduced the feeding of pea leaf weevils on the White Windsor variety of broad beans. The effect was particularly visible in the initial period of plant growth, which is important due to the greatest impact of pests’ feeding activity during that period. The proximity of the examined herb species did not affect the number of root nodules produced by broad beans, or the degree of root nodules damage caused by Sitona sp. larvae.
PL
Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej bobu odmiany Windsor Biały z kolendrą siewną (Coriandrum sativum L.) i koprem włoskim (Foeniculum vulgare Mill.) na przebieg dynamiki żerowania chrząszczy z rodzaju oprzędziki (Sitona spp.) oraz na stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy tych szkodników. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2011 - 2012 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obejmowało ono następujące obiekty: bób wysiewany jako uprawa jednorodna (Kontrola); bób uprawiany współrzędnie z kolendrą siewną; bób uprawiany współrzędnie z koprem włoskim. Przebieg dynamiki żerowania chrząszczy oceniano na 25 losowo wybranych roślinach z poletka poprzez mierzenie powierzchni wyżerek, liczenie liści uszkodzonych i nieuszkodzonych oraz wyliczenie ubytku blaszki liściowej w wyniku ich żerowania. W końcu czerwca wykonywano także analizę stopnia uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy oprzędzików. Uprawa współrzędna z kolendrą siewną i koprem włoskim istotnie ograniczała żerowanie chrząszczy oprzędzików na bobie odmiany Windsor Biały. Efekt był szczególnie wyraźny w początkowym okresie wzrostu rośliny, co jest istotne ze względu na największe znaczenie żerowania szkodnika w tym okresie. Sąsiedztwo badanych gatunków ziół nie wpływało na ilość wytwarzanych przez bób brodawek korzeniowych, jak również stopień ich uszkodzenia przez larwy Sitona spp.
EN
The objective of the study was to compare the effect of broad bean protection against fungal diseases, black bean aphid and broad been seed beetle with the use of non-chemical products (Polyversum WP and Bioczos BR) and artificially synthesized preparations (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC and Fastac 100 EC) on the harmfulness of larvae and beetles of pea weevils. The observations were conducted on broad bean of the Hangown White cultivar. Protection with the use of Polyversum WP and Bioczos BR contributed to reduction of the percentage of leaves injured by pea weevils, the area consumed and, as a consequence, the size of leaf blade loss. The Vitavax 200 FS can contribute to increase the attractiveness of broad bean leaves for adult Sitona spp. and, as a result, decrease the efficiency of later protective spraying. The used broad bean protection, both non-chemical as well as chemical, significantly influenced the decrease of the level of root nodule damage by weevil larvae in only one of three years of the study.
PL
Celem przeprowadzonych badań było porównanie wpływu ochrony bobu przed chorobami grzybowymi oraz szkodnikami z wykorzystaniem preparatów niechemicznych (Polyversum WP oraz Bioczos BR) oraz preparatów sztucznie syntetyzowanych (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC i Fastac 100 EC) na szkodliwość larw i chrząszczy oprzędzików. Obserwacje prowadzono na bobie odmiany Hangown Biały. Ochrona z użyciem preparatów Polyversum WP i Bioczos BR przyczyniła się do ograniczenia odsetka liści uszkodzonych przez oprzędziki, powierzchni wyżerek oraz w konsekwencji wielkości ubytku blaszki liściowej. Zaprawa Vitavax 200 FS może przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności liści bobu dla dorosłych oprzędzików i w rezultacie zmniejszać efektywność stosowanych potem zabiegów ochronnych w postaci oprysków. Zastosowana ochrona bobu, zarówno niechemiczna, jak i chemiczna, wpłynęła istotnie na zmniejszenie stopnia uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy oprzędzików tylko w jednym spośród 3 lat badań.
EN
The investigations aimed at an assessment of white mustard effect, as an accompanying crop, cultivated in two variants: parallely and as strips surrounding the main crop - broad bean, Bartek c.v., on the degree of the main crop injuries due to weevil beetles and larvae. The field experiment comprised the following objects: broad bean, Bartek cv. in pure culture, sown at 50 cm x10 cm spacing; broad bean spaced 60 cm x10 cm with white mustard as the crop intersown between the rows and broad bean spaced 50 x 10 cm, with a 50 cm wide mustard stripe surrounding the plot (in this case the width of broad bean stripes was 3 m). The assessment of weevil beetles feeding intensity was conducted by measuring the area consumed, determining the percentage of injured leaves and computing the leaf blade loss due to their feeding. In order to determine the larvae harmfulness, the underground plant parts were analyzed. Broad bean cultivated together with white mustard, both in the interrows and as surrounding stripes contributed to a considerable decrease in broad bean leaves injuries due to Sitona beetles. On the other hand, broad bean cultivation as surrounding stripes contributed to a considerably decreased injury of root nodules caused by weevil larvae.
PL
Celem badań była ocena wpływu gorczycy białej, jako rośliny towarzyszącej, uprawianej w dwóch wariantach: współrzędnie oraz w postaci pasów dookoła rośliny głównej - bobu odmiany Bartek, na stopień uszkodzenia rośliny głównej przez chrząszcze i larwy oprzędzików. Doświadczenie polowe obejmowało następujące obiekty: bób odmiany Bartek w uprawie jednorodnej wysiany w rozstawie 50 cm x10 cm; bób w rozstawie 60 cm x 10 cm z gorczycą wsianą pomiędzy rzędami oraz bób w rozstawie 50 x 10 cm obsiany dookoła pasem gorczycy o szerokosci 50 cm (szerokość pasów bobu wynosiła w tym przypadku 3 m). Ocene intensywności żerowania chrząszczy oprzędzików przeprowadzono mierząc powierzchnie uszkodzeń, określając odsetek liści uszkodzonych oraz wyliczając ubytek blaszki liściowej w wyniku ich żerowania. Dla określenia szkodliwości larw analizowano podziemne części roślin. Uprawa bobu wspólnie z gorczycą biała w międzyrzędziach, jak i w postaci obsiewu, przyczyniła się do istotnego zmniejszenia stopnia uszkodzenia liści bobu przez chrząszcze oprzędzików. Uprawa bobu z gorczycą w postaci obsiewu przyczyniła się natomiast do istotnego zmniejszenia uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy oprzędzików.
PL
Celem doświadczenia było zbadanie wpływu roślin towarzyszących: smagliczki nadmorskiej (Lobularia maritima L.) oraz gorczycy białej (Synapis alba L.), na występowanie szkodników bobu (Vicia faba L.) odmiany Bartek, w systemie uprawy współrzędnej. Obserwacji poddano liczebność strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus Boh.) i chrząszczy oprzędzików (Sitona spp.). Bób był uprawiany współrzędnie z dwoma w/w roślinami towarzyszącymi w zróżnicowanej rozstawie (odległość między rzędami: 50, 65 i 80 cm) oraz samodzielnie (odległość między rzędami 50 cm). Bób w uprawie jednorodnej stanowił kontrolę. Ponadto analizowano także występowanie szkodliwej entomofauny bobu w uprawie jednorodnej i poddanej standardowej ochronie z użyciem insektycydów chemicznych. Pomiary przeprowadzono w warunkach polowych, z użyciem czerpaka entomologicznego poprzez strząsanie owadów z losowo wybranych 30 roślin z poletka. Stwierdzono, że smagliczka nadmorska jako roślina towarzysząca nie ma istotnego wpływu na występowanie roślinożernych chrząszczy strąkowca bob-owego i oprzędzików, niezależnie od zastosowanej rozstawy pomiędzy rzędami. Gorczyca biała jako roślina towarzysząca ma istotny wpływ na zwiększenie liczebności chrząszczy strąkowca bobowego w średniej rozstawie rzędów (65 cm). Wpływu gorczycy białej na pozostałe chrząszcze nie stwierdzono.
EN
The aim of the study was to determine the impact of accompanying plants: sweet alyssum (Lobularia maritima L.) and white mustard (Synapis alba L.), on the incidence of pests of the broad bean (Vicia faba L.) variety Bartek, in the intercropping system. The observations of the number of the beetles of Bruchus rufimanus Boh. and Sitona spp were made. The broad bean was grown along with two other plants in varying spacing (the distances between rows were 50, 65 and 80 cm) and in homogeneous cultivation (the distances between rows were 50 cm). Broad bean in a homogeneous cultivation served as a control. In addition, the broad bean from homogeneous cultivation subjected to a standard protection by chemical insecticides was also analyzed. The measurements were carried out in field conditions, by using an entomological bucket, through the shedding of insects from randomly selected 30 plants per plot. The sweet alyssum as an accompanying plant showed no significant influence on the occurrence of herbivorous beetles of Bruchus rufimanus Boh. and Sitona spp., regardless of the spacing between the rows. The white mustard as a companion plant showed a significant impact on increasing the number of Bruchus rufimanus Boh. beetles in the middle row spacing (65 cm). The impact of white mustard on other beetles has not been detected.
EN
The research aimed at an assessment of heavy metal soil contamination effect on the intensity of Sitona beetles feeding on broad beans cultivated in the soil three years after the moment of pollution, from the perspective of possibly enhanced attractiveness of this host plant as food. Broad bean (Vicia faba L.), White Windsor c.v. was cultivated in two series differing by the date of the soil contamination with heavy metals. The soil was contaminated in 2002 (III) and 2005 (0). In each series the plants were cultivated in the following objects: unpolluted soil – with natural content of heavy metals (Control); unpolluted soil with natural content of heavy metals and fertilized minerally (NPK); soil polluted with a dose of 4 mg kg–1 d.m. of cadmium; soil polluted with a dose of 530 mg kg–1 d.m. of lead; soil polluted with a dose of 85 mg kg–1 d.m. of copper; soil contaminated with zinc dosed 1000 mg kg–1 d.m. and soil polluted with a dose of 110 mg kg–1 d.m. of nickel. The harmfulness of Sitona sp. beetles was assessed by measuring the leaf surface losses caused by their feeding, the consumed area and by counting the percentage of injured leaves. After 3 years from the soil contamination with nickel, zinc, copper, lead and cadmium no increase of attractiveness of the plants for Sitona sp. beetles was observed.
PL
Celem podjętych badań była ocena wpływu skażenia gleby metalami ciężkimi na intensywność żerowania chrząszczy oprzędzików Sitona sp. na bobie uprawianym w glebie po upływie 3 lat od momentu skażenia, pod kątem możliwości wzrostu atrakcyjności tej rośliny żywicielskiej jako pokarmu. Bób (Vicia faba L.) odm. Windsor Biały uprawiany był w 2 seriach, różniących się datą skażenia gleby metalami ciężkimi. Glebę skażano w latach: 2002 i 2005. W każdej serii rośliny uprawiano w następujących obiektach: gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich (Kontrola); gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich nawożona mineralnie (NPK); gleba zanieczyszczona kadmem w dawce: 4 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona ołowiem w dawce: 530 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona miedzią w dawce: 85 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona cynkiem w dawce: 1000 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona niklem w dawce: 110 mg kg-1 s.m. Szkodliwość chrząszczy oprzędzików (Sitona sp.) oceniono, mierząc ubytek powierzchni liści na skutek ich żerowania, powierzchnię wyżerek oraz licząc odsetek uszkodzonych liści. Po upływie 3 lat od momentu zanieczyszczenia gleby niklem, cynkiem, miedzią, ołowiem lub kadmem nie obserwuje się wzrostu atrakcyjności roślin bobu dla chrząszczy Sitona sp.
EN
The present study aimed at determining the effect of liming and magnesium treatment on harmfulness of Sitona sp. for broad bean plants growing in conditions of soil contaminated with single heavy metals on the III level of pollution in the IUNG, Puławy, PL classiflcation. The observations were conducted on broad bean (Vicia faba L. ssp. maior), White Windsor c.v. cultivated in three series: 1. in limed soil; 2. in soil receiving magnesium treatment; 3. in non-limed soil and in soil without magnesium. In each series the plants were cultivated in the following objects: unpolluted soil with natural heavy metal content (Control); unpolluted soil with natural heavy metal content receiving mineral fertilization (NPK); soil polluted with cadmium dosed 4 mg o kg-1 d.m.; soil polluted with 530 mg o kg-1 d.m. of lead; soil contaminated with copper dosed 85 mg o kg-1 d.m.; soil polluted with zinc dosed 1000 mg o kg-1 d.m. and soil polluted with nickel dosed 110 mg - kg-1 d.m. Liming was conducted on the basis of hydrolytic acidity analysis of soils from individual objects. The following calcium doses were applied: Control - 619 mg CaO o kg-1 d.m.; Control + NPK - 672 mg CaO o kg-1 d.m.; cadmium contaminated soil - 630 mg CaO o kg-1 d.m.; lead contaminated soil - 596 mg CaO o kg-1 d.m.; copper contaminated soil - 798 mg CaO o kg-1 d.m.; zinc contaminated soil - 1142 mg CaO o kg-1 d.m.; nickel contaminated soil - 818 mg CaO o kg-1 d.m. Equal magnesium fertilization with 20.4 mg Mg o kg-1 d.m. was used in all objects. In conditions of soil contamination with heavy metals the effect of the liming and magnesium treatment on the harmfulness of Sitona beetles on broad bean may be modified by the atmospheric conditions in a given season. The liming and magnesium treatment of soil polluted with copper, lead, nickel and zinc on the III level of pollution according to the IUNG classification does not lead to any greater degree of broad bean leaf injuries due to Sitona beetles. Magnesium fertilization of soil polluted with cadmium on the III level according to the IUNG classification may contribute to enhanced attractiveness of broad bean plants to Sitona.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wapnowania i nawożenia magnezowego na szkodliwość oprzędzików Sitona sp. dla roślin bobu rosnących w warunkach gleby zanieczyszczonej pojedynczymi metalami ciężkimi na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG. Obserwacje prowadzono na bobie (Vicia faba ssp. maior) odm. Windsor Biały uprawianym w trzech seriach: 1. na glebie wapnowanej; 2. glebie poddanej nawożeniu magnezowemu; 3. niewapnowanej oraz nienawożonej magnezem. W każdej serii rośliny uprawiano w następujących obiektach: gleba niezanieczyszczona -o naturalnej zawartości metali ciężkich (Kontrola); gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich nawożona mineralnie (NPK); gleba zanieczyszczona kadmem w dawce: 4 mg - kg -1 s.m.; gleba zanieczyszczona ołowiem w dawce: 530 mg o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona miedzią w dawce: 85 mg o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona cynkiem w dawce: 1000 mg o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona niklem w dawce: 110 mg o kg-1 s.m. Wapnowanie przeprowadzono na podstawie analizy kwasowości hydrolitycznej gleby z poszczególnych obiektów. Zastosowano następujące dawki wapna: Kontrola - 619 mg CaO o kg-1 s.m.; Kontrola + NPK - 672 mg CaO o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona kadmem - 630 mg CaO - kg -1 s.m.; gleba zanieczyszczona ołowiem - 596 mg CaO o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona miedzią - 798 mg CaO o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona cynkiem 1142 mg CaO o kg-1 s.m.; gleba zanieczyszczona niklem 818 mg CaO o kg-1 s.m. Nawożenie magnezowe zastosowano jednakowe dla wszystkich obiektów: 20,4 mg Mg o kg-1 s.m. Wpływ zabiegów wapnowania i nawożenia magnezowego w warunkach skażenia gleby metalami ciężkimi na szkodliwość chrząszczy oprzędzików dla bobu może być modyfikowany przez warunki atmosferyczne panujące w danym sezonie. Wapnowanie i nawożenie magnezowe gleby zanieczyszczonej miedzią, ołowiem, niklem i cynkiem na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG nie powoduje wzrostu stopnia uszkodzenia liści bobu przez chrząszcze oprzędzików. Nawożenie magnezowe gleby zanieczyszczonej kadmem na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG może przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności roślin bobu dla oprzędzików.
EN
The work aimed at comparing the effect of diversified lime doses on Sitona beetles feeding on broad bean plants in conditions of soil contaminated with heavy metals on the level of medium pollution according to the IUNG classification. Broad bean (Ytcia faba L., ssp. maior), White Windsor c.v. was cultivated in two series: on limed and non-limed soil. Liming was conducted on the basis of hydrolytic acidity analysis of soils from individual objects. Two doses of lime were applied: according to 1 and 2 Hh. The intensity of beetle feeding was assessed by measuring the leaf loss, the consumed area and by counting the damaged and undamaged leaves. The analysis of damage was performed twice: at an early plant development stage (phase of several leaves - 19 05.2004) and three weeks later (11.06.2004). Liming with a dose calculated both according to a single and double hydrolytic acidity applied to the soil contaminated with cadmium, copper and lead positively influences and causes diminishing of broad bean plant damage due to Sitona beetle feeding during the period when their harmfulness is the highest, ie at the initial stage of plant development. This inhibitory effect is stronger at a higher dose of lime. Liming with a dose established both according to a single and double hydrolytic acidity, applied to the soil contaminated with nickel and zinc at the initial period of Sitona sp. beetle feeding does not influence its intensity but through positive effect upon the plant growth significantly reduces potential losses in the plant yield due to diminished assimilative area. On the soil contaminated with zinc a stronger effect of diminishing the percentage of the loss of leaf blade was registered at the higher lime dose.
PL
Celem pracy było porównanie oddziaływania zróżnicowanych dawek wapna na żerowanie chrząszczy oprzędzików (Sitorur sp.) na bobie w warunkach gleby skażonej pojedynczymi metalami ciężkimi na poziomie średniego zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG. Bób (Yicia faba L., ssp. maior) odm. Windsor Biały uprawiano w dwóch seriach: na glebie wapnowanej i niewapnowanej. Wapnowanie przeprowadzono na podstawie analizy kwasowości hydrolitycznej gleby z poszczególnych obiektów. Zastosowano dwie dawki: według I i 2 Hh. Ocenę intensywności żerowania chrząszczy oprzędzików (Sitona sp.) przeprowadzono, mierząc ubytek powierzchni liści, powierzchnię wyżerek oraz licząc liście uszkodzone i nieuszkodzone. Analizę uszkodzeń przeprowadzono dwukrotnie: we wczesnej fazie rozwojowej roślin (faza kilku liści - 19.05.2004) oraz 3 tygodnie później (11.06.2004). Wapnowanie w dawce ustalonej zarówno wg pojedynczej, jak i podwójnej kwasowości hydrolitycznej, zastosowane na glebę skażoną kadmem, miedzią i ołowiem, wpływa korzystnie, powodując zmniejszenie stopnia uszkodzenia roślin bobu w wyniku żerowania chrząszczy oprzędzików w okresie, gdy ich szkodliwość jest największa, tzn. w początkowej fazie rozwojowej roślin. Ten efekt inhibicyjny jest silniejszy przy większej dawce wapna. Wapnowanie w dawce ustalonej zarówno wg pojedynczej, jak i podwójnej kwasowości hydrolitycznej, zastosowane na glebę skażoną niklem i cynkiem, w początkowym okresie żerowania chrząszczy Sitona sp., nie wpływa na intensywność tego żerowania, jednak poprzez korzystne oddziaływanie na wzrost roślin znacznie obniża ewentualne straty w plonie roślin w wyniku zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej. W przypadku gleby skażonej cynkiem silniejszy efekt zmniejszenia procentowego ubytku blaszki liściowej wykazuje większa dawka wapna.
EN
The work addressed the issue whether liming soil contaminated with single heavy metals may positively affect broad bean plants not only by limiting their heavy metal uptake but also through inhibiting Sitona sp. larvae and beetle fe-eding. The assessment of Sitona beetle feeding intensity was conducted by measuring leaf area loss, the consumed area and by counting injured and healthy leaves. In order lo determine larvae harmfulness the underground plant parts were analyzed, so the roots were picked out and after thorough washing a total number of verrucas and injured verrucas were counted. Liming soils contaminated with cadmium, lead and nickel on III level of pollution according to the IUNO classification reduced harmfulness of Sitona beetles on broad bean, but it did not significantly influence this pest feeding in conditions of copper polluted soil. Liming of soils polluted with zinc on a medium level of pollution caused greater attractiveness of broad bean for Sitona beetles. It is connected with a considerably improved pianI growth after this measure application. Liming soil contaminated with cadmium and nickel positively influenced the number of developed verrucas in broad bean. Liming acts positively by diminishing the degree of verrucas injuries in soils contaminated with nickel but it does not influence feeding of this stage of pest in soils contaminated with lead, cadmium, copper or zinc.
PL
Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wapnowanie gleby skażonej pojedynczymi metalami ciężkimi może wpływać korzystnie na rośli-ny bobu nie tylko poprzez ograniczenie w pobieraniu metali ciężkich, lecz także poprzez hamowanie żerowania larw i chrząszczy oprzędzików (Sitona sp.). Ocenę intensywności żerowania chrząszczy oprzędzików (Sitona sp.) przeprowadzono, mierząc ubytek powierzchni liści, powierzchnię wyżerek oraz licząc liście uszkodzone i nieuszkodzone. Dla określenia szkodliwości larw analizowano podziemne części roślin. W tym celu wydobyto korzenie roślin i po dokładnym umyciu przeliczono ogólną liczbę brodawek korzeniowych oraz brodawek uszkodzonych. Wapnowanie gleb skażonych kadmem, ołowiem i niklem na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG powoduje ograniczenie szkodliwości chrząszczy oprzędzików na bobie, natomiast nie wpływa znacząco na żerowanie tego szkodnika w warunkach gleby skażonej miedzią. Wapnowanie gleby skażonej cynkiem na poziomie średniego zanieczyszczenia powoduje wzrost atrakcyjności roślin bobu dla chrząszczy oprzędzików. Wiąże się to ze znaczną poprawą wzrostu roślin po zastosowaniu tego zabiegu. Wapnowanie gleby skażonej kadmem i niklem wpływa korzystnie na liczbę wytworzonych brodawek korzeniowych u bobu. Wapnowanie wpływa korzystnie, zmniejszając stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych w warunkach gleby skażonej niklem, natomiast nie wpływa na żerowanie tego stadium szkodnika w warunkach gleby skażonej ołowiem, kadmem, miedzią i cynkiem.
EN
The research aimed at determining the effect of soil contamination with various heavy metals on the dynamics of Sitona sp. beetles feeding. The observations were conducted on broad beans (Vicia,faba ssp. maior), White Windsor, c.v. cultivated in the following objects: unpolluted soil - with natural heavy metal content (Control), unpolluted soil with natural heavy metal concentrations receiving mineral fertilizers (Control + NPK), soil contaminated with cadmium dosed 4 mg o kg-' d.m., soil contaminated with 530 mg - kg-' d.m. of lead, soil polluted with 85 mg o kg-' d.m. of copper, soil polluted with zinc dosed 1000 mg - kg-' d.m. and soil contaminated with 110 mg kg-' d.m. of nickel. The intensity of Silona beetles feeding was assessed by measuring the leaf area loss, consumed area and by counting injured and uninjured leaves. The analyses were conducted six times during the period from the moment first injuries were spotted (in the first decade of May) until the end of June 2002. Soil contamination with copper on the third level of pollution according the IUNG, Pulawy, PL classification may diminish broad bean plant attractiveness for Sitona beetles in the initial period of their feeding. As Sitona sp. beetles continue their feeding on broad bean, soil contamination with zinc and nickel has an inhibitory impact on this process. It is the result of strong weakening of broad bean plant growth in conditions of soil contamination with these elements. Soil contamination with cadmium may stimulate Silona feeding after a lapse of some time from the moment of the start of feeding. Soil pollution with lead does not affect significantly the dynamics of Sitona sp. feeding on broad bean.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu skażenia gleby różnymi metalami ciężkimi na przebieg dynamiki żerowania chrząszczy z rodzaju oprzędziki (Sitona sp.). Obserwacje prowadzono na bobie (Vicia faba ssp. maior) odm. Windsor Biały uprawianym w następujących obiektach: gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich (Kontrola), gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich nawożona mineralnie (Kontrola + NPK), gleba zanieczyszczona kadmem w dawce: 4 mg o kg-' s.M., gleba zanieczyszczona ołowiem w dawce: 530 mg o kg-' s.m., gleba zanieczyszczona miedzią w dawce: 85 mg o kg-' s.m., gleba zanieczyszczona cynkiem w dawce: 1000 mg o kg -1 s.m., gleba zanieczyszczona niklem w dawce: 110 mg o kg' s.m. Ocenę intensywności żerowania chrząszczy oprzędzików (Sitona) przeprowadzono, mierząc ubytek powierzchni liści, powierzchnię wyżerek oraz licząc liście uszkodzone i nieuszkodzone. Analizy przeprowadzono sześciokrotnie w okresie od momentu zauważenia pierwszych uszkodzeń -1 dekady maja do końca czerwca 2002 r. Skażenie gleby miedzią na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG może zmniejszać atrakcyjność roślin bobu dla chrząszczy oprzędzików w początkowym okresie ich żerowania. Skażenie gleby cynkiem i niklem, w miarę kontynuacji żerowania chrząszczy Sitona sp. na bobie, wpływa na ten proces hamująco. Jest to skutkiem silnego osłabienia wzrostu roślin bobu w warunkach skażenia gleby tymi pierwiastkami. Skażenie gleby kadmem, w miarę upływu czasu od momentu rozpoczęcia żerowania może oddziaływać na niego stymulująco. Skażenie gleby ołowiem nie wpływa znacząco na przebieg dynamiki żerowania oprzędzików na bobie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.