Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheat grain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper analyzed the effect of moisture content on selected physical properties of Astoria variety wheat grain using six levels of grain moisture content (14%, 16%, 18%, 20%, 22% and 24%). The following were determined for each level of moisture content: angle of repose, static angle of repose (SAR), bulk density and thousand kernel weight. The friction coefficients for four different construction materials (CEF) were also determined: acid-resistant steel, wear-resistant steel, plastic (PPLD) and rubber. It was found that an increasing moisture content in grains was accompanied by an increase in the thousand kernel weight, angle of repose, SAR, as well as the CEF against each of the surfaces used in the study. The highest value of the CEF was recorded for a rubber surface (0.782) and the smallest was for a polypropylene surface (0.443). The highest values of the angle of repose and the SAR were recorded for the grain with the highest moisture content: 37.15o and 39.44o, respectively. An increase in the moisture content in kernels reduced their bulk density from 79.870 kg · hl–1 (moisture content: 14%) to 68.783 kg · hl–1 (moisture content 24%).
PL
Przeprowadzono analizę zawartości wybranych kwasów fenolowych w ziarnie 11 genotypów pszenicy ozimej. Ziarno podzielono na frakcję odpadową (≤ 2,2 mm) oraz frakcję standaryzowaną (> 2,2 mm). Mniejsze ziarno cechowało się istotnie większym stężeniem kwasów fenolowych. Największą różnicę pomiędzy badanymi frakcjami ziarna zaobserwowano dla kwasu t-cynamonowego, którego zawartość była ponad 9-krotnie większa we frakcji odpadowej niż we frakcji standaryzowanej. Dla kwasu ferulowego różnica między jego stężeniem w próbach odpadowych była ponad 4-krotnie większa niż w próbach standaryzowanych. Wysoka zawartość kwasów fenolowych w drobnych ziarniakach traktowanych jako produkt odpadowy w przemyśle młynarskim klasyfikuje je jako surowiec do pozyskiwania związków biologicznie czynnych.
EN
Selected phenolic acids were detd. in grains of 11 genotypes of winter wheat. The grains were divided into a waste fraction (≤ 2.2 mm) and a std. one (>2.2mm). The smaller grains showed a significantly higher concns. of the phenolic acids. The concns. of trans-cinnamic acid and ferulic acid in the waste fraction were resp. more than 9-fold and 4-fold higher than in the std. fraction.
PL
W pracy przedstawiono analizę wydzielania masy ziarna pszenicy w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. W urządzeniu tym wykorzystano obrotowe sito stożkowe. Czyszczenie ziarna polega na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacją pneumatyczną. Urządzenie umożliwia rozdzielenie mieszaniny czyszczonej na cztery frakcje. Analiza wydzielania masy ziarna pszenicy potwierdziła jego przydatność jako stacjonarnego urządzenia czyszczącego. Przedstawione urządzenie czyszczące jest praktycznym przykładem wykorzystania systemów CAD do wytwarzania nowych urządzeń.
EN
The paper presents the analysis of wheat grain mass separation in the innovative rotary cleaning device of rotary conical sieve-based construction. The cleaning process combines the sieving operation on the conical sieves and pneumatic separation. The cleaning device facilitates the separation of the treated mixture into four fractions. The analysis of wheat grain mass separation has confirmed its usability as stationary grain cleaner. The presented cleaning device is a genuine example of the CAD system applicability for creating novel equipment.
PL
w pracy przedstawiono metodę matematycznego modelowania kształtu bryły ziarna pszenicy. Kształt ziarna pszenicy został odwzorowany parametryczną krzywą przestrzenną oraz czterowęzłową siatką rozpiętą na zewnętrznej powierzchni modelowanej bryły. Do opisu konturu poprzecznego przekroju ziarna wykorzystano zmodyfikowaną konchoidę okręgu krzywą czwartego stopnia. Uzyskaną krzywą sprowadzono do postaci krzywej przestrzennej przez rozwinięcie jej wzdłuż najdłuższej osi ziarna ^ linię przestrzenną nadającą kształt bryły ziarna. Uzyskane równania parametryczne krzywej przestrzennej opisują współrzędne punktów leżących na powierzchni ziarna. W równaniach tych występuje siedem współczynników skalujących, służących do wymiarowania bryły.
EN
The method of mathematical modeling of the shape of solid grains of wheat. The shape of the wheat grain has been modeled in a parametric spatial curve andfour nodal mesh stretched on the outer surface ofthe modeled solid. To describe the contour of the cross section of the grain used in a modifled circle conchoid fourth-degree curve. The resulting curve was brought to the spatial form of the curve by developing its longest axis along the grain line of the spatial shape of the solid grain. The resulting curve of parametric equations describing the spatial coordinates of points lying on the surface of the grain. In these equations has seven scalingfactors, used for sizing solid.
PL
Celem pracy było określenie cech reprezentatywnych, opisujących wewnętrzne uszkodzenia ziarniaków wywołane przez wołka zbożowego. Na tej podstawie zbudowano 2 warianty zbiorów uczących (opartych na 2 różnych zbiorach zmiennych reprezentatywnych), które posłużyły do generowania 2 zestawów klasyfikatorów neuronowych. Następnie dokonano porównania jakościowego wytworzonych modeli oraz zaproponowano sieć optymalną (z punktu widzenia przyjętych założeń). Podkreślono aspekt utylitarny przeprowadzonych badań, wskazując na możliwość wsparcia (automatyzacji) procesów decyzyjnych zachodzących w trakcie magazynowania zbóż.
EN
Determining characteristics of representative features, describing internal injuries triggered by a grain weevil was a purpose of the work. On this base teaching sets essential to produce classification neural models were built (for 2 variants). Next, the qualitative comparison of created models was executed and an optimal network proposed (taking into account admitted assumption). The investigations were being dedicated for assisting decision-making processes which occur during cereal crops storing.
PL
Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania ziarniaków zbóż przy różnym stopniu ich uwilgotnienia (11, 16, 18%). Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in. że największymi średnimi wartościami ciepła spalania przy wilgotności 11 i 18% charakteryzują się ziarniaki owsa i jęczmienia.
EN
The purpose of the research was to determine and compare the value of the heat of combustion of wheat grains with a different degree of humidity (11, 16, 18%). The researches were conducted using the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. On the basis of the obtained results it was stated, among others, that oat and barley grains are characterised by the highest values of the heat of combustion with the humidity of 11 and 18%.
7
Content available remote Analiza zmian wilgotności ziarna pszenicy nawilżanego w roztworach wodnych
PL
W pracy przedstawiono zakres zmian wilgotności obłuszczonego ziarna pszenicy, (nasycanego) nawilżanego w naturalnych wodnych roztworach spożywczych. Określano zdolności higroskopijne ziarniaków w zależności od zróżnicowanych warunków czasowo-temperaturo-wych, w których były nasycane. Badania ukierunkowano pod kątem oceny możliwości, wykorzystania tak preparowanych ziarniaków do różnych produktów spożywczych np. jogurtów, mieszanek zbożowych, posypek, odżywek dla dzieci itp.
EN
An effect of wheat grain moistening in natural food solutions on physical properties is presented in the paper. A dependence of grain hygro-scopicity as a function of time and temperature conditions was determined. Such food products as yogurts, grain mixtures, baby food, etc. were used during experiments.
8
EN
Assessment of raw product quality constitutes one of the most important issues in the agricultural sectors of food production, processing and storage. In wheat grain quality assessment, the evaluation of the percentage of broken grains in a single variety sample is one of the most important criteria. In the present work, we propose a solution based on a computer vision system and neural networks. An algorithm which performs normalization of the size and rotation angle of a single grain image in the log-polar space is developed. The grain edge image is subsequently transformed to the accumulative log-Hough space and projected onto the coordinate system axes. The resulting representation undergoes classification and variety discrimination with the use of the Kohonen Self Organizing Map. The effectiveness of this representation has been verified with the use of a backpropagation neural network and the k-Nearest Neighbors method. The average classification rate within a single wheat variety exceeds 97%, which qualifies the method for practical applications.
PL
W rozdrabniaczach wielotarczowych i wielobębnowych dominuje proces technologicznego ścinania. Rozpoznanie tego procesu umożliwia dobór założeń projektowych i dobór optymalnych warunków eksploatacji rozdrabiaczy. Z obserwacji przebiegu technologicznego ścinania ziarniaków wynika, że w procesie tym dominuje kruche pękanie. Powyższe spostrzeżenie znalazło swoje potwierdzenie w analizie makro i mikrofraktograficznej przełomów ziarniaków uzyskanych w próbie technologicznego ścinania z różnymi prędkościami cięcia (obciążenie monotoniczne v=0,5 mm/s, obciążenie dynamiczne v=3 m/s). Analiza ta wykazała ponadto złożoność procesu kruchego pękania zależnego od wewnętrznej budowy ziarniaka, objawiającego się w postaci pęknięć, wykruszeń i rozwarstwień. Wyniki badań wskazują na możliwość fenomenologicznego opisu procesu technologicznego ścinania ziaren opartego na zależnościach znanych z mechaniki pękania.
EN
Technological shear process dominates in multiplate and multicylinder mills. Recognition of the process enables selection of design assumptions and selection of optimum conditions of mill usage. From the observation of technological shear of grains appears, that fragle cracking dominates in the process. The above remark was confirmed by the macro and microfractographic analysis of grain fractures obtained in the technological shear test with different velocity of shear (static loading v=0,5 mm/s, dynamic loading v=3 m/s). The analysis proved complexity of fragile cracking process depending on internal structure of a grain, appearing as for example cracks. Test results point the possibility of phenomenous description of technological shear process of grains based on dependences known from the fracture mechanics.
PL
Suszenie płodów rolnych z wykorzystaniem sorbentu naturalnego – jakim jest ziarno tego samego gatunku co ziarno suszone. Artykuł przedstawia dynamikę oddawania wilgoci przez ziarno wilgotne i pochłaniania wody przez ziarno przesuszone z uwzględnieniem różnych udziałów masowych ziarna i temperatury czynnika suszącego.
EN
Paper discussed the drying of agricultural products with the use of natural sorbent – the grain of the same species as the grain being dried. The dynamics of giving up the moisture by moist grain and absorption of the moisture by over dried grain were presented considering various mass fractions of grain and the temperature of drying agent.
PL
W pracy określono wpływ dodatku oleju na energochłonność procesu rozdrabniania. Dodatkowo wykonano ocenę stopnia rozdrobnienia oraz określono pylistość uzyskanej śruty. Badaniom poddano surowiec o stałej wilgotności i różnej ilości wprowadzonego tłuszczu. Proces przeprowadzono w gniotowniku przy różnych szczelinach roboczych. Stwierdzono, że dodatek oleju do ziarna pszenicy wpływał na obniżenie energochłonności procesu rozdrabniania, oraz na zwiększenie średniej wielkości cząstek otrzymanej śruty.
EN
The study dealt with the effect of oil addition on energy consumption in grain grinding process. Moreover, the fineness degree and the dustiness of ground material were estimated. Wheat grain of constant moisture content and differentiated amounts of supplemented fat was processed in a crushing mill at various working gaps. The results showed that the addition of oil to wheat grain reduced the energy consumption in grinding process as well as increased average particle size of ground material.
PL
Autorzy pracy potwierdzili założenie badawcze o zachowaniu wysokiej wartości technologicznej pszenicy w procesie suszenia metodą niskotemperaturową. Materiał doświadczalny stanowiło ziarno pszenicy ozimej, odmiany Sakwa, świeżo zebrane z pola i wysuszone przez 254 godziny od wilgotności 19 do 13% w warstwie ziarna wylotowej dla powietrza w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia (suszenie nadzorował sterownik mikroprocesorowy). Jako odniesienie wybrano próbki ziarna świeżo zebrane z pola nie poddane suszeniu i próbki poddane suszeniu powietrzem o temperaturze 30ºC przez 6 godzin. Jako wyróżniki jakości wybrano aktywność α- amylazy i stopień upłynnienia skrobi zawartej w mące mierzone liczbą opadania wg Hagberga – Pertena jak również jakość miękiszu pieczywa, jego współczynnik porowatości wg Dallmana oraz współczynnik objętości. Określono liczbę wartości pieczywa (LWP) wg Dallmana i stwierdzono, że mąka z wszystkich badanych próbek wykazuje całkowitą przydatność do celów piekarskich.
EN
Authors of the paper confirmed a research assumption on the conservation of high technological value of wheat grain in the process of low-temperature drying. Two experiment was carried ort using winter wheat grain, Sakwa cultivar, freshly harvested and dried over 254 hrs from 19 to 13 moisture content in the layer at the outlet near to ambient temperature (drying process was controlled by a microprocessor). Grain samples just after harvest (not dried) and the samples dried by air of temperature 30 deg C for 6 hrs were used as a reference. Following quality indicators were applied: α-amylase activity, fluidization of the starch i meal measured by a falling number according to Hagberg-Perten, as well as the quality of baked bred crumb, its porosity index according to Daliman was also determined. It was concluded that the meal of all tested grain samples was fully useful for bakery purposes.
13
Content available Termiczne preparowanie ziarna pszenicy
PL
W pracy przedstawiono metodę przygotowania i obróbki termicznej w oleju, całych i obłuszczonych ziarniaków pszenicy miękkiej trzech odmian i wpływ parametrów obróbki na ich cechy wytrzymałościowe. Na maszynie Instron rejestrowano wartości siły deformacji F, określanej na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziaren i ziarniaków pszenicy. Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania ziarniaków do bezpośredniej konsumpcji, bądź jako dodatek do innych produktów spożywczych, pozwalających w dalszej konsekwencji na ich szersze wykorzystanie w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presented the method of moistening and thermal treatment in oil of whole and dehulled soft wheat grains as well as its effect on the strength properties of grain of three cultivars. The values of deformation force F were determined by uniaxial compression tests for single wheat grains in the Instron apparatus and recorded in computer. The investigations were conducted considering the preparation of grains to immediate consumption or using as a supplement to other food products and further application in food processing industry.
PL
W opracowaniu przedstawiono rzeczywiste rozkłady nacisków na powierzchni styku ziarna pszenicy z płaską powierzchnią roboczą w poszczególnych fazach zgniotu. Wykresy uzyskano przy zastosowaniu opracowanej przez autorów metodyki opartej na wykorzystaniu elastooptycznej metody pomiaru naprężeń. Obliczono również średnie wartości nacisków.
EN
A real pressure distribution on the contact surface of wheat grain with flat working surface of plates was determined for particular phases of crushing process. The diagrams were obtained with the use of a method developed by authors, based on application of photo elastic measuring of the stresses. Mean pressure values were also calculated.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań zmian struktury wewnętrznej ziarniaka pod wpływem obciążenia zewnętrznego. Dzięki zastosowanej metodzie elastooptycznej wyznaczono rozkłady naprężeń w przekroju poprzecznym ziarniaków i obszary ich koncentracji. Trafność analizy i wskazań obszarów, od których rozpocznie się propagacja pęknięć struktury wewnętrznej ziarniaków weryfikowano przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego.
EN
The method of elastooptical investigation of the squeeze process results on the wheat kernel’s internal structure has been presenting in this paper. The procedure has been allowed to determinate stress distribution of the wheat kernels cross section and its concentration areas. Aptness of analysis and show of areas are the beginning for propagation of the wheat kernel internal structure’s cracking. The investigation was verified by scanning microscope pictures.
PL
Zmainy zabarwienia powierzchni ziarna pszenicy to ważna cecha oceny jego jakości. Ocena taka dokonywana jest najczęsciej przez grupę przeszkolonych ekspertów i ma na celu identyfikację ziarniaków pszenicy, połamanych i porażonych mikrobiologicznie, w próbie ziarna o masie od 50 do 100 g. Powierzchnia zdrowych ziarniaków powinna cechować się słomkowo-bursztynowym kolorem. Problemy wynikające z niewłaściwej obróbki termicznej, np. podczas suszenia, czy porażenia przez grzyby lub szkodniki zbożowe wiążą się ze zmianą barwy powierzchni ziarna. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na systemy kontrolujące jakość pszenicy, zainstalowane bezpośrednio w linii technologicznej. Systemy komputerowej analizy obrazu, umożliwiające nieinwazyjną ocenę zarówno pojedynczych ziarnaków, jak i ziarna znajdującego się w stanie zsypnym, należą do jednych z niewielu systemów, które tym wymaganiom mogą sprostać.
PL
W publikacji przestawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny kształtu ziarniaków pszenicy; analizę taką można przeprowadzić na podstawie obrazów czarno-białych lub binarnych, przez co mogą być one szeroko stosowane w praktyce.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania wartości średnich oraz rzeczywistych rozkładów nacisków na powierzchni styku ziarna z powierzchnią roboczą walca gniotownika w poszczególnych fazach zgniotu ziarna pszenicy w gniotowniku walcowym.
EN
Paper presents the method to determine mean values and real thrust distributions on the contact surface of grain with crushing roller at particular phases of crushing wheat grain in a roller-crusher.
19
PL
Przedstawiono wyniki badań naporu pionowego ziarna pszenicy o zawartości wody 0,136, 0,190 i 0,250 kg/kg s.m. na dno silosu o smukłości 10 oraz 16. Zastosowano czas przechowywania 20 dni. Udowodniono, że wybrane czynniki mają istotny wpływ na wartość naporu, który opisano za pomocą równań regresji.
EN
The study dealt with the vertical thrust of wheat grain layer of various moisture contents (0,136; 0,190; 0,250 kg/kg d.m.) on the bottom of silos of 10 and 16 slenderness ratios. The time of storage was 20 days. It was proved that selected factors significantly affected the thrust value what was described by regression equations.
20
Content available remote Wpływ wybranych frakcji ziarna na energochłonność procesu rozdrabniania
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań określające wpływ wielkości ziaren rozdrabnianego materiału na energochłonność procesu. Surowiec stanowiły ziarna pszenicy odmiany Jasna, które zostały podzielone na trzy frakcje wymiarowe. Z każdej frakcji zostały wydzielone próbki o równej masie wynoszącej 800 g. Każda próbka surowca była podawana do rozdrabniacza za pomocą precyzyjnego podajnika taśmowego posiadającego regulację prędkości przesuwu taśmy. Do rozdrabniania surowca użyto rozdrabniacza palcowego. Pobór energii elektrycznej analizowano przy wykorzystaniu zestawu złożonego z przetwornika analogowo-cyfrowego Lumel PP83 oraz komputera. Zaobserwowano istotny wpływ wymiarów ziaren pszenicy na pobór mocy urządzenia rozdrabniającego we frakcjach (najdrobniejszej w stosunku do frakcji o ziarnach najgrubszych), na poziomie istotności α=0,05. Nakłady energetyczne były najniższe dla frakcji najgrubszej i wyniosły 23,04 kWh/t surowca. Wielkość cząstek pszenicy poddanej procesowi rozdrabniania nie miała dużego wpływu na zróżnicowanie wielkości cząstek powstałych w poszczególnych frakcjach po rozdrobnieniu.
EN
Paper presented the study concerning the influence of grain size on energy consumption at grinding of grainy material. Wheat grain, Jasna cultivar, used in the experiment was divided by size into three fractions. Equal 800g grain samples were separated from each fraction. Every grain sample was supplied to the grinder by a precise belt feeder with adjustable belt travelling speed. Beater mill wasused for grinding the grain. Energy consumption was analysed by the set of Lumel PP83 analog-to-digital converter and the computer. Significant effect of wheat grain size on the power requirement by the grinder was observed for fractions (the finest fraction versus the coarsest ones) at significance level α=0.05. energy inputs were the lowest for coarsest fraction amounting 23.04 kWh/t grain. The size of wheat grain subjected to grinding process did not strongly affect the differentiation of particle size after grinding of particular grain fractions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.