Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiorowe odprowadzanie ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Świadczenie usług hurtowych dostawy wody i odbioru ścieków nadal nie ma prawnych rozwiązań, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oceniając taryfy niekiedy nie posiada danych, aby analizując koszty zwrócić uwagę na właściwy podział kosztów. Może planując kolejne zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia wykonawczego należałoby zastanowić się, czy ustalając zasady tworzenia taryf nie wskazać na konieczność bilansowania się sumy kosztów zbiorowego zaopatrzenia i usług hurtowych – np. stosowna tabela w załączniku do rozporządzenia. Na chwilę obecną procedowany jest projekt zmiany ustawy regulujący między innymi równie ważną kwestię, tj. wydawanie bez opłaty warunków technicznych przyłączenia do sieci i odbioru przyłącza bez opłat.
PL
Obserwując ile aktualnie podmiotów zajmuje się problematyką dostawy wody i odprowadzania ścieków nasuwa się pytanie, czy nie powoduje to bałaganu i trudności w prowadzeniu tej działalności. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie regulatora tego rynku znacząco ujednolici i ułatwi działania, niestety stale pojawiają się nowe problemy analizowane przez Prokuraturę, sądy, Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, czy też usiłuje je porządkować Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Niestety w jednym artykule nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów. W pierwszej kolejności omówiony zostanie nadzór sądów i Prokuratury.
PL
Niestety nadal problemów na rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przybywa. W związku z brakiem jasnych rozwiązań prawnych odbiorcom ww. usług będących w znaczącej mierze konsumentami coraz trudniej dochodzić swoich praw. Trudno szukać odpowiedzi na nurtujące odbiorców pytania na stronie regulatora.
PL
Zgodnie z art 24b ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Oznacza to, że termin na złożenie nowych wniosków taryfowych do organu regulacyjnego upływa już w I kwartale 2021 r. Proces przygotowania i zatwierdzenia taryfy jest nie tylko żmudnym, ale często również długotrwałym postępowaniem, które już na etapie przygotowania wniosku może nastręczać wiele problemów.
PL
Niebawem dobiega końca okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki przyjetych w 2018 r. W rezultacie w 2021 r. branżę wod-kan czeka druga kampania taryfowa przed Wodami Polskimi. Wbrew pozorom czasu na opracowanie nowych cen i stawek opłat zostało już naprawdę niewiele.
PL
Zgodnie z przepisami Rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) aktualnie organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zadań organu regulacyjnego należy między innymi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Mimo powstania wyspecjalizowanego regulatora, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadal wpływają sygnały z rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych o istniejących nieprawidłowościach. Należy wyraźnie podkreślić, że kompetencje w zakresie podejmowania działań na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym aktualnie należą do nowego regulatora, a Urząd ma jedynie bardzo ograniczone pole działania.
PL
Na to pytanie po 1 stycznia 2018 r. trudno jest odpowiedzieć, ponieważ podział kompetencji na razie ma głównie charakter teoretyczny. Zgodnie z przepisami rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
PL
W chwili oddania niniejszego artykułu do druku większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ma za sobą gorący okres początku roku, w trakcie którego konieczne było przygotowanie i złożenie do 12 marca 2018 r. wniosków taryfowych. Jednym z wielu problemów i dylematów prawnych, jakie rodził proces zatwierdzania taryf przez regulatora, a który wymaga rozważenia i który będzie miał znaczenie w kolejnych latach, jest data składania przez przedsiębiorstwa wniosku taryfowego.
PL
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują obowiązek złożenia wniosków taryfowych do regulatora na rynku wod-kan, a także konieczność przygotowania nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
PL
Uchwalona przez Sejm ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „Nowelizacja”) została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 listopada 2017 r. i wprowadza znaczące zmiany na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym. Przede wszystkim Nowelizacja, która wejdzie w życie 12 grudnia 2017 r., zastępuje dotychczasowy tryb zatwierdzania taryf przez organy rady gminy, zatwierdzaniem taryf przez organ regulacyjny – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym Nowelizacja wprowadza w życie zapowiadany wcześniej przez rząd nowy, oderwany od kompetencji gmin, system zatwierdzania taryf. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych zmian w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 dalej „Ustawa”, natomiast Ustawa po wejściu w życie Nowelizacji „Znowelizowana Ustawa”).
PL
Mimo, iż obowiązek ustalania w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych został wprowadzony w sierpniu 2006 r. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127 poz. 886 ze zm.), to nadal wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie wprowadziło tej opłaty do swoich taryf lub też określa tą opłatę w sposób niezgodny z § 5 pkt 7 wyżej cytowanego rozporządzenia.
PL
Mając na uwadze, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo upływu kilkunastu lat od wejścia w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), nieprzerwanie prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach narzucania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nieuczciwych cen, uzasadnione wydaje się przypomnienie podstawowych zasad ustalania cen i stawek opłat za te usługi. W orzecznictwie Prezesa UOKiK, bowiem, za ceny nieuczciwe przyjmuje się między innymi ceny ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czy też ceny oparte na kalkulacji kosztów zawierającej koszty, które nie zostały poniesione w związku ze świadczeniem usług na rzecz danego odbiorcy.
PL
Od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja nad modelem regulacji cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jej efektem są propozycje różnorakich rozwiązań.
PL
Opisano problem marży za odbiór ścieków z gminy sąsiedniej. Chociaż nazwa ta nie pojawia się w umowach cywilnoprawnych pomiędzy gminami to jednak naturalne jest, że gmina odbierająca ścieki z terenu leżącego poza jej ustawową działalnością chce uzyskać z tego powodu określone korzyści. Ponieważ w większości przypadków określenie kosztów nie jest możliwe, a więc i wysokość marży nie jest znana i nie wiadomo co to jest marża wygórowana. Opisano opinie różnych biegłych w tej sprawie. Wykazano na podstawie szacunkowego kosztorysu, że określenie kosztów związanych z transportem ścieków z różnych gmin tym samym kolektorem wymagałoby nieakceptowalnie wysokich kosztów, a więc wymagania wynikające z artykułu 735 pkt 2 Kodeksu Cywilnego są pod względem ekonomicznym nierealne.
EN
A problem of setting a proper price for wastewater collection from a neighbor municipality has been discussed. In spite of the fact that a profit margin is not specified in civil law agreements between municipalities it is normal that the municipality collecting wastewater from the area outside of its territory expects some profit from this commercial activity. However, in most cases the exact expenses connected with collecting wastewater from a particular municipality are unknown so the same refers to the profit margin. Different opinions of experts appointed by the court have been discussed. On the base of counting expenses it has been proved that making measurements necessary for predicting expenses related to transportation through the town and treatment of wastewater exclusively from one municipality only are unacceptable high from the point of view of economy. Concluding the requirements of the article 735 point 2 of the Civil Code are unrealistic economically.
15
Content available remote Trudne relacje pomiędzy gminami – część I, monopol i umowa dorozumiana
PL
Przedstawiono trudny do rozwiązania problem ustalenia spornej zapłaty za hurtowy odbiór ścieków, szczególnie w sytuacji gdy doszło do zawarcia umowy dorozumianej. Zaobserwowano, że monopol przedsiębiorstwa odbierającego ścieki jest wyraźnie ograniczony przez społeczne i polityczne uwarunkowania sprzyjające gminie przekazującej ścieki. Przyjęcie ścieków z gminy ościennej nie powoduje zwiększenia wód infiltracyjnych i przypadkowych do wspólnego kanału, ale nie oznacza to, że koszty pracy związane z transportowaniem jednostki objętości tych ścieków przez całe miasto do oczyszczalni są mniejsze od przeciętnych kosztów transportu jednostki objętości ścieków pochodzących od mieszkańców gminy, która je przyjmuje.
EN
A challenging problem of fixing a price of wholesale wastewater disposal by another municipality has been discussed, especially in the case of an implied agreement. It has been observed that because of political and social reasons the company delivering the wastewater has some advantages over the company collecting it. Taking wastewater from a neighbor municipality does not enlarge the amount of water infiltrating to the sewer transporting both wastewaters which is profitable for all users of the disposal system. However, in the case when the wastewater delivered by another municipality is to be transported through the whole town, not necessarily the fee should be lower for the municipality delivering wastewater than the average fee for 1m3 of sewage collected from local system users.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie gotowości do zapłaty za usługę zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na przykładzie mieszkańców gminy Zbójna.
EN
Construction and operation of such a system should contribute to improving the quality of surface water and groundwater in the studied municipalities and it will close the septic tanks and wastewater sanitation harmful to the environment of the transport fleet. You can use the contingent valuation method (CVM) based on the surveys and uses willingness to pay (WTP). Based on the analysis results it can be concluded that, in the municipality of social acceptability Zbójna that exist in the municipality of social acceptability for prices for the removal and treatment of sewage. On average, the maximum amount was 6 PLN/m3. A large part of the municipality residents declare their willingness to pay even higher amounts than the proposed levels (amount of 8-12 PLN/m3), which allows for full coverage of operating costs, depreciation, and even provide a service implementing the company’s profit
PL
W opinii prawników, nie ma w Polsce taryfy za wody opadowe, którą można uznać za zgodną z przepisami obowiązującej Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747). Dlatego też 2 października br. wpłynął do Sejmu poselski projekt zmiany tej ustawy, dający delegację Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do wydania rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
PL
W artykułach publikowanych na łamach "Przeglądu Komunalnego" wielokrotnie identyfikowano i opisywano trzy kardynalne wady ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: przypisanie gminie funkcji regulatora, kosztowną formułę stanowienia taryf oraz za dużą możliwość ingerencji organów lokalnej władzy w sferę działalności przedsiębiorstwa, w ramach procedur związanych z uchwalaniem regulaminów świadczenia usług oraz wieloletnich planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa.
PL
Powierzenie gminie funkcji regulatora przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych należy uznać za jedną z trzech kardynalnych wad obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozsądną krytykę tegoż rozwiązania można znaleźć w raporcie UOKiK-u pt. "Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym".
PL
Od wiosny tego roku na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli dostępne są wyniki kontroli gmin, dotyczącej realizowanych przez nie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Choć analizowano nie więcej niż 1,5% rynku usług wod-kan i trudno te wyniki uogólniać, to jednak warto się z nimi zapoznać. Sygnalizują one bowiem szereg godnych zainteresowania zjawisk i prowokują do stawiania pytań.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.