Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The condition of stone building objects is determined by many physicochemical factors and destructive processes. All stone materials are subject to natural aging, losing many of their primordial properties. The destructive processes and decline of the stone quality are termed the "deterioration ” (Latin: deterior - worse). This definition is close to that of rock weathering. However, weathering and deterioration are two different concepts. Weathering is a large-scale process related to large rock masses located in a geological environment. By contrast, deterioration refers to processes destroying a stone material, which has already been treated with stonework. The most known field of research for the deterioration processes are all historical old monuments. It is assumed that the deterioration reaches such a depth as those influenced by changes that take place on the stone object surface during the adsorption of solar radiation and deep penetration of oxygen and carbonated water, coming from infiltration of atmospheric precipitation or surface water. The most prominent factors of deterioration are caused by temperature changes, crystallization pressure of salts dissolved in water, gaseous pollutants and dust contained in the air, wind, hail and snow action, adsorption of acidic chemical substances, and dust particles, activity of microorganisms, fungi and lichens living on surfaces of monuments.
PL
Wzrost zainteresowania ochroną środowiska naturalnego przyczynia się do budowy dużej liczby oczyszczalni ścieków o różnej wielkości. Wiąże się to również z budową znacznej liczby zbiorników, z reguły żelbetowych. W referacie wskazano przyczyny korozji betonu zbiorników. Podano również ogólną ich charakterystykę oraz listę błędów popełnianych podczas projektowania i wykonywania zbiorników. Przedstawiono wymagania wykonawcze, opisano kontrole wykonania konstrukcji jak również zasady odbioru robót w celu uzyskania wymaganej ich niezawodności i trwałości.
EN
The growing interest in environmental protection contributes to the construction of a large number of wastewater treatment plants of various sizes. It also involves the construction of a large number of tanks, usually reinforced concrete. The paper indicates causes of corrosion of concrete tanks. Their general characteristics as well as a list of errors made during the design and construction of tanks are also provided. Execution requirements are presented, construction controls as well as works acceptance rules are described in order to achieve the required reliability and durability.
PL
Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Na procesy te nakładają się ogólne warunki ochrony środowiska wynikające z przepisów krajowych i międzynarodowych. Przepisy te okresowo się zmieniają, stąd zarówno projektanci, jak i wykonawcy nie w pełni się do nich stosują, co obniża spodziewaną funkcję użyteczności obiektu.
EN
The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. These processes overlap with the general environmental protection conditions resulting from national and international regulations. These regulations change periodically, hence both designers and contractors do not fully apply to them, which ultimately reduces the expected utility functions of the object.
4
PL
W artykule omówiono czynniki korozyjne panujące w studzienkach kanalizacyjnych. Dokonano przeglądu metod diagnostycznych betonowych kręgów oraz omówiono metody renowacji bezwykopowych w zależności od stopnia zniszczenia betonu.
EN
The article discusses corrosion factors prevailing in sewage sumps. The diagnostic methods of concrete manhole rings were reviewed and the methods of trenchless renovation were discussed depending on the degree of concrete damage.
5
PL
Podstawowym obiektem technologicznym oczyszczalni ścieków są komory fermentacji osadów. Komory te dzielą się na Wydzielone Komory Fermentacji Otwartej (WKFo) i Wydzielone Komory Fermentacji Zamkniętej (WKFz). Przedmiotem artykułu jest komora zamknięta (WKFz), w której biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych gromadzony jest w jej górnej wolnej części i następnie transportowany w celu użytecznego zagospodarowania. Biogaz oddziałuje na elementy komory, wywołując korozję chemiczną. W rozważanym przypadku WKFz wykonano ze stali zabezpieczonej powłoką ze szkła kobaltowego. Producent gwarantował wyjątkową trwałość i odporność na korozję chemiczną, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna i nastąpiło wyłączenie komory WKFz z użytkowania.
EN
The basic technological object of wastewater treatment plants are sludge digesters. In general, these digesters are divided into Open Separate Sludge Digesters and Closed Separate Sludge Digesters. The subject of the article is a Closed Separate Sludge Digester, in which biogas formed in the process of fermentation of sewage sludge is collected in the upper free part of the digester and then transported for useful development. Biogas acts on the digester's components, causing chemical corrosion. In the case under consideration, Closed Separate Sludge Digester made of steel secured with cobalt coating was built. The manufacturer guaranteed exceptional durability and resistance to chemical corrosion of the system steel digester protected with cobalt glass. The reality turned out to be completely different, leading to the deactivation of the Closed Separate Sludge Digester from use.
PL
Beton jest sztucznym kamieniem i jak każdy wytworzony przez człowieka materiał podlega degradacji związanej z oddziaływaniem niekorzystnych czynników środowiska oraz z czynnikami reologicznym powiązanymi ze zmianami cech fizycznych betonu wraz z upływem czasu. Niekorzystne oddziaływanie substancji chemicznych na betonowe/żelbetowe konstrukcje budowlane nie ogranicza się do sektora budownictwa przemysłu chemicznego, choć rzeczywiście w tym sektorze budownictwa obserwujemy te najbardziej agresywne rodzaje korozji chemicznych betonu.
PL
W pracy omówiono zagadnienie ekologiczności cementów. Przedstawiono dwa główne czynniki wpływające na fakt, czy dane spoiwo może być uznane za ekologiczne. Na podstawie badań trwałościowych związanych z odpornością korozyjną zapraw na bazie spoiw cementowych oraz geopolimerowych przedstawiono zalety i wady danych rozwiązań. W porównaniu zestawiono trzy rodzaje materiałów. Były to zaprawy na bazie dwóch cementów: CEM I oraz CEM IV a także wysoko wyspecjalizowanych zapraw na bazie modyfikowanego spoiwa cementowego oraz spoiwa geopolimerowego.
EN
The paper presents a case of an industrial building in the chemical works, in which intensive production processes caused corrosion and weakened structural members. The results of investigations and static strength analysis are provided. They were necessary to assess the reliability of the structure operating under chemical corrosion conditions corresponding to the XA exposure class. The repair plan, already implemented, together with selected components of the building structural upgrade design are presented.
9
Content available remote Nieinwazyjne osuszanie ścian piwnicznych w zawilgoconych obiektach budowlanych
PL
O trwałości obiektów budowlanych decyduje kilka elementów konstrukcyjnych, a wśród nich ściany piwniczne. Złożone problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne mogą powodować tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji powstawanie korozji. Procesy mikrobiologiczne wywołują grzyby domowe, pleśniowe, glony, porosty oraz bakterie. Wilgoć i czynniki biologiczne implikują problemy zdrowotne charakteryzowane syndromem SBS (Sick Building Syndrome). Występuje również korozja chemiczna i elektrochemiczna materiałów.
EN
About building object durability some structure elements decide, first of all walls. Reasons of these are the complicated design, executive and utilization problems, that give occasion to produce some moisture centres and as a consequence – corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems, characterized by SBS (Sick Building Syndrome). The chemical and electrochemical corrosion of materials is also implicated.
10
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
PL
Obecne wymogi dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wymuszają stosowanie biopaliw w kotłach energetycznych. Generuje to problem związany z wyższym udziałem agresywnych związków chloru oraz potrzebą instalacji systemów ograniczających ich udział w spalinach. Dodatkowa obecność związków siarki, potasu i sodu oraz wysoka temperatura pracy przegrzewaczy pary intensyfikują proces korozji chemicznej. W artykule podano przykład negatywnego wpływu powyższego procesu na wężownice przegrzewacza pary III° wykonane ze stali austenitycznej TP310 w kotle fluidalnym opalanym biomasą.
EN
Current needs for using renewable energy sources enforce wider application of biomass fuels in power boilers. It generates a problem connected with a higher share of aggressive chlorine compounds and the need to install systems reducing this share in flue gases. An additional presence of sulfur, potassium and sodium compounds together with a high steam superheaters operation temperature intensifies the chemical corrosion process. Given is an example of a negative influence of the above described problem on a III° superheater pipe coils made of TP310 austenitic stainless steel working in a biomass BFB boiler.
PL
Przedstawiono wyniki badań zmiany hydrofobowych właściwości drobnodyspersyjnego wapienia pod wpływem wybranych czynników korozyjnych. Badano dwie frakcje ziarnowe drobnodyspersyjnego wapienia, o średnicy ziaren zgodnie z danymi producenta (Kopalnia Wapienia Czatkowice) wynoszącej odpowiednio: dla mączki wapiennej poniżej 80 μm oraz piasku wapiennego z przedziału 100–400 μm. Badano również mączkę wapienną hydrofobizowaną w kamieniołomie wapieni i margli cementowni w Małogoszczy. Badano materiały surowe oraz hydrofobizowane za pomocą kwasu stearynowego, preparatu silikonowego oraz preparatu bitumicznego. Jako substancji agresywnych (korodotwórczych) użyto roztworów: kwasu etanowego, zasady amonowej, siarczanu VI sodu. Określono wpływ tych substancji na zmianę nasiąkliwości i ściśliwości badanych materiałów. Miarą nasiąkliwości była zmiana wilgotności materiałów podczas procesu wilgotnego składowania. Ściśliwość obliczano na podstawie pomiarów densymetrycznych: gęstości nasypowej swobodnej i upakowanej, oznaczanych za pomocą cylindra miarowego. Niewielkie zmiany wartości współczynników ściśliwości uzyskane dla materiałów skorodowanych w porównaniu do wartości uzyskanych dla materiałów wyjściowych świadczą o podobnych właściwościach kohezyjnych obu rodzajów materiałów. Większość modyfikowanych (hydrofobowych) materiałów po procesie korodowania uzyskiwała gorsze właściwości wodoodporne niż materiały wyjściowe, ale w dalszym ciągu charakteryzowała się wyższym stopniem hydrofobowości niż skorodowane materiały surowe. Dla mączki wapiennej nie uzyskano powtarzalnych wyników, co najprawdopodobniej spowodowane jest większą reaktywnością tego materiału związaną z małą średnicą ziaren. Przeprowadzone badania miały charakter wstępny.
EN
The paper concerns the results of researches carried out on the changes of hydrophobic properties of fine dispersional limestone caused by chosen corrode substances. The researches were conducted on two grain fractions of fine dispersional limestone, which grain diameter in accordance with the manufacturer’s data (Limestone Mine Czatkowice) equals less than 80 μm for lime meal and 100–400 μm for lime sand accordingly and also on a meal hydrophobized in the limestone and margiel quarry of cement plant in Małogoszcz. Raw materials and hydrophobized ones with the use of stearic acid, silicone preparation and bituminous preparation were tested. The acetic acid, ammonia hydroxide, sodium sulphate were used as aggressive substances. The researches proved the influence of these substances on an absorbability and a compressibility changes of studied materials. The absorbability was measured as changes of the material humidity during the storage in wet conditions. The compressibility was calculated on the base of the results of densimetric measurements such as loose and packed bulk density obtained with the use of measuring cylinder. A small changes in the compressibility coefficient values obtained for corroded materials in the comparison with values obtained for initial materials show that the cohesive properties of both kinds of material are similar. The majority of modified (hydrophobized) materials obtained after corrode process worse waterproof properties than initial materials, but they were still characterised by higher hydrophobization degree than corroded raw materials. No repeaTable results were obtained in the case of meal. It was probably caused by a higher reactivity of this material, connected with its little grain diameter. The measurements performed had the preliminary character.
PL
Konwersja chemiczna chlorków metali alkalicznych do siarczanów, zachodząca w fazie gazowej palenisk węglowych odgrywa istotną rolę w ograniczaniu negatywnych skutków korozji elementów stalowych kotła. W artykule przedstawiono wyniki badań konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w atmosferze gazowej o składzie charakterystycznym dla spalin kotłowych. Eksperymenty wykonano w ceramicznym reaktorze przepływowym ogrzewanym z zewnątrz w zakresie temperatury 815–930°C. Wyznaczono współczynniki szybkości reakcji.
EN
Transformation of potassium and sodium chlorides to sulfates in gaseous phase of coal combustion chamber plays an important role in reducing the threats caused by corrosion of steel tubes in power boilers. This article presents results of investigations of kinetics of NaCl to Na2SO4 and KCl to K2SO4transformation in a gaseous mixture of composition similar to combustible gases in boilers. The experiments were done in an externally heated, tubular flow reactor in temperature range 815–930°C. Kinetics parameters of the conversion reactions were evaluated.
14
Content available remote Stan awaryjny komina „mokrego” H = 150 m
PL
Odprowadzanie spalin z instalacji odsiarczających metodą mokrą wapienno-gipsową jest dużym wyzwaniem dla projektantów, wykonawców i użytkowników kominów. W artykule przedstawiono przypadek komina „mokrego” H = 150 m w elektrowni, który uległ awarii na skutek przesączania się agresywnego kondensatu przez ceramiczny przewód spalin już po kilku miesiącach od rozpoczęcia eksploatacji. Opisano uszkodzenia komina oraz badania umożliwiające dokładną ocenę jego stanu technicznego. Przedstawiono także zakres robót rekonstrukcyjnych, które zapewniły normalną eksploatację obiektu.
EN
Carrying out the flue gas from the wet FGD is a big challenge for the designers, constructors and users of chimneys. The article describes a failure of the „wet” H=150 m power plant chimney caused by the aggressive condensate leakage through the ceramic flue duct just after several months of exploitation. The damages of the chimney, as well as the examining methods enabling on the precise evaluation of its state were described. The scope of reconstruction works to restore the normal exploitation of the chimney were also presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmiany parametrów tekstury i mikrostruktury próbek cegły ceramicznej zwykłej, poddanych ekspozycji korozyjnej w środowiskach zawierających jony: siarczanowe i/lub chlorkowe. Badania wykonano po 5. i 10. cyklach działania środowiska korozyjnego. Otrzymane wyniki wskazują na istotne zmiany w teksturze badanych próbek po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej. Stwierdzono obecność w porach próbek produktów korozji w postaci drobnych kryształów chlorku sodu i gipsu oraz jonów siarczanowych w strukturach faz glinokrzemianowych. Produkty korozji lokują się w porach o wymiarach średnic 0,1-5 µm, powodując powstawanie wyraźnej populacji porów „mniejszych” o wymiarach 0,1 do 1 µm. Tekstura i mikrostruktura próbek poddanych ekspozycji korozyjnej jest konsekwencją składu chemicznego środowiska korozyjnego oraz czasu przebiegu ekspozycji. Eksperyment i badania są kontynuowane.
EN
This paper presents the results of research on the changes of texture and microstructure parameters of ordinary bricks, exposed to corrosion in environments containing sulfate and/or chloride ions. The tests were performed after 5 and 10 cycles of action in corrosive environment. The results indicate a significant change in the texture of the samples after 10 cycles of the corrosive exposure. The presence of corrosion products in the form of fine crystals of sodium chloride and gypsum in the pores of the samples and the sulfate ions in the structure of the aluminosilicate phase was observed. The corrosion products were located in pores of 0.1-5µm in size, causing the population express smaller pore size of 0.1 to 1 um. Texture and microstructure of the corrosion exposed samples was a result of the chemical composition of the corrosive environment and the time of exposure.
16
Content available Modernizacja XIX-wiecznego komina przemysłowego
PL
Autor zajął się problemem modernizacji zabytkowych kominów XIX w. lub z przełomu XIX i XX w. Niewiele już zostało tego typu konstrukcji, a istniejące są w różnym stanie technicznym i praktycznie są nieużytkowane, co wpływa na ich postępujący proces niszczenia. W artykule przedstawiona została również analiza statyczno-wytrzymałościowa komina wraz z propozycją jego modernizacji, wykorzystującą najnowsze materiały i technologie. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty trwałości komina.
EN
The author addresses the issue of the modernization of historical chimneys from the 19th century and the start of the 20th century. Few structures of this type are still in existence, and those that survive are in variable technical condition and are practically unused, which contributes to their ongoing deterioration. This article also contains a static strength analysis of a chimney together with a proposal for its modernization using the latest materials and technologies. Particular attention is paid to aspects relating to the chimney’s durability.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny procesów chemo-higro-termomechanicznych i naprężeń w porowatych materiałach budowlanych z uwzględnieniem transportu i krystalizacji soli. W opisie uwzględniono kinetykę przemiany fazowej soli, która modelowana jest za pomocą nierównowagowej izotermy Freundlicha. Ciśnienie krystalizacji soli zależy od stopnia przesycenia roztworu, które jest funkcją aktywności jonowej, wyznaczonej przy zastosowaniu modelu Pitzera. Ciśnienie krystalizacji uwzględnione jest jako dodatkowe obciążenie wewnętrzne działające na szkielet. Przy zastosowaniu metody elementów skończonych i metody różnic skończonych wyznaczono pochodne przestrzenne oraz czasowe. Opracowany program komputerowy może służyć do prognozowania zniszczenia materiałów budowlanych wywołanych krystalizacją soli.
EN
This article presents a mathematical model for chemo-hygro-thermomechanical processes and stresses in porous construction materials taking account of the movement and crystallization of salt. The description includes the kinetics of the phase transformation of salt, modelled using a non-equilibrium Freundlich isotherm. The salt crystallization pressure depends on the degree of saturation of the solution, which is a function of ionic activity determined using a Pitzer model. The crystallization pressure is taken into account as an additional internal load acting on the framework. With the use of finite element and finite difference methods, the spatial and time derivatives were determined. A computer program was developed which can be used to predict damage to construction materials caused by salt crystallization.
PL
Badano korozję zaczynów z dwóch cementów: CEM I 42,5 N-HSR/NA i CEM I 42,5 R w nasyconym roztworze chlorku amonu. Po 19 dniach zanurzenia w tym roztworze wzrosła porowatość zaczynu i rozkładowi uległ portlandyt. Zmiany te były bardziej zaawansowane w zaczynie z cementu odpornego na siarczany. W powierzchniowej warstwie zaczynu występował głównie gips, a nieco głębiej sól Friedla.
EN
The corrosion of the pastes from two cements CEM I 42.5 N-HSR/Na and CEM I 42.5 R in saturated ammonium chloride solution in studies. After the 19 days of immersion the pasties porosity was increased and portlandite decomposition appeared. The changes were higher in the paste of sulphate resistant cement. In the paste near the surface mainly gypsum was presented and little deeper Friedel salt.
PL
W pracy przedstawiono przykłady uszkodzeń elementów konstrukcji żelbetowych znajdujących się w wybranych obiektach zakładu przetwarzającego rudę miedzi. Mimo krótkiego okresu eksploatacji, wynoszącego około 20 lat, wpływ warunków pracy i środowiska spowodował silne uszkodzenia zarówno betonu, jak i zbrojenia, obniżające trwałość i nośność tych elementów. Opisano w skrócie proces diagnostyki przyczyn powstania uszkodzeń oraz sposób przywrócenia technicznej sprawności omawianych konstrukcji.
EN
Examples are presented of damage to elements of reinforced-concrete structures in selected buildings of a copper ore processing plant. Although the buildings have been in use for only about 20 years, the effect of the working conditions and the environment have caused heavy damage both to the concrete and to the reinforcement, reducing the durability and load capacity of those elements. A summary description is given of the process of diagnosis of the causes of this damage and the method by which the structures are restored to good technical condition.
PL
Przedstawiony został przypadek wielkopowierzchniowej kuchni i stołówki zbiorowego żywienia przekształcanych po wielu latach eksploatacji na salę sportową uczelni. W czasie modernizacji i adaptacji obiektu stan konstrukcji wzbudził uzasadnione obawy inwestora. Wymagało to przeprowadzenia badań i oceny ekspertyzowej konstrukcji, a szczególnie stropu i zaproponowania sposobów naprawy i wzmocnienia głównych elementów nośnych przegród poziomych.
EN
The paper presents a case of a large-scale kitchen and canteen, converted after many years of use into a college sports hall. During modernization and adaptation the state of the structure gave rise to justified concerns on the part of the investor. This made it necessary to conduct tests and an expert assessment of the structure, in particular the ceiling, and to propose ways of repairing and strengthening the main load-bearing elements of the horizontal partitions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.