Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Mechatronic systems developed at the KOMAG
EN
Intelligent control and automation systems, capable for adaptation and learning, are expanding their area of application in industrial practice. Particularly, due to the necessity of continuous improvement of work safety, as well as the need to increase production efficiency and work reliability, the group of users of intelligent systems, which are currently implemented in many important branches of Polish industry, including mining, is constantly growing. The KOMAG Institute of Mining Technology develops modern, intelligent and distributed mechatronic systems which increase work safety and reduce energy consumption of technological processes. Innovative solutions of distributed control and power supply systems, focused on improvement of selected technological processes are presented in this article. Assumptions of IIoT (Industrial Internet of Things) and direct machine communication M2M (Machine to Machine) have a large impact on the structure and functionality of control systems, shaping the ideas of Industry 4.0. All control systems, compatible with IIoT, use communication networks, often of high complexity, combining various components, modules, actuators and sensors. KOMAG researchers have noticed and proposed a solution to the problem of self-organized communication paths in a complex sensor network. In order to create and optimize the communication structure, the SA class algorithm (Swarm Algorithm) was proposed. As an example of a distributed control system, the KOGASTER control system using the CAN communication bus was described. Another innovative solution, presented in the article, is Shield Support Monitoring System (SSMS), which allows monitoring the condition of the powered roof support in real time by monitoring its operating parameters (such as geometry, hydraulic pressure parameters and tip to face distance). SSMS provides data for the Longwall Mining Conditions Prediction System (LMCPS) in order to forecast the risk of a dike and generate information on necessary corrective actions. The projects developed at the KOMAG perfectly fit into the current development trends of mechanization and automation systems for the industry, including the mining industry.
PL
Inteligentne systemy sterowania i automatyki, zdolne do adaptacji i uczenia się, zyskują coraz szersze grono użytkowników i powiększają obszar zastosowań w praktyce przemysłowej. Jest to szczególnie uwarunkowane potrzebami ciągłego polepszania bezpieczeństwa pracy, a także zwiększaniem wydajności produkcji i ciągłości pracy w wielu ważnych gałęziach polskiego przemysłu, w tym w górnictwie. Instytut Techniki Górniczej KOMAG rozwija nowoczesne, inteligentne i rozproszone systemy mechatroniczne, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom jednocześnie zmniejszając energochłonność procesów technologicznych. W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązania rozproszonych systemów sterowania i zasilania, ukierunkowane na usprawnienie wybranych procesów technologicznych. Założenia IIoT (Industrial Internet of Things) i bezpośredniej komunikacji maszyn M2M (Machine to Machine) mają duży wpływ na strukturę i funkcjonalność układów sterowania maszyn, kształtując przy tym idee Przemysłu 4.0. Wszystkie systemy sterowania, kompatybilne z IIoT wykorzystują sieci komunikacyjne, często o dużej złożoności, łączące różne komponenty, moduły, siłowniki i czujniki. Specjaliści ITG KOMAG dostrzegli i zaproponowali rozwiązanie problemu samoorganizacji ścieżek komunikacyjnych w złożonej sieci czujników. W celu stworzenia i optymalizacji struktury komunikacyjnej zaproponowano algorytm klasy SA (ang. Swarm Algorithm). Jako przykład rozproszonego systemu sterowania opisano system sterowania KOGASTER wykorzystujący magistralę komunikacyjną CAN. Innym nowatorskim rozwiązaniem, przedstawionym w artykule, jest System Monitorowania Zmechanizowanej Obudowy Ścianowej (SSMS, ang. Shield Support Monitoring System), który pozwala na monitorowanie jej stanu w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie wybranych parametrów (takich jak geometria, ciśnienia hydrauliczne i odległość od czoła ściany). SSMS dostarcza dane do Systemu Predykcji Warunków Wydobycia LMCPS (ang. Longwall Mining Conditions Prediction System), w celu prognozowania ryzyka zawału stropu i generowania informacji o koniecznych działaniach naprawczych. Projekty opracowane w ITG KOMAG doskonale wpisują się w aktualne trendy rozwoju systemów mechanizacji i automatyzacji przemysłu, w tym górnictwa.
EN
Increasing need of innovative solutions for existing engineering systems has brought interest of engineers towards systematic innovation. While highlighting effective use of Artificial intelligence (AI) tools, the potential for emerging approach of knowledge engineering- Theory of inventive problem solving (TRIZ) has been discussed in this paper. This review seeks to affirm the potential application of knowledge engineering emerging tools, for effective solution hunting space in electrical engineering problems. An extensive collection of literature has been covered to develop the hypothesis about benefits of systematic innovation for electrical engineers. Merits of innovative and systematic approach over traditional solution approach in existing industries are highlighted through reference of scientific literature.
PL
W artykule omówiono metodę TRIZ służącą do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. Skupiono się na zastosowaniu metody w systemach elektrotechnicznych. Przedstawiono, popartą literaturą analizę pozytywnych wpływów metody TRIZ na elektrotechnikę. Wykazano przewagę innowatyki i systematyki nad podejściem tradycyjnym w przemyśle.
PL
W pracy rozpatrywane jest wykorzystanie zasobników energii w układach zasilania elektrycznego. Przeanalizowano i porównano parametry oraz własności użytkowe akumulatorów i superkondensatorów, jako często stosowanych magazynów energii. Przeprowadzone rozważania wykorzystano do analiz funkcjonalnych związanych zgromadzeniem energii w systemach zasilania gwarantowanego, jak również z układami zasilania stosowanymi w samochodach elektrycznych bądź hybrydowych. W pierwszej części pracy opisano ważność poruszanej tematyki, scharakteryzowano krótko najczęściej wykorzystywane magazyny energii oraz przedstawiono własności funkcjonalne i parametry akumulatorów oraz superkondensatorów. W części drugiej dokonano analizy porównawczej akumulatorów i superkondensatorów oraz zamieszczono wyniki analiz zastosowań tych zasobników energii w systemach zasilania (na przykładzie UPS EVER serii SINLINE oraz układu napędowego samochodu osobowego).
EN
The study considered the use of energy storage in electric power systems. The parameters and application properties of batteries and supercapacitors, as energy storage is often used, was analyzed and compared. Conducted reflections were used for functional analysis of the accumulation of energy in uninterruptible power supply systems, as well as power supply systems used in electric or hybrid cars. The first part describes the importance of the issues discussed, briefly characterized most commonly used energy storage, and presents the functional properties and parameters of batteries and ultracapacitors. The second part of a comparative analysis of batteries and ultracapacitors, and provides results of analyzes of the energy storage applications in power systems (on the example of UPS EVER SINLINE series and propulsion system of the car).
PL
W pracy rozpatrywane jest wykorzystanie zasobników energii w układach zasilania elektrycznego. Przeanalizowano i porównano parametry oraz własności użytkowe akumulatorów i superkondensatorów, jako często stosowanych magazynów energii. Przeprowadzone rozważania wykorzystano do analiz funkcjonalnych związanych z gromadzeniem energii w systemach zasilania gwarantowanego, jak również z układami zasilania stosowanymi w samochodach elektrycznych bądź hybrydowych. W pierwszej części pracy opisano ważność poruszanej tematyki, scharakteryzowano krótko najczęściej wykorzystywane magazyny energii oraz przedstawiono własności funkcjonalne i parametry akumulatorów oraz superkondensatorów. W części drugiej dokonano analizy porównawczej akumulatorów i superkondensatorów oraz zamieszczono wyniki analiz zastosowań tych zasobników energii w systemach zasilania (na przykładzie UPS EVER serii SINLINE oraz układu napędowego samochodu osobowego).
EN
The study considered the use of energy storage in electric power systems. The parameters and application properties of batteries and supercapacitors, as energy storage is often used, was analyzed and compared. Conducted reflections were used for functional analysis of the accumulation of energy in uninterruptible power supply systems, as well as power supply systems used in electric or hybrid cars. The first part describes the importance of the issues discussed, briefly characterized most commonly used energy storage, and presents the functional properties and parameters of batteries and ultracapacitors. The second part of a comparative analysis of batteries and ultracapacitors, and provides results of analyzes of the energy storage applications in power systems (on the example of UPS EVER SINLINE series and propulsion system of the car).
EN
A good building is characterized by structural and installation flexibility. Its another important feature consists in adaptability i.e. in potential subdivisions and modification of the functions owing to the fact that the type of activity conducted in a building object may be changed in course of its service life. There are several market requirements to be met by a building. The basic requirements are: the profit for the owner and developer, effective use of available space, low maintenance costs and possibility to generate profits. It is possible to determine the principles of engineering (POE) for a building on the basis of an assessment of quality of the already existing buildings. The following quality categories are determined in the framework of this method: technical, functional, behavioural, organizational and economic category. The users of the building as well as their needs and location in the building and the needs of this building are further elements to be considered. The purpose of the present article is to establish a definition of an intelligent building and to present a model of building automation system in this type of building as well as to present the examples illustrating the use of computer in order to reduce electric energy consumption. The issues associated with the designing of energy efficient systems in the scope of building management have also been discussed.
PL
W niniejszym artykule przedstawia się wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreśla się znaczenie ilościowego modelowania probabilistycznego systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/EP). Ilustruje się wyznaczanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa dla dwóch przykałdowych systemów sterowania i zabezpieczeń. Podkreśla się również znaczenie założeń i wartości parametrów przyjmowanych w analizach . W związku z kłopotami interpretacyjnymi i trudnościami stosowania normy IEC 61508 podkresla się znaczenie opracowania zasad przewodnich, które ułatwiają wdrażanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego w praktyce.
EN
In this paper selected issues related to functional safety assessment in relation to international standard IEC 61508 are presented. The significance of quantitative probabilistic modelling of electrical, electronic, programmable electronic (E/E/PE) systems is emphasised. Determinig the safety integrity level of control and protection systems is illustrated on two examples. The meaning of assumptions and values of parameters in analyses is also emphasised. Due to difficulties in interpreting and using the standard IEC 61508, the significance of elaborating the guiding principles that will make easier to develop economically rational solutions of functional safety in practice is emphasised.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.