Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) do predykcji parametrycznej w profilach otworów wiertniczych, której zastosowanie uzupełniło zestaw informacji we wszystkich otworach wiertniczych zlokalizowanych w obrębie analizowanego obszaru. Zaprezentowana w artykule metodologia może być użyta w przypadku braku możliwości specjalistycznej interpretacji krzywych geofizyki wiertniczej, uzupełniającej brakujące dane. Zestaw wykorzystanych w pracy danych obejmował rozwiązania w profilach 10 otworów wiertniczych, z których cztery otwory charakteryzowały się pełnym zestawem danych analizowanych w ramach niniejszego artykułu, obejmujących prędkość fali podłużnej, porowatość efektywną, nasycenie węglowodorami, moduł Younga i współczynnik Poissona. Wykorzystując technikę działania sztucznych sieci neuronowych, przeprowadzono predykcję brakujących informacji, bazując na relacjach pomiędzy analizowanymi parametrami w otworach, gdzie estymowane dane były dostępne. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii szeroko pojętego uczenia maszynowego (ang. machine learning) i tak zwanej sztucznej inteligencji. Niewiele pozostaje dziedzin nauki, w których nie miałyby one zastosowania. Tak jest również w branży naftowo-gazowniczej. Parametr nasycenia węglowodorami, pomimo wyzwań, jakie niesie za sobą interpretacja tego parametru, również został poddany próbie estymacji, potwierdzając niskimi wartościami korelacji pomiędzy analizowanymi parametrami, że wymaga zdecydowanie bardziej zaawansowanych prac o indywidualnym charakterze. Wyniki predykcji parametrycznej, poddane wcześniej walidacji poprzez charakterystykę parametrów R (różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a estymowaną) i RMSE (pierwiastek błędu średniokwadratowego), zostały w kolejnym kroku zaaplikowane w procesie modelowania przestrzennego wszystkich analizowanych parametrów. Finalnie, w celu wizualizacji różnic pomiędzy wykorzystaniem niepełnego i po części estymowanego zestawu danych w analizie przestrzennej, zaprezentowano mapę średnich wartości wybranego parametru w obrębie analizowanego interwału stratygraficznego. Tak przygotowany zestaw danych pozwolił na bardziej wiarygodne odtworzenie przestrzenne rozkładu parametrów istotnych w kontekście charakterystyki złoża węglowodorów, na podstawie którego w kolejnych etapach możliwa jest wiarygodniejsza ocena potencjału złożowego analizowanego obiektu. Zaprezentowana w artykule metodyka, oparta na rozwiązaniu rzeczywistego problemu badawczego, stanowi alternatywę, dla koszto- i czasochłonnych interpretacji geofizycznych, niekiedy znacznych liczb otworów wiertniczych, szczególnie dla obszarów charakteryzujących się relatywnie niewielką przestrzenną zmiennością i złożonością tektoniczną. Warunkiem jest dostępność interpretacji danych geofizyki wiertniczej w co najmniej kilku otworach stanowiącej wzorzec dla odtworzenia zmienności badanego parametru/parametrów w pozostałych profilach otworów wiertniczych.
EN
The article presents the possibilities of using artificial neural networks for parametric prediction in borehole profiles, the application of which supplemented the set of information in all boreholes located within the analyzed area. The approach presented in the article will be used when there is no possibility of specialized interpretation of the drilling geophysics curves, supplementing the missing data. The set of data used in the study included solutions in the profiles of 10 boreholes, four of which were characterized by the availability of the full data set analyzed in this article, including compressional wave velocity, effective porosity, hydrocarbon saturation, Young’s modulus and Poisson’s ratio. Using the technique of the operation of artificial neural networks, a prediction of missing information was carried out based on the relationships between the analyzed parameters in the wells, where the estimated data was available. In recent years, there has been a dynamic development of machine learning technology and the so-called artificial intelligence. There are very few fields of science in which they find no application. The hydrocarbon saturation parameter, despite the challenges posed by the interpretation of this parameter, was also subjected to an estimation attempt, confirming the low correlation values between the analyzed parameters and requiring much more advanced work of an individual nature. The results of parametric prediction, previously validated by characterizing the R and RMSE parameters, were applied in the next step in the spatial modeling process of all analyzed parameters. Finally, as part of the visualization of the differences between the use of an incomplete and partially estimated data set in spatial analysis, a map of mean values of the selected parameter within the analyzed interval was presented. The set of data prepared in this way allowed for a more reliable spatial reconstruction of the distribution of parameters important in the context of the characteristics of the hydrocarbon reservoir, on the basis of which, in the subsequent stages, it is possible to more fully assess the deposit potential of the analyzed object. The methodology presented in the article, supported by a real case study, is an alternative to geophysical interpretations that require financial and time resources, sometimes large numbers of boreholes, especially for areas characterized by relatively low spatial variability and tectonic complexity. The condition is the availability of the interpretation in at least several boreholes, constituting a pattern for recreating the variability of the tested parameter / parameters in the remaining profiles of the boreholes.
EN
The aim of the paper is to present some experiences of using modern technologies to historical buildings digitalization. The emphasis is placed on the possibilities of spatial data collecting, as well as on subsequent 3D modelling. The paper describes the proposed survey techniques which are based on the Terrestrial Laser Scanning and photogrammetry. The authors obtained the point cloud by using the laser scanner Faro Focus 3D and dedicated software to combine scans (target based and cloud to cloud methods). The paper also provides an introduction to issues related to a method of building structure modelling based on a point cloud. The authors proposed some computer software tools that could improve work with a point cloud and the modelling process. The resulting 3D model could be both a source of information about historical building and a sufficient base to create computational model with spatial finite elements. The subject of the case study is the St. Hubert Chapel located in Rzeszów (Poland) and built in the middle of the 18th century under the patronage of the Lubomirski family. This rococo chapel is one of the most valuable architectural monuments in the region. Historical Building Information Model (HBIM) could be helpful in analysis, visualisations and conservation practice of this precious monument. Diagnosing the current object state and assessing its technical condition could be the purpose of creating a computational FEM model.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do digitalizacji obiektów zabytkowych. Zwrócono uwagę na możliwości pozyskiwania danych przestrzennych, a także na późniejsze modelowanie 3D. W artykule opisano proponowane techniki pomiarowe oparte na naziemnym skaningu laserowym i fotogrametrii. Autorzy uzyskali chmurę punktów wykorzystując skaner laserowy Faro Focus 3D oraz dedykowane oprogramowanie do łączenia skanów (metodą opartą na punktach referencyjnych oraz dopasowaniu chmura do chmury). Artykuł stanowi również wprowadzenie do zagadnień związanych z modelowaniem konstrukcji budynku w oparciu o chmurę punktów. Autorzy zaproponowali kilka narzędzi w postaci oprogramowania komputerowego, które mogłyby usprawnić pracę z chmurą punktów i proces modelowania. Powstały model 3D może być zarówno źródłem informacji o zabytkowym budynku, jak i wystarczającą bazą do stworzenia modelu obliczeniowego z elementami skończonymi. Przedmiotem badań jest kaplica św. Huberta zlokalizowana w Rzeszowie (Polska), zbudowana w połowie XVIII wieku pod patronatem rodu Lubomirskich. Kaplica w stylu rokoko jest jednym z cenniejszych zabytków architektury w regionie. Historical Building Information Model (HBIM) może być pomocny w analizie, wizualizacji i praktyce konserwatorskiej tego cennego zabytku. Celem stworzenia modelu obliczeniowego MES może być zdiagnozowanie aktualnego stanu obiektu i ocena jego stanu technicznego.
EN
Three-dimensional modeling of the limestone and dolomite distribution in an Upper Permian (Zechstein) stromatolite-bryozoan reef, ~500 m in diameter and 35 m thick (77 borehole cores, 172 data points), shows that dolomite occurs as laterally and vertically discontinuous intervals. The prevailing mineral phases are near-stoichiometric dolomite and Mg-free calcite (370 XRD and 274 XRF analyses). Both δ13C and δ18O (526 analyses) show a spread of ~10‰ and covary with the mineralogy; the heaviest dolomite and calcite δ13C differ by ~1.5‰. Diagenetic modifications caused by flowing meteoric fluids could account for the observed “inverted J” trend of stable and the radiogenic signature of 87Sr/86Sr (23 analyses), but neither vertical nor horizontal gradients occur in the reef modeled. Because the dolomite geometries are incompatible with those predicted by fluid flow models, and the limestone-dolomite difference in δ13C overlaps estimates of isotope fractionation associated with Mg content, the dolomite studied was a depositional Very High Mg Calcite recrystallized to dolomite in a semi-closed diagenetic system rather than a Low Mg Calcite transformed by a dolomitization process. The isotope pattern suggests biogenic fractionation and/or loss of heavy stable C and O and light Sr isotopes during diagenesis.
EN
The paper presents a 3D model and simulations of corroding reinforcement bars in a concrete element. Electric potential distributions are calculated in the concrete matrix and on its surface for two rebars arrangements with one or three active (anodic) sites to assess the reliability and identify possible problems when standard test measurements for corrosion assessment in concrete structures are used and conclusion on the corrosion state is inferred. The values of the potential strongly depend on a concrete layer thickness and beyond the threshold of 5-7 cm it is hardly possible to detect the number of active sites on the rebar. Also conductiv-ity – which is not constant in real world constructions – is an important factor. Thus without estimation of the state of concrete it is difficult to draw reliable conclusions on the corroding activity from shear potential measurements on the surface.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z modelowaniem obiektów maszyn do rozbioru mięsa: przecinarki tarczowej i taśmowej oraz skórowaczki, a także zamodelowanych elementów wirtualnego środowiska, jakie powstało na potrzeby wizualizacji zagrożeń mechanicznych podczas obsługi maszyn do mięsa. Wizualizacje te będą uzupełnieniem materiałów szkoleniowych z zakresu BHP dla pracowników, pracodawców oraz służb BHP zakładów mięsnych.
EN
The paper presents selected issues related from objects modeling machines for meat industry – Band Saw Machines, Circular Machines and Skinning Machines. This paper presents also selected issues related from modeling of virtual reality elements for the purpose made visualizations of mechanical hazard during use this machines. This visualizations was made from educational packet which is supplementary material in the area of occupational safety and health from employees, employers or OSH instructors in the meat industry.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne, nazywane potocznie dronami, od kilku lat znajdują coraz szersze zastosowanie w sferze cywilnej, w tym także w budownictwie. Dron umożliwia inwentaryzację i kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, do których jest utrudniony dostęp lub części obiektów, niewidocznych lub słabo widocznych z poziomu terenu. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania drona do modelowania 3D obiektów budowlanych. Zdjęcia obiektów wykonane z drona i opracowane na ich podstawie modele 3D pozwalają na dokładne udokumentowanie stanu technicznego wszystkich zewnętrznych elementów konstrukcji i wykończenia badanych obiektów. Przedstawiono zasady i wymagania dotyczące prowadzenia prac badawczych przy użyciu drona. Przedstawiono także możliwości programu Agisoft Photoscan Professional, który został wykorzystany do budowy modeli badanych obiektów budowlanych oraz ocenę dokładności zastosowanej metody modelowania w porównaniu do skanowania laserowego.
EN
Unmanned Aerial Vehicles, commonly known as drones, have been increasingly used in the civil sphere, including the construction industry, for a few years now. They make the stocktaking of building objects and undertaking a comprehensive survey of technical standards much more accessible, especially regarding the parts of the buildings with difficult access or those, which are not visible from the ground level. The article presents examples of using a drone for 3D modeling of building objects. Photographs of objects made by drone and 3D models developed on their basis allow obtaining accurate documentation of the technical condition of all external elements of the construction and finishing of the examined objects. There have also been presented the rules and requirements for conducting research works using a drone. Moreover, the article describes the capabilities of the Agisoft Photoscan Professional software, which was used to build models of examined buildings and an assessment of the accuracy of the modeling method compared to laser scanning.
7
Content available Modeling BIM objects from point clouds. Examples
EN
The article presents several ways to obtain BIM (Building Information Modeling) models from point clouds using standard commands in Revit 2018. In Revit geometric forms are possible to obtain in project, family or conceptual environments. Efficient modeling requires knowledge of methods of creating families and components in these environments and ways to combine them. Modeling methods with system and loadable families are presented, however, the main part of the article is modeling of individual forms as In-Place Model, or Conceptual Mass. Drawing model lines on the work plane is facilitated due to a snapping feature in Revit. Point clouds must be limited to allow observation near the work plane. Cloud modeling is labor intensive, therefore knowledge of various techniques is particularly important. In creating reusable BIM objects adding parameterization to already created models has a positive effect on the efficiency of the entire process. Making models from point clouds, even at the initial stage, requires good knowledge of the software, but spatial imagination and knowledge of spatial relations gained from descriptive geometry classes become an asset. Modeling from point clouds can be an interesting alternative to other courses for future engineers in the building sector.
PL
W artykule przedstawiono kilka sposobów uzyskania modeli BIM z chmury punktów za pomocą standardowych poleceń programu Revit 2018. Zaproponowany zestaw przykładów modelowania z chmur punktów może być ciekawą alternatywą na kursach dla przyszłych inżynierów w sektorze budownictwa. Revit jest rozbudowanym programem, w którym modelowanie form geometrycznych jest możliwe w trzech środowiskach: projektu, rodziny, bryły koncepcyjnej. W sprawnym modelowaniu potrzebna jest wiedza do jakich przypadków wykorzystywać te środowiska, jak w nich działać i je łączyć. W budowaniu modelu BIM obiektu budowlanego z chmury punktów dla elementów nadrzędnych wykorzystuje się rodziny systemowe (ang. System families) takie jak ściany, stropy, dachy. Natomiast modelowanie w środowisku rodzin jest w pewien sposób ograniczone ponieważ w programie Revit 2018 nie jest możliwe bezpośrednie wczytanie chmur do rodzin. Dlatego w modelowaniu rodzin wczytywalnych (ang. Loadable families) takich jak np. okna, trzeba przenieść linie charakterystyczne budowanej formy geometrycznej obiektu z chmury punktów widocznej w projekcie do środowiska rodziny. Jak opisano w artykule zapewnia to eksport linii modelu do formatu dwg, a następnie wczytanie pliku w nowej rodzinie. Trzeba jednak stwierdzić, że ta pośrednia metoda zmniejsza efektywność modelowania tego typu elementów. Chmury punktów stanowią reprezentację rzeczywistego obiektu, często o nietypowych kształtach, zdeformowanego, nieidealnego. Powoduje to konieczność utworzenia unikatowych, indywidualnych form. Sposobem na ich uzyskanie jest model lokalny (ang. Model In-Place). Jest on tworzony w projekcie, a zatem w bezpośrednim sąsiedztwie chmury punktów. W artykule opisano metodę tworzenia z modelu lokalnego rodzin i ich parametryzację, która powoduje, ze określone wymiary obiektu są edytowalne. Taki zabieg tworzy możliwość wielokrotnego wykorzystania raz utworzonego modelu i jego modyfikacji wewnątrz projektu, ale również w innych projektach. Z kolei bardziej złożone geometrie wynikające z układu punktów w chmurze mogą być utworzone jako lokalna bryła koncepcyjna (ang. In-Place Mass). Ponieważ bryła ta jest tworzona w środowisku projektu można bezpośrednio dowiązywać się do punków w chmurze. Sposób modelowania i środowisko bryły koncepcyjnej jest odmienne od modelu lokalnego i może dawać dużo większą dowolność form. Początkowo utworzone obiekty lokalnej bryły koncepcyjnej mogą być dalej zmieniane poprzez dodawanie krawędzi i przekrojów oraz modyfikacje więzów. W efekcie końcowym powstają złożone powierzchnie tzw. free form. Fragmenty tych powierzchni mogą być następnie przekształcane w elementy strukturalne budynku, takie jak dach, ściana, strop. Ponieważ modelowanie w chmurach jest pracochłonne dlatego szczególnego znaczenia nabiera znajomość różnych podejść do modelowania a także dodawanie parametryzacji do już utworzonych modeli, co wpływa dodatnio na efektywność całego procesu. Wykonanie modeli z chmur punktów nawet na początkowym poziomie wymaga dobrej znajomości programu, ale dodatkowo niezbędna staje się wiedza w zakresie budowania form i współzależności relacji przestrzennych wyniesiona z zajęć geometrii wykreślnej oraz wyćwiczona na tych zajęciach wyobraźnia przestrzenna.
EN
The publication includes the measurement of the small architecture object by means of terrestrial laser scanning. In addition, the primary goal is to visualize the object in the form of a 3D model. The 3D model was made on the basis of a unified point cloud with a resolution of 2mm in MicroStation V8i (SelectSeries 3). The point cloud, on the other hand, consisted of 7 scans that represented 7 uniformly distributed around and in the middle of the architectural site of the sites. To connect the scans were used binding points - so-called reference balls with a matt and white surface. The Leica Cyclone program orientated the scans and created an alignment report. The model created in this way was unified and the file was exported with the help of special tools until it received the file: ".pod". Based on this file, a 3D model was created. It is also impossible to skip procedures such as texturing, visualization, which made it possible to present an interesting model of a selected object. The object that was chosen was a wooden bridge with benches and a gazebo located in the southwestern part of Dębnicki Park at Praska Street in the district of VIII Dębniki in Krakow.
PL
W publikacji uwzględniono pomiar obiektu małej architektury techniką naziemnego skaningu laserowego. Ponadto celem nadrzędnym jest wykonanie wizualizacji obiektu w postaci modelu 3D. Model 3D został wykonany na podstawie zunifikowanej chmury punktów z rozdzielczością 2mm w programie MicroStation V8i (SelectSeries 3). Natomiast chmura punktów składała się z 7 skanów, które reprezentowały 7 rozmieszczonych równomiernie w terenie wokół i na środku obiektu architektonicznego stanowisk. Do powiązania skanów posłużyły punkty wiążące- tzw. kule referencyjne charakteryzujące się matową i białą powierzchnią. W programie Leica Cyclone dokonano orientacji skanów i utworzono raport przedstawiający wyrównanie. Na tak utworzonym modelu dokonano unifikacji I wyeksportowano plik za pomocą specjalnych narzędzi aż do momentu otrzymania pliku: „.pod”. Na podstawie tego pliku utworzono model 3D. Nie sposób również pominąć procedur takich jak: teksturowanie, wizualizacja, które umożliwiły zaprezentowanie w sposób interesujący modelu wybranego obiektu. Obiektem, który został wybrany był drewniany mostek z ławkami i altaną zlokalizowany w południowo-zachodniej części Parku Dębnickiego przy ul. Praskiej w dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.
EN
A solution for the problems of the finger spelling alphabet of gesture language modelling and recognition based on cross-platform technologies is proposed. Modelling and recognition performance can be flexible and adjusted, based on the hardware it operates or based on the availability of an internet connection. The proposed approach tunes the complexity of the 3D hand model based on the CPU type, amount of available memory and internet connection speed. Sign recognition is also performed using cross-platform technologies and the tradeoff in model size and performance can be adjusted. the methods of convolutional neural networks are used as tools for gestures of alphabet recognition. For the gesture recognition experiment, a dataset of 50,000 images was collected, with 50 different hands recorded, with almost 1,000 images per each person. The experimental researches demonstrated the effectiveness of proposed approaches.
PL
Zaproponowano rozwiązanie problemów z alfabetem daktylograficznym w modelowaniu języka gestów i rozpoznawaniu znaków w oparciu o technologie wieloplatformowe. Wydajność modelowania i rozpoznawania może być elastyczna i dostosowana, w zależności od wykorzystywanego sprzętu lub dostępności łącza internetowego. Proponowane podejście dostosowuje złożoność modelu 3D dłoni w zależności od typu procesora, ilości dostępnej pamięci i szybkości połączenia internetowego. Rozpoznawanie znaków odbywa się również z wykorzystaniem technologii międzyplatformowych, a kompromis w zakresie wielkości modelu i wydajności może być dostosowany. Jako narzędzia do rozpoznawania gestów alfabetu wykorzystywane są metody konwolucyjnych sieci neuronowych. Na potrzeby eksperymentu rozpoznawania gestów zebrano zbiór danych obejmujący 50 000 obrazów, przy czym zarejestrowano 50 różnych rąk, a na każdą osobę przypadało prawie 1000 obrazów. Badania eksperymentalne wykazały skuteczność proponowanego podejścia.
EN
The purpose of this work was to develop data from photogrammetric flight using an UAV with a non-metric camera. Due to the specific subject of the present study, it was necessary to review the software available on the market, one that would provide the opportunity to model specific objects such as architectural structures, with satisfactory results. As a result, a 3D model of the eastern façade of the church of Saint Charles Borromeo in Wrocław was obtained. The use of UAVs for this type of measurement is an innovative method that allows quick, secure and relatively cheap data acquisition. The article presents subsequent steps in the development of non-metric photogrammetric data. The model obtained from photographs taken by the UAV was subjected to accuracy analysis using a tachymetric measurement fitted into this model. Equipping the model with georeferencing consisted in determining coordinates of characteristic points, thanks to which it was placed in the local coordinate system.
PL
Celem niniejszej pracy było opracowanie danych z lotu fotogrametrycznego z wykorzystaniem drona z kamerą niemetryczną. Ze względu na obiekt, którego dotyczyło opracowanie, konieczne było przeprowadzenie przeglądu oprogramowania dostępnego na rynku, które daje możliwość modelowania szczególnych obiektów jakimi są budowle architektoniczne, przy uzyskaniu satysfakcjonujących wyników. W efekcie otrzymano model 3D wschodniej elewacji kościoła pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Wykorzystanie UAV do tego typu pomiarów jest innowacyjną metodą, która pozwala na szybkie, bezpieczne i stosunkowo tanie pozyskiwanie danych. W artykule pokazano kolejne kroki opracowania danych fotogrametrycznych niemetrycznych. Model uzyskany ze zdjęć wykonanych dronem poddano analizie dokładności za pomocą, wpasowanego w ten model, pomiaru tachimetrycznego. Nadanie modelowi georeferencji polegało na określeniu współrzędnych punktów charakterystycznych, dzięki czemu umieszczono go w lokalnym układzie współrzędnych.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących porównania wytrzymałości typowych elementów maszyn wykonanych z tworzyw sztucznych z elementami wytworzonymi w technologii Rapid Prototyping. Dla wybranych elementów wykonano modele wirtualne w oprogramowaniu CAD 3D. Następnie wytworzono elementy metodą FDM z różnych materiałów konstrukcyjnych oraz z różną strukturą i zawartością wypełnienia. W kolejnym kroku dla wytworzonych elementów przeprowadzono badania wytrzymałościowe.
EN
The paper presents the results of tests comparing the strength of typical machines parts manufactured out of plastic with elements fabricated using the Rapid Prototyping technique. For selected elements, virtual models have been developed in CAD 3D software. Afterwards, using finite difference method (FDM), elements were generated using different structural materials, varying structure and distinctive types of filling. As the next step, strength tests have been performed for the manufactured elements.
12
Content available remote 3D model preparing patterns for interactive urban visualization
EN
While working on architectural visualizations, the software developer often has to work with graphic designers who create models in a different environment what can cause many complications. For this reason, it is very important to have some guidelines which can protect both the developer and the designer from commixing mistakes. The paper presents a list of such guidelines based on the authors’ experience. The reader can treat the paper as a first step in the development of a service based on cloud computing that verifies the correctness of graphical data in urban visualizations.
EN
The paper presents an analysis of the influence of multiannual coal exploitation on the church situated in Bytom–Miechowice. The objects has been monitored for many years by classic measurement methods as well as by the laser scanner. The measurements performed in 2015 allowed for a comprehensive analysis of the geometrical state of the construction. Laser scanning method enabled creating a model of the current state of the building and comparing with theoretical dimensions and dependents. The article focuses on the specific of conducting spatial analysis, which must take into account not only geometry of the construction, but also the kinematics of terrain deformations as well.
PL
W pracy zaprezentowano metodę obliczania oraz weryfikację eksperymentalną strat występujących w łączniku belek jarzmowych transformatorów. Przedstawiono sposób budowy modelu polowego łącznika w oparciu o równoważną głębokość wnikania pola elektromagnetycznego do stali. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pola rozproszenia działającego na elementy konstrukcyjne przenoszą się na problemy powstawania lokalnych miejsc zagrożonych podwyższoną temperaturą, starzenia izolacji uzwojenia i odprowadzania ciepła.
EN
The paper presents the method of calculation and experimental verification of losses occurring in the tie plate of yokes a large transformers. It also presents how to build the field model based on the equivalent depth of the electromagnetic field penetration into solid steel. Thermal effects resulting from a high concentration of stray field acting on the structural elements transfer to the formation of local areas with a potential of higher temperature, aging problems of winding insulation and heat dissipation.
EN
This article is a proposition to use modern CAD (Computer Aided Design) solutions to design industrial infrastructure, and show many benefits of their practical use, avoiding numerously mistakes while the investment process, at the same time increasing the quality of created products during reducing the costs associated with their production. The paper proposes a method of stocktaking of the current state and methods of spatial layout analysis of planned investment using smart databases to configure the individual manufacture slots. The method of material flow analysis in the virtual model of the production line was presented, tools for the analysis of the production line were indicated, especially focused on collision identification, work schedule creation and parametric analysis of designed installations.
16
Content available remote Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania przyczepy leśnej do przewozu kłód drewna. Modelowanie miało na celu stworzenie konstrukcji bazowej i opracowanie na jej podstawie modułów przyczep o nośności 12, 14 i 16 ton. Opisano konstrukcję ramy nośnej przyczepy jako elementu przenoszącego największe obciążenia. W programie Inventor przeprowadzono analizę wytrzymałościową przyczepy, obejmującą rozkład sił tnących, momentów zginających oraz przemieszczeń. Na bazie wyników możliwe było wnioskowanie o funkcjonalności konstrukcji oraz kierunku czynności optymalizacyjnych. Dodatkowo proces projektowania pozwolił na przetestowanie programu Inventor jako narzędzia do zaawansowanych prac projektowych połączonych z analizą wytrzymałościową.
EN
The article presents the results of the modeling of a forest trailer for the transport of logs. Modeling was aimed at creating a base structure and developing trailer modules with a load capacity of 12, 14 and 16 tons. The design of the trailer frame as the load bearing element is described. With Inventor, trailer strength analysis has been performed, including the distribution of cutting forces, bending moments and displacements. On this basis, it was possible to make conclusions about the functionality of the structure and the direction of optimization. In addition, the design process has allowed Inventor to be tested as an advanced design tool combined with endurance analysis.
EN
Terrestrial laser scanner (TLS) is a new class of survey instruments to capture spatial data developed rapidly. A perfect facility in the oil industry does not exist. As facilities age, oil and gas companies often need to revamp their plants to make sure the facilities still meet their specifications. Due to the complexity of an oil plant site, there are difficulties in revamping, having all dimensions and geometric properties, getting through narrow spaces between pipes and having the description label of each object within a facility site. So it is needed to develop an accurate observations technique to overcome these difficulties. TLS could be an unconventional solution as it accurately measures the coordinates identifying the position of each object within the oil plant and provide highly detailed 3D models. This paper investigates creating 3D model for Ras Gharib oil plant in Egypt and determining the geometric properties of oil plant equipment (tank, vessels, pipes . . . etc.) using TLS observations and modeling by CADWORX program. The modeling involves an analysis of several scans of the oil plant. All the processes to convert the observed points cloud into a 3D model are described. The geometric properties for tanks, vessels and pipes (radius, center coordinates, height and consequently oil volume) are also calculated and presented. The results provide a significant improvement in observing and modeling of an oil plant and prove that the TLS is the most effective choice for generating a representative 3D model required for oil plant revamping.
PL
Artykuł zawiera opis metod tworzenia modeli 3D, które mogą zostać potem wykorzystane przy wielu zastosowaniach. Opisuje m.in. metody ręcznego tworzenia modeli 3D, jak i ich automatyczną ekstrakcję ze zdjęcia przy użyciu wybranych narzędzi i algorytmów.
EN
This article is about methods of creating 3D models, that are useful in many areas. The article describes manual methods of 3D models creation and extraction 3D models from photos using approbiat.
PL
W artykule została przedstawiona ultranowoczesna technologia wspomagająca zarządzanie strategiczne kolejową infrastrukturą podziemną i naziemną, w oparciu o PLATFORMY INFORMATYCZNE wyposażone w system wizualizacji danych VR 3D.
EN
The text presents ultra-modern technology of IT PLATFORMS, for strategic support of railways underground infrastructure management, with advanced, real time visualisation in virtual reality 3D system.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.