Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady nieorganiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie aktualnie obowiązującego prawodawstwa krajowego dotyczącego postępowania z odpadami, szczególnie odpadami z przemysłu chemii nieorganicznej oraz wskazanie obszarów, które będą jeszcze wymagały wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych. Omówiono wybrane aspekty wprowadzenia tych przepisów do praktyki zarządzania odpadami w przemyśle chemicznym.
EN
Objective of this article is present the currently existing national legislation concerning the waste management, especially waste from inorganic chemical industry and the identification of areas that are still necessary to introduce appropriate legislation. This paper discusses some aspects of the implementation of these provisions in waste management practices in the chemical industry.
PL
Niniejszy artykuł stanowi krótkie podsumowanie realizowanego w okresie: styczeń 2010 do marzec 2012 projektu badawczego pt. "Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny" (www.inorganicwaste.eu). Projekt ten realizowany przez konsorcjum Instytutu Nawozów Sztucznych - Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie i Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress and Business w Krakowie finansowany był z POIG. Celem badań było pozyskanie, usystematyzowanie i analiza interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zarówno podstawowego obszaru badań - gospodarki odpadami nieorganicznymi w Polsce teraz i w perspektywie do roku 2030 - jak i otoczenia ekonomicznego, społeczno politycznego i ekologicznego. Przedstawiono przebieg badań oraz ich rezultat w postaci trzech alternatywnych scenariuszy rozwoju. W tekście przedstawiono skrócone wersje scenariuszy.
EN
In this paper are presented the scope, goals, methodology analysis and results of the research project "Technological foresight of inorganic waste from chemical industry" (www.inorganicwaste.eu). The project is carried out by the consortium consisting of the Fertilizers Research Institute, Inorganic Chemistry Division in Gliwice, the Progress and Business Foundation, Cracow, and the Institute of Environmental Protection, Warsaw during the period of January 2010 - March 2012. The main goal of the study within this Project is to acquire, structure and analysis the interdisciplinary knowledge on inorganic waste as well as its economical, ecological, social and political environment. The end result of research is to generate three alternative development scenarios that are presented here in abridged form.
4
Content available remote A prospective study of inorganic waste from Polish chemical industry
EN
The paper presents quantitative and qualitative analysis of inorganic waste generated by Polish chemical industry in the years 2004-2010. Analysis of the impact of waste issue on chemical branch development as well as on local society has been attempted. Waste group 06 (classification according to the Waste Catalogue) [1] generated by chemical enterprises (sections 19 - 22 of the Polish Classification of Activity) has been analyzed. We describe the technologies generating the significant amount of waste group 06 and present the methods of decreasing their waste streams. European environmental policy requirements, economy and market conditions as well as technological and research trends in the concerned area are also discussed. We further present the foundations of foresight methodology for inorganic waste, in particular its group 06. The paper reports recent results and methodology elaborated within the research project on "Inorganic wastes of chemical industry - technological foresight" [2] co-funded by the Operational Programme Innovative Economy, which is one of the six national programmes under the National Strategic Reference Framework, and supervised by the Polish Ministry of Science.
PL
W artykule przedstawiono analizę ilości i rodzaju odpadów nieorganicznych wytworzonych przez polski przemysł chemiczny w latach 2004-2009 oraz podjęto próbę analizy wpływu problemu odpadów na rozwój tego przemysłu i na odbiór społeczny zakładów chemicznych. Analizowano odpady grupy 06 według katalogu odpadów [1] wytwarzane przez podmioty gospodarcze posiadające kody PKD z działów 19 do 22. Omówiono politykę ekologiczną UE, warunki ekonomiczno-rynkowe, dostępne technologie i trendy w badaniach. Przedstawiono także podstawy metodologii foresightu odpadów grupy 06. Publikacja powstała w oparciu o raporty stanu wiedzy i metodologiczne opracowane w ramach realizacji projektu "Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny"[2].
PL
"Technology foresight", specjalna procedura prognostyczna wykorzystująca różne metody analityczne, jest szeroko stosowana w krajach wysoko rozwiniętych. Konsorcjum złożone z: Oddziału Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych, Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Progress&Business uzyskało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotację na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projektu "Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny".
EN
"Technology Foresight", a special procedure for predictive using different analysis methods, is widely used in developed countries. Consortium consisting of: Institute of Fertilizers Department of Inorganic Chemistry IICh in Gliwice, Institute of Environmental Protection and Progress & Business Foundation obtained grant from the European Regional Development Fund, to carry out, within the Innovative Economy Operational Program, the project "Waste inorganic chemicals industry - technology foresight activities."
7
Content available remote New macrocyclic extractants for the processing of inorganic waste
EN
The solvent extraction properties of 6 newly synthesized macrocycles and 3 reference compounds towards trivalent lanthanides and Am were investigated in order to determine the influence of structural characteristics such as the cavity size, the hydrophobicity, the conformational freedom and the number of ligating groups. Eight of the extractants are calix[n]arenes with a [1n]metacyclophane backbone and one is an rigid [1.0.1.0.1.0.1.0.]metacyclophane. They are bearing carboxylic acid and amide as ligating groups. The extracted metal ions include Am(sup 3+) and trivalent lanthanides. We observed an enhancement in extractability of Am(sup 3+) by the rigid cyclophane due to K(sup +) co-extraction, an effect previously found for the system Na(sup +)/calix[4]arene only. A calix[4]arene with an alkylamide group can extract Am(sup 3+) from solutions of high acidity and ionic strengh, in addition to extraction from weakly acidic solutions.
PL
Przebadane zostały własności ekstrakcyjne sześciu zsyntetyzowanych niedawno makrocyklicznych molekuł i 3 związków odniesienia w zakresie ekstrakcji cieczowej lantanidów i Am w celu określenia wpływu właściwości strukturalnych, takich jak: rozmiary wnęki, hydrofobowość, własności konformacyjne i liczba ligandów. Osiem ekstrahentów należy do kielichowych [n]aren mających strukturę[1 n] metacyklofanu a jeden z nich jest prostym [1.0.1.0.1.0.1.0.1.0] metacyklofanem. Makromolekuły posiadają grupy karboksylowe i amidowe w charakterze ligandów. Zakres ekstrahowanych metali obejmuje Am(sup 3+) i trójwartościowe lantanidy. Obserwowano wzrost zdolności ekstrakcyjnej Am(sup 3+) przy użyciu prostego cyklofanu dzięki koekstrakcji K(sup +). Efekt ten był odkryty poprzednio tylko dla układów Na(sup +)/ kielichowe[4]areny. Kielichowe[4]areny posiadające grupę alkilamidową mogą ekstrahować Am(sup 3+) z roztworów o dużej kwasowości i sile jonowej dodatkowo do ekstrakcji z roztworów słabokwaśnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.