Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry jakości energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Selected aspects of photovoltaic power station operation in the power system
EN
This paper presents the results of a five-year study of a 1 MW photovoltaic power station in the Warmia and Mazury Province. The research involved measurements of active energy, currents, voltages, active, reactive and apparent power and higher harmonics of currents and voltages. The operation of this plant was analysed in terms of electricity produced and active power generated to the power grid in individual years, months and days. The analysis concerning the impact of the plant on the power grid in terms of the quality of electricity supplied included the results of three-day measurements of not only active, reactive and apparent power, but also of higher harmonics of currents generated to power grids on the low-voltage side, the results of which were recorded every second.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pięcioletnich badań elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z województwa warmińsko-mazurskiego. W czasie badań zmierzono energię czynną, prądy, napięcia, moce czynne, bierne i pozorne oraz wyższe harmoniczne prądów i napięć. Dokonano analizy pracy tej elektrowni pod względem produkowanej energii elektrycznej oraz mocy czynnej generowanej do sieci elektroenergetycznej w poszczególnych latach, miesiącach i dniach. Do analizy oddziaływania elektrowni na sieć elektroenergetyczną pod względem jakości dostarczanej energii elektrycznej przedstawiono wyniki trzydniowych pomiarów nie tylko mocy czynnej, biernej i pozornej, ale również wyższych harmonicznych prądów generowanych do sieci elektroenergetycznych po stronie niskiego napięcia, których wyniki rejestrowane były co 1 sekundę.
EN
This article presents the consequences of exchanging older metal cutting machines for new ones in terms of electrical energy consumption and quality of consumed electrical energy.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustawy i rozporządzenia Polskie oraz normy w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez telewizory i monitory. Przedstawiono przebiegi prądów tych odbiorników w czasie pracy znamionowej oraz po wyłączeniu w tzw. funkcji czuwania. Przeanalizowano wpływ tych urządzeń na projektowanie i eksploatację nowoczesnej instalacji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej.
EN
This paper includes overview of present European Commission's regulations, European Parliament and European Council’s directives, Polish laws and regulations as well as standards in the field of power quality with particular reference to power factor PF and higher harmonic content in power network currents and voltages. The results of measurements of power quality parameters for loads such as TV sets and monitors have been presented. Time waveforms of currents for these loads during standard operation and in stand-by mode have been shown. The influence of such devices on design and exploitation of modern power networks, especially taking into account electrical safety, has been analyzed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła. W drugiej części niniejszego artykułu przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw LED-owych stosowanych do użytku domowego podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the applicable provisions of regulations and standards in the field of electric energy quality, with particular emphasis on the content of higher voltage and current harmonics in high, medium and low voltage power networks as well as PF power factor. The results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources are presented. In the second part of this article current waveforms of selected LED luminaires used for home use when switching them to the power grid are presented.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła stosowane w przemyśle do oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych oraz stosowanych do oświetlenia dróg i placów. Przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources used in industry to illuminate office rooms, production halls and used for lighting roads and squares. Current waveforms of selected luminaires during switching them to the power grid are presented.
EN
Power quality is an important problem for electrical systems. Electricity receivers should operate at nominal conditions. Each deviation from nominal values may cause the malfunction of electrical devices, decreasing their durability and permanently damage the appliance. The importance of electric power quality for technical systems and individual electrical devices on fishing boats is fundamental. Utilization of equipment powered by electrical energy with a reduced quality resulting in economical losses and the treat to the screw's safety. Researches of the electrical energy's quality were carried out almost any type of fishing boats. This article presents the results of researches concerning the quality of electrical energy performed on a representative type of fishing boats. It shortly evaluates the results of tests and suggests solutions to improve the power quality parameters.
PL
Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej.
PL
Przedstawiono wymagania przepisów i norm dotyczących jakości napięcia zasilającego oraz wyniki badań laboratoryjnych wybranych opraw oświetlenia ulicznego z lampami wyładowczymi i LED.
EN
The paper presents regulations and standards requirements concerning quality of supply voltage as well as results of tests of selected road lighting fittings with discharge lamps and LEDs.
PL
W artykule przedstawiono, jak duże znaczenie ma dla przedsiębiorstwa dystrybucyjnego posiadanie odpowiedniego systemu monitorującego parametry jakościowe energii elektrycznej (JEE). Jest to podstawowy warunek, aby mogło ono utrzymywać te parametry na wymaganym poziomie. Opisano taki - stosunkowo tani - system monitorujący, który powstał poprzez uzupełnienie istniejącego systemu telemechaniki i systemu SCADA o dodatkowe, niezbędne funkcje. Instalacja pilotażowa systemu monitorującego działa poprawnie w GZE SA od 2003 roku. Obecnie w GZE SA jest realizowany projekt wdrożenia systemu monitorowania parametrów JEE w sieci dystrybucyjnej 110/20/6 kV.
EN
The article presents how important it is to own a suitable power quality monitoring system (JEE) by a power distribution company. This is the base for maintenance of power quality at a required level. A relatively inexpensive monitoring system has been presented - the system was created as a supplement to the existing remote control system and SCADA system by adding additional, necessary functions. A pilot installation of the monitoring system has been functioning correctly in GZE since 2003. The project to introduce a new power quality monitoring system in 11O/20/6kV distribution network is being carried out.
PL
Przedstawiono wpływ małej elektrowni wodnej na parametry jakości energii elektrycznej oraz metodę lokalizacji źródeł odkształceń napięcia przez pomiar mocy harmonicznych.
EN
The paper presents an influence of small water-power plant on quality parameters of electric power and the method of location of sources of voltage distortion using measurement of harmonic power.
10
Content available remote Synteza układów ze stabilnymi cyklami granicznymi o założonych kształtach
PL
Analizą i syntezą układów ze stabilnymi cyklami granicznymi zajmuje się wielu autorów książek i publikacji dotyczących teorii drgań nieliniowych. Zazwyczaj rozważane są nieliniowe równania różniczkowe opisujące pewne układy (elektryczne, mechaniczne, itd.) i badane są warunki istnienia cykli granicznych, stabilności tych cykli,analizowane są kształty trajektorii reprezentujących cykle w przestrzeni stanu i odpowiadające tym cyklom przebiegi czasowe sygnałów (często w pokreślenia zawartości harmonicznych), itd. Niniejsza praca dotyczy zadania odwrotnego, mianowicie zajmuje się syntezą takiego równania okowego opisującego działanie układu technicznego , że w rozważanym układzie wystąpi stabilny cykl graniczny o z góry założonym kształcie reprezentującej go trajektorii. Proponowana metoda różni się istotnie od metod już znanych [1-3, gdzie założony kształt trajektorii reprezentującej nywany jest w wyniku wymuszenia stanu ruchu ślizgowego w układzie o zmiennej strukturze.
EN
The analysis and synthesis of systems with stable limit cycles belong to typical problems encountered in numerous books and papers dealing with the theory of non-linear oscillations. Usually, one examines the non-linear differential equation describing operation of certain system (electric circuit, mechanical system, etc.) taking into account the conditions for existence of limit cycle, its stability, its form in state space and corresponding representation in time domain (including content of harmonic components) and so on. The paper deals with inverse task, i.e. possibilities of synthesis of differential equations describing operation of systems with stable limit cycles of assumed "reference" forms. The proposed solution is quite different comparing it to the known one where required form of limit cycle is obtained by extortion of "sliding mode state" in the system.
11
Content available remote Jakość energii w stacji transformatorowej zasilającej odbiornik nieliniowy
PL
W artykule przedstawiono wartości wybranych parametró jakości energii elektrycznej w stacji transformatorowej 110/15/0.4 kV, zasilającej odbiornik nieliniowy - podstację trakcyjną z przekształtnikiem PK-17,3. Parametry jakości energii elektrycznej otrzymano w wyniku rejestracji napięć i prądów na szynach 15 kV oraz 0,4 kV, a następnie analizy numerycznej zarejestrowanych przebiegów z wykorzystaniem specjalistycznego programu. Pomiary wykonywano w sposób ciągły równocześnie na szynach 15 kV i 0,4 kV, w celu porównania tych wielkości. Przedstawiono przykładowe wyniki wybranych parametrów energii elektrycznej za okres 24 godzin.
EN
The paper presents the analysis of chosen parameters of power quality in transformer station 1 W/15/0.4 kV supplying the non-linear load (traction substation with PK-17.3 converter). Power quality parameters have been obtained as the results of registration of voltages and currents on the15 kV and 0.4 kV bus-bars and numerical analysis. All measurements have been carried out continuously and simultaneously on 15 kV and 0.4 kV bus-bars.Such measurement allows comparing these va/ues. The paper contains chosen results obtained within the range of 24 time span.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.