Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 196

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aproksymacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Direct and strong converse inequalities for approximation with Fejér means
EN
We present upper and lower estimates of the error of approximation of periodic functions by Fejér means in the Lebesgue spaces Lp2π. The estimates are given in terms of a K-functional for 1≤p≤∞ and in terms of the first modulus of continuity in the case 1
EN
The knowledge of dynamic thermal properties of building elements is necessary to investigate temperature and heat flux changes in natural daily and annual cycles. The basic dynamic parameter is thermal diffusivity. A method for determining its value for real objects has been proposed. This method is based on measuring the temperature in the element’s volume and on assuming that the obtained results meet the Fourier equation. Validation by a numerical experiment was made. The wall of the building with known thermal parameters was assumed and the temperature distribution was calculated over time in the process of non-stationary heat exchange. From the results, the diffusivity value was calculated and compared with the data entered into the model. Validations were performed for several accuracy of the temperature value and for two forms of function which approximated the temperature values obtained from calculation. A preliminary analysis of errors has been carried out.
PL
Znajomość dynamicznych własności elementów budynku jest konieczne do określania zmian temperatury i strumieni ciepła w naturalnych dziennych i rocznych cyklach. Podstawowym parametrem dynamicznym jest dyfuzyjność cieplna. Zaproponowano metodę wyznaczania tej wartości dla rzeczywistych obiektów budowlanych. Metoda bazuje na pomiarze temperatury w objętości obiektu i założeniu że wyniki pomiaru spełniają równanie Fouriera. Przeprowadzono walidację metody za pomocą eksperymentu numerycznego. Symulowano ścianę budynku o znanych parametrach cieplnych i wyznaczono zmienność temperatury w nieustalonym stanie wymiany ciepła. Z otrzymanych wyników obliczono dyfuzyjność cieplną i porównano z danymi wprowadzonymi do modelu. Walidacja została przeprowadzona dla kilku dokładności otrzymanych wyników i dwóch postaci funkcji aproksymującej wartości temperatury otrzymanych z obliczeń. Przeprowadzono również podstawową analizę błędu.
EN
To obtain temperature distribution in solid using the Fourier equation a thermal diffusivity is needed. This paper outlines a method for determining diffusivity for real objects. Methods of measurement described in the literature take into account the layers of material close to the surface. A diffusion measurement method dedicated to large elements, for example walls, is needed in assessment of buildings thermal properties. This method works by measuring the temperature in the element's volume and assuming that the obtained results meet the Fourier equation. Temperature measurements for the actual wall were made, discrete values were approximated by a square polynomial developed in relation to two parameters, spatial and time. The obtained polynomial was substituted for the Fourier equation and thermal diffusivity was determined. Temperature calculations were performed for a material of known thermal diffusivity, and its value was determined using the developed method. A preliminary analysis of errors of received values was made.
PL
Chcąc uzyskać rozkład temperatury w ciele stałym za pomocą równania Fouriera, potrzebna jest dyfuzyjność cieplna. W artykule przedstawiono metodę określania dyfuzyjności dla obiektów rzeczywistych. Metody pomiaru opisane w literaturze uwzględniają warstwy materiału blisko powierzchni. Do oceny właściwości cieplnych budynków potrzebna jest metoda pomiaru dyfuzji dedykowana dużym elementom, na przykład ścianom. Metoda ta polega na pomiarze temperatury w objętości elementu i założeniu, że uzyskane wyniki spełniają równanie Fouriera. Wykonano pomiary temperatury rzeczywistej ściany, wartości dyskretne przybliżono wielomianem kwadratowym opracowanym w odniesieniu do dwóch parametrów przestrzennych i czasowych. Uzyskany wielomian zastąpiono równaniem Fouriera i określono dyfuzyjność cieplną. Obliczenia temperatury przeprowadzono dla materiału o znanej dyfuzyjności cieplnej, a jego wartość określono za pomocą opracowanej metody. W artykule przeprowadzono wstępną analizę błędów otrzymanych wartości.
EN
This article discusses the question of restarting the script, when restart is used by many users of the information network, which can be modelled as a G-network. Negative claims simulate the crash of the script and the re-sending of the request. Investigation of an open queuing network (QN) with several types of positive customers with the phase type of distribution of their service time and one type of negative customers have been carried out. Negative customers are signals whose effect is to restart one customers in a queue. A technique is proposed for finding the probability of states. It is based on the use of a modified method of successive approximations, combined with the method of a series. The successive approximations converge with time to a stationary distribution of state probabilities, the form of which is indicated in the article, and the sequence of approximations converges to the solution of the difference-differential equations (DDE) system. The uniqueness of this solution is proved. Any successive approximation is representable in the form of a convergent power series with an infinite radius of convergence, the coefficients of which satisfy recurrence relations, which is convenient for computer calculations. A model example illustrating the finding of time-dependent probabilities of network states using the proposed technique is also presented.
EN
This article proposes an analysis of the results of the application of hyperexponential approximations with parameters of the paradoxical and complex type for calculating the steady-state probabilities of the G/G/n/m queueing systems with the number of channels n = 1, 2 and 3. The steady-state probabilities are solutions of a system of linear algebraic equations obtained by the method of fictitious phases. Approximation of arbitrary distributions is carried out using the method of moments. We verified the obtained numerical results using potential method and simulation models, constructed by means of GPSS World.
6
Content available Parametryzacja krzywej ugięć nawierzchni podatnych
PL
W artykule opisano koncepcję wyrażenia dyskretnej postaci krzywej ugięć nawierzchni funkcją ciągłą, której jądro ma postać rozkładu t-Studenta. Przedstawiona postać funkcji (funkcji aproksymacyjnej) zależy od czterech parametrów, które poddano analizie pod kątem możliwości wykorzystania ich do formułowania prostych kryteriów oceny stanu technicznego nawierzchni metodami semi-inwazyjnymi. Przyjmując na podstawie literatury formułę oceny stanu technicznego podłoża nawierzchni przy wykorzystaniu parametru czaszy ugięć znanego jako BCI ustalono, że jeden z parametrów funkcji aproksymacyjnej wskazuje na identyczne zmiany stanu technicznego podłoża nawierzchni odcinka testowego. Tym samym potwierdza się przesłanie, że zarówno na podstawie parametrów sformułowanych w sposób klasyczny, jak i proponowanych przez autorów artykułu, można budować empiryczne kryteria oceny stanu technicznego nawierzchni, wspierając jednocześnie metodykę tworzenia strategii utrzymania w systemach zarządzania nawierzchnią.
EN
The paper describes the concept of expressing the discrete form of the pavement deflection curve with a continuous function, the kernel of which is in the form of a Student’s t-distribution. The presented form of the function (approximation function) depends on four parameters, which were analyzed in terms of the possibility of using them to formulate simple criteria for assessing the technical condition of the pavement using semi-invasive methods (like FWD type methods). Assuming, based on the technical description of the known formula of BCI parameter for assessing the technical condition of the pavement subbase, it was determined that one of the parameters of the approximation function lead to the same conclusions as ones based on BCI values. This confirms the message that both based on parameters formulated in a classical way and those proposed by the authors of this article, one can build empirical criteria for assessing the technical condition of the pavement, while supporting the methodology of creating a maintenance strategies in pavement management systems.
7
Content available remote On approximation in generalized Zygmund class
EN
Here, we estimate the degree of approximation of a conjugate function ğ and a derived conjugate function ğ′, of a 2 π-periodic function g ∈ Zλr, r ≥ 1, using Hausdorff means of CFS (conjugate Fourier series) and CDFS (conjugate derived Fourier series) respectively. Our main theorems generalize four previously known results. Some important corollaries are also deduced from our main theorems. We also partially review the earlier work of the authors in respect of order of the Euler-Hausdorff product method.
EN
In this paper we will present the pointwise and normwise estimations of the deviations considered by W. Łenski, B. Szal, [Acta Comment. Univ. Tartu. Math., 2009, 13, 11-24] and S. Saini, U. Singh, [Boll. Unione Mat. Ital., 2016, 9, 495-504] under general assumptions on the class considered sequences defining the method of the summability. We show that the obtained estimations are the best possible for some subclasses of Lp by constructing the suitable type of functions.
9
Content available remote Approximation properties of Kantorovich type q-Balázs-Szabados operators
EN
In this paper, we introduce a new kind of q-Balázs-Szabados-Kantorovich operators called q-BSK operators. We give a weighted statistical approximation theorem and the rate of convergence of the q-BSK operators. Also, we investigate the local approximation results. Further, we give some comparisons associated with the convergence of q-BSK operators.
EN
We consider a new subgradient extragradient iterative algorithm with inertial extrapolation for approximating a common solution of variational inequality problems and fixed point problems of a multivalued demicontractive mapping in a real Hilbert space. We established a strong convergence theorem for our proposed algorithm under some suitable conditions and without prior knowledge of the Lipschitz constant of the underlying operator. We present numerical examples to show that our proposed algorithm performs better than some recent existing algorithms in the literature.
PL
Głównym celem pracy jest opracowanie narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane algorytmy optymalizacji. Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to: odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Dodatkowym celem niniejszego artykułu jest porównanie zidentyfikowanych krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i z komercyjnej aplikacji desktopowej. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w zaawansowanych technologiach, takich jak JDK 1.8, Spring Framework i PrimeFaces, i przechodzi testy wydajności, które zwracają wyniki w krótkim czasie.
EN
The main goal of the present work is development of a web-tool for identifying parameters of rheological equations, whose functionality is comparable to existing desktop applications. Web application with user-friendly interface using selected optimization algorithms is being developed. Criteria for selecting optimization methods are: robustness of solution on disturbances and frequent application to inverse problems described in literature. Additional goal of the present paper is comparison of identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using developed tool and commercial desktop application. Presented software is implemented in high-end technologies which are JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes efficiency tests returning results in a short time.
EN
We extend the results of Xh. Z. Krasniqi [Acta Comment. Univ. Tartu. Math., 2013, 17, 89-101] and the authors [Acta Comment. Univ. Tartu. Math., 2009, 13, 11-24] to the case of 2π/r-periodic functions. More over, as a measure of approximation r-differences of the entries are used.
13
Content available remote Approximation of additive functional equations in NA Lie C*-algebras
EN
In this paper, by using fixed point method, we approximate a stable map of higher *-derivation in NA C*-algebras and of Lie higher *-derivations in NA Lie C*-algebras associated with the following additive functional equation [wzór], where m ≥ 2.
14
Content available remote Approximate property of a functional equation with a general involution
EN
In this paper, we prove the Hyers-Ulam stability of the functional equation f(x + y, z + w) + f(x + σ (y), z + τ(w)) = 2f(x, z) + 2f(y, w), where σ, τ are involutions.
EN
Heat and mass transfer stretched flow of an incompressible, electrically conducting Jeffrey fluid has been studied numerically. Nanoparticles are suspended in the base fluid and it has many applications such as cooling of engines, thermal absorption systems, lubricants fuel cell, nanodrug delivery system and so on. Temperature dependent variable thermal conductivity with Rosseland approximation is taken into account and suction effect is employed in the boundary conditions. The governing partial differential equations are first transformed into set of ordinary differential equations using selected similarity transformations, which are then solved numerically using Runge-Kutta-Felhberg fourth-fifth order method along with shooting technique. The flow, heat and mass transfer characteristics with local Nusselt number for various physical parameters are presented graphically and a detailed discussion regarding the effect of flow parameters on velocity and temperature profiles are provided. It is found that, increase of variable thermal conductivity, radiation, Brownian motion and thermophoresis parameter increases the rate of heat transfer. Local Nusselt number has been computed for various parameters and it is observed that, in the presence of variable thermal conductivity and Rosseland approximation, heat transfer characteristics are higher as compared to the constant thermal conductivity and linear thermal radiation.
EN
The Earned Value Method (EVM) is a method commonly used in the quantitative project management. The course of the actual curve is usually different from the course of the planned curve. In order to provide a reliable estimation of the time of the project implementation or its real cost, the method of on-line updating the actual cost (AC) original curve can be applied. The actual cost curve is usually of the S-curve character. The approximation method is often used in the engineering applications. In the paper, the possibility of applying the polynomial type approximation method to the on-line updating of the actual cost curve is discussed.
PL
Metoda wartości wypracowanej (EVM) jest powszechnie stosowana w ilościowym zarządzaniu projektami. Przebieg krzywej kosztów rzeczywistych jest zwykle inny niż przebieg krzywej kosztów planowanych. W celu realistycznej oceny czasu końcowego realizacji projektu bądź jego rzeczywistych kosztów może być zastosowana metoda bieżącego poprawiania przebiegu krzywej kosztów rzeczywistych. Krzywa kosztów rzeczywistych ma zwykle przebieg podobny do przebiegu krzywej S. Metody aproksymacji są często stosowane w zastosowaniach inżynierskich. W artykule dyskutowana jest możliwość zastosowania wielomianów trzeciego stopnia do bieżącego uaktualniania przebiegu krzywej kosztów bieżących.
EN
In this paper was done an analysis of possibility of the use of smooth spline functions to obtaining of an average course of mining area curvatures. Their values were calculated on the basis of geodesic observations results, were conducted into the boundaries of some mining area. The analysis was done based on the counting of standard deviations between the empirical and mean values of curvatures (σC) and variability indicators of curvatures’ random dispersion (MC). They were compared with the pattern values occurring in the professional literature.
PL
W pracy dokonano analizy możliwości wykorzystania wygładzonych funkcji sklejanych do wyznaczenia przeciętnego przebiegu krzywizn terenu górniczego, których wartości obliczono na bazie wyników obserwacji geodezyjnych prowadzonych w granicach pewnego obszaru górniczego. Niniejszą analizę przeprowadzono w oparciu o obliczenie odchyleń standardowych pomiędzy empirycznymi a średnimi wartościami krzywizn (σK) oraz wskaźników zmienności rozproszenia losowego krzywizn (MK) i porównanie ich wartości z wzorcowymi, pojawiającymi się w literaturze przedmiotu.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposób wyznaczenia przeciętnych wartości krzywizn terenu górniczego pomierzonych na odcinkach linii obserwacyjnej założonej przez KWK „Budryk” prostopadle do wybiegów czterech wyrobisk ścianowych. Przeciętne wartości krzywizn zmierzonych po zakończeniu eksploatacji w jednej, dwóch, trzech oraz czterech ścianach uzyskano na drodze podzielenia różnicy przeciętnych wartości nachyleń terenu górniczego obserwowanych na sąsiednich odcinkach linii pomiarowej przez zmierzoną w danych cyklach pomiarowych średnią długość sąsiadujących ze sobą odcinków. Z kolei przeciętne wartości pomierzonych nachyleń obliczono poprzez podzielenie różnicy przeciętnych wartości pomierzonych obniżeń terenu górniczego, wyznaczonych w wyniku aproksymacji przeprowadzonej splajnami wygładzonymi, przez zmierzoną w danych cyklach pomiarowych długość odcinków. W celu oceny dokładności opisu danych empirycznych przez ich przeciętne przebiegi obliczono wartości odchyleń standardowych pomiędzy pomierzonymi a średnimi wartościami krzywizn (σK) oraz wskaźników zmienności rozproszenia losowego krzywizn (MK). Następnie dokonano oceny skuteczności reprognozowania wartości krzywizn terenu górniczego (przy zastosowaniu teorii wpływów S. Knothego i wzorów J. Białka) w odniesieniu do ich przeciętnych wartości pomierzonych. Obliczono wartości odchyłek modeli ΔK i ich rozproszenie MΔK.
EN
In this article was presented the way of obtaining the average values of mining area curvatures. They were measured on the segments of a measuring line established by “Budryk” hard coalmine. It was located perpendicularly to the runs of four longwalls. The values of curvatures were measured after the termination of an exploitation in one, two, three and four longwalls. The mean courses of curvatures were calculated via the difference of mean values of mining area inclinations (they were measured on the neighboring segments) divided by an average length of the neighboring segments which was measured during the subsequent observation cycles. Before that, were calculated the average values of inclinations via the difference of mean values of measured mining area subsidences divided by length of the segments which was measured during the subsequent observation cycles. The average values of observed subsidences were obtained by the use of smoothed spline functions. To compare the empirical data with their average courses, the values of standard deviations between the measured and mean values of curvatures (σK) and the variability indicators of curvatures’ random dispersion (MK) were calculated. Then it was made an appraisal of an effectiveness of reforecasting the values of mining area curvatures (by the use of the S. Knothe’s influences theory and the J. Białek’s formulas) with reference to the average courses of their measured values. There were calculated the values of deviations ΔK and dispersions MΔK of the used models.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano porównanie teoretycznych wartości nachyleń terenu górniczego obliczonych przy pomocy teorii S. Knothego i wzorów J. Białka z ich przeciętnymi przebiegami wyznaczonymi z wyników pomiarów geodezyjnych. Przeciętne wartości obserwowanych nachyleń wyznaczono z przeciętnych wartości pomierzonych obniżeń, które uzyskano w wyniku aproksymacji splajnem wygładzonym. Wykazano, że w przypadku nachyleń błąd modelu J. Białka jest mniejszy niż modelu S. Knothego. Dokładniej opisywane są przy tym nachylenia ujemne, ukształtowane na zewnątrz wyeksploatowanego pola, w porównaniu z nachyleniami dodatnimi powstałymi nad wyeksploatowanym polem.
EN
In this article was presented a comparison of the theoretical values of mining area inclinations with their average courses calculated from the results of geodesic measurements. The inclinations were calculated by the use of the S. Knothe’s theory and the J. Bialek’s formulas. The mean values of observed inclinations were obtained from the average values of measured subsidences. They were calculated on the way of an approximation by smooth spline. It was shown that in the case of inclinations, an error of the J. Bialek’s model is smaller than the S. Knothe’s model. The negative inclinations, they have been arised outside of an exploited longwall, are describing more precisely than the positive inclinations, they were arised above of an exploited longwall.
PL
Zaprezentowano procedury obliczeniowe z wykorzystaniem wielomianów ortogonalnych (Hermite’a i Laguerre’a) oraz zmodyfikowanych funkcji sferycznych Bessela pierwszego rodzaju zastosowane do zapewnienia stabilności późnoczasowych rozwiązań równań całkowych pola elektrycznego w dziedzinie czasu. Procedury te pozwalają uzyskiwać zadowalającą dokładność przybliżania przy stosunkowo niskich stopniach funkcji aproksymujących.
EN
Computational procedures are presented with the use of orthogonal polynomials (Hermite and Laguerre) and modified spherical Bessel functions of the first kind. These procedures are good way to obtain the satisfying approximation with comparatively low degrees of approximation functions. It is showed that mentioned polynomials and functions stabilize the late-time part of solutions of integral equations of the electric field in time domain.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.