Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public sector management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The need for reformation in public sector management appears from the community's pressure demanding the public sector to produce quality products by applying the concept of business management to public services. However, this new discourse that attracts the attention of human resource management specialist globally faces obstacles from dissatisfied employees who are comfortable with old practices. This paper proposes the model of Exit, Voice, Loyalty, and Neglect (EVLN) as a manifestation of employees communicative responses in reacting to dissatisfaction within the Indonesian public sector setting. Path analysis is used to fit the data provided by 150 public university lecturers. The results reveal two dominant clusters: first, those who will stay in the organization but demonstrate withdrawal behaviorssuch as pretending to be sick, showing up late, putting little effort intotheir work, and frequently not to attend official meetings (neglect) and the second, those who will remain confident, assume that in the end, everything will be all right andpatiently wait and expect for betterment (loyalty). This brings the implication that in most cases, the most significant constraint to a new model is a non-technical, in the management category, such as internal employee resistance. To overcome the obstacle, public sectors require effective, knowledgeable leaders who can help spur bureaucratic action, and implement strategies that promote sustainable change.
PL
Konieczność reformy zarządzania sektorem publicznym wynika z presji społeczności, która wymaga od sektora publicznego produkcji wysokiej jakości produktów poprzez zastosowanie koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem do usług publicznych. Jednak ten nowy dyskurs, który przyciąga uwagę specjalisty ds. Zarządzania zasobami ludzkimi na całym świecie, napotyka przeszkody ze strony niezadowolonych pracowników, którzy nie są zadowoleni ze starych praktyk. W tym artykule zaproponowano model wyjścia, głosu, lojalności i zaniedbania (EVLN) jako przejaw komunikatywnych reakcji pracowników w reakcji na niezadowolenie w indonezyjskim sektorze publicznym. Analiza ścieżki służy do dopasowania danych dostarczonych przez 150 wykładowców uniwersytetów publicznych. Wyniki ujawniają dwa dominujące klastry: po pierwsze, tych, którzy pozostaną w organizacji, ale wykażą zachowania związane z odstawieniem, takie jak udawanie, że są chorzy, spóźnianie się, wkładanie niewielkiej pracy w pracę i często nie uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach (zaniedbywanie), a po drugie, ci, którzy pozostaną pewni siebie, zakładają, że ostatecznie wszystko będzie dobrze i cierpliwie czekają i oczekują poprawy (lojalności). Daje to implikację, że w większości przypadków najbardziej znaczącym ograniczeniem dla nowego modelu jest nietechniczne, w kategorii zarządzania, takie jak wewnętrzny opór pracowników. Aby pokonać przeszkodę, sektory publiczne wymagają skutecznych, kompetentnych liderów, którzy mogą pomóc w stymulowaniu biurokratycznych działań i wdrażaniu strategii promujących trwałe zmiany.
EN
Collaborative management means creating organizational structures based on cooperation, and thus creating more effectiveness in the area of management and economic calculation. This article presents the assessment of shared service centers (SSCs) operating the 12 largest Polish cities. The purpose of this article is to attempt to evaluate the effects of implementing a tool characteristic of business into the public sector. The conducted research allowed to define the goals that local governments associate with the creation of SSCs, gave the answer to the questions to what extent the above objectives were achieved, what were the threats to the process of putting in place organizational changes and what competences of the management staff of the serviced entities were crucial in the process. The final conclusion is that changing location of back-office service provides quick success in terms of operational actions, but demands additional skills of managers in order to receive public value.
PL
Celem artykułu jest wskazanie roli relacji międzyorganizacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w sektorze publicznym. Został on zrealizowany podstawie analiz o charakterze teoretycznym, w oparciu o założenia marketingu relacji, Nowego Zarządzania Publicznego oraz Public Governance. Analizie poddano typy relacji, elementy i etapy współpracy, a także alternatywy strategiczne partnerstwa. Analiza zależności między ogniwami łańcucha stanowiła podstawę identyfikacji możliwości kryjących się w potencjale relacji partnerskich. W efekcie badań stwierdzono, że kształtowanie partnerskich relacji w ramach wielopoziomowych łańcuchów dostaw w sektorze publicznym pozwala na: lepszą alokację ryzyka, większą przejrzystość, rozwój innowacyjności, precyzyjniejsze definiowanie wymagań beneficjentów, wczesną identyfikację zagrożeń i wąskich gardeł oraz dostarczenie większej wartości poprze poprawę realizacji świadczeń, skrócenie czasu dostaw i redukcję kosztów.
EN
The purpose of this article is to indicate the role of inter-organizational relationships in supply chain management in the public sector. It was carried out standing on the theoretical analysis and based on assumptions of the relationship marketing, New Public Management and Public Governance. The types of relationships, the elements and stages of cooperation, as well as the strategic alternatives of the partnership were analyzed. Chain linkage analysis was the basis for identifying the opportunities that lie within the potential of a partner relationship. As a result, research has shown that shaping partner relationships within multilevel supply chains in the public sector allows for better risk allocation, greater transparency, innovation development, more precise definition of beneficiary requirements, early identification of threats and bottlenecks, greater value through improved benefit delivery and shorten delivery times, as well as the opportunity to reduce costs.
PL
Artykuł omawia wpływ bezpieczeństwa informacji na działalność urzędów administracji publicznej. Na początku tekstu przedstawiono bezpieczeństwo informacji jako czynnik konkurencji, następnie omówiono zagadnienie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Na koniec podano główne cele stawiane przed Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w urzędzie administracji publicznej oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia. W podsumowaniu zwraca się szczególną uwagę na konieczność wdrożenia SZBI w urzędach administracji publicznej.
EN
In this paper there are introduced problems of information security and its growing importance in public sector. There has been presented information security as a factor of competition and described information security management in public sector. Particularly author draws attention to necessity of implementation of Information Security Management System in that area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.