Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
PL
Korozja stalowych konstrukcji w ziemi i w wodach naturalnych pod wpływem czynników chemicznych związanych z agresywnością otaczającego środowiska elektrolitycznego nie jest dla tych obiektów tak groźna, jak wszelkiego rodzaju oddziaływania elektryczne związane z przepływem zewnętrznego prądu przez granicę faz metal-elektrolit. To one są odpowiedzialne za miejscowy znaczący wzrost zagrożenia korozyjnego i związane z tym awarie korozyjne. Do tego rodzaju oddziaływań zaliczyć należy makroogniwa korozyjne, prądy błądzące upływające z instalacji prądu stałego oraz indukowane prądy przemienne z napowietrznych linii elektroenergetycznych WN. W opracowaniu omówiono zjawiska korozji na granicy faz powodowane przez prąd stały, losowo zmienny i przemienny – spotykane w typowych warunkach eksploatacji rurociągów. Zebrane materiały mają charakter szkoleniowy.
EN
Corrosion of steel structures underground and in natural waters caused by chemical factors connected with the aggressiveness of the surrounding electrolytic environment is not so hazardous for these objects as all types of electric interactions connected with the flow of external current through the metal-electrolyte phase boundary. They are responsible for local significant increase of the corrosion hazard and associated corrosion failures. These types of interactions include corrosion macro-cells, stray currents fl owing out of DC current installations and induced alternate currents from HV overhead power lines. In the paper corrosion phenomena on the phase boundary have been discussed, caused by direct, randomly changing and alternate currents – found in typical pipeline operating conditions. The gathered materials are for training purposes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty analizy koordynacji izolacji wykorzystywane w praktyce projektowania stacji wysokich i najwyższych napięć. Omówiono główne założenia typowych analiz przepięciowych oraz przedstawiono metody obliczeniowe wspomagające proces poprawnego doboru środków ochrony odgromowej. Przedstawiono metody modelowania narażeń przepięciowych oraz modele poszczególnych elementów systemu, istotnych z puntu widzenia koordynacji izolacji. Szczególny nacisk położono na uwzględnienie zjawisk nieliniowych oraz charakterystyk częstotliwościowych, pozwalających na uzyskanie wymaganej dokładności obliczeń. Przedstawiono wyniki przykładowej analizy wpływu długości linii kablowej na wartości przepięć występujących w miejscu zainstalowania transformatora. Analizę przepięciową przeprowadzono dla schematu jednokreskowego typowej stacji rozdzielczej wysokich napięć w izolacji gazowej typu SF6, dla której przyjęto typowe parametry konstrukcyjne linii napowietrznych i kablowych, parametry konstrukcji wsporczych linii napowietrznych, oraz modele aparatów i urządzeń stacji wraz z doprowadzeniami, w szczególności modele transformatorów oraz ograniczników przepięć. Dla ograniczników przepięć dokonano oceny skuteczności i niezawodności ograniczników, związanej ze zdolnością ograniczników do pochłaniania i skutecznego odprowadzania energii wydzielanej podczas zadziałania, oraz pozwalającej na weryfikację poprawności doboru ograniczników dla pracy w danych warunkach przepięciowych. Przedstawiona w pracy analiza wskazuje, że połączenia kablowe mogą w znaczny sposób zmieniać narażenia powstałe w wyniku przepięć atmosferycznych w linie dochodzące do stacji, a tym samym wpływać na narażenia napięciowe, jakim w trakcie eksploatacji poddawane są układy izolacyjne aparatów i urządzeń.
EN
In the paper practical aspects of insulation co-ordination analyses are presented for high and ultra high voltage Gas Insulated Switchgear substations. Modeling methods are elaborated for proper selection of overvoltage protection measures, such as surge arresters, overhead lines towers grounding system, and line insulators chain lengths. The methods of lightning surges and substation equipment modeling were presented with special interest in modeling of nonlinear phenomena and high frequency characteristics, allowing for the required accuracy of the simulation results. The results for exemplary insulation co-ordination analysis are presented, showing the cable line impact on the substation overvoltages. The analysis was performed for a Single Line Diagram of an exemplary typical High Voltage GIS substation, for which a typical configuration and parameters of the elements have been assumed: overhead lines, substation apparatus, transformers and surge arresters. For the surge arresters, the analysis of the arresters reliable and efficient energy dissipation was analyzed, which allowed for evaluation and verification of proper selection and operation of the equipment in given voltage stress conditions and the assumed substation layout. The analyses presented in the paper shows that the cable line connections within or between substations have significant impact on overvoltages, which can threaten insulation system of transformers and can also influence selection of number and location placement of the surge arresters.
5
Content available remote Linie kablowe najwyższych napięć prądu przemiennego
PL
Rozwój linii kablowych wysokiego napięcia powodowany jest między innymi reakcją społeczeństwa przeciwko budowaniu nowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Jednakże rozbudowa linii kablowych napotyka na pewne ograniczenia techniczne.
EN
The expansion of high voltage cable lines construction is a result of, among the others, the increasing objections of local communities against building of new overhead power lines working with high and extra high voltage. But also the construction of new cable lines encounters certain technical limitations.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą badań jakościowych parametrów energii elektrycznej, wykonanych w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia w wybranych punktach opolskiej spółki dystrybucyjnej.
EN
The paper presents comparative analysis of electric power quality parameters measured in selected points of HV, MV and LV networks in Opole distributing company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.