Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capacitance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The problem of a closed-form accurate determination of self and mutual capacitance of conductors in air and earth is considered: the application is the complete modeling of a railway line including buried conductors. The Generalized Potential Method (GPM) is presented and analyzed with regard to conditions of validity and solution methods. The accuracy of the GPM is evaluated solving some reference cases using the Complex Image Method and a commercial Finite Element Method simulator, comparing the model results with experimental data, and including the sensitivity on soil conductivity and permittivity, distance of conductors from the air–earth interface and frequency.
EN
Based on the model of impedance and modulation time constants for vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) we study the resistances and capacitances of an equivalent circuit as a function of the current flowing through the VCSEL. We observe reduction of some components of the resistance and the capacitance, as well as the modulation time constants for increasing current.
PL
W oparciu o model impedancji i stałych czasowych modulacji dla laserów o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową (VCSEL) badamy opory i pojemności równoważnego obwodu w funkcji prądu przepływającego przez laser. Obserwujemy, że wraz ze wzrostem prądu przepływającego przez urządzenie, niektóre ze składowych rezystancji i pojemności w elektrycznym układzie zastępczym ulegają zmniejszeniu. Wraz ze wzrostem prądu zmniejsza się również stała czasu modulacji.
3
Content available remote Scanning capacitance microscopy characterization of AIIIBV epitaxial layers
EN
The applicability of scanning capacitance microscopy (SCM) technique for chosen electrical properties characterization of AIIIBV structures fabricated by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE) was examined. The calibration curves for quantitative characterization of doping levels in GaAs layers were created. The AlGaN/GaN/Si heterostructures for high electron mobility transistor fabrication and InGaAs tunnel junction for tandem solar cell characterization were presented. The crucial factors of measurement conditions which could influence the obtained results were also discussed.
4
Content available remote A Novel Planar Interdigital Capacitor Level Sensor
PL
W artykule zaproponowano nową koncepcję planarnego pojemnościowego czujnika poziomu. Do wykonania czujnik wykorzystano standardową technologią obwodów drukowanych. Otrzymano liniową funkcję przetwarzania ze współczynnikiem korelacji między 0.9782 a 0.9984.
EN
This paper presents a study of a novel planar inter digital capacitor level sensor. It was design by using capacitor principle and they have been fabricated using standard single side on printed circuit board (PCB) fabrication technology. This experiment is carried out by using our sensors are different from the past IDC by adding finger beside the first finger of IDC. The value of capacitance is depending on length width space and increment the water. The linearity response with correlation coefficient (R2) was between 0.9782 to 0.9984. The results of the experiments provide an opportunity for further research in the development of low cost, small of sensor for measuring water level. The experimental also results show there is possibility of developing a sensor for water levels generally. A novel planar IDC level sensor has been fabricated to have better sensing performance. The advantage of this sensor is a very simple structure and inexpensive.
EN
The aim of this work is to investigate a theoretical study of a vertical junction silicon solar cell capacitance under monochromatic illumination. By solving the continuity equation and using a one dimensional model in frequency modulation, we derive the analytical expressions of both excess minority carrier density and photovoltage. Based on these expressions, the solar cell capacitance was calculated; we then exhibited the effects of both temperature and incidence angle on the solar cell capacitance.
EN
This paper describes a new on-line method for capacitance and dissipation factor measurements of high voltage bushings, for recording grid transients and for partial discharge monitoring at power transformers. The needed accuracy for reliable detection of failures is in the range of 5 pF for capacitance and 0.1 % for dissipation factor. To overcome these shortcomings, this paper introduces an absolute method for measuring capacitance and dissipation factor of HV bushings. As for off-line measurements, the discrimination between noise and true internal discharges is the key for successful diagnosis. Strategies for sensitive partial discharge measurements under disturbed on-line conditions are described, also involving measurements in the UHF range.
PL
Artykuł opisuje nowe metody pomiaru on-line pojemności i współczynnika strat przepustów wysokonapięciowych na potrzeby, monitorowania przepięć w sieci i wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych. Według statystyk awaryjności przepusty WN są jedną z głównych przyczyn awarii transformatorów, co motywuje operatorów do ciągłego monitoringu on-line stanu układów izolacyjnych. Na potrzeby wiarygodnej diagnostyki wymagana jest dokładność pomiaru pojemności rzędu 5 pF i współczynnika strat rzędu 0,1%. Aby uzyskać taką rozdzielczość, wskutek braku symetrii w sieci, nie wystarczy względne porównanie prądów mierzonych w zaciskach pomiarowych w przepustach trzech faz. Dodatkowo, ten sposób pomiaru nie pozwala identyfikować procesu starzenia przebiegającego w trzech fazach ze zbliżonym tempem. W artykule przedstawiono metodę pomiaru rzeczywistych wartości pojemności i współczynnika strat przepustów WN. Pozwala ona uzyskać dokładność podobną do pomiarów off-line nawet w warunkach eksploatacyjnych. Wyładowania niezupełne są wczesnym wskaźnikiem zbliżającego się przebicia w izolacji WN. Ich pomiar na zacisku przepustu WN umożliwia wykrycie defektów w izolacji przepustu oraz transformatora. Podobnie jak w pomiarach off-line, rozróżnienie zakłóceń od rzeczywistych wyładowań wewnętrz izolacji jest kluczem do poprawnej diagnostyki. Opisano strategie czułego pomiaru wyładowań niezupełnych w warunkach on-line, z uwzględnieniem zakresu UHF.
EN
In power system, every transmission line exhibits many electrical properties. Analytical method has been widely used in determination of the inductance and capacitance for various transmission line configurations. However, it not applicable in general especially for complicated conductor arrangements. Therefore, in this work, a magnetic flux-linkage finite element analysis (FEA) method has been proposed to calculate the inductance in various conductor arrangements in different transmission line configurations while the capacitance is calculated using electric potential FEA method.
PL
W artykule opisano metodę określania indukcyjności I pojemności linii przesyłowej wykorzystujący analizę strumienia rozproszonego metoda elementu skończonego. Rozpatrzono przykłady różnych konfiguracji linii. (Obliczenia indukcyjności i pojemności linii przesyłowej z wykorzystaniem metody elementu skończonego)
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie komparatora RLC w badaniu elementów państwowego wzorca jednostki miary pojemności elektrycznej i jego wzorców odniesienia. Badania przy pomocy komparatora dokonano trzema metodami: metodą bezpośredniego porównania, podstawienia i przestawienia wzorców miejscami. Otrzymane wyniki pokazują, że zastosowanie komparatora RLC do pomiarów wzorców pojemności pozwala na wyznaczenie ich wartości z niższą niepewnością pomiaru w porównaniu ze stosowanymi dotychczas mostkami transforma-torowymi.
EN
The paper presents the use of a comparator RLC for measurements of elements of the national standard of capacitance unit which consists of four 10 pF capacitors of type 11A. The measurements of the national standard were made using transformer bridges: AH 2500A and GR 1621. To calculate the real values of each capacitor the group method was used. The relative combined standard uncertainty for the group method is equal to 0,5 žF/F. The reference standards for the national standard of capacitance units are: capacitor 100 pF of type 11A, capacitors 10 pF and 100 pF of type 1408 and capacitors 10 pF, 100 pF and 1000 pF of type 1404. The measurements of elements of the national standard of capacitance unit by means of the RLC comparator are made using three methods: direct comparison, substitution and replacing of standards. The results obtained show that the use of the comparator RLC for measuring the standards of capacitance allows determining their value with a lower measurement uncertainty compared with the previously used transformer bridges. The relative combined standard uncertainty of the capacitors 10 pF of type 11A is less than 0,2 ×10-6 and of the reference standards is less than 3 ×10-6 for the measurement methods using the RLC comparator.
PL
Omówiono niekonwencjonalny rozkład gęstości prawdopodobieństwa (PDF) w postaci jednego okresu cosinusoidy przesuniętej w górę i o polu równym 1 jako alternatywę rozkładu Normalnego (funkcji Gaussa). Wykazano, że w przedziale š2,5 odchylenia standardowego cosinusoida przesunięta o jej amplitudę A - funkcja 2Acos2(•), nie odbiega od rozkładu Normalnego więcej niż o š2,1%. Dla rzeczywistych wyników pomiarów o ograniczonym zakresie rozrzutu uzyskuje się mniejszą niepewność typu A niż według międzynarodowego Przewodnika GUM. Rozważania teoretyczne i symulacje poparto przykładem z praktyki metrologicznej. Rozkład COS2 można z powodzeniem stosować do szybkiego szacowania niepewności pomiarów, w tym do automatyzacji tych obliczeń oraz w statystyce.
EN
Unconventional probability density distribution function (PDF) of the form of the one period of cosine function shifted up and of its area under curve equal of 1 is proposed as an alternative to Normal distribution, i.e. Gauss function. It is presented that if a cosine function is shifted up by its amplitude A, such function (2Acos2(•)), can be applied as approximation of the central part of Normal PDF (š2,5 of its standard deviation) with the accuracy not lower then 2,1%. In reality the distribution of measurements is always of limited range and uncertainty type A obtained by COS2 PDF is smaller than recommended by international Guide GUM [1]. Analysed data from experiment and simulated data confirmed that new proposed unconventional distribution has an advantage of a lowering uncertainty interval by comparison to Gaussian distribution at the same level of confidence, and calculations are simpler and faster. COS2 distribution can be successfully applied for the fast uncertainty evaluation of measurements, for its automation and in statistics.
PL
Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych GUM posiada kilka zestawów wzorców odniesienia, z których wybrane elementy są wzorcowane w laboratoriach referencyjnych. Laboratorium doskonali swoje metody pomiarowe poprzez powiązanie ze sobą wielkości elektrycznych i uzyskiwanie jak najdokładniejszych wyników pomiarów. Przy użyciu automatycznego komparatora RLC istnieje możliwość odtworzenia jednostki indukcyjności za pośrednictwem wzorca jednostki pojemności elektrycznej. Dzięki zastosowaniu systemu RLC laboratorium będzie mogło ograniczyć ilość wzorcowań w laboratoriach referencyjnych, a jednocześnie częściowo wyeliminować niepożądany wpływu transportu na wzorce. Stabilność temperatury wzorców jest kluczowym składnikiem niepewności, mającym istotny wpływ na najlepszą możliwość pomiarową, dlatego kolejnym etapem rozwoju laboratorium będzie wyposażenie wzorców w indywidualne termostaty.
EN
The Electrical Quantity Standards Laboratory of the Central Office of Measures has several sets of standards. Some of them are calibrated in reference laboratories. The measurement methods used in the laboratory are improved by making relations between electrical quantities in order to obtain the most accurate measurement results. Due to use of an automatic RLC comparator, it is possible to obtain the relation between inductance and capacitance units. The RLC system in the laboratory will enable limiting the number of calibrations in reference laboratories and, partially, eliminating an undesirable transportation impact on the standards. The standard temperature stability is the main component of the uncertainty which influencing essentially the measurement capabilities, so the next stage of laboratory development will be equipping the standards with individual thermostats. The measurement results of 1482-L-type inductance standards of 100 mH nominal values confirmed that the RLC comparator of type 2100 is a device which allows the optimisation of measurements.
11
EN
A robust DMT system got to be based on two different physical measurement principles which can work throughout the whole fraction range of the different components. It is therefore of great importance to know how the different sensor principles work, their advantages and disadvantages. The paper will analyse some of the most used sensor principles, look at their reliabilities and limitations and suggest combination of sensor principles which will give the best results in MMT or DMT. This will lead to some suggestions of possible future applications.
PL
Elastomerowe elektrostatyczne aktuatory dielektryczne (DEA) charakteryzują się niskim modułem sprężystości, co w praktyce doświadczalnej utrudnia prawidłowe przeprowadzenie pomiarów odkształceń próbek tych materiałów, wywołanych pobudzeniem wysokonapięciowym. Praca omawia metodę bezkontaktowego pomiaru zmian grubości tego typu materiałów w obecności pola elektrycznego o dużym natężeniu poprzez rejestrację niewielkich zmian pojemności elektrody na próbce względem elektrody odniesienia.
EN
Low value of the elastic constant of elastomeric Dielectric Electrostatic Actuators (DEA) makes it difficult to directly measure their thickness displacement, induced by high-voltage excitation. The paper presents a new approach to contactless measurement of DEA thickness change in existence of a strong, interfering electric field. The presented method relays on registering subtle changes in capacitance of the sample electrode-reference electrode system.
13
Content available remote Właściwości dynamiczne linii hydraulicznych lotniczych napędów hydraulicznych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz własności dynamicznych linii hydraulicznej uwzględniających efekt bezwładności cieczy płynącej w przewodzie sztywnym, jak i gięt-kim, efekt ściśliwości tej cieczy i efekt tarcia lepkiego. W rozważaniach potraktowano linię hydrauliczną jako czwórnik o dwóch wejściach i dwóch wyjściach, charakteryzujący się określoną macierzą transmitancji. Główne rozważania przeprowadzono dla modelu o zmiennej rezystancji. Podano rozwiązanie ogólne w funkcji operatora Laplace'a oraz adaptację modelu linii hydraulicznej dla przepływu turbulentnego i przepływu przez przewód o sprężystych ściankach. Wprowadzając odpowiednie uproszczenia do modelu o zmiennej rezystancji otrzymano kolejno model o stałej rezystancji i model linii bez strat.
EN
This paper presents the results of a hydraulic line dynamic properties analysis taking into account inertia of the fluid flowing in rigid and flexible lines, the compressibility effect for this fluid and the viscous friction effect. The following are described and analyzed: solution of the wave equation in the form binding four variables: pressure and flow rate at the line input, and pressure and flow rate and the line output; two of the above-mentioned variables should be regarded as independent (input) and the other two as dependent (output), the accuracy comparison of distributed parameters model to lumped parameters model with regard to applicability range in hydraulic systems analysis, pressure value at given installa-tion points as a response to rapid valve closing (transient response) or to valve opening (fluid hammer effect). In these considerations the hydraulic line is regarded as a two-port with two inputs and two outputs with a definite transmittance matrix. Main considerations concern the variable resistance model. A general solution is given as a function of the Laplace operator. Adaptation of the hydraulic line model to the turbulent flow and to the flow through a line with elastic boundaries is given. Introducing appropriate simplifications into the variable resistance model, the constant resistance model and lossless line model is obtained. Also, general solutions for three different lump parameter models are presented. Accuracy of individual methods are compared with examples for selected systems.
14
Content available remote Capacitance in microfluidics
EN
The present article is an introduction to a discussion, in sc veral parts, on the effect of fluid accumulation in devices. In fluidic circuits, this effect has a role analogous to electric capacitance. The basic mechanisms are, however, widely different and it may be interesting to see to what degree this difference influences the resultant relation.
PL
Podczas projektowania i analiz obwodów mikrostrumieniowych, wykorzystywane są szeroko ich odniesienia do elementów i obwodów elektronicznych. Jednakże elementy mikrostrumieniowe mają swoje własne specyficzne własności. Prezentowany artykuł jest wprowadzeniem do analizy, w kilku częściach, dotyczącej akumulacji płynu w urządzeniach. W elementach strumieniowych rola tego zjawiska jest podobna do zjawiska reaktancji pojemnościowej.
EN
In this work Cu2Ta4O12 ceramics was investigated as a candidate, lead-free, non-ferroelectric material with high dielectric permittivity. The influence of sintering conditions on dielectric properties of this compound was studied. Capacitance and dissipation factor of the samples were determined as a function of temperature (-55...700°C) and frequency (10 Hz to 1 MHz). Dc conductivity of the specimens was measured in the temperature range 20-640°C. Phase composition, microstructure and chemical homogeneity of the developed ceramics were also studied.
PL
W pracy badano Cu2Ta4O12 jako bezołowiowy, nieferroelektryczny materiał o wysokiej przenikalności elektrycznej. Określano wpływ warunków spiekania na właściwości dielektryczne tego związku. Wyznaczano pojemność i współczynnik stratności próbek w funkcji temperatury (w zakresie -55...700°C) i częstotliwości (w zakresie 10 Hz... MHz). Mierzono przewodnictwo elektryczne ceramiki w zakresie temperatur 20...640°C. Badano również skład fazowy, mikrostrukturę i chemiczną jednorodność wytworzonej ceramiki.
EN
Resonance exists in circuits composed of inductance and capacitance, possibly resistance. Resonance can cause big overvoltages in power systems. Many resonance circuits, that are present in practice, include induction coils with iron core which that induction is nonlinear. These resonance events are called ferroresonance. In this paper are included measured curves of various variables in case of ferroresonance in auxiliary's circuits of power plant. This paper also includes theoretical analysis of ferroresonance overvoltages on models of electric circuits in EMTP ATP.
PL
W artykule przedstawiony jest jednofazowy rezonansowy falownik napięcia z tranzystorami MOSFET. Omówiony jest wpływ pojemności wyjściowych tranzystorów na pracę falownika przy różnych częstotliwościach sterowania. Podane są wyniki badań symulacyjnych w oparciu o program Simplorer.
EN
The article presents a voltage-source one-phase resonant inverter using MOSFET's. The influence of the output MOSFET's capacitances the inverter performance at different operating frequencies is considered. Results of Simplorer-based simulation tests are presented.
EN
The current state of art of electrostatic force microscopy is described in the paper. The principle of electrostatic force operation enabling one to analyse local voltage distribution and capacitance is pre-sented. The design and properties of electrostatic force microscopy microprobes are discussed. The application and manufacturing process of piezoresistive cantilevers with conductive tips and of silicon beams with metallic probe are presented. In order to show the capabilities of electrostatic force micros-copy methods of investigations of local voltage distribution on surfaces of microelectronic integrated circuits (IC) are described. Improvements of electrostatic force microscopy and of other electrical meth-ods based on scanning probe microscopy confirm an increasing interest in electrical probing at the nanometre scale.
19
Content available remote Rare earth oxide films: their preparation and characterization
EN
Summarises the results of our investigations dealing with preparation of rare earth oxide films and examinations of their physical properties. Different deposition methods have been applied for fabrication of these films and rare-earth-oxide-based thin film coatings. The main results concerning film microstructure and optical properties in the wavelength range from the UV up to the IR are presented. Electrical and dielectric studies have been carried out in the time domain and in the frequency domain (from very low frequencies up to radio frequencies) for selected rare earth oxides. MIM sandwich-type structures have been fabricated for this aim. Trapping levels in these oxides have been investigated. The complex impedance diagnostics was applied to the analysis of the volume of the R/sub 2/O/sub 3/ film and interfacial properties (metal/insulator barriers) of M/R/sub 2/O/sub 3//M thin film structures.
PL
Przedstawione wyniki stanowią propozycję wypełniania luki dotyczącej braku miarodajnej metody laboratoryjnej doboru i oceny inhibitorów do cienkopowłokowych środków ochrony czasowej opartych na bazie olejowej. Wykazano, że można do tego celu wykorzystać pomiar pojemności elektrycznej kompozycji olejowo inhibitorowych na drodze badań impedancyjnych. Analiza wyników tych pomiarów umożliwia wyodrębnienie parametrów charakteryzujących warstewkę adsorpcyjną, jako bezpośrednią konsekwencję zastosowania inhibitora. Dało to możliwość porównania modyfikujących powłokę olejową rodzajów inhibitorów i ich stężeń, a jednocześnie określenie ich relacji w stosunku do powłoki niemodyfikowanej. Ostateczną zaś konsekwencją jest szybki, wstępny dobór inhibitora korozji modyfikującego olejowe środki ochrony czasowej, szczególnie dla potrzeb przemysłu spożywczego.
EN
Presented results of studies submit a proposal of filling up the gap concerning lack of any reliable method to laboratory selection and evaluation of the oil-based inhibitors for thin-coating means of temporary anticorrosive protection.It was shown possible to use for that purpose the measurements of capacitance of oil-inhibitor composition in the way of impedance tests. An analysis of these measurement results makes possible to separate the parameters characterizing the thin absorption layer as a direct consequence of inhibitor application. Thus, there arose the possibility to compare the kinds of inhibitors modifying the oil-coating and their concentration; their relations to unmodified coating could be also possible to identify. Finally, a quick preliminary selection of corrosion inhibitor modifying the oil-based means of temporary protection may be realized, particularly important for the food industry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.