Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumienie drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Air springs applied as shock damping elements are often found in the design of variety modern truck and trailer suspensions. They can also be found as damping and stabilizing suspension elements in the passenger cars and other machines. The advantage of air springs, compared to steel coil springs or leaf springs, is a better damping quality in a wide range of frequencies. The air springs stiffness can be regulated according to the requirements and working conditions. The applied air springs also allow to stabilize the distance between the vehicle body and road level in function of loading. Some proposals of vehicle suspension models can be found in technical literature where the air spring is the main elastic subassembly. Mathematical model descriptions of the suspension with air spring for vehicles apply the thermodynamic laws and relationships between the mechanical forces of cooperating suspension elements, parts geometry (suspension arms), material stiffness (reinforced rubber) and other properties (damping). The results of own investigations on the suspension model of an air spring for cargo trailer have been taken into consideration in this paper. The presented suspension model was applied to design the frame construction of a light stanchion trailer where aerodynamic drag and construction mass were reduced. The suspension model of air springs for a trailer was applied for frame loads evaluation of the light trailer. It was also used for the strength analysis of the frame construction with the reduced mass. The estimated frame loads such as torque, normal forces and bending moments were used for strength estimation of the upgraded trailer frame.
2
Content available remote Active vibration suppression of axially moving string via distributed force
EN
In the paper the problem of suppression of the waves - traveling along the linear, axially moving string - by the active distributed force is presented. The control law is based upon the idea of wave cancellation. The distributed force density is assumed to be proportional to the string transverse velocity resulting from the original running wave, assumed in the form of packet wave with amplitude modulation. As an objective function of the optimization problem considered the energy dissipated by the damping force segment is taken. Simulation results included demonstrate the effectiveness of the control law assumed and superiority of the distributed damping force over the concentrated force.
EN
One of the modern methods of reducing vibrations of plates and beams is using piezoelectric materials in the form of distributed elements or patches (applied in a passive or an active system). However, for the multimodal response of a structure, there is no possibility to place the actuators in exactly the areas with maximum curvature values for each mode. Additionally, in the case of passive multimodal suppression systems – in which energy is needed to be supplied to the system – there is the necessity to create a complicated electrical circuit. The particular electrical shunts of the circuit are tuned to the specific vibration forms which require damping. The main objective of this article is to show the possibility of creating a multimodal vibration suppression system with typical resonant shunts and proposed second slightly modified.
PL
Jedną z metod redukcji drgań jest wykorzystanie elementów piezoelektrycznych w postaci przyklejonych warstw elementów lub rozłożonych na powierzchni struktury plastrach (w systemie pasywnym lub aktywnym). W przypadku tłumienia wielomodalnego nie jest możliwe znalezienie najlepszego miejsca dla wszystkich form jednocześnie. Dodatkowo w przypadku tłumienia pasywnego, gdzie wymagane jest dostarczenie energii do systemu, dla tłumienia wielomodalnego istnieje konieczność stworzenia skomplikowanego obwodu elektrycznego dostrojonego do częstotliwości rezonansowej konkretnych form drgań własnych. W artykule poruszono temat pasywnego tłumienia wielomodalnego belek. Zaprezentowano typowy sposób stworzenia obwodu eklektycznego oraz porównano z przypadkiem zmodyfikowanego obwodu.
EN
The present paper discusses static and dynamic characteristics of various under sleeper pads (USP) that are to be used in the ballasted track systems as resilient vibroacoustic isolators. Four different USP samples were put to fatigue tests and static and dynamic bedding moduli were determined. The purpose of the tests, which were carried out up to 500 thousand load cycles, was to determine which USP have favourable and which unfavourable properties, taking into account their potential application as the elements used for energy dissipation and reduction of noise and vibration. The obtained results allowed the authors to indicate samples with a potential for further analysis and to reject those, which did not satisfy the adopted criteria.
PL
W niniejszej pracy omówione zostały statyczne i dynamiczne własności różnych prototypowych podkładek podpodkładowych (USP), które są stosowane w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako sprężyste tłumiki wibroakustyczne. Zadaniem tego typu elementów sprężystych jest zapewnienie ochrony przeciwko drganiom, zabezpieczenie podsypki pod torami i poprawa stabilności toru. Na potrzeby tej pracy przeprowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej czterech różnych próbek USP: trzech podkładek na bazie granulatu gumowego o różnych własnościach oraz podkładki na bazie poliuretanu. Dla każdej z próbek wyznaczono trzy parametry: statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.1) N/mm2, statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.2) N/mm2 i dynamiczny moduł sztywności dla różnych częstotliwości obciążenia (1-24 Hz). Badania były prowadzone do 500 000 cykli obciążenia, co jest wartością mniejszą niż zalecane 3 mln, ale wystarczającą na wstępnym etapie badań do wskazania próbek USP o korzystnych i niekorzystnych własnościach, biorąc pod uwagę ich potencjalne zastosowanie w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako elementów służących do redukcji drgań i hałasu. Głównym celem przeprowadzonych testów było wskazanie próbek do dalszych badań i odrzucenie tych, które nie spełniają żądanych kryteriów.
5
EN
The article had expounded of calculation project methodology to a device for strain hardening materials, his power element is connected in one design with a pressure pulse generator and a mechanical accumulator which accumulate potential energy and has the form two parallel installed slotted springs. Proposed calculation project methodology allows using simple dependencies to calculate all basic energy, force and geometrical parameters of the device, which was considered in the article.
PL
W artykule wyjaśniono metodologię projektu obliczeniowego do urządzenia do utwardzania odkształceniowego materiałów, jego element mocy jest połączony w jednym projekcie z generatorem impulsu ciśnienia i akumulatorem mechanicznym, który gromadzi energię potencjalną i ma postać dwóch równolegle zainstalowanych sprężyn szczelinowych. Proponowana metodologia obliczeń projektowych pozwala wykorzystać proste zależności do obliczenia wszystkich podstawowych energii, sił i parametrów geometrycznych urządzenia, co zostało uwzględnione w artykule.
6
Content available remote Wybrane systemy tłumienia drgań w obrabiarkach i narzędziach skarwających
PL
W artykule przedstawiono układy tłumiące drgania w obrabiarkach i narzędziach skrawających. Niestety technologia ta nie wyeliminowała jeszcze w pełni wibracji, ale udało jej się ją zmniejszyć poprzez Sandvik Coromant Silent Tools. Dzięki tym narzędziom możliwa jest poprawa produktywności i obniżenie kosztów produkowanych przedmiotów.
EN
The article presents the vibration damping systems in machine tools and cutting tools. Unfortunately, the technology has not yet completely eradicated the vibration, but has managed to reduce it thanks to the Sandvik Coromant Silent Tools. Thanks to these tools, it is possible to improve productivity and reduce the cost of manufactured items.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz dynamicznych kładek dla pieszych, modyfikacji parametrów dynamicznych tych konstrukcji oraz oceny komfortu ich użytkowania. Scharakteryzowano kryteria analiz dynamicznych kładek oraz kryteria oceny komfortu ich użytkowania. Omówiono także wpływ modyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji na wartość amplitud jej drgań wymuszonych.
EN
In the paper the issues of the dynamic analyses, modification of dynamic parameters and evaluation of the comfort of use of the footbridges were presented. The criteria for performing dynamic analyses and criteria for evaluation of the comfort of use of the footbridges were characterized. Moreover the effect of modification of dynamic parameters of the structure on the value of the amplitudes of its forced vibrations was illustrated.
EN
This article presents the utilitarian need to determine the free vibrations of marine Diesel engine cylinder liners and the authors’ own studies in this area. Theoretical investigations on free vibrations and experimental ones on forced vibrations have been described. Theoretical studies have been conducted with the application of characteristic dimensionless numbers in the Elektroniks Workbench and Wis Sim digital environment enabling virtual modeling of cylinder liner vibrations and determination of their characteristics: amplitudes, frequencies and accelerations. In the theoretical examination mechanical and electrical system analogues have been applied. A calculation method for the cylinder liner vibration damper, developed as a result of the study, has been discussed. Electrical oscillation damping filter design methods basing on the Bessel, Batterword and Chebyshev polynomials have been used. The course of the experimental examinations has been described and their results have been presented. Validation of the developed method has been executed applying measurement results concerning the parameters of Diesel engine cylinder liner vibration with various elastic elements. The results of the authors’ own, theoretical and experimental, examinations have been confronted with those obtained by other scholars.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę określenia drgań własnych tulei cylindrowych silników okrętowych o zapłonie samoczynnym. Opisano badania własne w tym zakresie: teoretyczne dotyczące drgań własnych i eksperymentalne, dotyczące drgań wymuszonych. W badaniach teoretycznych do modelowania zastosowano liczby kryterialne podobieństwa z wykorzystaniem środowiska cyfrowego Elektroniks Workbench i Wis Sim. Umożliwiły one modelowanie wirtualne drgań tulei cylindrowych i określenie ich charakterystyk: amplitudy, częstości i przyśpieszenia. W badanach tych zastosowano analogi układów mechanicznych i elektrycznych. Opracowano metodę tłumienia drgań tulei cylindrowych z zastosowaniem filtrów tłumienia drgań elektrycznych w oparciu o wielomiany Bessela, Batterworda i Czebyszewa. Opisano przebieg badań eksperymentalnych i pokazano otrzymane wyniki. Walidację opracowanej metody przeprowadzono wykorzystując wyniki pomiarów parametrów drgań tulei cylindrowej silnika spalinowego z różnymi elementami sprężystymi. Skonfrontowano wyniki badań własnych z wynikami badań innych badaczy.
9
Content available remote Kładki dla pieszych. Cz.3. Parametry analiz dynamicznych
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane ze sterowaniem układu dwumasowego. Celu tłumienia drgań skrętnych napędu zaproponowano całkową strukturę ślizgowej regulacji prędkości. Zjawisko chatteringu wyeliminowano za pomocą filtru dolnoprzepustowego umieszczonego za regulatorem prędkości. Parametry filtru są przestrajane przy pomocy systemu rozmytego na podstawie błędu regulacji. Rozważania teoretyczne zostały potwierdzone w badaniach eksperymentalnych na stanowisku z silnikami prądu stałego.
EN
In the paper issues related to control of two-mass drive system are considered. In order to suppress torsional vibration the control structure with integration of switching function is proposed. The chattering phenomena is eliminated by application of low-pass filter inserted after the speed controller. The parameters of the filter are retuned according to regulation error. The theoretical consideration are supported by experimental results taken from laboratory stand with DC motors.
11
Content available remote Komfort wibracyjny ludzi przebywających w budynkach
PL
W artykule przedstawiono problem szkodliwości drgań i ich wpływ na ludzki organizm. Wymieniono wymagania prawne w zakresie ochrony człowieka przed drganiami, a także metody zabezpieczenia budynków przed drganiami.
EN
The article presents the issue of harmfulness of vibrations and their effect on the human body. Legal requirements are enumerated for protecting humans against vibrations and securing buildings accordingly.
PL
Uderzenie hydrauliczne jest jednym z obciążeń wyjątkowych instalacji transportu rurociągowego. Zjawisko polega na gwałtownej zmianie ciśnienia w przewodzie, które pojawia się np. wskutek szybkiego zamknięcia lub otwarcia zaworu, awarii pomp lub nagłego wyłączenia energii elektrycznej. W pracy przedstawiono metody ochrony przed uderzeniem hydraulicznym, zaprezentowano przykłady urządzeń, porównano efektywności wybranych systemów ochrony przed uderzeniem hydraulicznym. Zaproponowano modyfikację metody oceny efektywności przedstawionych wcześniej przez autorów.
EN
Hydraulic impact, a sudden change of the pressure in the pipe conveying fluid, occurs due to rapid valve closure, pump failure, etc. It can cause severe damage of the installations components. Comparison of the effectiveness of the protection against hydraulic impact selected systems is shown. The new method of the effectiveness assessment is presented.
13
Content available remote Safety of automobile in curvilinear motion including vertical vibrations
EN
Side slip phenomenon of automobile plays significant role when discussing active safety of a vehicle. It is influenced by a changeable vertical force between wheels and road surface as a result of vertical vibrations of automobile. The authors of the article showed a methodology of simulating curvilinear motion of a vehicle including changeable normal forces both in case of front and rear axle. Assumptions referring to the courses of characteristics of side slip phenomenon for different normal forces were made. As a result of calculations there were presented exemplary courses of center of gravity lateral and yaw velocity of automobile. Additionally, there was presented a course of normal acceleration of a vehicle in the point of driver seat.
PL
Zjawisko znoszenia bocznego samochodu odgrywa istotną rolę w zagadnieniach bezpieczeństwa czynnego pojazdu. Wpływ mają na to zmienne siły pionowe pomiędzy kołami a drogą jako rezultat drgań pionowych samochodu. Autorzy artykułu przedstawili metodykę zastosowaną w symulacji ruchu krzywoliniowego samochodu z uwzględnieniem zmiennych sił pionowych zarówno w przypadku osi przedniej oraz tylnej. Opisano założenia dotyczące charakterystyk bocznego znoszenia polegające na uwzględnieniu zmiennych sił pionowych. Jako wynik obliczeń symulacyjnych przedstawiono przebiegi prędkości poprzecznej środka ciężkości samochodu oraz jego prędkości kątowej względem osi pionowej z. Dodatkowo został zaprezentowany przebieg przyspieszenia pionowego w punkcie siedzenia kierowcy.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem rozmytego bezśladowego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym. Wybrana struktura regulacji zapewnia efektywne tłumienie drgań skrętnych pomimo występowania zmienności momentu bezwładności maszyny roboczej. W algorytmie UKF wprowadzono modyfikację w postaci systemów rozmytych, których zadaniem jest adaptacja wybranych wyrazów macierzy kowariancji Q. Rozwiązanie to zapewnia odporność obserwatora w przypadku zmian wartości parametru sterowanego obiektu. Po krótkim przeglądzie literatury omówiono modele matematyczne układu napędowego, bezśladowego filtru Kalmana i strukturę sterowania. Następnie zaprezentowano strukturę systemów rozmytych. Kolejno przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnej weryfikacji rozważań teoretycznych.
EN
In the paper issues related to an application of a fuzzy unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the drive system with elastic joint are presented. The selected control structure ensures effective damping of torsional vibrations in spite of changes of inertia of the load machine. In the UKF algorithm a modification in the form of fuzzy systems is applied. Their task is an adaptation of the selected coefficients of the covariance matrix Q. The solution provides robustness to changes in the value of the controlled system parameter. After the short review of the literature, the mathematical models of the drive system, unscented Kalman filter and the control structure are discussed. Next, the fuzzy systems structures are shown. Subsequently, selected simulation results and experimental verification of theoretical considerations are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem bezśladowego filtru Kalmana w sterowaniu adaptacyjnym elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym o zmiennym momencie bezwładności maszyny roboczej. W celu tłumienia drgań skrętnych wykorzystano strukturę sterowania adaptacyjnego z dwoma dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi: od momentu skrętnego, różnicy prędkości oraz z pomocniczym sprzężeniem zwrotnym od momentu obciążenia. Zastosowany obserwator zapewnia odtwarzanie zmiennych stanu i parametru rozpatrywanego układu napędowego, niezbędnych do praktycznej realizacji zastosowanej struktury sterowania. Po krótkim przeglądzie literatury przedstawiono model matematyczny układu dwumasowego, omówiono strukturę sterowania i algorytm bezśladowego filtru Kalmana. Następnie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych. Rozważania teoretyczne i badania symulacyjne zostały zweryfikowane poprzez testy na stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper issues related to an application of the unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the electric drive systems with elastic joint and changeable inertia of the load machine are presented. In order to damping of the torsional vibrations an adaptive control structure with two additional feedbacks: from the shaft torque, speed difference and with an auxiliary feedback from the load torque is applied. The observer provides an estimation of the state variables and parameter of the considered drive system. These values are necessary to the practical implementation of the adaptive control structure. After short review of the literature, the mathematical model of the two-mass system, the control structure and the unscented Kalman filter are described. Next, the simulation results are presented. Theoretical considerations and simulation studies were verified by tests on a laboratory set-up.
EN
The paper is a literature review concerning the interpenetrating polymer network (IPN) composites containing polyurethanes that can be used for vibration damping in marine vehicles. The effects of filler introduction on damping, mechanical and thermal properties of IPN are compared. The addition of filler affects all relevant properties, in dependence on the filler type and quantity. Damping enhancement is achieved by introduction of each of studied fillers. The ability to optimize IPN structure and filler incorporation provides a way to obtain a material with desired features.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej kompozytów poliuretanowych z wzajemnie przenikającą się siecią polimerową (IPN), wykorzystywanych do tłumienia drgań w pojazdach morskich. Porównano wpływ rodzaju ilości wprowadzonego napełniacza na właściwości tłumiące, mechaniczne i termiczne IPN. Stwierdzono, że dodatek każdego z omawianych napełniaczy poprawia właściwości tłumiące. Optymalizacja struktury IPN i wprowadzenie napełniacza umożliwia otrzymywanie materiałów o pożądanych właściwościach.
EN
In this paper, the problem of transverse and longitudinal damped vibration of the Γ type frame was formulated and solved. The effect of constructional damping of the column support and fixing bolt frame support on degree of vibration amplitude decay was presented. The vibration energy dissipation in the model (modelled by the rotational viscous dampers) is a result of the movement resistance taken into account in the frame supports. The eigenvalues of the system with respect to changes in system geometry and for a selected and variable damping coefficient values were calculated.
18
Content available remote Online vibration suppression in lathe machine
EN
Purpose: The main objective of the project is to reduce the vibration of the tool and to increase the accuracy of the component. The efficiency of the tool and precise machining can be increased by this project. Design/methodology/approach: In this project sensors and vibration exciter are used. Findings: In order to suppress the vibration, sensors are placed on top of the tool and vibration exciter is placed at the bottom of the tool. The sensors will sense the vibration of the tool and the vibration exciter will generate opposite vibration force to suppress the vibration of the tool. By doing this we can acquire good surface finish of the components. Practical implications: The better surface finishes, increased tool life are obtained as the result of online vibration suppression, this methodology provides the simple and flexible control of vibration over conventional complex methods and the system adopt itself for variation in process parameters more over it is economically feasible.
19
Content available remote Prestressing for reduction of local vibrations in a rotorcraft
EN
The main objective of this paper is to investigate the possibility of local structural vibration suppression via introducing initial prestressing. In order to evaluate the effectiveness of the proposed method, a two-step approach has been used. Firstly, a prestressed modal analysis was conducted to measure the influence of the prestressing on changes of eigenfrequencies and eigenmodes. In the second step, a steady dynamic analysis was performed to harmonic excitation to demonstrate the reduction of local amplitudes. Numerical experiments have been conducted on the model of a small rotorcraft. Our results indicate that introduction of initial prestressing may be used to affect natural structure frequencies and to lower the amplitude of vibrations of the structure exposed to external extortions.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.