Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fizyczny Internet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecny poziom efektywności dystrybucji i przepływu dóbr w łańcuchach dostaw, oraz sytuacja w obszarze globalnej logistyki pozostawia wiele do życzenia. Przejawia się to nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również środowiskowym i społecznym. Mimo wielu prób optymalizacji procesów, producenci, a także operatorzy logistyczni, dystrybutorzy i finalni klienci nadal ponoszą bardzo wysokie koszty związane z obsługą towarów, a czas realizacji zamówień jest nadal zbyt długi w stosunku do oczekiwań odbiorców. Rozwiązanie tej nierównowagi, jest zadaniem na skalę światową. Celem tego wielkiego wyzwania jest umożliwienie globalnego, zrównoważonego rozwoju mobilności (transportu, przenoszenia) dóbr fizycznych, ich magazynowania, realizacji (produkcja, montaż, obróbka) oraz dystrybucji do finalnego klienta. Z ekonomicznego punktu widzenia celem jest pomnożenie zysków w obszarze globalnej logistyki, produkcji i transportu, dzięki wzrostowi efektywności realizacji procesów w nich zachodzących. Z perspektywy środowiska, głównym zadaniem jest obniżenie globalnego zużycia energii, bezpośredniego i pośredniego zanieczyszczenia powietrza CO2 oraz emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo napotykamy aspekt społeczny, taki, jak potrzeba wzrostu jakości życia osób zatrudnionych w obszarze logistyki, a także całej populacji, dzięki lepszemu dostępowi do infrastruktury i informacji związanych z przepływem towarów.
EN
Background: Current supply chains, which in fact constitute full ecosystems of product trade, change in an invariably dynamic way, requiring permanent supervision and control of the goods flowing through them. One of the aspects enabling constant development of the entire logistics infrastructure is the use of the solutions of the Physical Internet, both in terms of modular transport units and real-time planning and information exchange, as well as properly designed communication infrastructure. The aim of the article is to present a concept of solutions for the application of the principles of the Physical Internet in logistics processes of various specificity. Methods: The results of research carried out in the years 2012-2018 within the framework of research and development projects and literature studies reveal that the extent to which the basic principles of the Physical Internet are applied is unsatisfactory. Based on these results, factors directly influencing the possibility of applying the Physical Internet in a comprehensive manner, taking into consideration the specificity of various types of supply chains and networks, were selected and collated. Results: The results of the Authors' research on the possibility of applying the principles of the Physical Internet include suggestions of solutions, which are the result of design work, aimed not only at popularising the concept of the Physical Internet, but above all at optimisation activities in logistics processes of various specificity and reach. Individual design solutions served as the methodology for verifying the comprehensiveness of the application of the principles of the Physical Internet in economic practice. Conclusions: In spite of numerous and up-to-date literature references, the analysis of the application of the principles of the Physical Internet still has not been clearly defined. This hinders its application in the economic practice of enterprises. The article focuses on presenting dedicated solutions for individual pillars of the Physical Internet. Further research should be oriented at attempts to integrate the solutions for all the pillars of the Physical Internet.
PL
Wstęp: Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami zmieniają się w sposób niezmiernie dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli towarów w nich przepływających. Jednym z aspektów umożliwiających stały rozwój całej infrastruktury logistycznej jest wykorzystanie rozwiązań z zakresu Fizycznego Internetu, zarówno w ujęciu modularnych jednostek transportowych, planowania i wymiany informacji w czasie rzeczywistym, czy też prawidłowo zaprojektowanej infrastruktury komunikacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań zastosowania założeń Fizycznego Internetu w procesach logistycznych o różnej specyfice. Metody: Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2018 w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania podstawowych założeń Fizycznego Internetu. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia czynników wpływających bezpośrednio na możliwość zastosowania Fizycznego Internetu w sposób kompleksowy, uwzględniający specyfikę różnych rodzajów łańcuchów i sieci dostaw. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań nad możliwością zastosowania założeń Fizycznego Internetu są propozycję rozwiązań, będące wynikami prac projektowych, które mają na celu nie tylko rozpowszechnienie koncepcji Fizycznego Internetu, ale przede wszystkim działania optymalizacyjne w procesach logistycznych o różnej specyfice i zasięgu. Poszczególne rozwiązania projektowe posłużyły jako metodologia weryfikacji kompleksowości zastosowania założeń Fizycznego Internetu w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza zastosowania założeń Fizycznego Internetu pomimo licznych i aktualnych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych filarów Fizycznego Internetu. Kierunkiem dalszych badań powinna być próba integracji rozwiązań dla wszystkich filarów Fizycznego Internetu.
3
Content available Modular logistics : effective distribution
EN
Paper discussed the impact of Physical Internet implementation on the supply chains of tomorrow. Particular attention was paid to the influence of modular units to efficiency of the logistics in distribution processes. Author presented the potential benefits of using modular formats.
PL
W dokumencie omówiono wpływ wdrożenia Fizycznego Internetu na łańcuchy dostaw przyszłości. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ jednostek modułowych na efektywność logistyki w procesach dystrybucji. Autorzy przedstawili potencjalne korzyści płynące z zastosowania formatów modułowych.
4
Content available Teleinformatyka w polskim kolejnictwie
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwoju systemów informatycznych i logistycznych na kierunki rozwoju sieci teleinformatycznych w transporcie, a w szczególności na potrzeby transportu kolejowego w Polsce. PKP PLK obecnie realizuje budowę sieci teletransmisyjnej przede wszystkim dla systemu ERTMS. Zdaniem autora, rozwój sieci powinien być tak ukierunkowany, aby ta sieć mogła zapewnić obecne i przyszłe zapotrzebowanie wszystkich Spółek kolejowych w zakresie transmisji danych, umożliwiając ekspansję tych Spółek w zakresie usług teleinformatycznych na inne rodzaje transportu. Systemy sterowania ruchem kolejowym powinny być realizowane na fizycznie wydzielonej sieci światłowodowej (wydzielone włókna w kablach światłowodowych).
5
Content available ICT in the Polish Railway Industry
EN
The article intends to discuss the impact of the development of IT and logistics systems on the development of ICT networks in the context of practical application in the area of transport, especially in the area of railway transport in Poland. At present, PKP PLK is involved in the construction of a teletransmission network, to be used mainly with ERTMS. According to the author, development of the network should be planned in such a way that this network is able to satisfy the current and future needs of all railway companies in the area of data transmission, making it possible for such railway companies to extend their range of ICT services to include other forms of transport. Systems of railway traffic control should be established within a physically isolated fibre-optic network (isolated fi bres in fibre-optic cables).
6
EN
Background: The Physical Internet is a young concept. This term has existed since 2006. But since the last five years (from 2012 - world, from 2014 - Poland) this concept has been intensively discussed in theory and practice. Currently, two facts are diagnosed: small number of conferences and scientific articles and small number of project implementations. Accordingly, the Physical Internet could be treated as a pilot concept. Material and methods: The aim of the paper is to review of scientific articles dedicated to Physical Internet topic (the authors' article solely regards the physical aspects of the problem). Method of systematic review of literature was used. Systematic review of literature was divided into four steps: initial recognition of literature in PI topic, selection of publications in criteria of two streams: scientific and practice, analysis of content of publications and final conclusions. The analysis aims at identifying considerable articles in the Physical Internet topic area. The article has a fundamental influence on further concept shaping. The research time span includes scientific articles published in the years 2004-2017. The research subject was Web of Science and Scopus databases. Results: As regards to the theoretical stream, the Scopus scientific database is a slightly larger source of the knowledge about the Physical Internet than Web of Science (number of articles, number of citations). From the point of view of ranking in citations, the Web of Science is better than Scopus (both old and new publications). As to the theorists, the most worldwide renowned (cited) people (Web of Science and Scopus) are: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan and Y. Sallez. Conclusions: One might distinguish two Physical Internet evolution phases from 2004 to 2017: years 2004 - 2012 (the Physical Internet occurrence, no interest in the concept and return to its thematic scope) - when the physical internet concept assumptions were developed and clarified and years 2013-2017 (renaissance of the Physical Internet as a future concept of efficient supply chain management) - when the concept was introduced (implemented) in logistic reality. The first period of the Physical Internet is characterised by the focus on its theoretical assumptions, the second one is characterised by the domination of presenting application and implementation solutions (pilot projects mainly with the case study status).
PL
Wstęp: Fizyczny Internet jest młodą koncepcją - termin funkcjonuje od 2006. Jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat (od 2012 - świat, od 2014 - Polska), koncepcja ta jest intensywnie dyskutowana w teorii i praktyce. Na chwilę obecną diagnozuje się zarówno małą liczbę konferencji i artykułów naukowych, jak również stosunkowo małą liczbę projektów wdrożeniowych, które póki co należy traktować w kategorii rozwiązań pilotażowych. Metody: Celem artykułu jest przegląd artykułów naukowych dedykowanych tematyce Fizycznego Internetu (autorzy koncentrują się jedynie na nurcie teoretycznym tej koncepcji). Zastosowaną w artykule metodą badawczą jest systematyczny przegląd literatury. Przeprowadzony przez autorów systematyczny przegląd literatury obejmuje cztery kroki: wstępne rozpoznanie literatury z zakresu Fizycznego Internetu, wybór publikacji oraz ich podział na dwie kategorie: naukowa i praktyczna, analiza treści publikacji, sformułowanie wniosków końcowych. Celem analizy jest identyfikacja znaczących artykułów (w tym także osób) w tematyce Fizycznego Internetu, mających podstawowy wpływ na dalsze kształtowanie się tej koncepcji. Zakres czasowy badań obejmuje artykuły naukowe za okres 2004 - 2017. Przedmiot badań stanowią uznane bazy naukowe Web of Science oraz Scopus. Wyniki: W ramach nurtu teoretycznego nieco szerszym źródłem wiedzy nt. Fizycznego Internetu jest baza naukowa Scopus niż Web of Science (liczba artykułów, liczba cytowań). Z punktu widzenia wyższego miejsca w rankingu cytowań zdecydowanie lepszą bazą jest Web of Science niż Scopus (dotyczy to zarówno starszych jak i nowszych publikacji). W przypadku teoretyków najbardziej poważanymi (cytowanymi) osobami na świecie (Web of Science i Scopus) są: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan i Y. Sallez. Wnioski: W latach 2004 - 2017 wyróżnić można dwie fazy ewolucji Fizycznego Internetu: lata 2004 - 2012 (pojawienie się Fizycznego Internetu, okres braku zainteresowania koncepcją i powrotu do tematu) - okres opracowywania i doprecyzowania założeń koncepcji Fizycznego Internetu oraz lata 2013-2017 (okres renesansu Fizycznego Internetu jako przyszłościowej koncepcji efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw) - okres wprowadzania (wdrażania) tej koncepcji w życie, w rzeczywistość logistyczną. Pierwszy okres Fizycznego Internetu cechuje się koncentracją na podstawach teoretycznych koncepcji Fizycznego Internetu, drugi okres charakteryzuje się dominacją prezentacji rozwiązań aplikacyjnych, wdrożeniowych (pilotażowe projekty głównie o statusie case study).
7
Content available remote Wybrane aspekty idei Fizycznego Internetu
PL
W artykule omówiono koncepcję organizacji globalnego systemu przepływu dóbr nazwaną Fizycznym Internetem {Physical Internet - PI) przedstawioną pierwszy raz przez prof. Benoit Montreuil w 2006 roku. Fizyczny Internet zakłada wprowadzenie nowych zasad organizacji przewozów ładunków i zasad produkcji, a także sposobu pakowania i manipulacji ładunkami. Koncepcja oparta jest na rozwiązaniach podobnych do tych stosowanych w globalnej sieci internetowej. Podstawowym celem Fizycznego Internetu jest zwiększenie efektywności procesów logistycznych i wytwórczych, a także osiągnięcie pozytywnych efektów społecznych.
EN
Paper discusses the concept of organization a global system of goods flow called Physical Internet - PI, presented for the first time by prof. Benoit Montreuil in 2006. Physical Internet assumes implementing new organization of cargo transportation and production, as well as methods of packaging and material flows handling. The concept is based on solutions similar to those used in the global Internet network. The primary purpose of the Physical Internet is to increase the efficiency of logistics processes and manufacturing, and gain some positive social effects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.