Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alluvium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego złota okruchowego z potoku Jamna oraz obecnych w nim inkluzji kruszców. Rezultaty badań wykorzystano w identyfikacji obszarów alimentacyjnych miejscowych wystąpień rozsypiskowych. W aluwiach potoku Jamna ziarna złota jednofazowego z wrostkami galeny, arsenków i siarkoarsenków Co-Fe-Ni współwystępują z ziarnami złota dwufazowego, zawierającego fazy Hg-nośnego elektrum. Zróżnicowanie składu chemicznego ziaren świadczy o pochodzeniu złota z dwóch odmiennych genetycznie obszarów źródłowych: polimetalicznych żył hydrotermalnych oraz okruszcowanych skał osadowych permu.
EN
Results of the chemical composition of the gold grains from Jamna stream and occurring inclusions of ore minerals have been presented. Results have been used to identify the potential alimentary areas of the placer gold grains. Gold grains from the alluvial deposits of Jamna stream is represented by single-phase gold with inclusions of galena, Co-Fe-Ni arsenides, sulpho-arsenides and by biphasic gold, containing Hg-bearing electrum. Differentiation of the grain’s chemical composition is an evidence of the gold’s origin from two genetically distinct source areas: polymetallic hydrothermal veins and ore-bearing Permian sedimentary rocks.
PL
Z aluwiów korytowych Przedgórza Kaczawskiego i obszarów sąsiednich pozyskano ziarna złota rtęciowego z domieszką Hg do 6,95 % wag. Obecność rtęci najczęściej związana jest z partiami złota o wyższych zawartościach Ag. Ziarna podzielić można na podstawie różnic teksturalnych i składu chemicznego na dwie grupy. Pierwszą stanowią złociny o teksturze gąbczastej rozwiniętej w całej objętości ziaren, o zawartości Hg nie przekraczającej < 2 % wag. Złoto tego typu stanowi produkt procesu amalgamacji i jako efekt działalności antropogenicznej może występować we wszystkich znanych wystąpieniach złota rozsypiskowego. Drugą stanowią złociny o bimodalnej budowie, złożone ze stopu Au-Ag o składzie fazy metastabilnej lub elektrum i czystego złota rodzimego. Faza złota rodzimego nie zawiera rtęci. Faza srebrowa ma zwartą teksturę, a koncentracja Hg sięga kilku % wag. Prawdopodobnym obszarem alimentacyjnym tego typu złota są wychodnie stref kontaktu czerwonego spągowca - cechsztynu.
EN
Particles of mercurial gold with Hg content of max. 6,95 wt % have been found in the riverbeds of the Kaczawskie Foothils and adjacent areas. The presence of mercury is predominantly connected with the parts of gold with higher concentration of silver. Due to structural and chemical differences two types of mercurial gold can be distinguished. The first one comprises gold particles with spongy structure developed in the whole volume of grains, in which the Hg concentration doesn’t exceed 2 wt %. The gold of this type represents the product of the amalgamation process and, as an effect of anthropogenic activity, can occur in the whole known placer gold deposits. The second one comprises gold particles of bimodal structure, made of Au-Ag alloy of unstable or electrum phase and phase of pure gold. The phase of pure gold doesn’t contain Hg. The phase of Ag-bearing gold has a dense structure with a Hg concentration of a few wt %. The outcrops of the contact zones between Rotliegend and Zechstein are the most probable sources of this type of gold.
EN
Fragments of charcoal are present in floodplain alluvium of the San and Strwiąż rivers in the Polish part of the Bieszczady Mountains, Polish East Carpathians. They occur as single clasts or in lenses in the basal part of fine-grained alluvium, together with unburnt wood debris, or in the middle part of the vertical sequence of the floodplain alluvium. 14 samples of charcoal from the upper courses of the San (ca. 50 km) and the Strwiąż (ca. 10 km) were dated with radiocarbon. The obtained dates fall mainly in the 15th through 19th century interval; only one sample is markedly older (9th–10th century). Taxonomic composition of the charcoal source wood was also studied and compared with that of coeval forests. Correlation of the charcoal age with the history of economic development of the studied region indicates that charcoal is of anthropogenic origin: older charcoal from intense slash-and-burn deforestation, while younger charcoal was produced by local industries.
EN
The paper presents detailed geochemical survey of stream sediments in Zagożdżonka river system. The Zagożdżonka river drains agricultural areas and forests [Puszcza Kozienicka] and flows through towns-Pionki and Kozienice. The works [metallurgical, power plants, plastic materials, munitions-factory localized in towns put industrial and communal sewage into Zagożdżonka river. Active sediments (180 samples; <0.2 mm) were leached with HCl (1:4); then, using the ICP-AES method determinations were made the concentration of Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V and Zn. Mercury concentration was measured using the CV-AAS method. The geochemical survey reveals that industrial plants activity are the main sources of anthropogenic pollution of stream sediments in Zagożdżonka river catchment. The strong local anomalies of As, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, Ti and Zn near Pionki and Kozienice towns can be related to low efficiency of sewage treatment plants in metal removing.
EN
Contents of several heavy metals (Cr, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Co) in alluvium and soils of flood-plains of Pisia River between Żyrardów and Sochaczew were analysed. Analyses have been carried out in the same points and using analogical procedure twice: in 1994 and 2001. Within this time a significant improvement of the river chemical status took place due to economic changes and reduced sewage pollution discharged in Żyrardów. Distinct decrease of heavy metals contents in alluvium in Żyrardów area and their migration down the Pisia valley were observed. At the same time, elevated heavy metal levels were found in soils of the flood-plains as a result of their migration from the river-bed.
EN
Tree logs and smaller fragments of wood debris occur in floodplain alluvium (1-3 m above the river level) of the San river in the Bieszczady Mountains (Polish East Carpathians). The greatest accumulations of wood debris occur in the lower part of the alluvium, beneath a layer of sandy muds. The wood debris in these accumulations was dated by radiocarbon method. The dates fall within the time interval 3270š70 BP to 103.7š1.1 pMC, but most of them are from 17 th to 19 th century. The abundance of the wood debris in the alluvium is the result of its intense supply to the river channel, caused by deforestation and large floods. The age of the wood accumulations corresponds to the phase of settlement in the upper San valley in the 16 th to 17 th centuries. The older wood debris could be redeposited to the young alluvium from older alluvial terraces.
EN
There is still a considerable gap between sedimentologic investigations of great geologic intervals and modern sedimentary environments, which especially concerns the continental formations. Elaboration of sedimentogenic models for the small depositional bodies of the Quaternary sequence and spanned in scale from a year to 100,000 years can assist to fill up this gap. A selected study object was a complex of the Staiky Plateau (Pridniprovs'ka Upland, the Ukraine) which has developed after the last glaciation in this area, i.e. 210-250 ka BP. This complex consists mainly of lacustrine, aeolian (loess and sand), slope wash and alluvial deposits. They form regular bodies of suites and groups of suites, defined by a spatial pattern, mode of occurrence, facies composition and lithologic features, which allow correlating. There are three sedimentary zones in the examined region. The first is a proper plateau, with a local lacustrine and then, a stable aeolian (loess) deposition. The second zone is plateau slopes with a sheet and locally, gully erosion, but prevailing aeolian and slope wash deposition. Predomination of down cutting combined with transit intermittent alluvial accumulation is the characteristics of the third zone, i.e. plateau valleys. Clastic material was derived from the areas adjoining the Staiky Plateau and from local sources. The Quaternary and the pre-Quaternary deposits were subjected to erosion, products of which were transported to lower levels of the plateau, and then they were carried out along the plateau valleys to the Dnieper valley.
PL
Między badaniami sedymentologicznymi dużych plejstoceńskich okresów geologicznych oraz współczesnych środowisk sedymentacyjnych zaznacza się istotna rozbieżność, w szczególności dotycząca sekwencji kontynentalnych. Wypełnienie tej luki może ułatwić opracowanie modeli sedymentacji niewielkich czwartorzędowych ciał akumulacyjnych, o skali czasowej od 1 roku do 100 tysięcy lat. Przedmiotem badań była Wysoczyzna Stajkowska, wchodząca w skład Wyżyny Naddnieprzańskiej na Ukrainie. Jej kształtowanie rozpoczęło się 210-250 ka BP i jest ona zbudowana głównie z osadów jeziornych, eolicznych (lessy i piaski), stokowych i aluwialnych. Tworzą one regularne kompleksy, złożone z sekwencji i zespołów sekwencji o określonej strukturze przestrzennej, stylu występowania, facjach i litologii, co umożliwia ich wzajemną korelację. Stwierdzono trzy obszary różniące się charakterem osadów. Pierwszy z nich to właściwa wysoczyzna z lokalnymi nagromadzeniami osadów jeziornych oraz stabilnej akumulacji lessowej. Druga strefa obejmuje zbocza wysoczyzny, ukształtowane przez spływ powierzchniowy, a lokalnie - wąwozowy, oraz przewagę erozji (eolicznej i stokowej ). Dominacja wcinania w połączeniu z niestałą akumulacją aluwialną to cechy charakterystyczne dla trzeciej strefy, w skład której wchodzą doliny w obrębie wysoczyzny. Materiał mineralny pochodził z samej Wysoczyzny Stajkowskiej oraz z obszarów sąsiednich. Osady czwartorzędu i jego podłoża podlegały erozji, a jej produkty były przenoszone na niżej położone obszary wysoczyzny i następnie transportowane dolinami do doliny Dniepru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.