Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompensacja prądowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy regulacji napięcia w sieci SN za pomocą statycznych przełączników zaczepów. W artykule rozważano problematykę kompensacji prądowej w regulatorze przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Kompensacja prądowa obecnie jest często wyłączana. Jest to spowodowane tym, że kompensacja dotyczy wirtualnej pojedynczej linii SN. W artykule przedstawiono wyniki symulacji na modelu fizycznym dla prostej sieci SN zasilanej ze stacji WN/SN przy występowaniu asymetrii napięć i obciążeń dla trzech przypadków: wyłączona kompensacja prądowa, klasyczna kompensacja oraz proponowana jej nowa formuła. Proponowany algorytm zaimplementowano na mikrokontrolerze STM32. W celu uwzględnienia asymetrii wykorzystano pomiary w trzech fazach, co wymaga modyfikację układu pomiarowego.
EN
The article concerns voltage regulation in MV network by means of static tap changers. The article considers the problem of current compensation in the HV / MV transformer tap changer controller. Current compensation is often turned off. This is due to the fact that the compensation applies to a virtual single SN line. The article presents simulation results on a physical model for a simple MV network fed from a WN / SN station with the occurrence of voltage and load asymmetry for three cases: switched off current compensation, classical compensation and the proposed new formula. The proposed algorithm has been implemented on the STM32 microcontroller. In order to take into account the asymmetry, measurements in three phases were used, which requires modification of the measurement system.
EN
The purpose of the paper is to develop a new current compensation in the tap-changer controllers of HV/MV transformer. Problems in applying classical current compensation are presented. A mathematical model of current compensation has been created, taking into account the phase measurements offered by grid parameter meters. A new method of current compensation has been proposed for the controller of semiconductor tap-changers of HV/MV transformers.
PL
Celem artykułu jest opracowanie nowej kompensacji prądowej w regulatorach przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Zaprezentowano problemy w stosowaniu klasycznej kompensacji prądowej. Utworzono model matematyczny kompen- sacji prądowej z uwzględnieniem pomiarów fazowych oferowanych przez mierniki parametrów sieci. Zaproponowano nową metodę kompensacji prądowej dla regulatora półprzewodnikowych przełączników zaczepów transformatora WN/SN.
PL
W artykule poruszono problem realizacji kompensacji prądowej w regulatorach przełączników zaczepów transformatora. Przedstawiono strukturę regulatora przełącznika zaczepów transformatora WN/SN. Szczegółowo opisano układ pomiarowy wraz z układem kompensacji prądowej. Zaproponowano nową realizację kompensacji prądowej. Utworzono w środowisku MATLAB/Simulink model symulacyjny analizowanej części regulatora do testów. Zaprezentowano wyniki testów potwierdzające poprawność pracy utworzonego modelu. Zaproponowano koncepcję nowej metody kompensacji prądowej uwzględniającą pomiary trójfazowej sieci elektroenergetycznej.
EN
The article presents the structure of the HV/MV transformer tap changer controller. All blocks of the regulator are described. The measuring system with the current compensation circuit is described in detail. A model was created in Simulink of the analyzed part of the regulator. Simplifications introduced – no block detection of the voltage correctness measurement. A simulation scheme was created to test the developed Simulink model. The results of tests confirming the correctness of the work of the created model are presented. The concept of a new method of current compensation considering the measurements of a three-phase power grid has been proposed.
EN
The Automatic Voltage Regulator normally controls the generator stator terminal voltage. Load compensation is used to control the voltage which is representative of the voltage at a point either within or external to the generator. In the Polish Power Grid (PPG) compensation is ready to use in every AVR of a large generator, but it is utilized only in the case of generators operating at the same medium voltage buses. It is similar as in most European Power Grids. The compensator regulating the voltage at a point beyond the machine terminals has significant advantages in comparison to the slower secondary Voltage and Reactive Power Control System (ARNE)1. The compensation stiffens the EHV grid, which leads to improved voltage quality in the distribution grid. This effect may be particularly important in the context of the dynamic development of wind and solar energy.
PL
Kompensacja regulacji napięcia prądem generatora przesuwa punkt regulacji napięcia z zacisków generatora w kierunku sieci lub do wewnątrz generatora. W krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) kompensacja jest możliwa we wszystkich regulatorach napięcia dużych generatorów, jednak stosowana jest tylko wówczas, gdy pracują one na wspólne szyny średniego napięcia. Podobnie jest w zdecydowanej większości systemów europejskich. Tymczasem wydaje się, że przesunięcie punktu szybkiej regulacji napięcia w stronę sieci ma dość istotne zalety, których nie ma wolniejsza wtórna regulacja napięcia, realizowana w KSE przez układy automatycznej regulacji napięcia elektrowni (ARNE) . Korzyścią stosowania kompensacji jest m.in. usztywnienie napięć w sieci przesyłowej, a więc poprawa jakości napięcia także w sieciach niższych napięć. W warunkach dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej wykorzystującej wiatr i słońce, zwiększającej zmienność m.in. napięcia sieci, ten efekt zastosowania kompensacji może okazać się szczególnie ważny. W ubiegłym roku operator PSE SA rozpoczął realizację obszernej dwuetapowej pracy poświęconej zastosowaniu kompensacji regulacji napięcia w generatorach elektrowniach Bełchatów, Kozienice, Ostrołęka i Żarnowiec. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia, uzyskane w pierwszym etapie prac, który był poświęcony w większości badaniom modelowym.
PL
Kompensacja regulacji napięcia prądem generatora przesuwa punkt regulacji napięcia z zacisków generatora w kierunku sieci lub do wewnątrz generatora. W KSE kompensacja jest dostępna we wszystkich regulatorach napięcia dużych generatorów, jednak stosowana jest tylko wówczas, gdy pracują one na wspólne szyny średniego napięcia. Podobnie jest w zdecydowanej większości systemów europejskich. Przesunięcie punktu szybkiej regulacji napięcia w stronę sieci ma istotne zalety, których nie ma wolniejsza wtórna regulacja napięcia, realizowana przez ARNE. Korzyścią stosowania kompensacji jest m.in. usztywnienie napięć w sieci przesyłowej, a więc poprawa jakości napięcia także w sieciach niższych napięć. Ten efekt może okazać się szczególnie ważny w kontekście dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej. Operator PSE SA realizuje obszerną dwuetapową pracę poświęconą zastosowaniu kompensacji regulacji napięcia w generatorach elektrowni Bełchatów, Kozienice, Ostrołęka i Żarnowiec. Referat prezentuje wybrane wyniki zakończonego I etapu, poświęconego badaniom modelowym.
EN
The Automatic Voltage Regulator normally controls the generator stator terminal voltage. Load compensation is used to control a voltage which is representative of the voltage at a point either within or external to the generator. In Polish Power Grid (PPG) compensation is ready to use in every AVR of large generator, but it is utilized only in case of generators operating at the same medium voltage buses. It is similar like in most European Power Grids. The compensator regulating the voltage at a point beyond the machine terminals has significant advantages in the comparison to the slower secondary Voltage and Reactive Power Control System (ARNE). The compensation stiffens the EHV grid, what leads to the improvement of voltage quality in distribution grid. This effect may be particularly important in the context of the dynamic development of wind and solar energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.