Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical and economic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.
EN
The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie systemu hybrydowego składającego się z: instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 15,5 kWp, instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbera 5,619 m2 i pompy ciepła typu solanka-woda o mocy cieplnej 38,04 kW pracującej w układzie monowalentnym z sondami gruntowymi pionowymi o łącznej długości 800 m, do wspomagania produkcji energii elektrycznej i ciepła w budynku biurowym. Pokazano przyjęte rozwiązanie technologiczne instalacji, nakłady inwestycyjne, jakie należy ponieść na realizację przedsięwzięcia, czas zwrotu inwestycji oraz oszczędności, jakie możemy uzyskać stosując opisane rozwiązanie techniczne. W wyniku modernizacji w budynku zmniejszeniu uległo zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej PGE o 52,5%, zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody o 75,4% w stosunku do stanu wyjściowego. Inwestycja mogła być wykonana dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska 2007-2013.
EN
The article presents the use of a hybrid system consisting of a photovoltaic system with a nominal power of 15.5 kWp, a solar collector installation with a total surface area of 5.619 m2 and a brine-water heat pump with a power output of 38.04 kW operating in monovalent system with the vertical ground probes with a total length of 800 m, to support the production of electricity and heat in the office building. The adopted technological solution of the installation, the investment expenditure to be incurred on the project, the return on investment and the savings we can achieve using the described technical solution are presented. As a result of the modernization in the building, the electricity consumption of the PGE power grid was reduced by 52.5%, the demand for heating energy for heating purposes and the DHW was reduced by 75.4% as compared to the initial state. The investment could have been made thanks to funds from the Regional Operational Program of the Podlaskie Voivodship, Measure 5.2 Development of local environmental protection infrastructure 2007-2013.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną systemu ERTMS/ETCS, jako zunifikowanego systemu sterowania, wdrażanego na liniach kolejowych w Polsce. Przedstawiona perspektywa rozwoju systemu, jego architektura i zastosowanie w obecnych realiach rozwoju rynku kolejowego, ukazuje możliwości płynące z interoperacyjności linii kolejowych różnych zarządów. Omówiono istotę European Train Control System (ETCS) poziomu 1, 2 i 3. Dokonano krótkiej charakterystyki wdrożenia systemu w Polsce z uwzględnieniem kosztów budowy i utrzymania.
EN
The article presents the technical analysis of the ERTMS/ETCS system as a unified control system, implemented on railway lines in Poland. The presented perspective of system development, its architecture and its application in the present developments of the railway market, shows the possibilities of the interoperability of railway lines of various boards. The essence of the European Train Control System (ETCS) was discussed at Levels 1, 2 and 3. A brief description of the system implementation in Poland was made, taking into account the construction and maintenance costs.
PL
Surowe przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz starzenie się wielu źródeł wytwórczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego sprawiają, że niezbędna staje się kontrola stanu poszczególnych obiektów oraz osiąganych przez nie parametrów. Jedynym sposobem przedłużania żywotności polskich elektrowni i elektrociepłowni jest wykonywanie, co kilka lat, remontów modernizacyjnych poszczególnych bloków energetycznych. W artykule przedstawiono analizę wpływu remontu modernizacyjnego na pracę kotła i jego urządzeń pomocniczych, opracowaną na podstawie sprawozdań z pomiarów dwóch kotłów typu OP-650, przeprowadzonych przez „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
EN
Strict regulations concerning pollutants emission to the environment as well as obsolescence of many energy generation sources belonging to the Polish power system make it necessary to control the condition of individual facilities and of the parameters they can achieve. The only method to extend the life of the Polish power and CHP plants is performing, in the period of every few years, the retrofits of power units. Presented is an analysis of retrofit influence on an operation of a boiler and its auxiliaries, prepared on the basis of reports on two OP-650 power boilers parameters’ measurements conducted by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
PL
Przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej współspalania węgla i gazu z procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w instalacji energetycznej z kotłem fluidalnym. Obliczenia przeprowadzono dla instalacji o mocy elektrycznej około 7,7 MW i cieplnej 40 MW. Wielkość analizowanego zakładu odpowiada instalacji demonstracyjnej. Omówiono strukturę instalacji i określono parametry energetyczne głównych jej węzłów, koszty urządzeń oraz wybrane wskaźniki rentowności wyznaczono metodami statycznymi. Analizę przygotowano dla trzech rodzajów gazów pochodzących z: A – atmosferycznego PZW węgla kamiennego; B – ciśnieniowego PZW węgla kamiennego; C – ciśnieniowego PZW węgla brunatnego. Dla wskaźnika skojarzenia wynoszącego 20% wyznaczona efektywność konwersji energii wynosi: 81,7% dla wariantu A, 82% dla wariantu B i 82,84% dla wariantu C. Całkowite koszty realizacji zakładu energetycznego w każdym z wariantów wynoszą: 182,76 mln PLN dla wariantu A oraz 184,17 i 180,78 dla wariantów B i C. Maksymalne obniżenie emisji CO2  wyznaczone w przypadku wariantu C – wynosiło 15,71% redukcji emisji CO2  w porównaniu ze spalaniem węgla w palenisku jednopaliwowym.
EN
Presented are results of technical and economic analysis of co-combustion of coal and gas coming from underground coal gasification process (UCG) in an installation with a fluidized bed boiler. Calculations were conducted for an installation of about 7,7 MW electrical capacity and 40 MW of the thermal one. The size of the analysed installation corresponds with the size of the demonstration plant. Discussed is the structure of the installation and determined are energy parameters of its main nodes but costs of equipment as well as selected profitability indicators were determined by statistical methods. Analysis was performed for three types of an Underground Coal Gasification (UCG) gas coming from: A – atmospheric hard coal gasification; B – pressurized hard coal gasification; C – pressurized lignite gasification. Technical and economic calculations were done for a cogeneration index amounting 20% and total calculated combined heat and power efficiency were as follows: 81,7% for A, 82% for B and 82,84% for the C type of installation. Total calculated investments costs amounted: 43,2 million euro for A, 43,54 million euro for B and 42,74 million euro for the C variant. The maximum reduction of CO2  emission that was calculated for the C variant amounted 15,71% of total CO2  reduction in comparison with the coal combustion in a mono-fuel furnace.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects. The analysis was executed using Total Cost Of Ownership method (TCO). Calculations were executed for two data center objects (big and medium size) in three variants. The final conclusions have been presented.
EN
The study presents a technology of sodium tripolyphosphate (STPP) production with the use of a dry, single-stage method. The reacting substrates (concentrated wet-process phosphoric acid - WPPA and solid Na2CO3 ) are mixed with a recycled final product (STPP) in a mixer, then a „quasi-dry” mixture is calcined in a rotary kiln. Thanks to that, some stages of a classic method of STPP production are eliminated: one of the two-stage neutralization of the phosphoric acid with sodium carbonate at temperature ~80°C, filtration of the neutralised solution and its evaporation, as well as the stage of drying a solution of mono- and di-sodium orthophosphate in a spray dryer. According to the presented technical and economical analysis, the costs of STPP production using a single-stage dry method can be 10% lower compared to the classic method.
PL
W artykule przedstawiono analizę, będącą częścią część badań związanych z problemem wpływu czynników produkcji na jakość surówki wielkopiecowej i wskaźniki procesu wielkopiecowego. Przedstawiono wpływ wybranych własności jakościowych materiałów żelazonośnych (bogactwa wsadu) oraz koksu (zawartość popiołu) na dwa wskaźniki procesu: uzysku surówki oraz jednostkowego zużycia paliw.
EN
This paper presents the analysis, which is part of the research related to the problem of the effect of production factors on the quality of pig iron and indicators of blast furnace process. The influence of selected quality parameters of ferrous burden materials (charge richness) and coke (ash content) on two technical indicators: yield of pig iron and unit fuel consumption in blast furnace process was presented.
PL
Konieczność ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz realizacja strategii energetycznej dla Polski do roku 2020 spowodowały wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, w tym energetyką wodną. Potencjał hydroenergetyczny dla Polski w kontekście dużej energetyki wodnej jest stosunkowo niewielki, jednak istnieją bardzo duże możliwości rozwoju siłowni wodnych małych mocy. Z uwagi jednak na dotychczasowe trudności techniczne wykorzystania niskich spiętrzeń wody stopień wykorzystania tego potencjału był stosunkowo niewielki. W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie siłowni wodnej dla bardzo niskich spadków wód wykorzystującej jako element roboczy śrubę Archimedesa. Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną małej elektrowni wodnej ze śrubą Archimedesa w oparciu o rzeczywiste dane inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Wykazano, że tego typu siłownia wodna małej mocy jest bardzo dobrym źródłem energii elektrycznej oraz uzupełnieniem systemu energetycznego i może charakteryzować się uzasadnionymi ekonomicznie współczynnikami rentowności przedsięwzięcia.
EN
The necessity to reduce CO2 emission to the atmosphere and realization of energy strategy for Poland until the year 2020 brought about the interest raise in renewable energy sources including the water one. Hydropower potential of Poland, in the context of big dams, is relatively low, but there are many possibilities to develop small hydropower plants. However, because of the hitherto existing technical problems with utilization of low-head dams, this potential has not yet been adequately made use of. Presented is a new solution of a hydropower plant for gentle gradient waters with the application of Archimedes’ screw. Technical and economic analysis is made for a small Archimedes’ screw hydroplant, based on real investment and operational data. Proved is, that such small hydroplant is a very good source of electrical energy and an attachment to the existing power system and can be characterized by economically justified profitability index.
10
Content available remote Use of technical and economic analysis in production of liquid metal in foundries
EN
The paper in its introduction describes main principles of technical and economic analysis the application of which leads to determination of potential costs savings and subsequently to costs reduction. The application of the method is illustrated by an example of production of three types of steel grades for cast steel produced in five tons electric arc furnace. With the aid of the calculation model, incomplete costs of selective complex of the melts were determined (30 melts within the first phase and 260 in the second one). Incomplete costs and selected physical indicators (e.g. melting time, electrical energy consumption etc.) were subsequently compiled with the aid of statistical analysis. After that, the individual selective complexes were compared with each other (according to melters; first and second melt on the shift; melting with one or more charge basket; days in a week). The detailed analysis of these outcomes resulted in many particular recommendations how to reduce the costs in the foundry. The final recommendation for the melting shop is a proposal to introduce continuous monitoring of costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.