Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industry 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości stosowania zdalnych aplikacji do monitoringu i sterowania procesem druku 3D. Opisane zostały rozwiązania programowane i konstrukcyjne stosowane obecnie w systemach wytwarzania przyrostowego. Przedstawiono możliwości implementacji modułów, pozwalających na przezbrojenie typowych drukarek 3D w urządzenia, mające możliwość prowadzenia wybranych operacji w sposób zdalny. Przeprowadzono również rozważania nad rozwojem procesów automatyzacji zdalnego sterowania systemami druku 3D.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using remote applications for monitoring and controlling the 3D printing process. The program and design solutions currently used in additive manufacturing systems are described. The possibilities of implementing modules allowing for the conversion of typical 3D printers with devices capable of performing selected operations remotely were presented. Considerations were also made on the development of automation for remote control of 3D printing systems.
2
Content available remote Tomographic ultrasonic sensors in industrial applications
EN
The work presents the results of research on the use of tomographic ultrasonic sensors to analyse industrial processes using dedicated measuring devices, image reconstruction algorithms and cyber-physical system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem tomograficznych czujników ultradźwiękowych do analizy procesów przemysłowych z zastosowaniem dedykowanych urządzeń pomiarowych, algorytmów rekonstrukcji obrazu oraz systemu cyber-fizycznego.
3
Content available The concept of operation and production control
EN
The theoretical aim of the paper is to analyses the main function and concept of production control in operation management. The empirical aim of the paper is to investigate polish production firm opinion about factors affecting production planning and control and also functions of production planning and control. Production control is very important in every factory, and every aspect of operation and production management especially in times of Industry 4.0 conditions. In the paper we presented all classical seven task of production management control. Also there is in the paper an analysis of main factors affecting production control in industrial organization. In the paper we analysed the problems connected with production control. Nowadays in the conditions of Industry 4.0 this is very important concept because the increasing level of digitalization of all industrial processes leads to possibility of detailed analysis of all processes and better level of control. Operation managers should have good level of knowledge about production control and especially quality control. They can use in this many new information tools like statistical methods and artificial intelligence. Especially we think that in the future many function of production control would be assisted by artificial intelligence. We also in the paper give results of research conducted on example of 30 polish production organizations located in Silesia region.
EN
Industry 4.0 is an era in which the manufacturing industry has adopted digital technologies and the Internet to enable smart manufacturing system, machines used in the production now can communicate with each other and exchange information between each other, and the machinery used in the manufacturing process is more modern and precise. Therefore, educational institutions should develop the curriculum to produce qualified graduates with the knowledge required for the Industry 4.0 era, especially Industrial Engineering graduates who are directly related to the industry sector. The purpose of this research is to collect the data for the Master of Industrial Engineering (MSIE) curriculum development. The Analytic Hierarchy Process (AHP) technique is used to rank the indicators of knowledge that is important to the employment of graduates with a master’s degree in Industrial Engineering, and study the gap between the expectations of employers and the ability of the current MSIE students of Khon Kaen University. The results of the study reveal that the first indicators that are most important to the employment of MSIE graduates is the knowledge of Industry 4.0 strategy and the knowledge that the students should have developed are the collaboration of humans and robots, big data analytics, real time data usage and databased decision making.
PL
Kompleksowo rozumiana jakość we współczesnym świecie posiada znaczenie strategiczne. Stanowi szansę na sukces organizacji funkcjonujących w warunkach zmian, niepewności, ryzyka, chaosu oraz braku ciągłości działania. Należy nią skutecznie zarządzać z wykorzystaniem coraz bardziej rozwijających się narzędzi i metod w ramach technologii IT. Warunkiem rozwoju i doskonalenia jakości jest dostęp do informacji i wiedzy oraz chęć działania. W centrum problematyki jakości znajduje się troska o klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Newralgicznym problemem ze względów ekonomicznych i społecznych jest mierzenie jakości. Dorobek światowych i polskich klasyków jakości stanowi kanwę dla badań naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze jakości. Jednocześnie tempo zmian, jakie narzucają rozwiązania Przemysłu 4.0, zmusza do szerszego spojrzenia na problemy związane z jakością. Rozwiązania powstające w ramach Rewolucji 4.0 wymuszają transformację do Gospodarki 4.0, w tym także obejmują konieczność transformacji do Jakości 4.0 i poszukiwania możliwości jej doskonalenia w czasach cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Rozwiązania te posiadają wiele zalet, ale budzą także obawy i lęk. Dlatego badania nad koncepcją Jakości 4.0 stają się koniecznością.
EN
Broadly understood quality in the modern world is of strategic significance. It is an opportunity for the success of organizations operating in conditions of change, uncertainty, risk, chaos and discontinuity. Quality should be effectively managed with the use of more advanced and sophisticated tools and methods based on IT technology. For quality development and improvement people need access to information and knowledge and the will to act to improve their products and services. In the center of the quality issue is the concern about the customer and meeting their needs. A critical problem is the measurement of quality. Many seminal works of foreign and Polish provide the basis for scientific research and offer practical solutions in the area of quality. At the same time, the pace of changes imposed by Industry 4.0 solutions forces us to take a broader look at the problems related to quality. Solutions emerging within the 4.0 Revolution force transformation to the 4.0 Economy, including the necessity of transformation to Quality 4.0 and searching for possibilities of quality improvement in times of digitalization and artificial intelligence. These solutions have many advantages, but they also raise concerns and fears. Therefore the research on Quality 4.0 concept becomes a necessity.
6
Content available remote Operator maszyn i urządzeń w Przemyśle 4.0 — wprowadzenie do tematu
PL
W artykule przedstawiono obraz operatora maszyn i urządzeń w kontekście rozwoju przemysłowych systemów cyberfizycznych i adaptacyjnej automatyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozwój technologii sprawia, że pojawiają się nowe wyzwania wobec operatorów maszyn i urządzeń. Lansowana od dekady koncepcja Przemysłu 4.0 kształtuje nowe środowisko pracy operatorów obsługujących maszyny i urządzenia. Przemysł 4.0 jest pojęciem używanym do opisu technologii w czwartej rewolucji przemysłowej. Zastosowanie do sterowania produkcją nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, wspartych pełną automatyzacją i robotyzacją czynności, Internetem Rzeczy i przetwarzaniem danych w chmurze, zmienia dotychczasowe sposoby obsługi maszyn i urządzeń. W literaturze przedmiotu toczą się dyskusje wokół roli operatorów maszyn i urządzeń w nowoczesnych fabrykach. Wtórne źródła informacji były podstawą do nakreślenia ogólnych (ramowych) warunków pracy i cech operatora maszyn i urządzeń w Przemyśle 4.0. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do szerokiej tematyki zagadnień o roli operatorów maszyn i urządzeń w cyberfizycznych systemach produkcji.
EN
This paper presents an image of the machine and equipment operator in the context of the development of industrial cyberphysical systems and adaptive automation in manufacturing companies. The development of technology makes new challenges for machine and equipment operators. The concept of Industry 4.0, which has been lashed for a decade, is shaping a new work environment for operators who operate machinery and equipment. Industry 4.0 is the term used for technological advances in the fourth industrial revolution. Advanced information and communication technologies, supported by full automation and robotization, the Internet of Things and cloud computing to control production, are changing the existing ways of operating machinery and equipment. There are discussions in the literature around the role of machine and equipment operators in modern factories. Secondary sources of information was the basis for outlining the general (framework) conditions of work and profile of the operator of machinery and equipment in Industry 4.0. The aim of this paper is an introduction to the broad topic of issues about the role of the operators of machinery and equipment in cyber-physical systems of production.
7
EN
Modern industry confronts engineers completely new challenges. Technical skills in the light of the ongoing changes are no longer the only criterion for the effective work of engineers. On the other hand, engineers clearly show the need for development and taking new challenges. The need for a comprehensive acquisition of competences in both technical and psychosocial areas is increasingly expressed. Paper presents a model of employee competences essential for the future of enterprises operating in the Industry 4.0, which was created with using the Value Engineering methodology.
EN
Globalization and scarcity of resources have contributed to the need to meet and exceed customers' higher expectations while reducing the number of employees, workload and consumption of available resources. This situation was initiated by the fourth industrial revolution, hereinafter referred to as "Industry 4.0", which is based on the implementation of modern information technologies, associated with automation, artificial intelligence and a theory called the Internet of Things. All of this is aimed at improving efficiency, faster decision-making, which results in increasing the competitiveness of the company. Changes in the field of robotics, artificial intelligence and automation technologies indicate that with their increasing importance and implementation in organizations, there is a need to introduce new from teaching in the context of preparing engineers to work with new technologies based on cyberspace. The aim of the article is to review the literature on the importance of problematic teaching in the implementation of engineers for faster and more efficient implementation of Industry 4.0 in current production organizations.
9
Content available remote Soft skills of engineers in view of industry 4.0 challenges
EN
Technological development is changing the skills model for employees in industry 4.0. Technical and IT competencies remain crucial for an engineer, however employers are increasingly appreciating soft skills, especially those that facilitate teamwork and communication or co-creation of innovations with customers and external stakeholders. The article presents good practices for developing soft skills in engineers in industry 4.0 within the project "Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MSIE4”.
EN
Digitalization and Industry 4.0 play a big role in the current world of globalized supply chains which are becoming more and more complex and require real time data based decisions to enable highly responsive measures needed to supply goods from point of origin to point of sale or use. Various concepts such as IoT, 3D printing, CPS, AR, autonomous driving etc. can be related to Industry 4.0. This paper focuses on examining and cross comparing eight technologies related to industry 4.0 that enables more responsive supply chain management activities. It also discusses the impact of industry 4.0 on future supply chains.
EN
Ongoing progress in the introduction of new technologies, rapid social adaptation to the fourth industrial revolution, implementation of new solutions related to information and communication become incentives to conduct interdisciplinary scientific analyses. The following paper is a review article and the presented analysis to a large extent is based on theoretical considerations referring to studies of other authors. Presenting the sources of this notion in the context of industry 4.0 and sustainable development is a foundation for possible further experimental research. However, the primary aim of this article is to demonstrate the sources of scientific interest in artificial intelligence, directions of research on this notion and potential sociological research areas related to AI. Another goal of this article is to indicate the implications that can be used in planned research projects. The scope of the analysis is largely based on the study of literature.
PL
W pracy zestawiono architekturę systemu 5G oraz przemysłowego IoT opartego na TSN. W celu eliminacji okablowania zaproponowano koncepcję zespolenia prywatnej sieci 5G/6G oraz systemu przemysłowego IoT. W prywatnej części sieci zaproponowano wprowadzenie bezprzewodowego interfejsu Li-Fi oraz sieci światłowodowej zbudowanej na bazie światłowodów wielordzeniowych. W celu uniwersalizacji systemu, w domenie sygnałów radiowych wprowadzono architekturę C-RAN/SDR.
EN
In the paper the architecture of the 5G system and the industrial IoT based on TSN were presented. In order to eliminate cabling, the concept of convergence a private 5G/6G network and the industrial IoT was proposed. In the private part of the network, it was proposed to introduce a wireless Li-Fi interface and a fiber-optic network built on the basis of multi-core optical fibers. In order to universalize the system, the C-RAN/SDR architecture was introduced in the domain of radio signals.
PL
Rozwój technologii i tempo coraz szybciej zmieniającego się świata stanowi wyzwanie dla obecnych i przyszłych pokoleń, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Zmiany w technologii i technice wpływają na rewolucyjne zmiany w przemyśle (Przemysł 4.0), ale również zmienia się profil poszukiwanego pracownika. Oprócz wykształcenia technicznego z zakresu STEM zdecydowanie wzrasta rola kompetencji miękkich. Potrzebna jest przemyślana strategia, aby w miarę możliwości jak najlepiej przygotować społeczeństwo do pracy w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat, żeby nabyte umiejętności po kilku latach nie okazały się przestarzałe czy niepotrzebne. Artykuł porusza problematykę dostosowania modelu kształcenia edukacji technicznej oraz rozwoju zawodowego w sposób jak najlepiej przygotowujący do pracy w zawodach, które jeszcze nie powstały. Poruszono także rolę organizacji inżynierskich w kształceniu zawodowym oraz rozwoju kariery inżyniera w nowych warunkach rynku pracy. Słowa kluczowe: inżynier przyszłości, kształcenie zawodowe, nowe zawody, nauka, gospodarka, organizacje inżynierskie, pracodawcy, model edukacji, kompetencje miękkie, Przemysł 4.0, STEM, CDIO, umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.
EN
The development of technology and the pace of a rapidly changing world is a challenge for present and future generations, both in everyday life and in professional career. Changes in technology influence on revolutionary changes in industry (Industry 4.0), but also the profile of the employee is changing. In addition to technical education in the field of STEM, the role of soft skills increases significantly. A thoughtful strategy is needed to prepare the society for work in the next few decades as much as possible, so that the acquired skills after a few years do not prove to be outdated or unnecessary. The article addresses the issue of adapting the model of technical education and professional development in a way that best prepares for work in professions that do not yet exist. The role of engineering organizations in vocational education and development of the engineer’s career in new labor market conditions was also discussed.
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat potencjalnego wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na rozwój branży geodezyjno-kartograficznej w Polsce. Rozważania poprzedzono analizą trendów technologicznych, literatury naukowej oraz obserwacją aktywności społeczności geodezyjno-kartograficznej. Pozwoliło to na sformułowanie kilku podstawowych wyzwań technologicznych, edukacyjnych, naukowych, organizacyjnych i marketingowych. Artykuł w zamierzeniu autora jest przyczynkiem do dalszej pogłębionej dyskusji na temat kierunku zmian w polskiej geodezji i kartografii, w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym, zarówno w skali krajowej, jak i globalnej.
EN
The paper presents considerations on the potential impact of the fourth industrial revolution on the development of the geodetic/surveying and cartographic industry in Poland. The analysis of technological trends, the review of scientific literature and the observation of the activity of the geodetic and cartographic community all preceded the examinations. As a result, it was possible to formulate some technological, educational, scientific, organizational and marketing challenges. This article is a contribution to further in-depth discussion on the direction of changes in Polish geodesy and cartography in the context of dynamic changes in the external environment, both on a national and a global scale.
EN
The introduction of solutions conventionally called Industry 4.0 to the industry resulted in the need to make many changes in the traditional procedures of industrial data analysis based on the DOE (Design of Experiments) methodology. The increase in the number of controlled and observed factors considered, the intensity of the data stream and the size of the analyzed datasets revealed the shortcomings of the existing procedures. Modifying procedures by adapting Big Data solutions and data-driven methods is becoming an increasingly pressing need. The article presents the current methods of DOE, considers the existing problems caused by the introduction of mass automation and data integration under Industry 4.0, and indicates the most promising areas in which to look for possible problem solutions.
PL
XXI wiek przynosi wiele zmian w całej gospodarce globalnej, we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, społeczeństw i ludzi. Czwarta rewolucja przemysłowa generuje zmiany spowodowane cyfrową transformacją przemysłu, u podstaw której znajdują się inteligentne maszyny i wszechobecna cyfryzacja. Przemysł 4.0 to unifikacja rzeczywistego świata maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i komponenty czwartej rewolucji przemysłowej, pokazanie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami podejmowanymi w Przemyśle 4.0 w świetle publikacji zamieszczonych w bazach WoS i Google Scholar oraz wskazanie na konsekwencje Rewolucji 4.0 i na dylematy z nią związane. Ważnym celem jest także wskazanie na charakterystyczne cechy Cywilizacji 5.0 w superinteligentnym Społeczeństwie 5.0. Metodą badawczą jest analiza dostępnej literatury, badania własne oraz wnioskowanie. Z przeprowadzonych badań i analiz wynikają następujące wnioski: umiejętność zarządzania zmianami w ramach Przemysłu 4.0 staje się zasadniczą kompetencją opartą na wiedzy, jakość urządzeń wykorzystywanych w ramach procesów cyfryzacji musi systematycznie wzrastać, organizacje muszą rozwiązywać problemy natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej i etycznej, które będą narastać w miarę rozwoju Cywilizacji 4.0 i tworzenia się Cywilizacji 5.0.
EN
The 21st century brings many changes to the whole of the global economy, in all areas in which organizations, societies and people function. The fourth industrial revolution generates changes caused by the digital transformation of industry, at the heart of which are intelligent machines and ubiquitous digitisation. Industry 4.0 is the unification of the real world of production machines with the virtual world of the Internet and information technologies. The aim of the article is to point out the essence and components of the fourth industrial revolution, showing the increase in interest in solutions undertaken in Industry 4.0 in the light of publications published in the WoS and Google Scholar databases. Moreover, it points to the consequences of the 4.0 Revolution and the dilemmas related to it. An important aim is also to point out the characteristic features of Civilization 5.0 in a super-intelligent Society 5.0. The research method is the analysis of available literature, own research and inference. The research and analysis carried out leads to the following conclusions: the ability to manage change within Industry 4.0 becomes a fundamental knowledgebased competence, the quality of equipment used in digitisation processes must systematically increase, organisations must solve technical, economic, social, cultural and ethical problems that will increase as Civilisation 4.0 develops and Civilisation 5.0 emerges.
EN
The spread of digital technologies dramatically changes production processes. The fourth industrial revolution opens up new opportunities for the introduction of technologies, having a significant impact on the production cycle, starting with highly automated production lines and ending with the large-scale implementation of technological solutions designed to improve productivity, optimize costs, quality and reliability. Defining digital transformations, primarily in the manufacturing industry, as a strategic imperative for the entire economy based on opinions and intentions of entrepreneurs (short and medium-term), key aspects of the digitalization process in Russian medium, high-tech and low-tech manufacturing industries are revealed. A set of tendencies in the development of digital technologies by their main types is presented, the level of industry participation in digital transformation is shown, as well as many other important digital transformation processes in enterprises that are not measured by quantitative statistics.
EN
The realization of digitalization in production companies – currently also referred to as Industry 4.0 – aims for reduction of internal value creation costs as well as costs for intercompany collaboration and plays a key role in their current strategy development. However, related strategy research still lacks to provide operationalized digitalization methods and tools to practitioners with scientific rigor as well as real-world relevance. To challenge this status quo, we present a scientifically grounded 14-step procedure model including 11 practically tested tools, developed specifically for real-world application. The model leads practitioners from their first contact with industrial digitalization, through the maturity assessment of 143 digitalization items, until the implementation of a KPI-monitoring system and a continuous improvement process. We applied and re-worked the procedure model during three years of application. Validation and Feedback from practitioners and scholars indicate, that the model drives strategy development towards objective and data-based decision making and increases stakeholder engagement in organizations considerably.
EN
Background: Experience from the implementation of the industry 4.0 concept has proved that the key success factor is the use of techniques and methods of artificial intelligence. One of these techniques is artificial neural networks. The development of artificial neural networks has been taking placefor a long time and has led to a number of important applications of this technique in industrial practice. Along with the development of practical applications, a wide theoretical base has also been created regarding the concepts, tools and principles of using this technique. Methods: This paper contains an attempt to use the theoretical basis of artificial neural networks to build a specialized tool. This tool is called a pseudo-network. It is based not on the whole of the theory of artificial neural networks but only on the targeted elements selected for it. The selection criterion is the use of an artificial neural pseudo-network to control production. Results: The paper presents the assumptions of an artificial neural pseudo-network, the architecture of the developed solution and initial experience of using it. Conclusions: These initial results proved the assumptions made by an author. The architecture of the pseudo-network has been developed. Work to build a system demonstrator representing the artificial neural pseudo-network have been initiated and is still in progress.
PL
Wstęp: Doświadczenia z wdrażania koncepcji Industrie 4.0 wskazują, że kluczowym czynniku sukcesu jest stosowanie metod i technik z zakresu sztucznej inteligencji. Jedną z tych technik są sztuczne sieci neuronowe. Rozwój sztucznych sieci neuronowych trwa od długiego czasu i doprowadził do wielu istotnych zastosowań tej techniki w praktyce przemysłowej. Równolegle z rozwojem zastosowań praktycznych stworzona została baza teoretyczna koncepcji, narzędzi i zasad stosowania tej techniki. Metody: Artykuł ten zawiera próbę wykorzystania teoretycznej bazy sztucznych sieci neuronowych do stworzenia specjalnego narzędzia. Nosi ono nazwę sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Opiera się ona nie na całości dorobku teorii sztucznych sieci neuronowych ale na celowo wybranych jego elementach. Kryterium doboru było zastosowanie sztucznej pseudo-sieci neuronowej do sterowania produkcji. Wyniki: Artykuł przedstawia założenia do opracowania sztucznej pseudo-sieci neuronowej, architekturę opracowanego rozwiązania i wstępne doświadczenia z prób jego zastosowania. Wnioski: Wstępne wyniki potwierdziły założenia przyjęte przez autora artykułu. Opracowana została architektura sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Zapoczątkowane zostały pracy nad budową demonstratora sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Prace trwają nadal.
EN
Industrial robots are mainly used stationarily in one working position. SMEs often find themselves in situations where robots don’t have enough work to do, and because in general, robots cannot be easily moved to another position, the efficiency of robots will decrease. This study provides a solution for this issue. The solution can be found in a robot work cell where a mobile robot deals with robot arm transportation. However, since the mobile robot is not precise enough in positioning, machine vision is used to overcome this problem, which helps the robot to position itself accurately in relation to the work object. The solution has been developed and tested successfully at an Industry 4.0 testbed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.