Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal dissociation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Kinetyka termicznej dysocjacji w świetle mechanizmu CDV Lvova
PL
Przeprowadzono termokinetyczne rozważania nad koncepcją mechanizmu kongruentnego odparowania dysocjacyjnego CDV wg Lvova. Zaproponowano model uwzględniający wpływ szybkości ogrzewania próbki na przebieg termicznej dysocjacji.
EN
Congruent dissociative vaporization model (L’vov, B.V.) was revised and improved by developing a 3-parameter equation describing the solid dissociation kinetics at varying rates of the sample heating.
PL
Ochrona środowiska naturalnego oraz wzrastający deficyt surowców mineralnych i energetycznych wymusza konieczność zagospodarowania produktów odpadowych m.in. z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz materiałów odpadowych powstałych w trakcie ich eksploatacji. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne powinno wiązać się z działaniami obejmującymi cały cykl życia pojazdu - począwszy od etapu konstruowania i produkcji, poprzez eksploatację, a kończąc na momencie wycofania z ruchu. Od wielu lat obserwowane jest rosnące zainteresowanie procesem rozkładu termicznego (dysocjacji termicznej) zużytych opon i uszczelek gumowych z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz jako odpad w trakcie ich eksploatacji. Produkty powstające w trakcie rozkładu termicznego elastomerów powinny zostać zagospodarowane w celu polepszenia ekonomiki procesu recyklingu - odzysku materiałowego. Termoliza zużytych opon stanowić może atrakcyjne uzupełnienie, bądź alternatywę dla aktualnych sposobów utylizacji zużytych opon samochodowych, tzn. składowania, spalania z odzyskiem energii lub innych procesów odzysku materiałowego lub produktowego. Proces dysocjacji termicznej (termoliza) pozwala na pozyskanie z elastomerów frakcji gazowej, ciekłej i stałej tj. gaz poprocesowy, oleje (lekki i ciężki), karbonizat i kord stalowy. Tak pozyskane z odzysku materiałowego głównie oleje lekkie mogą stanowić najlepsza alternatywę dla zastosowania zamiennika dla olejów opałowych lub olejów silnikowych jako paliwa alternatywne. Zastosowanie nowych technologii recyklingu odpadów likwidują obszary do tej pory mało poznane lub obarczone fałszywymi teoriami, co powoduje szybsze, tak pożądane, przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.
EN
Natural environment protection and increasing deficit of natural resources and energy raw materials enforces need to utilize waste materials e.g. waste materials from vehicles withdrawn from utilization and developed during their utilization. Reducing negative automobile environmental impact should involve actions relating to the whole vehicle life cycle – beginning with construction and production then utilization and ending with withdrawal from the action. For many years we have observed still growing interest with thermal decomposition (thermal dissociation) of wasted tyres and rubbers deriving from vehicles withdrawn from utilization and as a waste during their utilization. Products developed during elastomer thermal decomposition should be utilized in order to improve the economics of recycling – waste recovery. Wasted tyres thermolyse may be an attractive completion or alternative to current ways of wasted car tyres utilization i.e. storage, burning with energy recovery or other processes of waste or product recovery. Thermal dissociation (thermolyse) allows to acquire gas fraction from elastomers either gas and liquid or solid such as gas, oils (light and heavy), carbonization product and steel cord. Mostly oils acquired in such a way from product recovery may be the best alternative to use a substitute for fuel oil or engine oil as alternative fuels. The usage of new wastes recycle technologies eliminates areas little known now or famous for false theories, which means faster transfer into economy of closed material circulation.
3
Content available remote Czas dysocjacji termicznej trzech dolomitów z różnych złóż
PL
Przeprowadzono badania procesu dekarbonatyzacji trzech dolomitów ze złóż: Ołdrzychowice, Brudzowice oraz Winna w pionowym piecu elektrycznym, z regulowanym składem mieszaniny gazów, podawanej do komory pieca. Mierzono masę próbek oraz temperaturę w geometrycznym środku próbki, na jej pobocznicy i górnej podstawie, w funkcji czasu. Wyznaczono czas dekarbonatyzacji próbek i jego różnice w zależności od rodzaju dolomitu. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do modelowania termicznej dysocjacji dolomitów.
EN
The decarbonisation of three dolomites from deposits in: Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna in a vertical electric furnace, with adjustable composition of the gas mixture supplied to the furnace chamber, was studied. The samples mass and temperature in the geometric centre of the sample, at its side surface and the top base in the function of time, was measured. Time of samples decarbonisation has been established, as well as its differences depending on the type of dolomite. Obtained results will be applied in modelling of the delomites thermal dissociation.
EN
The mathematical model of the thermal dissociation of the spherical limestone grain, with regard to shrinkage, is described in this paper. The results of the model calculation and the experiment show, that the values of calcination rates, calculated using the model regarding shrinkage of spheres prepared using the chosen limestones, are close to the values experimentally determined. The results of the model calculation and the experiment show that the values of calcination rates, calculated using the model without the shrinkage of spheres prepared using the chosen limestones, are close to the values experimentally determined, as well. Shrinkage has an important impact on the model calculation results. Therefore, the mathematical model making allowances for shrinkage should be applied in the calculation of the limestones’ thermal decomposition. The results of the experiment and the model calculation show the dependence of the calcination rate upon the kind of limestone. There is lack of simple dependence of the calcined limestone sample volume shrinkage upon shrinkage of the sample linear sizes. It is caused by the distortion of the geometry of the sample.
PL
W pracy został skonstruowany algorytm numeryczny rozwiązywania równań opisujących proces dekarbonatyzacji kulistego ziarna wapienia uwzględniający skurcz warstwy wapna. Dzięki odpowiedniej dyskretyzacji, w każdym kroku czasowym rozwiązywany jest liniowy układ równań algebraicznych z macierzą, która jest sumą macierzy trójdiagonalnej i macierzy o jednym bądź dwóch elementach niezerowych. Do rozwiązania tego układu został zastosowany wzór Shermana-Morrisona, który redukuje problem do rozwiązania dwóch układów liniowych z macierzą trójdiagonalną.
EN
The mathematical model of thermal dissociation of spherical limestone grain with regard to shrinkage and numerical method for solving this model are presented. Proposed implicit difference scheme on every time level creates linear algebraic systems with tridiagonal matrix perturbed by one or two nonzero elements. To solve these systems the Sherman-Morrison formula was applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.