Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smartphones
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of the possibility of using a smartphone for sound recording and analysis in relation to reference measurements carried out with laboratory equipment. The scope of the possibility of using recordings by non-calibrated noise measurement (smartphones) was presented, along with limitations and additional requirements that must be met so that such a measurement could be used for further analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania smartfonu do rejestracji i analizy dźwięku w odniesieniu do pomiarów referencyjnych przeprowadzonych sprzętem klasy laboratoryjnej. Przedstawiono zakres możliwości wykorzystania nagrań przez systemy niekalibrowane (smartfony) wraz z ograniczeniami i dodatkowymi wymaganiami, które należy spełnić, aby taki pomiar mógł zostać wykorzystany do dalszej analizy.
EN
The market for smartphones is growing rapidly in South Africa, particularly due to the popularity of smartphone brands among young consumers, labelled as Generation Y. The Generation Y cohort comprises the youth of today who are a technologically astute consumer group with an increasing appetite for technology products such as smartphones. The purpose of this study is to investigate the antecedents of customer satisfaction and brand loyalty of smartphones among Generation Y students at selected South African universities. This study used a quantitative research method. Data was collected using a self-administrated questionnaire from university students registered at two public higher education institutions (HEIs), one traditional university and the other a university of technology in South Africa. The questionnaires were adapted from previously validated scales. Descriptive analysis and regression analysis were applied to achieve the objectives of the study. The results of the study indicate that brand image, product design, functionality and price of smartphones are the main antecedents of customer satisfaction. Furthermore, the study has found that brand image, product design and functionality are the drivers of Generation Y’s loyalty towards smartphones. In addition, customer satisfaction is found to be a predictor of customer loyalty in respect of smartphones. These product features and corporate factors are important antecedents that influence the success of marketing efforts among Generation Y students. This study elucidates that Generation Y students are highly informed consumers when it comes to smartphones. Therefore, it is recommended that manufacturers of smartphones devise special marketing efforts to target this technologically astute generational cohort, as they have shown an insatiable appetite for smartphones. Therefore, they should build on their brand image, continuously improve the product design and functionality of their smartphones, and offer them at competitive prices to enhance customer satisfaction and attain customer loyalty among Generation Y students.
PL
Rynek smartfonów szybko rośnie w Południowej Afryce, szczególnie ze względu na popularność marek smartfonów wśród młodych konsumentów, oznaczonych jako Generation Y. Kohorta Generation Y obejmuje dzisiejszą młodzież, która jest technologicznie bystrą grupą konsumentów o rosnącym apetycie dla produktów technologicznych, takich jak smartfony. Celem tego badania jest zbadanie poprzedników zadowolenia klientów i lojalności marki smartfonów wśród studentów pokolenia Y na wybranych uniwersytetach w RPA. W badaniu wykorzystano metodę badań ilościowych. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza administrowanego samodzielnie przez studentów uniwersytetów zarejestrowanych w dwóch publicznych szkołach wyższych (HEI), jednym tradycyjnym uniwersytecie, a drugim uniwersytecie technologicznym w Południowej Afryce. Kwestionariusze zostały dostosowane z wcześniej zatwierdzonych skal. W celu osiągnięcia celów badania zastosowano analizę opisową i analizę regresji. Wyniki badania wskazują, że wizerunek marki, projekt produktu, funkcjonalność i cena smartfonów są głównymi czynnikami warunkującymi zadowolenie klienta. Ponadto badanie wykazało, że wizerunek marki, konstrukcja produktu i funkcjonalność są motorem lojalności generacji Y w stosunku do smartfonów. Ponadto okazuje się, że zadowolenie klientów jest predyktorem lojalności klientów w odniesieniu do smartfonów. Te cechy produktu i czynniki korporacyjne są ważnymi poprzednikami, które wpływają na sukces działań marketingowych wśród studentów pokolenia Y. Badanie to wyjaśnia, że studenci pokolenia Y są dobrze poinformowanymi konsumentami, jeśli chodzi o smartfony. Dlatego zaleca się, aby producenci smartfonów podjęli specjalne działania marketingowe w celu ukierunkowania tej technologicznie sprytnej grupy pokoleniowej, ponieważ wykazali nienasycony apetyt na smartfony. Dlatego powinni opierać się na wizerunku swojej marki, stale ulepszać projekt produktu i funkcjonalność swoich smartfonów, a także oferować je po konkurencyjnych cenach, aby zwiększyć zadowolenie klientów i lojalność klientów wśród studentów pokolenia Y.
4
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
EN
With the recent shift towards mobile computing, new challenges for biometric authentication appear on the horizon. This paper provides a comprehensive study of cross-spectral iris recognition in a scenario, in which high quality color images obtained with a mobile phone are used against enrollment images collected in typical, near-infrared setups. Grayscale conversion of the color images that employs selective RGB channel choice depending on the iris coloration is shown to improve the recognition accuracy for some combinations of eye colors and matching software, when compared to using the red channel only, with equal error rates driven down to as low as 2%. The authors are not aware of any other paper focusing on cross-spectral iris recognition is a scenario with near-infrared enrollment using a professional iris recognition setup and then a mobile-based verication employing color images.
6
PL
W artykule opisano testy, przeprowadzone na trzech modelach smartfonów: Galaxy S6, iPhone 6S i Lumia 950. Testy miały na celu wybranie modelu, który najlepiej sobie radzi z przetwarzaniem dźwięku. Badania odbyły się w warunkach domowych, przy użyciu stosunkowo prostego sprzętu. W pracy opisano sposób przeprowadzenia testów, a następnie omówiono wnioski, decydując, który ma najlepsze parametry, jeśli o przetwarzanie dźwięku.
EN
Quality of sound is one of the most important factors while choosing the perfect smartphone model. This article concerns about domestic sound testing of smartphones. Both ways of examining and the equipment used for it are discussed. These tests have been performed on popular models of smarphones: Galaxy S6, iPhone 6S and Lumia 950 to collect recent data and to achieve the essential aim: establishing the fact which model is the best in terms of sound processing.
PL
Odbiornik sygnału nadawanego przez satelity systemu GPS jest już standardem dla urządzeń przenośnych typu smartfon. Jednak nigdy nie będzie mógł być on wykorzystany do wyznaczenia pozycji w miejscach, gdzie sygnał satelitarny nie dociera. Rozwiązaniem w takich sytuacjach może być moduł IMU znajdujący się na wyposażeniu najlepszej klasy smartfonów. W niniejszej pracy poruszono problemy związany z dokładnością wyznaczenia pozycji w oparciu o sensory ruchu zamontowane w telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych. Przedstawiono matematyczne rozwinięcie procesu wyznaczenia pozycji na podstawie odczytów przyspieszeń kątowo-liniowych z akcelerometrów i żyroskopów. Opisano także, jak zastosowanie tego typu urządzeń może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z systemów nawigacji na nich opartych. Proces badań polegał na kilkakrotnym pokonaniu tej samej trasy, ale w 4 różnych kombinacjach zachowania się platformy z modułem IMU. W oparciu o zarejestrowane dane sporządzono wizualizację dla każdej przebytej trasy. Następnie porównano ją w odniesieniu do trasy rzeczywistej.
EN
GNSS receivers are already a standard for smartphones. However, it never determine positions in areas where the satellite signal is not received. The solution in such situations may be IMU module, which is supplied with top-class smartphones. The paper describes issues related to the accuracy of position determination based on accelerometers and gyroscopes. The article presents a mathematical process of determining a positions on the basis of readings angular-linear accelerations. This paper also describes how to use navigation system based on them. The study consisted of repeatedly passing the same route, but in the four different combinations of the behavior of the module platform IMU. Based on the recorded data visualization was done for every route. Then compared it with the real route.
8
Content available remote Using smartphones in supply chains
EN
Mobile phones have settled in our lives for good. The technological development made them actual miniature computers with significant computing capability and many diverse functions, which earned them the name „smartphones”. They create new possibilities of application, also in business environments. As it turns out, already today smartphones are the most popular mobile devices used in supply chain management. Surely, as versatile and multi-functional devices, they will gain even larger share in the implementation of business tasks in the foreseeable future. The purpose of this paper is to describe the potential areas in supply chain management smartphones can be used in, compared to the current trends. The specified examples of application will be used to draw conclusions regarding the expected effects of use and most promising areas of implementation. These deliberations will be put in a wider social context, which is inevitable if we are to treat the consumer as the last link in the supply chain which, owing to the reported demand, is becoming a causative factor in all flows of goods.
PL
Telefony komórkowe na dobre zagościły w naszym życiu. Ich rozwój doprowadził do tego, że obecnie stanowią one zminiaturyzowane komputery o sporych możliwościach obliczeniowych i wielu rozmaitych funkcjach, zwane smartfonami. Otwierają się nowe możliwości wykorzystania tych urządzeń - także w biznesie. Jak się okazuje już dzisiaj smartfony cieszą się największą popularnością pośród urządzeń mobilnych wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Z pewnością jako wszechstronne urządzenia wielofunkcyjne zwiększą one jeszcze swój udział w realizacji zadań biznesowych w tym obszarze w najbliższych latach. Celem artykułu jest charakterystyka potencjalnych obszarów wykorzystania smartfonów w zarządzaniu łańcuchem dostaw na tle aktualnych tendencji. Przywołane przykłady wykorzystania posłużą do sformułowania wniosków na temat spodziewanych efektów implementacji i najbardziej obiecujących obszarów wdrożeń. Rozważaniom będzie towarzyszyć szerszy, społeczny kontekst, co jest nieuniknione jeśli traktować konsumenta jako ostatnie ogniwo łańcucha dostaw, które poprzez zgłaszany popyt staje się czynnikiem sprawczym wszelkich przepływów rzeczowych.
PL
Aparaty cyfrowe oraz możliwości obliczeniowe terminali GSM typu "smart phone" umożliwiają wstępną segmentację elementów obrazu i obniżenie kosztów transferu obrazu cyfrowego w aplikacjach wielowarstwowych. Możliwość analizy obrazu w urządzeniu mobilnym umożliwia zastosowanie go np. do osobistej identyfikacji produktu. Użytkownik mógłby uzyskać informacje mogące mieć znaczenie np. w unikaniu produktów alergizujących. Artykuł omawia algorytmy segmentacji obrazu specyficzne dla środowiska urządzenia mobilnego. Zostanie przedstawiona prototypowa aplikacja J2ME realizująca akwizycję obrazu oraz jego wstępną segmentację pod kątem rozpoznawania kodu kreskowego i cyfr EAN13.
EN
New GSM terminals are equipped with digital cameras. "Smart phones" offer better bandwidth and multimedia capabilities. Image acquisition and segmentation, while performed on wireless devices, broaden area of mobile applications. Image resolution and computation power of GSM devices are too limited for a complete image recognition system. However, pre-processing performed locally can drastically reduce costs of further data transfers between mobile clients and internet-based servers (in a multi-tier image recognition system). Image segmentation based on mobile platforms can be used to develop a system for personal product identification. This can be performed through the analysis of EAN13 barcode standard images. Based on the product ID, a potential user could obtain information on product composites and additives. The ID might be valuable, for instance in identification of allergenic additives in the processed food. The aim of the paper is to present the recent research results on mobile image processing based on GSM terminals. We propose the image processing algorithms appropriate for resource limited mobile environment. The tests were performed on the J2ME application performing image acquisition and segmentation of the EAN13 barcode.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.