Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Silver and gold have been used for centuries as antimicrobial agents. The aim of the study was to investigate diametral tensile strength, microhardness, ion release and light transmission of experimental resin composites. Flowable dental composite SDR (Dentsply, United Kingdom) was modified by nanogold, nanosilver and silica addition. The metal ion release, light transmission study, microhardness, Diametral Tensile Strength were evaluated. The experimental nanosilver-containing composites released significant amounts of Al, Si, Sr and Ba ions up to 30 days, and negligible silver ion amounts. Significant Ag ion release occurred in nanosilver- and nanogoldmodified composite. Resin composites modified with nanogold and nanosilver deposited on silica carrier exhibit lower light transmission and have opaque appearance. All experimental composites exhibited higher microhardness in comparison to non-modified resin composites. Diametral Tensile Strength of the experimental composites was comparable to the control group.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych niekatalitycznego spalania niskostężonych mieszanin metan-powietrze na monolitycznym wypełnieniu strukturalnym w szerokim zakresie temperatur, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej [1]. W pracy wykazano, że mechanizm i kinetyka reakcji zależą nie tylko od wielkości i rodzaju powierzchni wypełnienia, z którą kontaktuje się faza gazowa w strefie spalania, ale również od temperatury w tej strefie. Sformułowano hipotezę dotyczącą zależności udziału heterogenicznego spalania powierzchniowego (na ściankach wypełnienia) i homogenicznego (w wolnej przestrzeni) w zależności od temperatury w strefie spalania. Opracowano stosowne równania kinetyczne.
EN
The paper presents results of kinetic studies of noncatalytic combustion of lean methane-air mixtures in monolith bed in a wide range of temperatures being carried out within PhD Thesis [1]. The study reveals an influence of size, type of monolith’s surface and temperature in combustion zone on the reaction mechanism and its kinetics. A hypothesis that the share of combustion type: heterogeneous with surface effect (on the monolith’s wall) and homogeneous (in the free space) depends on the temperature in the combustion zone was formulated. The appropriate kinetic equations were estimated.
PL
Dokonano analizy wybranych właściwości elementów wykonanych ze stopu Zenotec™ NP metodą frezowania oraz porównania odporności korozyjnej elementów bez i po procesach pasywacji elektrochemicznej. Do badań użyto elementów ze stopu CoCr Zenotec NP/Wieland, frezowanych w urządzeniu Zenotec/Wieland. Określono ich mikrostrukturę i skład chemiczny. Morfologię stopów scharakteryzowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z użyciem EDS. Badania obejmowały również ocenę odporności na korozję elektrochemiczną przez analizę krzywych polaryzacji anodowej. Zbadano także wpływ pasywacji elektrochemicznej, w fizjologicznym roztworze NaCl, powierzchni stopu na jego właściwości korozyjne. Wyniki badań wskazują na wysoki stopień jednorodności składu chemicznego wytwarzanych elementów, a co za tym idzie również dobre właściwości antykorozyjne, natomiast badania elektrochemiczne metodą polaryzacji potencjodynamicznej wykazały większą odporność korozyjną elementów poddanych procesowi modyfikacji powierzchni.
EN
Profile-milled, blast sanded or founded com. CoCr and CoCrMo alloy prosthetic elements compn. and electrochem. corrosion resistance optionally after passivation in 0.9% NaCl soln. at 10–40 mV. The profile-milled elements showed the highest homogeneity of the chem. compn. The passivation at 10 mV resulted in an increased corrosion resistance of the elements.
PL
W artykule przedstawiono pomiar różnicy barwy wyrobów włókienniczych jako wyznacznika zmian zawartości srebra w tkaninach wykończonych antybakteryjnie po procesie wielokrotnego prania. Wzorcową zawartość srebra na i we włóknie oznaczono metodą ilościową za pomocą spektrometru masowego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną z analizatorem czasu przelotu. Wyniki uzyskane za pomocą tej techniki skorelowano z wynikami różnicy barwy uzyskanymi przy pomocy spektrometrii odbiciowej.
EN
The paper presents the application of the methodology for measuring the difference of colour as an indicator of changes in the contents of silver in an antibacterial finished fabrics after repeated washings process. The content of silver in/on the fiber has been determined quantitative method, using a mass spectrometer with inductively coupled plasma time of flight analyzer. The results obtained with this technique have been correlated with the results of the colour difference obtained using reflectance spectrophotometry.
EN
Raw flax fibres consist of over 70% cellulose, over 20% hemicelluloses, pectins and lignins, 2.5% wax and fat, and 3% proteins. Non-cellulosic substances constitute a glue connecting elementary fibres. Because of the huge content of hydrophobic substances, raw flax fibres are difficult to wet by water. There is a necessity of removing hydrophobic substances from fibres before further chemical treatments. Classical bleaching of flax woven fabric is a long-running process that includes four stages, each starting from the scouring process in an alkaline bath. In order to obtain full whiteness, there is a necessity of carrying out four full stages of scouring and bleaching. The results of changes in a selected heavy metal content in flax fibres after a particular bleaching stage and dyeing process were shown. The content of heavy metals in flax fibres was determined using the qualitative (ICP-MS) and semi-qualitative (LA-ICP-ToF-MS) methods. Also changes in the content of extractable elements to artificial acid sweat was determined. The content of selected metals in flax fibres fell with a decrease in non-cellulosic polysaccharide content in the fibres. The important influence of dye fixation on the extractable copper content was also shown.
PL
Surowe techniczne włókna lnu składają się w ponad 70% z celulozy, ponad 20% z hemicelulozy, pektyn i ligniny oraz 2,5% z wosków i tłuszczy i 3% z substancji białkowych. Substancje niecelulozowe stanowią spoiwo sklejające ze sobą poszczególne włókienka elementarne. Z uwagi na dużą zawartość substancji hydrofobowych surowe włókna lnu trudno zwilżają się wodą, dlatego przed bieleniem i dalszą obróbką (barwienie, drukowanie) konieczne jest usunięcie z włókna składników hydrofobowych. Klasyczne bielenie tkanin lnianych jest procesem długotrwałym i obejmuje cztery cykle, z których każdy rozpoczyna się od procesu obgotowania w alkalicznej kąpieli. Do uzyskania pełnej bieli tkanin lnianych wymagane są cztery cykle obgotowania i bielenia. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich we włóknach lnu po kolejnych etapach klasycznego bielenia oraz barwienia. Zawartość metali ciężkich we włóknach lnu określono z zastosowaniem metod ilościowych (ICP-MS) oraz półilościowych (LA-ICP-MS). Oznaczono również zawartość metali ciężkich ekstrahowanych do sztucznego potu. Stwierdzono, że zawartość wybranych metali ciężkich we włóknach lnu obniża się wraz z kolejno postępującymi etapami procesu klasycznego bielenia lnu. Zaobserwowano również istotny wpływ procesu kationoczynnego utrwalania wybarwień na obniżenie zawartości miedzi w ekstraktach.
PL
Wyniki symulacji niekatalitycznego reaktora - rewersyjnego (tzw. termicznego, oznaczanego akronimem: TFRR) z zastosowaniem parametrów kinetycznych opisanych w [4, 5] wykazały, iż równania te dobrze opisywały kinetyk? tylko w niskich temperaturach do około 700°C. W związku z tym zaistniała potrzeba opracowania nowej metody badawczej pozwalającej na wyznaczenie takich parametrów tych równań, które dobrze opisywałyby kinetyką reakcji spalania dla temperatur wyższych do około 900°C. W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych spalania metanu w zakresie temperatur 660 - 820°C oraz 770 - 900°C. Zaproponowano sposób obliczania szybkości reakcji, wykorzystujący parametry kinetyczne uzyskane dla obu zakresów temperatur.
EN
The kinetic parameters presented in [4,5] were used in simulation of non-catalytic reversal reactor (Thermal Flow Reversal Reactor -TFRR). It has been found that those equations describe the kinetics well for only low temperatures up to about 700°C. Thus, it was necessary to find a new experimental method for evaluation of kinetic parameters valid for the higher temperatures up to 900°C. The paper presents results of methane combustion kinetic studies within the temperature range of 660 - 820°C and 770 - 900°C. It was proposed a method of the reaction rate calculation with use of the kinetic parameters obtained in both ranges of temperatures.
PL
Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego (VAM - Ventilation Air Methane), poprzez jego niekatalityczne spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym (TFRR). Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie przy stężeniach wlotowych od 0,2% obj. CH4, z możliwością, odzysku ciepła od 0,4% obj. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk co najmniej 5 MW, na 100 000 Nm powietrza wentylacyjnego.
EN
The paper presents a problem of utilization of methane contained in ventilation air (VAM) from coal mine shafts through its non-catalytic combustion in the so-called thermal flow reversal reactors (TFRR). The research carried out in a demonstration reactor revealed that it could operate autothermi-cally for concentrations higher than 0.2 CH4 vol.% and with heat recovery above 0.4 vol.%. It was shown that for concentration approaching 1 vol.% the heat recovery at least 5 MW( for every 100 000 m3 (STP) of ventilation air is possible.
EN
The problem of the estimation of parameters of a kinetic equation has been presented for a homogeneous oxidation of lean methane.air mixture occurring in coal-mine ventilation air. The knowledge of both the kinetic parameters and a reliable kinetic equation is necessary for simulating the combustion of methane or mathematical modelling of the reactor. Estimation was carried out for 3 options with different initial conditions, assuming that methane is oxidized in a single step to CO2 and H2O.
PL
Przedstawiono problem oceny parametrów równania kinetycznego homogenicznego spalania mieszanin metan.powietrze o małej zawartości metanu, jakie występują w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego. Znajomość zarówno parametrów kinetycznych, jak i wiarygodnych postaci równań kinetycznych jest niezbędna do symulacji procesu spalania metanu oraz modelowania reaktora, w którym to spalanie zachodzi. Oszacowanie prowadzono w trzech wariantach, z różnymi warunkami początkowymi; założono, że metan utlenia się bezpośrednio do CO2 i H2O.
PL
Termiczne (homogeniczne) spalanie w fazie gazowej niskostężonych mieszanin metan - powietrze występuje zarówno w termicznych jak i katalitycznych reaktorach z rewersją przepływu. Dla modelowania i projektowania takich reaktorów niezbędny jest wiarygodny i w miarę prosty model kinetyki takiego spalania. Literatura zawiera bardzo wiele szczegółowych opisów kinetyki spalania homogenicznego, zwłaszcza uwzględniających skomplikowane reakcje wolnorodnikowe. Użyteczność praktyczna tych zależności jest wątpliwa. W pracy zaprezentowano próbę uzyskania prostego jedno- lub -dwustopniowego modelu opisującego globalną kinetykę, wprost od wyjściowych substratów, do końcowych produktów spalania, z pominięciem produktów przejściowych i rodników. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość i mechanizm tworzenia się tlenku węgla w procesie spalania. Badania prowadzono dla spalania w wolnej przestrzeni i w wypełnieniu monolitycznym.
EN
Homogeneous combustion of lean methane-air mixtures occurs in both thermal and catalytic reverse-flow reactors. Detailed descriptions of the kinetic of homogeneous combustion are available in the literature, their practical usefulness is however, doubtful. A simple model is proposed which direct!;1 describes global kinetics and neglects intermediates and radicals. Special attention is paid to the mechanism of the possible formation of carbon monoxide. The studies of the combustion were done in the free space and over monolith packing.
EN
Biological samples are commonly used as bioindicators to control and monitor environmental pollution as well as to identify and sometimes even predict changes connected with contamination sources. In this paper, the concentrations of Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr were analyzed using the ICP-OES and ICP-MS methods in moss, lichen and needles samples. The SEM technique was adopted for assessment of the influence of environmental pollution on morphology and presence of atmospheric particulates on the surface of investigated bioindicators. The method was tested on Mixed Polish Herbs INCT-MPH-2, Pine Needles 1575a and Lichen CRM 482 with good recoveries achieved.
EN
Intensive research has been carried out to measure and explain the presence, distribution and incredible accumulation ability of several metals in edible mushrooms. Mushrooms in contrast to green plants can store large amounts of particular trace elements. Special attention has been drawn to assess possible danger to human health connected with mushroom consumption. The distribution of Cd, Se and Hg was investigated in edible mushrooms collected from forest sites situated in the Lodz region. The quantitative analysis of metals was carried out by the flame atomic absorption spectrometry technique with the exception of Hg, which was determined by a mercury analyzer.
EN
Determination of trace elements in combusted materials has always been an interesting field of environmental studies. Particulate matter, in particular, is a serious problem which, can lead to air pollution especially by heavy metals emissions in urban and industrial areas. There is a considerable concern about the elevated level of mercury released during combustion and the proportion of anthropogenic mercury in the environment. Nowadays, small-scale installations have been identified as a significant source-pathway for mercury pollution, particularly those that use coal. A total amount of mercury was determined using Mercury Analyzer. The investigated material consists of bottom ash, fly ash, slag, soot or dust. The obtained results varied according to the type of the material and plant. The developed methodology was checked by carrying out the analysis of certificate material of Soil NCS ZC 73001 and the reference material of Soil-7.
EN
This work examines the recommended chemical analytical method for the identification and detecting mercury from the environmental media. The aim of this study was to establish a correlation between mercury content in different biological indicators like: human hair, mushrooms, lichen, moss and needle samples, and the changes in the structure of the investigated material. We have explored the possibilities of using the SEM method in environmental studies to investigate a variety of biological samples coming from areas at different pollution state. We have combined the information from the quantity measurements with the qualitative analysis. The total content of Hg was determined using the Automatic Mercury Analyzer SP-3D. The accuracy of the applied method was verified by an analysis of proper certificate materials: Mixed Polish Herbs INCT-MPH-2, Lichen CRM 482, Pine needles 1575a and Human Hair NCS ZC 81002. The obtained results proved a direct influence of the content of mercury and environmental pollution on the damage of the structure of the studied samples.
EN
In this work, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometry (SEM-EDS) and the time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) were used to study the particles present on the hair surface of the inhabitants of Wislinka (people environmentally exposed due to the closeness of a dump) in order to obtain the information about the possible influence of dusting from a phosphate waste deposal place. Additionally, the morphology and the composition of fresh phosphogypsum were analyzed. Waste phosphogypsum is formed in the process of a wet phosphoric acid production and there is still a problem with its storage. A thorough understanding of the composition and chemistry of phosphogypsum seems to be necessary to evaluate its environmental impact comprehensively. The results obtained from these two techniques turned out to be complementary and revealed the information expected.
PL
Polska od wielu lat znajduje się pod silnym wpływem zanieczyszczeń powietrza (głównie SO2, NO2 i metali ciężkich), które stają się przyczyną znaczących uszkodzeń roślinności. Na podstawie występowania bioindykatorów, czyli biologicznych wskaźników jakości i kondycji środowiska można określić rodzaj czynników lub ustalić ewentualnie charakter zmian, jakie dokonały się w danym środowisku. Trzymiesięczne badania zmian stopnia akumulowania metali ciężkich (Al, Cd, Hg i Pb) w igłach różnych drzew iglastych (jodła, sosna, świerk, tuja) na terenie Łodzi wykazały, że obszarem najmniej dotkniętym wpływem oddziaływania zanieczyszczeń powietrza były Łagiewniki (las). Ponadto próbki pozyskane z różnych miejsc Polski pozwoliły na porównanie zmian w poziomach analizowanych pierwiastków na obszarze naszego kraju. Dodatkowo zebrany na terenie Łodzi materiał biologiczny w postaci próbek mchów i plech porostów umożliwił klasyfikację i oszacowanie zdolnosci bioakumulacyjnych poszczególnych rodzajów biowskaźników.
20
Content available remote Recykling elastomerów uretanowych metoda spiekania reaktywnego
PL
Przedmiotem pracy było określenie możliwości recyklingu elastomerów uretanowych (EUR) metodą spiekania reaktywnego. Zsyntetyzowano cztery serie danych EUR różniące się udziałem segmentów sztywnych w makrocząsteczce (tabela l), zmielono je, a następnie spiekano. Zbadano wpływ budowy chemicznej wyjściowych EUR i warunków spiekania (temp. 210-250°C, czas 90 s lub 210 s) na ciężar właściwy, twardość, udarność, odbojność i właściwości wytrzymałościo-e podczas rozciągania otrzymanych recyklatów. Za optymalne warunki spiekania EUR uznano temp. 230°C i czas 210 s.
EN
Four series of cast urethane elastomers (EUR) were synthesized, differing in the shares of soft segments in the macromolecules (Table 1). The EUR were ground and compression molded. A study was made on the effect of the chemical structure of the starting EUR and compression molding con-ditions (210-250°C, time 90 s or 210 s) on the specific gravity, hardness, impact resistance, resilience and tensile properties on elongation of the re-sulting recyclates. The temperature of 230°C and the time of 210 s were found to be optimum EUR compression molding parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.