Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  KZK GOP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote RODO = ochrona danych pasażerów
PL
W artykule szeroko omówione zostały zasady stosowania RODO w odniesieniu do wcześniej funkcjonujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Autor wyjaśnia zasady przyświecające twórcom nowych zapisów, które mają na celu zabezpieczenie interesów osób fizycznych w dobie intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii. Jednocześnie, jak zaznacza autor, administrator, który chronił dane osobowe zgodnie z obowiązującymi już wcześniej przepisami, obecnie ma do wprowadzenia niewielkie zmiany.
EN
The paper extensively presents the principles of RODO application with reference to previously functioning regulations on the personal data protection. The author explains the principles motivating creators of the new regulations, which are aimed at protection of natural persons interests in the era of intensive development of modern technologies. At the same time, as the author emphasises, controllers, who were protecting personal data in accordance with the regulations in force previously, have to introduce now small changes.
PL
W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone w 2018 r. w taryfie obowiązującej w publicznym transporcie zbiorowym na liniach KZK GOP, MZKP i MZK Tychy w kontekście działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Odniesiono się do nowo powstającego ładu w zakresie usług transportu publicznego, również w kontekście przemian jakie zachodziły podczas tworzenia KZK GOP oraz wskazano korzyści płynące z zastosowanych rozwiązań.
EN
The paper presents changes introduced in 2018 in the tariff in force in the public transport on KZK GOP, MZKP, and MZK Tychy lines in the context of the Upper-Silesian and Zagłębie Metropolis operations. It refers also to the newly originating order in the field of public transport services, also in the context of transformations that occurred during the KZK GOP establishment and shows the benefits resulting from the applied solutions.
3
Content available remote 25 lat drogi do metropolii
PL
W tekście przedstawiono genezę powołania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W związku ze specyfiką aglomeracji katowickiej o takiej potrzebie mówiło się od połowy lat dziewięćdziesiątych. W tym kontekście część regionalnych samorządowców i parlamentarzystów apelowała o stworzenie ustawy nazywanej wówczas aglomeracyjną, która dawałaby grunt do rozwiązywania problemów wykraczających poza możliwości pojedynczych miast w tym regionie. Ustawa o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego podjęta została 9 marca 2017 roku, a prezydent podpisał ją 4 kwietnia 2017 roku. Chęć uczestnictwa w metropolii wyraziło 41 miast i gmin regionu, liczących łącznie 2,3 mln mieszkańców.
EN
The text present the genesis of the Upper-Silesian and Zagłębie Metropolis establishment. Because of a specific nature of Katowice conurbation such necessity was discussed since mid-1990s. In this context a part of regional local government representatives and MPs called for passing a law, at that time referred to as a conurbation law, which would provide grounds to resolve problems exceeding capabilities of individual cities in this region. The Act on Metropolitan Union for Silesian Voivodeship of 9 March 2017, was signed by President of RP on 4 April 2017. The willingness to participate in the metropolis was expressed by 41 cities and municipalities of the region, with overall population of 2.3 million.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki „Badania naukowego dotyczącego stopnia zadowolenia pasażerów korzystających z usług transportowych świadczonych przez KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”, które autorka przeprowadziła. Celem artykułu jest przedstawienie opinii badanej grupy pasażerów na temat stopnia zadowolenia z korzystania z usług komunikacji miejskiej oferowanej przez KZK GOP. Stopień zadowolenia pasażerów został sprawdzony za pomocą metody sondażu diagnostycznego. W badaniu wzięło udział 987 respondentów, którym zadano pytania z różnych płaszczyzn dotyczących funkcjonowania KZK GOP. Ogólna ocena jakości komunikacji miejskiej KZK GOP nie do końca była pozytywna. W artykule znajduje się szczegółowe opracowanie wyników pod kątem sześciu zagadnień: bezpieczeństwa, biletów, Karty ŚKUP, komfortu podróżowania, pracowników KZK GOP i systemu informacji.
EN
This article presents the results of research on the satisfaction of passengers using transport services provided by KZK GOP – from polish language – Communal Communications Association of the Upper Silesian Industrial District, in which the author participated. The aim of the article is to present the opinion of the examined group of passengers about the degree of satisfaction with the use of public transport services offered by KZK GOP. Passenger satisfaction has been checked using the diagnostic survey method. The survey involved 987 respondents who were asked questions on various levels of KZK GOP functioning. The overall quality of KZK GOP’s public transport quality was not good. The article provides detailed study of results in terms of 6 issues: safety, tickets, ŚKUP cards, travel comfort, KZK GOP employees and information system.
PL
Celem artykułu jest analiza opinii pasażerów Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Tychach, na temat jakości świadczonych usług związanych z komunikacją miejską. Odpowiedzi uzyskano dzięki udostępnieniu podróżnym kwestionariusza ankietowego. Zebrano sumarycznie 1432 opinie o różnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. W badaniu najlepiej wypadło PKM Jaworzno, a najgorzej KZK GOP, jednak każdy ze wspomnianych przewoźników ma słabsze aspekty funkcjonowania, które omówiono w artykule.
EN
The aim of the article is to analyse opinions of KZK GOP passengers, PKM Jaworzno and MZK Tychy, on the quality of provided services related to public transportation. Answers were provided by handing questionnaires to passengers. A total of 1432 opinions concerning different aspects of mentioned companies functioning were acquired. PKM Jaworzno got the best mark in the survey, while KZK GOP turned out to be the worst. Nevertheless, each of the companies has its own flaws, which were described in this paper.
PL
System ŚKUP w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP uruchomiony został w październiku 2015 roku. Oprócz funkcji dostępnych dla użytkowników - pasażerów oraz mieszkańców, system jest także narzędziem do zarządzania usługami publicznymi, także w zakresie kontroli jakości usług przewozowych wykonywanych przez operatorów dla KZK GOP. W artykule opisane zostało wykorzystanie dwóch modułów - analityczno-raportowego (MAR) oraz mapowego, umożliwiających wykonywanie kontroli zarówno w czasie rzeczywistym, jak i weryfikację danych archiwalnych, dotyczących realizacji kursów linii jeżdżących na zlecenie Związku.
EN
The ŚKUP system in the Municipal Transport Union of GOP was started in October 2015. Apart from functions available to users - passengers and residents, the system is also a tool to manage public services, also in the field of controlling the quality of transport services provided by operators to KZK GOP. The paper describes the use of two modules, the analytical-reporting module (MAR) and the map module, enabling to carry out both the control in real time and to verify the archive data related to making the journeys by lines working to the Union order.
7
Content available remote Nie taki kanar straszny...i to już od 9 lat
PL
KZK GOP od 2008 roku prowadzi kampanie wizerunkowe, których zadaniem jest przełamanie stereotypowego, negatywnego postrzegania kontrolerów biletów. W akcjach tych kładzie się nacisk głównie na aspekt finansowy. Uświadamia się pasażerom, że kontroler działa w ich interesie. Bowiem tak naprawdę to oni pokrywają koszty związane z „jazdą na gapę”. Kampanie pokazują ponadto, że kontrolerzy biletów mają jeszcze inne obowiązki zawodowe (np. sprawdzanie punktualności przejazdów). W artykule opisane zostały założenia nowej, przygotowanej na 2017 rok akcji, a także przypomniano dotychczas prowadzone działania.
EN
Since 2008 the KZK GOP has been carrying out image campaigns, aimed at breaking stereotypical, negative perception of ticket inspectors. Those actions focus mainly on the financial aspect. Passengers are made aware that ticket inspectors work in their interest. Because actually it is them who cover the costs related to dodging the fare. Moreover, campaigns show that ticket inspectors have also other professional duties (e.g. checking the journeys timeliness). The paper describes assumptions of a new campaign, prepared for 2017, and also reminds actions carried out so far.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller towns (Pyskowice) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zorganizowanego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np.: Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiającej dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Pyskowice) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
9
Content available remote Organizatorzy transportu publicznego i przewoźnicy a media społecznościowe
PL
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego media społecznościowe używane są przez przewoźników oraz organizatorów transportu publicznego. Autor określa rolę mediów społecznościowych we współczesnym świecie oraz analizuje zawartość trzech profili na Facebooku: ZTM Warszawa, MPK Kraków oraz KZK GOP. Wskazuje silne i słabe strony tych profili. Twierdzi, iż odgrywają one pewne ważne role, ale ich rozwój wciąż zależy of przełożenia na funkcje interaktywne. Brak elastyczności był znaczącą słabością analizowanych profili. Analiza zawartości była główną metodą badania, zastosowaną przez autora.
EN
The aim of this paper is to answer the question why social media are used by public transport operators and carriers. The author reconstructs the role of social media in the modern world, and then analyzes the contents of three Facebook profiles: ZTM Warsaw, MPK Krakow and KZK GOP. He points out the strengths and weaknesses of these profiles. He argues that they play some informational roles, but their development will depend on the transition towards interactive functions. The lack of responsiveness was a significant weakness of the analyzed profiles. The content analysis was the main research method used by the author.
10
Content available remote Architektura i infrastruktura informatyczna systemu ŚKUP
PL
Artykuł omawia budowę systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych od strony informatycznej, wskazując na jego złożoność, stopień skomplikowania, szerokie zastosowanie i otwartość. Autorzy przybliżają, jak dane w systemie ŚKUP są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Dowiadujemy się też, jak przed awariami chroniony jest sam system. Tekst krótko przybliża ponadto powiązane ze ŚKUP aplikacje (Portal Klienta) i interfejsy umożliwiające zarządzanie kartą, zakup biletów komunikacyjnych, doładowanie e-portmonetki i przekazywanie istotnych informacji pomiędzy pasażerem a obsługą systemu.
EN
The paper presents the construction of the Silesian Public Services Card from the IT point of view, indicating its complexity, the degree of complication, broad applications and openness. The authors introduce the method of data collecting, processing and securing in the ŚKUP system. It is also possible to learn how the system itself is protected against failures. Moreover, the text briefly presents dedicated applications (Customer Portal) and interfaces enabling the ŚKUP card management, transport tickets purchase, e-purse charging, and transferring significant information between the passenger and the system operation.
11
Content available remote Alternatywne środki napędu. Jak dobrze wybrać?
PL
Jednym z ważnych zadań, jakim musi podołać transport publiczny, jest redukowanie negatywnego wpływu na środowisko miejskie. W związku z tym coraz chętniej wykorzystywane są pojazdy wyposażone w alternatywne środki napędu. Ich głównym zadaniem jest ograniczanie emisji spalin i hałasu, zwłaszcza w centrach miast. W artykule autor omawia najpopularniejsze obecnie rozwiązania, wskazując ich wady i zalety, a także analizuje ich przydatność zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. Omawia również przesłanki do zastosowania wybranego rozwiązania.
EN
The reduction of the adverse impact on the urban environment is one of important tasks, which must be faced by the public transport. Because of that vehicles equipped with alternative drives are used more and more eagerly. Their main task is to reduce the emission of flue gas and noise, in particular in city centres. The paper discusses the solutions most popular now, indicating their pros and cons, as well as analyses their usefulness both from ecology and economy point of view. It discusses also the premises indicating the use of selected solution.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from Katowice to one of the smaller town areas (Bobrowniki rural commune) located in the Silesian Agglomeration.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z Katowic do jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
15
Content available remote Transport publiczny jako źródło wartości dla pasażera
PL
Przyjęcie zasad orientacji marketingowej stwarza transportowi publicznemu wiele możliwości, ale i nakłada wiele zadań do realizacji na rynku. Zarządzający firmą nieustannie muszą zabiegać o to, aby pasażer był zadowolony z użytkowania oferowanej na rynku usługi, dążyć do podnoszenia jego satysfakcji oraz pozo-stać otwarci na jego uwagi i sugestie. Firma oferująca usługi transportu publicznego, która jest zorientowa-na marketingowo, koordynuje swe działania oraz prace poszczególnych sfer działalności, co jest związane z prowadzeniem wewnętrznego marketingu (zatrudnianie odpowiednich pracowników - w szczególności kierowców, szkolenie ich oraz motywowanie, tak aby mogli działać jak najlepiej dla pasażera). Wszyscy pracownicy muszą być świadomi, że pasażer jest dla firmy najważniejszy, ponieważ jest podstawą jej egzystencji i sukcesu na rynku.
EN
The implementation of the principles of marketing orientation brings many opportunities for public transport, but also imposes a number of tasks to carry out in the market. The Company must continually aspire to please the passenger with the services offered on the market, improvement this satisfaction and be open to their comments and suggestions. The company which offers public transport services and uses marketing, must coordinate their main tasks and the work of the various spheres of activity, which is related to the conduct of internal marketing (hiring appropriate staff - particularly drivers, training and motivating them so that they can work better for the passenger). All employees must be aware that the passenger is the most important person in the company, because it is the basis for its existence and success in the market.
16
Content available remote Przy ŚKUPie praca wre
PL
Aglomeracja katowicka od kilku miesięcy jest areną rewolucji. Wdrażanie Śląskiej Karty Usług Publicznych, systemu, który odmieni sposób korzystania z komunikacji miejskiej i innych usług gminnych, zbliża się do półmetka.
17
Content available remote KZK GOP w pierwszym okresie funkcjonowania
18
Content available remote Komunikacyjny Związek Komunalny GOP z perspektywy dwóch dekad działania
PL
Długotrwały proces integracji transportu publicznego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego doprowadził do powstania silnego związku komunikacyjnego zrzeszającego aż dwadzieścia pięć gmin. KZK GOP przez ostatnie dwadzieścia lat miał swoje wzloty i upadki, dziś jednak wiele organizacji transportu miejskiego może brać z niego przykład i czerpać z jego bogatych doświadczeń.
EN
The long-lasting process of integrating public transport in the Upper Silesian Industrial Region (GOP) led to the establishment of a strong union of transport, where as many as twenty five municipalities are associated. The KZK GOP union of transport had its ups and downs over the last twenty years, today - however - many organizations organizing urban transport may use it as an example and benefit from its wide experience.
19
PL
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP zapewnia funkcjonowanie transportu zbiorowego w prawie całej aglomeracji górnośląskiej. Zorganizowana komunikacja miejska na tym obszarze zaczęła się kształtować w połowie XX wieku, kiedy to powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach. W 1991 roku zrodził się KZK GOP, by na następne dwadzieścia lat stać się organizatorem zintegrowanego transportu publicznego.
EN
The Union of Transport of the Upper Silesian Industrial Region (KZK GOP) provides the functioning of public transport in almost the entire Upper Silesian conurbation. Organized urban transport in that area had its origins in the mid 20th century, when the Provincial Public Transport Company (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) in Katowice got established. 1991 was the year when KZK GOP got established, and for the 20 years that followed it organized integrated public transport in the area.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.