Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmonogramowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify scheduling problems in Polish local government units, examine the standards that are already used and identify the possibilities of improvement. For these reasons, three research questions are stated and then answered. Design/methodology/approach: A questionnaire method is used. The answers are collected from Polish local government units. A quantitative data analysis is performed, supplemented by an in-depth analysis of the open question answers. Findings: The results reveal that public projects do not always end on time and that standard scheduling and estimation are not always used. We provide recommendations for scheduling improvements. Research limitations/implications: The scheduling procedure is subject to further research, as it has not been verified and adjusted. Other countries’ insight is also needed. Practical implications: We believe that our work has a practical aspect for many Polish local government units and helps them in standardizing project scheduling supported by IT tools. Social implications: Infrastructure projects include the interests of local businesses and communities. Scheduling is a crucial element of providing project transparency and accountability, as well as enables communication with the stakeholders and the general public. Originality/value: The work tries to fill in the gap in standardizing scheduling practices in Polish local government units. The questionnaire data collected can also be used for further research.
2
Content available remote Hierarchical method of rescheduling for assembly lines with intermediate buffers
EN
A method of scheduling assembly in flexible assembly lines without parallel machines is presented. The method applies to lines fitted with intermediate buffers with limited capacities. The developed method is distinguished by the possibility of rescheduling. This is very significant in the case of a need to provide for new, urgent orders, as well as machine failures. The first level of the method concerns balancing the load of the assembly machines. Starting times of individual operations are determined at the second level of the method. Integer programming was used to solve the tasks allocated to both levels of the method. The results of computational experiments regarding the method are described.
PL
Zaprezentowano metodę budowy harmonogramów montażu w elastycznych liniach montażowych bez maszyn równoległych. Metoda dotyczy linii wyposażonych w bufory międzyoperacyjne o ograniczonych pojemnościach. Opracowaną metodę wyróżnia możliwość reharmonogramowania. Ma to duże znaczenie w przypadku konieczności uwzględnienia nowych, pilnych zleceń, a także awarii maszyn. Pierwszy poziom metody dotyczy równoważenia obciążeń maszyn montażowych. Wyznaczenie czasów rozpoczęcia wykonywania poszczególnych operacji dokonywane jest na poziomie drugim metody. Do rozwiązania zadań przyporządkowanych obu poziomom metody zastosowano programowanie całko-witoliczbowe. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych dotyczących metody.
3
Content available remote BIM na budowie
PL
Terminowa i sprawna realizacja przedsięwzięć budowlanych oraz redukcja czasu ich wykonania wpływają na efektywność ekonomiczną inwestycji i działalności gospodarczej wielu podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Cechą specyficzną produkcji budowlanej jest znaczna podatność na oddziaływanie zmiennych warunków realizacji, dlatego też przy harmonogramowaniu nie powinno się pomijać wpływu oddziaływania czynników ryzyka. Wiele przedsięwzięć budowlanych składa się z powtarzalnych procesów, są to m.in. budowy osiedli domów mieszkalnych, budowy obiektów wysokich i wielosekcyjnych, dróg, tuneli, instalacji itd. W celu redukcji czasu ich wykonania obiekty te dzieli się na działki robocze, na których powtarzane jest wykonywanie procesów przez brygady robocze o odpowiednich kwalifikacjach. W przypadku, gdy działki różnią się wielkością i nie występuje zależność wprost proporcjonalna pomiędzy ich wielkością i pracochłonnością robót (jednakowa dla każdego ich asortymentu), na czas realizacji przedsięwzięcia oraz na inne parametry wpływa kolejność zajmowania działek przez brygady. W artykule została przedstawiona metoda wyboru optymalnego harmonogramu robót powtarzalnych realizowanych na działkach niejednorodnych w warunkach ryzyka i optymalnej permutacji działek roboczych. Analizowany problem opisano za pomocą modelu programowania stochastycznego z funkcją celu minimalizującą łączne straty finansowe spowodowane niedotrzymaniem terminu dyrektywnego przedsięwzięcia, wydłużeniem okresu zatrudnienia brygad i czasu realizacji poszczególnych obiektów, na skutek przestojów spowodowanych zjawiskami losowymi. Ze względu na probabilistyczny charakter parametrów rozpatrywanego problemu do jego rozwiązania zaproponowano procedurę bazującą na zastosowaniu metody symulacji komputerowej oraz algorytmów metaheurystycznych lub – w przypadku problemów o małej złożoności z niewielką liczbą działek roboczych – metody przeglądu zupełnego zbioru rozwiązań dopuszczalnych.
EN
Most scheduling methods used in the construction industry to plan repetitive projects assume that process durations are deterministic. This assumption is acceptable if actions are taken to reduce the impact of random phenomena or if the impact is low. However, construction projects at large are notorious for their susceptibility to the naturally volatile conditions of their implementation. It is unwise to ignore this fact while preparing construction schedules. Repetitive scheduling methods developed so far do respond to many constructionspecific needs, e.g. of smooth resource flow (continuity of work of construction crews) and the continuity of works. The main focus of schedule optimization is minimizing the total time to complete. This means reducing idle time, but idle time may serve as a buffer in case of disruptions. Disruptions just happen and make optimized schedules expire. As process durations are random, the project may be delayed and the crews’ workflow may be severely affected to the detriment of the project budget and profits. For this reason, the authors put forward a novel approach to scheduling repetitive processes. It aims to reduce the probability of missing the deadline and, at the same time, to reduce resource idle time. Discrete simulation is applied to evaluate feasible solutions (sequence of units) in terms of schedule robustness.
5
Content available Problem marszrutyzacji floty dronów
PL
W artykule rozważany jest problem dostarczania towarów w sieci dystrybucyjnej, w której operacje transportu realizowane są przez flotę bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Szczególny nacisk położony jest na możliwość uwzględniania warunków pogodowych, w których odbywa się transport. Rozważany problem sprowadza się do wyznaczenia marszruty gwarantującej bezkolizyjne dostarczenie towaru do węzła, przy uwzględnieniu warunków pogodowych oraz poziomu baterii dronów. Zaproponowany został deklaratywny model, którego implementacja w środowisku programowania IBM ILOG pozwala na rozwiązywanie tego typu problemów w trybie on-line. Przedstawione eksperymenty obliczeniowe, potwierdzają poprawność opracowanego modelu.
EN
A problem of delivering goods in a distribution network is considered in which, transport operations are carried out by a fleet of unmanned aerial vehicles (UAV). The weather conditions in which a transport operations take place and a UAV battery level are taken into account. The above-mentioned weather conditions and the battery level affect the determination of the route guaranteeing collision-free delivery. The goods must be delivered to a specific node in a given time window. Specifying the route is the focus of this study. Solutions maximizing the level of customer satisfaction are sought. Computational experiments which show impact of the weather conditions to on route determination are presented.
6
EN
Programs are collections of projects related to a common goal. Scheduling programs follow other rules than scheduling projects. Even when projects in programs are connected logically, simple methods as the critical path method (CPM) cannot always be used. This paper has the following objectives: to describe the problem of scheduling programs and use the multi-criteria approach to scheduling projects in it. Using a system approach, after analyzing project-scheduling solutions in literature, we applied them appropriately to determine the schedule of the project. The approach was verified using an example taken from the literature on the subject.
EN
Developing work schedules for train attendant teams and engine drivers is now a challenge for rail carriers. It is essential that the work time of employees during shifts is used in the best possible way. This paper discusses the decision criteria which limit the planning of train teams’ work. This is hindered primarily by rolling stock circulations, technical time, changes of trains handled by one carrier, timetable and the reduced number of links outside rush hours, as well as delays in the railway network. Depending on the type of transport, the problem may be regional or domestic. The work has been based on analysis of Koleje Dolnośląskie’s data.
PL
Opracowywanie harmonogramów czasu pracy drużyn konduktorskich i maszynistów jest obowiązkiem przewoźników kolejowych. Wskazane jest jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy pracownika na zmianie. W artykule opisano kryteria decyzyjne ograniczające planowanie pracy drużyn konduktorskich. Znaczącymi utrudnieniami są: obiegi taboru, czasy techniczne, przesiadki w połączeniach obsługiwanych przez danego przewoźnika, rozkład jazdy, zmniejszona liczba połączeń poza szczytem komunikacyjnym oraz opóźnienia występujące na sieci kolejowej. W zależności od rodzaju przewozów, problem może mieć skalę regionalną lub krajową. W artykule wykorzystano dane Kolei Dolnośląskich.
9
Content available remote Evaluation of train crews schedule in terms of robustness
EN
The evaluation of team work schedules in complex rail transport conditions is related to the robustness of individual solutions. In rail systems there are many aims that are important for users. One of the most important aims is to find a feasible solution. It is characterized by the non-conflicting schedule with another train, minimizing the travel time of the trainset and taking into account the priority of train. The problem of responding to delays in terms of reorganisation of work, prevention of delay propagation and real-time schedule changes is important. Schedules are built in a way that ensures the best use of work time. This has a negative impact on critical situations. The study analysed the changes of the conductor's team to another train depending on the buffer time provided in work plan, real time needed for change and train delays.
PL
Ocena harmonogramów pracy drużyn w złożonych warunkach transportu kolejowego jest związana z odpornością na zakłócenia poszczególnych rozwiązań. Powinny się one charakteryzować brakiem konfliktu w harmonogramie z innym pociągiem, minimalizowaniem czasu przejazdu składu oraz uwzględnieniem priorytetu przejazdu pociągów. Szczególnie istotny jest problem reagowania na opóźnienia pod kątem reorganizacji pracy, zapobiegania propagacji opóźnień oraz bieżących zmian w harmonogramie. Harmonogramy budowane są w sposób zapewniający najlepsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na pracę. Wpływa to negatywnie na występujące sytuacje krytyczne. W pracy przeanalizowano przesiadki drużyny konduktorskiej do innego pociągu w zależności od przewidzianego w planie pracy czasu buforowego oraz zmierzonego czasu potrzebnego na przesiadkę i zbadanych opóźnień pociągów.
EN
Most construction projects involve subcontracting some work packages. A subcontractor is employed on the basis of their bid as well as according to their availability. A viable schedule must account for resource availability constraints. These resources (e.g. crews, subcontractors) engage in many projects, so they become at the disposal for a new project only in certain periods. One of the key tasks of a planner is thus synchronizing the work of resources between concurrent projects. The paper presents a mathematical model of the problem of selecting subcontractors or general contractor’s crews for a time-constrained project that accounts for the availability of contractors, as well as for the cost of subcontracting works. The proposed mixed integer-binary linear programming model enables the user to perform the time/cost trade-off analysis.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny problemu wyboru podwykonawców lub brygad roboczych generalnego wykonawcy przy założeniu ograniczonej w czasie (poprzez okna czasowe) dostępności wykonawców robót budowlanych. Proponowany model matematyczny (mieszany, binarny model programowania liniowego) umożliwia przeprowadzenie analizy czasowo-kosztowej przedsięwzięcia budowlanego. Uwzględnienie na etapie planowania rzeczywistych terminów dostępności zasobów podwykonawców oraz ich ofert cenowych, które mają wpływ na koszt i czas trwania przedsięwzięcia, może dać wykonawcy przewagę konkurencyjną na rynku usług budowlanych. Dalsze badania autorów będą się koncentrowały na opracowaniu algorytmu opartego na metodzie podziału i ograniczeń dedykowanego do rozwiązywania prezentowanego problemu harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych i oceny jego efektywności oraz złożoności obliczeniowej.
11
EN
Small construction objects are often built by standard task teams. The problem is, how to allocate these teams to individual works? To solve the problem of allocation three methods have been developed. The first method allows to designate optimal allocation of teams to the individual works in deterministic conditions of implementation. As a criterion of the optimal allocation can be applied: “the minimization of time" or "the minimization of costs” of works execution. The second method has been developed analogously for both criteria but for stochastic conditions and for the stochastic data. The third method allows to appoint a compromise allocation of teams. In this case, the criteria “the minimization of time" and "the minimization of costs” are considered simultaneously. The method can be applied in deterministic or stochastic conditions of works implementation. The solutions of the allocation problems which have been described allow to designate the optimal allocation of task teams and to determine the schedule and cost of works execution.
PL
Małe obiekty budowlane są często budowane z zastosowaniem standardowych technologii. W takich przypadkach roboty budowlane mogą być wykonywane przez standardowe zespoły zadaniowe. W związku z tym konieczne jest określenie metod przydziału (alokacji) zespołów do wykonania poszczególnych robót. W celu rozwiązania tego problemu opracowano trzy metody przydziału, które mogą być zastosowane zarówno w deterministycznych jak i stochastycznych warunkach realizacji robót. Opracowane metody wykorzystują dane opisujące budowę. Dane dotyczące konstrukcji obiektu określane są na podstawie projektu budowlanego. Opracowywany jest model S = (G, L) technologii konstrukcji obiektu. Model S opisuje zarówno w warunkach deterministycznych jak i stochastycznych strukturę G przewidywanych robót budowlanych uj ∈ U ⊂ G czyli rodzaj i współzależność robót, oraz zbiór L, który określa przedmiar robót w warunkach deterministycznych lj ∈ L lub w warunkach stochastycznych Lj ∈ L.
EN
The paper is devoted to the problem of optimization of transport tasks’ execution schedule. The exploitation of a group of interdependent highway road trains is considered. The task differs from the known ones by limitations of the duration of a cycle within which a maximum number of goods transportation orders must be fulfilled. There are also limited intervals of time when loading and unloading of vehicles is permitted at appropriate points of a transport network. The solution of the problem consists in distributing a given number of road trains between orders, finding the shortest path for each of them, and determining the time of their departure and arrival provided the absence of idle runs and with minimal time delays of the process. It is shown that a maximum numer of completed tasks are proportional to the duration of the cycle up to a certain limit only. The optimization is carried out for two options: in the absence and presence of restrictions on repeatability of freight flows from one point. The used algorithm guarantees an exact solution for an acceptable period of time for a small-dimensional task.
PL
W artykule przedstawiono alternatywne podejście do standardowej, graficznej prezentacji danych przedstawianych zwykle przy użyciu cyklogramów, diagramów Gantta i diagramów sieciowych. Nowy typu wykresu nazwany został diagramem równoległobokowym. Jest on podobnie jak diagram sieciowy stosowany do przedstawienia procesów budowlanych, w których terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmują wartości z obliczonego przedziału liczb. Opracowano program komputerowy umożliwiający harmonogramowanie procesów budowlanych z zastosowaniem modelu graficznego – diagramów równoległobokowych. Stosowany może być w modelu planowania przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem metod sprzężeń czasowych (Time Couplings Methods).
EN
The article presents an alternative approach to the standard, graphical presentation of data, which usually takes the form of cyclograms, Gantt’s diagrams and network diagrams. The new type of chart is called a parallelogram diagram. Similarly to the network diagram, it is used to present construction processes, in which the start and finish dates take values from the calculated range of numbers. A computer software was developed to enable scheduling of construction processes using a graphical model – parallelogram diagrams. It may be applied in construction project planning model using Time Couplings Methods).
PL
Na etapie planowania rewaloryzacji obiektów zabytkowych zasadne jest rozważanie różnych scenariuszy realizacji. Ze względu na niepowtarzalny charakter i specyfikę poszczególnych robót budowlano-konserwatorskich oszacowanie ich niepewnych parametrów jest trudne i wymaga odpowiedniego podejścia. Niestety w praktyce nie są stosowane właściwe narzędzia do planowania takich przedsięwzięć, co w efekcie generuje problemy z niedoszacowaniem terminu oraz kosztów ich realizacji. W artykule dokonano przeglądu i rekomendacji wybranych metod planowania sieciowego, które ze względu na niezdeterminowaną strukturę logiczną sieci mogą posłużyć do planowania przedsięwzięć związanych z rewaloryzacją obiektów zabytkowych.
EN
It is justified to consider various scenarios of the carrying out of renovation of historical buildings during their planning stage. Due to the unique character and the specifics of the various types of construction and conservation work, assessing their uncertain parameters is difficult and requires an appropriate approach. Unfortunately, tools that are appropriate to the planning of such projects are not being used in practice, which, as a result, generates problems regarding insufficient estimates concerning the duration and cost of such projects. The author of the article performed a review of selected methods of network planning that, due to their undetermined logical structure, can be used in the planning of projects associated with the renovation of historical structures, in addition to providing recommendations.
EN
In this work we perform extensive simulation studies to evaluate the mean packet waiting time in a system composed of two queues and Earliest Deadline First scheduler with different deadline distributions. The investigation is focused on the analysis of mean packet delays when deterministic and exponentially distributed deadline values are used. Comparing the results is targeted at deciding if the analytical approach proposed in our earlier work for modelling performance of Earliest Deadline First scheduler with exponentially distributed deadline values is also suitable when deadline values are deterministic. The series of simulation tests let us conclude the conditions when both deadline distributions produce very close results thus confirming the applicability of our already published analytical approach.
16
EN
This paper summarises methods of scheduling construction processes with the use of artificial intelligence methods. Rules used for the calculation are characterised taking into account the implementation of priorities and resource constraints.
PL
W artykule przedstawiono metody harmonogramowanie procesów budowlanych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Scharakteryzowano zasady stosowania obliczeń z uwzględnieniem priorytetów wykonawczych i ograniczeń zasobów.
PL
W budownictwie istnieje wiele metod obliczeniowych, za pomocą których można wykonać harmonogram robót budowlanych. Problemem jest jednak określenie na ich podstawie rzeczywistego czasu trwania robót. Na przykładzie robót fundamentowych, żelbetowych i murowych, prowadzonych w realnych warunkach na budowie postanowiono zestawić i porównać czasu ich trwania z tymi wyznaczonymi przez kierownika budowy, inwestora, generalnego wykonawcy i Katalogi Nakładów Rzeczowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionych harmonogramów stwierdzono, że nie są one w stanie poprzez swoją metodykę ukazać najbardziej prawdopodobnego przebiegu robót na budowie. Rozwiązaniem może być stosunkowo nowa Metoda Prognostyczno-Regresyjna, która oparta jest na obliczeniach statystycznych.
EN
In construction industry, there are numerous calculation methods which can be used to prepare a programme of construction works. However, specification of real duration time of works on their basis is problematic. On the example of foundation, ferroconcrete and wall works, conducted in real conditions at the construction site, it has been agreed to compile and compare their duration time with those outlined by the Construction Manager, the Investor, the General Contractor and Catalogues of Standard Prices and Rates. As a result of conducted analysis of the abovementioned work programmes, it has been stated that, with their methodology, they are not able to present the most probable course of works at the construction site. A solution may be the relatively new Prognostic and Regressive Method, which is based on statistical calculations.
PL
W artykule przedstawiono problem tworzenia brygad w planowaniu transportu miejskiego, odwołując się w celach ilustracyjnych do organizacji transportu zbiorowego w Gminie Kraków. Tworzenie brygad autobusowych przypomina znany w produkcji program harmonogramowania zadań. Celem pracy jest omówienie problemu tworzenia brygad autobusowych w odniesieniu do problemu harmonogramowania zadań.
PL
Artykuł porusza temat najnowszych narzędzi IT do planowania produkcji wdrożonych w ostatnim czasie w kopalni Bogdanka. System współpracuje z programami stosowanymi wcześniej w kopalni. W jego skład wchodzą moduł planistyczny oraz baza danych MDM. Proces planowania produkcji w oprogramowaniu Deswik oparty jest na trójwymiarowym modelu kopalni i ściśle powiązanych z nim harmonogramach robót górniczych. Wynikiem prac z systemem są raporty, które powszechnie wykorzystuje się w wielu działach kopalni.
EN
The article raises a subject of up-to-date mining operations planning tools that have recently been implemented in the Bogdanka mine. The system co-operates with software previously used in the mine. It consists of planning and MDM modules. The production planning process in the Deswik software is based upon a three-dimensional model of the mine and mining works schedules strictly linked to it. The outcome of the system operations are reports which are commonly used by various mine departments.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.