Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie logistyczne wojsk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main objective of the combat logistic support in a specific battle environment is to maintain a continuous required supply and to recover/evacuate damaged equipment. Depending on the type of environment, there are some problems with providing troops with the supply which should be of proper sort and amount and fulfil the troops’ needs at right time and in the right place. The force protection of supply convoys and logistic points in a specific battle environment becomes a significant problem for the commanders of logistic troops. The effectiveness of combat logistic support in a specific battle environment can be augmented by using new technologies complementing standard solutions in the field of force protection of supply convoys and logistic points.
PL
Głównym celem zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki jest zapewnienie ciągłości zaopatrywania oraz rozpoznanie, ewakuacja i naprawa uszkodzonego sprzętu wojskowego. W zależności od rodzaju środowiska, w jakim prowadzone są działania występują pewne problemy związane z dostarczeniem żołnierzom odpowiedniego rodzaju środków zaopatrzenia, we właściwej ilości, czasie oraz w nakazane miejsce. Ochrona i obrona konwojów oraz urządzeń logistycznych w specyficznych środowiskach walki staje się istotnym problemem dla dowódców pododdziałów logistycznych. Skuteczność zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki można zwiększyć, wykorzystując nowe technologie uzupełniające standardowe rozwiązania w zakresie ochrony i obrony konwojów oraz urządzeń logistycznych.
PL
Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział we współczesnych operacjach. Celem publikacji jest identyfikacja zadań logistycznych realizowanych przez organy narodowe, wielonarodowe oraz przedsiębiorstwa cywilne w operacjach na terenie kraju i poza jego granicami. W artykule dokonano charakterystyki współczesnych operacji a następnie opisano procesy wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących w nich udział. W poszczególnych częściach publikacji przedstawiono zadania logistyczne jakie w ostatnio prowadzonych operacjach militarnych były realizowane przez narodowy system logistyczny, logistykę wielonarodową oraz kontraktorów cywilnych. Autor podejmuje również próbę wskazania kierunków w jakich powinny rozwijać się koncepcje organizacji zabezpieczenia logistycznego przyszłych operacji.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in current operations. The purpose of the publication is an identification of logistics tasks performed by national and multinational logistics as well as the civil contractors. The article presents the characteristics of current operations and then describes their logistic support. The individual parts of the publication present logistic tasks that in recent military operations were carried out by the national logistics system, multinational logistics and civil contractors. The author also indicates the directions in which the concepts of organizing logistic support of future operations should develop.
PL
W ostatnich kilkunastu latach w SZ RP wprowadzono wiele zmian organizacyjnych wynikających z konieczności dostosowania potencjału wojsk do nowych uwarunkowań i wyzwań. Przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej (UE) wymagało wdrożenia nowych procedur kierowania i dowodzenia, a także spełnienia określonych standardów m.in. w zakresie szkolenia wojsk, ich potencjału bojowego i logistycznego z wykorzystaniem terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego na bazie Regionalnych Baz Logistycznych (RBLog) i Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG).
EN
Several organisational changes were made in the Polish Armed Forces during last years. These changes were due to the need of the armed forces potential adaptation for the new conditions and challenges. Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the European Union (EU) imposed the implementation of new command and control procedures. It was also crucial to fulfil particular standards, inter alia in the matter of training, troops’ combat potential and logistic potential in the frame of territorial logistic support system based on Logistic Regional Bases (LRB) and Garrison Logistic Units (GLU).
PL
Artykuł dotyczy problematyki efektywności zadań realizowanych przez podsystem techniczny wojskowego systemu logistycznego. Celem publikacji jest określenie wskaźników do oceny efektywności zadań realizowanych przez podsystem techniczny wojskowego systemu logistycznego. W artykule zwrócono uwagę na współczesny wymiar zadań realizowanych przez elementy systemu logistycznego sił zbrojnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy oraz założenia do oceny efektywności zadań w podsystemie technicznym, a także zaproponowano narzędzia do pomiaru efektywności wybranych zadań realizowanych w podsystemie technicznym.
EN
The article concerns the problems of tasks effectiveness in the technical subsystem of the military logistic system. The purpose of the publication is to define indicators for the assessment of the effectiveness of tasks performed by the technical subsystem of the military logistic system. The article draws attention to the current dimension of tasks performed by elements of the Polish Armed Forces Logistics System. Theoretical fundamentals and assumptions for the evaluation of the efficiency of tasks in the technical subsystem were presented, as well as the tools for measuring the effectiveness of selected tasks performed in the technical subsystem were proposed.
PL
Artykuł dotyczy problematyki zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział w operacjach wielonarodowych. Celem publikacji jest identyfikacja czynników determinujących efektywną realizację zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział we współczesnych operacjach wielonarodowych. Osiągnięcie celu badań wiązało się z koniecznością dokonania charakterystyki uwarunkowań zabezpieczenia logistycznego kontyngentu wydzielonego do operacji wielonarodowej oraz przedstawieniem propozycji oceny efektywności procesów logistycznych. W artykule zawarto wyniki badań własnych oraz doświadczenia autora z udziału w operacjach wielonarodowych.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in multinational operations. The aim of the publication is identification of the factors determining the effectiveness of the combat logistic support. The achievement of the research objective was related to the description of the conditions for logistic support of the contingent allocated for the multinational operation and the presentation of proposals for estimating the effectiveness of logistic processes. The article includes results of research and experience of the author's participation in multinational operations.
PL
Celem artykułu jest wykazanie wpływu zastosowania nowych technologii na zabezpieczenie logistyczne wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki. Zabezpieczenie logistyczne wojsk w specyficznych środowiskach walki stanowi istotny problem zarówno dla zabezpieczanych, jak i zabezpieczających. W zależności od rodzaju środowiska występują różne problemy ze sposobem dostarczenia odpowiedniego rodzaju i ilości zaopatrzenia skoordynowanych z potrzebami odbiorcy w odpowiednim czasie i przestrzeni. Istotą zabezpieczenia logistycznego wojsk w specyficznych środowiskach walki jest zapewnienie ciągłości zaopatrywania w niezbędne asortymentowo i ilościowo zaopatrzenie oraz ewakuacja uszkodzonego zasadniczego sprzętu wojskowego. Zabezpieczenie logistyczne wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki można usprawnić poprzez zastosowanie nowych technologii stanowiących element uzupełniający tradycyjne rozwiązania.
EN
The aim of an article is to show a influence of the implementation of new technologies in combat service support on specific battlefield. The logistic support in specific battlefield cause many problems on both sides: in supported forces and in logistic subunits. Depending on the type of the environment, there are various problems with how to provide the right sort and quantity of supplies coordinated with needs of the recipient in the right time and space. The essence of the logistic support in specific combat environments is to ensure continuity of military supply chain of necessary assortment and quantity of supplies and evacuation of damaged basic military equipment. Improving of the effectiveness of logistic service support for combat forces in specific combat environments can be achieved through the use of new technologies that is complementary to traditional solutions.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) realizujących zadania poza granicami kraju. Celem opracowania jest identyfikacja zadań, jakie terytorialny system zabezpieczenia logistycznego realizuje na rzecz kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia dostępne opcje organizacji zabezpieczenia logistycznego PKW, w tym rozwiązania logistyki wielonarodowej. Następnie opisuje rolę poszczególnych elementów systemu logistycznego SZ RP w zakresie wsparcia PKW, poddając szczególnej analizie zadania realizowane przez jednostki terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tj. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze.
EN
The article concerns the problems of the logistic support of Polish military contingents (PMC) performing tasks outside the country. The aim of the study is to identify the tasks that the territorial logistic system performs for military contingents participating in multinational operations outside the country. The author presents available options of the organization of logistic support of PMC, including multinational logistics solutions. Then describes the role of the individual elements of the logistics system of Polish Armed Forces in the support of PMC, subjecting specific analysis tasks carried out by the units of territorial logistic support system i.e. regional logistic bases and military support units.
PL
Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Celem publikacji jest przedstawienie założeń do oceny efektywności zabezpieczenia technicznego polskich kontyngentów wojskowych. W artykule zawarto wyniki badań własnych oraz doświadczenia autora z udziału w operacjach wielonarodowych.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in multinational operations outside the country. The aim of the publication is to present the assumptions of evaluating the effectiveness of the technical support of Polish military contingents. The article includes results of research and experience of the author's participation in multinational operations.
9
Content available remote Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych
PL
Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia zarówno potencjalne korzyści jakie płyną z wykorzystania logistyki wielonarodowej jak również przewidywane problemy w tym obszarze. Podkreślono znaczenie dostosowania elementów systemu logistycznego sił zbrojnych do nowych wyzwań w przyszłych operacjach militarnych. W artykule zawarto wyniki badań własnych oraz doświadczenia autora z udziału w operacjach wielonarodowych.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in multinational operations outside the country. The author presents both the potential benefits of the use of multinational logistics as well as the anticipated problems in this area. It stressed the importance of adapting elements of the logistics system of the armed forces to new challenges in future military operations. The article includes results of research and experience of the author's participation in multinational operations.
EN
Ensuring the quality of goods and services for the army has been of interest to military logisticians for years. Today, logistic civil-military cooperation is developing very dynamically, changing the face of military logistics. The aim of this article is to characterize a new method for evaluation of tenders by external actors performing logistical tasks for the Polish Armed Forces, as well as to describe the methodology for determining it.
PL
W operacjach połączonych prowadzonych poza obszarem odpowiedzialności danego państwa czy organizacji militarnej, zabezpieczenie logistyczne pełni rolę fundamentalną i decyduje o wykonalności danego przedsięwzięcia militarnego. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji zabezpieczenia logistycznego bazujących na morzu sił, czyli tzw. bazy pływającej, która jest przedmiotem implementacji w Siłach Zbrojnych USA, ze względu na ekspedycyjny charakter prowadzonych operacji wojskowych. Opisano wszystkie elementy tego zabezpieczenia oraz związane z nim problemy i zagrożenia dla sił. Dodatkowo naświetlono koncepcje pływającego wysuniętego punktu logistycznego NATO jako elementu wsparcia operujących z dala od rejonu odpowiedzialności Sojuszu Sił Odpowiedzi NATO.
EN
The logistic support plays the key role within the national and multinational joint operations led outside the area of responsibility of the nation or the military organization. This article gives a clear picture of the Sea Basing Logistics concept, which is being implemented in US Forces due to the expeditionary character of the operations that are run. The key elements of the concept and problems and threats related to them have been described. Additionally the NATO Sea Basing Forward Logistics Site has been presented as the key element of the NRF expeditionary operations.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań obrazujące możliwości wykorzystania logistycznego potencjału gospodarki narodowej jako części potencjału logistycznego niezbędnego do realizacji procesu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych. Szczegółowo przedstawione są kryteria wyboru zewnętrznych (w stosunku do wojskowego systemu logistycznego) dostawców usług logistycznych i zagrożenia wynikające z ich zaangażowania na rzecz wsparcia logistycznego wojsk uczestniczących we współczesnych operacjach wojskowych. Taka sytuacja jest przyczyną istnienie wielu dylematów decyzyjnych, jakie należy rozstrzygać w czasie podejmowania decyzji dotyczących integracji potencjałów logistycznych gospodarki i sił zbrojnych. Treści zawierają także postulat wyodrębnienia logistyki ogólnej, jako podstawy teoretycznej logistyk branżowych.
EN
The article contains results of surveys illustrating the possibilities of using the logistic potential of the national economy as a part of the logistics needed to realise the process of combat service support. The article examines the choices facing external logistic service suppliers (for the purposes of military logistic system), and highlights the dangers resulting from their involvement in the logistic support of forces participating in contemporary military operations. This is the reason for the existence of the many dilemmas that should be resolved when taking decisions concerning the logistic potential of economic and military integration. It also postulates the isolation of general logistics as a theoretical basis of industrial logistics.
EN
The issue concerning logistic service support of Polish Armed Forces units outside Poland is gaining more and more importance. These matters are key requirements in the operational and strategic capabilities area posed for military units conducting these tasks in expeditionary operations. Particular importance is drawn to strategic and operational capability of airlift, air-to-air refueling, possibility of conducting an operation individually and further supplying forces in the theatre of operation. Therefore, these tasks should be included into the catalogue of activities which the Polish Armed Forces must be ready to carry out and this fact justifies the necessity and need to discuss this subject. Moreover, the current analysis of events taking place on the international arena and its influence on Poland’s security, as well as our commitments resulting from NATO membership allow making an assumption that the tasks connected with Polish Military Contingent’s logistic service support will be dominant for the Polish Armed Forces in the nearest future.
EN
The problems of logistic service support of Polish military units outside the country gains more and more importance. These issues are key requirements posed in the area of operational and strategic capabilities for military units in expeditionary operations which carry out these tasks. A special importance is placed on strategic and tactical and operational airlift capability, air-to-air refueling, ability to conduct operations single-handedly over a certain period of time and effective supply of forces in the area of operation. Therefore, it is right to assume that these tasks have been included into our catalogue of undertakings, to the performing of which the Polish Armed Forces must be ready and this fact justifies the necessity and need to discuss this topic. Moreover, a current analysis of events on the International arena and its influence upon Poland’s security, as well as Polish obligations to the Alliance allow supposing that tasks connected with Polish Military Contingent’s logistic support will be dominant for the Polish Armed Forces in the nearest future.
EN
The problem of logistic service support of Polish Armed Forces' military units outside the territory of Poland gains more and more importance. The issues concerning this problem are the key requirements formed in operational and strategic capabilities for military units performing these tasks in expeditionary operations. A particular attention is drawn to strategic, tactical and operational capability of deployment (shift), air refuelling, conducting operations during a certain time alone and further effective supply of forces in the area of operation. It must be stated that these tasks have permanently entered the range of operations, for the accomplishment of which the Polish Armed Forces must be ready and this fact justifies the necessity and need to undertake this subject. Moreover, the current analysis of events on the international arena and its influence on Poland’s security as well as the alliance commitments allow supposing that tasks connected with Polish Military Contingent’s logistic service support will be one of the dominant ones for the Polish Armed Forces in the nearest future.
18
Content available remote Istota ustalania położenia potencjału technicznego związku taktycznego
EN
Contemporary search to find a place for logistic management bodies in division’s staff is connected, among others, with their role in decision making process. Commanding and managing the troops in combat requires cohesion in the staffs works, G-4 team including which conditions making decisions adequate to an operational - tactical situation. The decision making process initiates establishing the location of the troops’ combat potential. Technical potential is its important component. In the article the author focuses on sources of necessary information, ways how to gain and transform it in the time of establishing the location of division and brigade forces and technical assets.
19
Content available remote Modelowanie wojskowego systemu logistycznego. Cz. 2, Model decyzyjny
EN
The article continues on military logistic system modelling presented in Part 1 and focuses, due to system research methodology, on the second phase of modelling process called decision modelling. Its aim is to find a set of limitations and criterion function determining the logistic system managing. Contrary to identification model, the decision model includes military logistic system in the operations dynamics as a series of appropriately controlled logistic support processes. In general, the way to manage this system should be optimal due to accepted evaluation criterion of its effectiveness. Searching for strategies leading to fulfill this criterion is the main aim of the whole modelling process. Modern computer technology, expert systems in particular contribute greatly in the development and improvement of decision modelling.
20
Content available remote Modelowanie wojskowego systemu logistycznego. Cz. 1, Model identyfikacyjny
EN
The article presents a concept of military logistic system modelling expressed by a formal mathematical topology apparatus. The military logistic system under research was divided into two morphological models – of identification and decision. In Part 1 the identification model has been discussed which, according to a general systems theory was defined using an orderly three including: the task of operation and basic functions, organisational components and relations and links between these elements. The identification model determines the functional and military structure of military logistic system, which in a practical approach consists of five working systems – supplies, exploitation, medical, communication and military infrastructure systems and command system. These components have been presented in a uniform convention of the general systems theory.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.