Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik prądu przemiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Napęd pojazdu elektrycznego z silnikiem asynchronicznym klatkowym
PL
W artykule przedstawiono układ napędowy pojazdu elektrycznego wykorzystujący niezawodny i tani silnik prądu przemiennego. Zastosowany trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy wymaga zasilania z falownika napięcia przekształcającego napięcie stałe z akumulatorów na napięcie przemienne. Wykonany tranzystorowy przekształtnik sterowany jest mikroprocesorowo. Zastosowany procesor realizuje algorytm sterowania polowo zorientowanego, kontrolując moment i strumień silnika. Napęd nie wymaga instalowania czujnika prędkości obrotowej silnika. Prędkość silnika wykorzystywana w procesie sterowania jest obliczana przez procesor. Rozwiązanie przewidziane jest do zastosowania w napędzie bagażowego wózka transportowego, zastępując poprzednio istniejące rozwiązanie z silnikiem szeregowym prądu stałego. Zarówno silnik, jak i przekształtnik zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane do realizacji układu napędowego. W artykule przedstawiono opis zrealizowanego układu, algorytmów sterowania i obliczania prędkości oraz wyniki badań napędu.
EN
The article presents electric vehicle firm power transmission system using reliable and cheap alternating-current motor. Applied three-phase asynchronous squirrel-cage motor is powered from voltage inverter converting battery direct current voltage into alternating voltage. Power electronic converter is controlled by microprocessor. The processor operates according to field oriented control algorithm controlling motor torque and flux. The drive does not require motor speed sensor to be installed. Motor speed, used by the control process, is calculated by the processor. This construction is designed for battery-electric truck drive replacing previous solution using direct-current series motor. Both motor and inverter were custom designed and manufactured for this power transmission system. The article presents the system description, control and speed calculation algorithms as well as drive testing results.
EN
The use of variable-frequency drives (VFDs) to control AC motors has increased dramatically in recent years. In addition to their low operating cost and high performance, they save energy. Today, the challenge facing system designers and engineers is to minimize damage to AC motors from shaft current. From its first minute of operation, a VFD induces destructive voltages that build up on the motor shaft until they find discharge paths to the frame (ground). In most cases, the motor bearings present the path of least resistance. Once voltage is sufficient to overcome the resistance of the oil film layer in the bearing, shaft current discharges, causing electrical discharge machining (EDM) pits and fusion craters in the race wall and ball bearings. This phenomenon continues until the bearings become so severely pitted that fluting, excessive noise, and failure occur. Mitigation of this damage is possible through various strategies. Some are narrow in application, and most are costly. Many are not technically feasible. However, a new technology employs a circumferential ring of conductive micro fibers to discharge harmful currents and provide a low-cost solution to the problem.
3
Content available Silniki elektryczne w napędach górniczych
EN
This paper deals with electric drives in mine applications. Use of pole-changing induction motors enables reduction of energy consumption. Applications with fan type and constant torque-speed characteristics are shown. Parameters of induction and synchronous motors with permanent magnets are compared.
EN
This paper deals with modeling of torsional vibrations of mechanical system in Matlab/Simmechanics. Model of mechanical system was created in Matlab/Simulink Simmechanics toolbox. Results of Simulation and test results on the real object were compared and presented in this article
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania drgań skrętnych w środowisku Matlab/Simulink w programie Simmechanics. Dla układu elektromechanicznego składającego się z silnika prądu przemiennego z dołączonym do niego podatnym wałkiem z dwiema tarczami został utworzony model drgań skrętnych w programie Simmechanics. Utworzony model miał na celu określenie częstotliwości drgań skrętnych powstających w układzie jak i wpływ położenia tarcz na powstające częstotliwości. Wyniki symulacji oraz wyniki badań na obiekcie rzeczywistym zostały porównane i przedstawione w artykule.
EN
This paper presents opportunities to alleviate process during start-up AC motors. Methods based on stator starter and autotransformer applications are described. A new concept of gentle start based on polechanging winding is shown. This method enables effective run up current reduction and smooth synchronization of the synchronous motors.
PL
Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi (z ang. LSPMSM – Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor) przystosowane do rozruchu bezpośredniego mają liczne zalety w stosunku do silników indukcyjnych przy zachowaniu prostoty obsługi. Do wad należy zaliczyć znacznie większą, w porównaniu z silnikami indukcyjnymi, zawartość wyższych harmonicznych indukcji, prądu oraz momentu elektromagnetycznego [5]. Prostokątny rozkład siły magnetomotorycznej magnesów generuje wyższe harmoniczne strefowe (głównie 5 i 7). Brak skosu pakietu wirnika utrudnia eliminację harmonicznych żłobkowych.
EN
This paper presents the influence of load level on harmonic contens in line start permanent magnet synchronous motor. All known methods leading to minimization harmonics concern only permanent magnet flux distribution and no load back EMF. Meanwhile studies carried out for 2 HP LSPMSM show that harmonics level depends on load level. It is connected with armature reaction flux and non-uniform magnetic reluctance along rotor circumference. Results of FEM calculation including flux pattern and normal component of flux density along an airgap are presented. Harmonics of phase current as a function of load torque are also shown.
EN
A concept of part-winding starting of high power induction motors is presented. During the start up some of the parallel branches are directly supplied from a power network whereas the residual branches are disconnected. After start up of the motor all branches are fed in parallel. Calculated with FEM torque-speed characteristics for the selected connecting configurations are attached. Transients of torque, speed and current during start up are also presented.
8
Content available remote Wszystko o VLT - Danfoss wprowadza napędy nowej generacji w całym zakresie mocy
PL
Już wkrótce, bo w połowie 2007 roku, wszystkie oferowane w poprzednich latach napędy zostaną w całym zakresie dostępnych mocy zastąpione nową ofertą produktów o nazwach: VLTŽ AutomationDrive FC300; VLTŽ HVAC Drive FC102; VLTŽ AQUA Drive FC202. Pod koniec roku w oparciu o tę samą nowoczesną technologię znacznie rozszerzy się zakres oferowanych urządzeń, aż do mocy ok. 1,2 MW.
PL
Przemienniki częstotliwości (PCz) są urządzeniami służącymi do regulacji silników prądu przemiennego. Pod koniec ubiegłego wieku PCz do układów napędowych z silnikami (MK) znalazly się w powszechnym zastosowaniu. Jedna z polskich firm oferująca PCz niskiego napięcia (NN) w ciągu kilkunastu lat swojej działalności uruchomiła ponad 9,5 tys. sztuk tych urządzeń.
EN
This paper presents the influence of load level on harmonic contents in line start permanent magnet synchronous motor. All known methods leading to minimization harmonics concern only permanent magnet flux distribution and no load back EMF. Meanwhile studies carried out for 2 HP LSPMSM show that harmonics level depends on load level. It is connected with armature reaction flux and non-uniform magnetic reluctance along rotor circumference. Results of FEM calculation including flux pattern and normal component of flux density along an airgap are presented. Harmonics of phase current as a function of load torque are also shown.
11
Content available remote Zastosowanie teorii obserwatorów w napędzie elektrycznym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z metodami odtwarzania niedostępnych pomiarowo zmiennych stanu w układach napędowych z silnikami prądu przemiennego, które były rozwijane w ośrodku wrocławskim w ostatnim dwudziestoleciu. Główny nacisk postawiono na metody algorytmiczne, takie jak obserwatory zmiennych stanu i filtr Kalmana. Scharakteryzowano podstawowe problemy związane ze specyfiką estymacji zmiennych stanu, a w szczególności prędkości i położenia silników prądu przemiennego, takie jak dokładność i stabilność odtwarzania oraz wrażliwość na zmiany parametrów silnika. Omówiono możliwości praktycznej realizacji przedstawionych metod odtwarzania zmiennych stanu pod kątem budowy tzw. napędów bezczujnikowych.
EN
Problems connected with the state variable estimation methods for the AC motor drive systems, developed in the Wrocław University of Technology during last twenty years were presented in the paper. The main attention was focused on the algorithmic methods like state observers and Kalman filters. The specific problems connected with the state variable estimation of the speed and position of the AC motors such as the estimation accuracy, stability and sensitivity to motor parameter changes were discussed. Possibilities of the practical realization of the sensorless drive systems using the described state variable estimators were presented.
PL
W pracy przedstawiono sposób łagodzenia procesów rozruchowych w silnikach prądu przemiennego dużej mocy. W metodzie tej zastosowano kilka trójfazowych, symetrycznych, rozdzielonych uzwojeń stojana. Podczas rozruchu część z nich przyłączona jest do napięcia zasilającego, a do pozostałych przyłączona jest bateria kondensatorów. Składowa bierna prądu rozruchowego kompensowana jest przez prądy płynące w niezasilanym uzwojeniu od napięcia transformacji. Obliczono charakterystyki dynamiczne prądu i momentu elektromagnetycznego oraz porównano je z pomierzonymi na modelu fizycznym silnika. Zaprezentowano wyniki pomiarów prądów pobieranych z sieci podczas rozruchu asynchronicznego dwubiegowego silnika synchronicznego.
EN
The paper presents a method to smooth starting processes in high-power A.C. engine. In this method several 3-phase symmetrical separated windings of the stator have been used. At starting a part of them is connected to supply voltage and to the remaining a battery of condensers is connected. Reactive component of starting current is compensated by current flowing in non-supplied windings from transformation voltage. The dynamic characteristic of current and electromagnetic moment have been calculated and compared with those measured on physical model of the engine. The measuring results of current consumed from the network during starting of two-speed synchronous motor, are presented.
PL
Silniki prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w regulowanych napędach przemysłowych. W większości przypadków są to silniki indukcyjne, chociaż w specjalizowanych napędach coraz częściej wykorzystuje się silniki synchroniczne o magnesach trwałych (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor - PM8M).
PL
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia (p.cz.) od ok. 8 lat są stosowane w przemysłowych układach napędowych z silnikami prądu przemiennego (asynchronicznymi i synchronicznymi). Początkowo konstrukcja ich obwodów głównych opierała się na przemiennikach częstotliwości niskiego napięcia i transformacji do poziomu napięcia średniego. W drugiej połowie lat 90. wartości napięć wyjściowych powiększono do napięć od 2,4 kV do 6 kV (obecnie nawet do 7,2 kV). Głównymi zastosowaniami przemienników częstotliwości średniego napięcia są napędy pomp i wentylatorów, gdzie możliwe są duże oszczędności energii elektrycznej. Tego typu maszyny robocze, o obciążeniu zmieniającym się w przybliżeniu z kwadratem prędkości wirowania, wymagają w procesach technologicznych w przeważającej większości zmian prędkości w zakresie od ok. 50% do 100% wartości znamionowej.
PL
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia to czas gwałtownego rozwoju i zastosowań przemienników częstotliwości. Większość zastosowań tych urządzeń dotyczy układów napędowych z silnikami prądu przemiennego. Ten typ silnika jest najczęściej stosowany w praktyce.
PL
Rozwiązanie równań dla maszyny indukcyjnej, a także dla maszyny synchronicznej, nastręcza wiele problemów. Wielokrotnie w tym miejscu korzysta się z komputerowych programów symulacyjnych i kalkulacyjnych. Następnie wykonuje się analizę otrzymanych wyników badań symulacyjnych, które prowadzą do postawienia właściwej diagnozy i zaproponowania zastosowania właściwego sposobu rozruchu. Problem rozruchu jest problemem bardzo istotnym zwłaszcza dla silników dużych mocy (kilkaset kW - kila tysięcy kW). Silniki o takich mocach są zasilane napięciem średnim, najczęściej o wartości 6 kV. Wprawdzie silniki prądu przemiennego są konstruowane tak, aby można dokonywać rozruchu przez bezpośrednie włączenie do sieci zasilającej, to jednak proces przejściowy jest zawsze trudny dla silnika i maszyny roboczej.
PL
Trójfazowy silnik elektryczny prądu przemiennego osiągnął sukces w napędach przemysłowych, już w pierwszej połowie XX wieku. Znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach, mimo, że sprawiał duże trudności przy regulacji prędkości obrotowej lub momentu. Do regulacji prędkości wykorzystywano metody mechaniczne: przekładnie i regulowane sprzęgła. Złożoność algorytmów sterowania prędkością lub momentem silnika prądu przemiennego nie pozwalała na budowanie prostych i tanich układów napędowych, które można masowo stosować w różnych gałęziach przemysłu.
PL
Koncern ALSTOM, w zakresie zabezpieczeń reprezentowany w Polsce przez ALSTOM T&D Protection & Control SA w Świebodzicach (dawniej REFA), oferuje nowe przekaźniki elektro-energetycznej automatyki zabezpieczeniowej serii MiCOM, dedykowane dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Cechą wspólną serii MiCOM jest bogata funkcjonalność połączona z niewielkimi rozmiarami i relatywnie niska cena.
PL
Potrzeba regulacji silników prądu przemiennego dużej mocy i średniego napięcia 6 kV wynika z 3 podstawowych czynników: o ze stosowania nowych technologii (procesy technologiczne wymagają regulacji prędkości obrotowej maszyn roboczych), o oszczędności energii elektrycznej (cena energii ciągle rośnie), o polepszenia warunków eksploatacji silników i maszyn roboczych (kontrolowanie procesów przejściowych, prędkości obrotowej i momentu wydłuża techniczny czas życia urządzeń).
20
Content available remote Infiltrated powder magnetic cores for AC motor rotors
EN
A concept of powder magnetic cores infiltrated with conductive metal for the rotors of induction motors and synchronous hysteresis motors is presented. The two kinds of rotors are smooth (unslotted). It is anticipated that they will not generate harmonics and thus they will be particularly suitable for multiple-speed motors.
PL
Przedstawiono koncepcję magnetowodów proszkowych infiltrowanych metalem konduktywnym, wirników dwóch typów silników: asynchronicznego i synchronicznego histerezowego. Oba wirniki są gładkie, bezżłobkowe. Oczekuje się, że nie będą generować harmonicznych i będą szczególnie nadawać się do maszyn wielobiegowych o zmienianych liczbach biegunów pola magnetycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.