Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość usługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A fog computing architecture for security and quality of service
EN
The Fog Computing paradigm is an emerging architecture and focuses on optimizing resources for the Internet of Things environment, bringing to the Edge, Cloud's characteristics. The demand generated by the number of possible devices in this network attracts problems related to quality of service, security, among others, attracting researchers from the most diverse areas. In our work, in addition to performing a study on selected works in a mapping process, detecting trends in the use of Fog architectures. The main contribution is presented by a security-based Fog Computing architecture using QoS for scalable environments with Docker containers for orchestration and deployment of security with SDN.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące oceny jakości usługi tekstowej komunikacji natychmiastowej zrealizowanej w oparciu o standard XMPP. Zaproponowano miary jakości dla tej usługi. Przygotowano model klienta oraz serwera XMPP w środowisku symulacyjnym OMNeT++. Następnie przeprowadzono badania symulacyjne i zamieszczono wyniki badań.
EN
Research on the quality evaluation of instant messaging based on the XMPP standard is presented in the paper. The quality measures for this service have been proposed. The client and XMPP server model was prepared in the OMNeT++ simulation environment. and the research plan. Then simulation tests were carried out, and the results were presented.
3
Content available remote Skutki niskiej ceny usług dekarskich
4
Content available remote Ocena jakości usług kurierskich metodą servqual
PL
W artykule scharakteryzowano istotę jakości usług wraz z sposobem jej określania. Ponadto przedstawiono podejście do analizy i oceny jakości usług kurierskich w oparciu o metodę SERVQUAL. Wskazano, iż analiza atrybutów usług oferowanych przez firmy pozwala klientom dokonać właściwego wyboru oferty, natomiast dla usługodawcy stanowi wskazówkę, co należy poprawić.
EN
In article there was presented essence of quality of services with the way of its estimation. Then, it was presented attitude to analysis and evaluation of courier services quality with SERVQUAL method. It was pointed out that the analysis of attributes of services offered by firms enables customers to make proper choice of the offer, while for service provider constitutes useful hint for improvement.
EN
An orthogonal frequency-division multipleaccess-based cognitive radio (CR) network is considered in this study, where primary users (PUs) dynamically sense the spectrum and opportunistically use the available channels. The objective is to maximise the CR network throughput under the PUs maximum interference constraint. The optimal resource allocation problem for this network with QoS requirements is presented and an algorithm is proposed. Simulations confirm that the proposed algorithm is nearly the optimal solution.
PL
W artykule przedstawiono kognitywne sieci radiowe z modulacją OFDMA, w których licencjonowani użytkownicy (PUs) mogą badać widmo elektromagnetyczne i wykorzystywać dostępne kanały transmisji. W artykule sformułowano problem maksymalizacji przepustowości kognitywnej sieci radiowej, uwzględniając ograniczenia powodowane zakłóceniami i wymaganiami transmisji multimedialnej. Jako rozwiązanie problemu przedstawionoalgorytm alokacji zasobów. Przeprowadzona symulacja potwierdziła, że zaproponowany algorytm jest prawie optymalnym rozwiązaniem tego zagadnienia.
6
Content available Moral principles of providing social services
EN
This article is about the analysis of moral principles, including the principle of doing no harm, basically benefitiency and doing good, the principle of autonomy and the principle of justice. The fifth principle is a virtue. The author defends a thesis that explains that moral principles are an equally important element in the provision of social services, as qualification itself. With the help of practical examples, the author shows how these principles can be used directly in the service provider's activity and together with that examines the moral dilemmas that occur in practice. The author has come to this, that it is necessary to open the discourse on moral principles which determine the quality of social services.
PL
Artykuł ten poświęcony jest analizie zasad moralnych, w tym zasadzie nie szkodzić, zasadzie beneficencji i czynienia dobra, zasadzie autonomii i zasadzie sprawiedliwości. Piątą zasadą jest cnota. Autorka broni tezy, która wyjaśnia, że zasady moralne stanowią równie istotny element świadczenia usług społecznych co sama kwalifikacja. Za pomocą przykładów praktycznych autorka prezentuje, jak zasady te można wykorzystać bezpośrednio w działalności usługo-dawcy i łącznie z tym analizuje dylematy moralne, które zdarzają się w praktyce. Autorka doszła do tego, iż niezbędne jest otwarcie dyskursu na temat zasad moralnych, które określają jakość usług społecznych.
7
Content available Jakość świadczenia usługi pocztowej
PL
Wstęp i cel: W szybkim tempie rozwijający się rynek usług pocztowych w kraju jak również na rynku międzynarodowym powoduje wzrost zainteresowania dla różnych podmiotów. Zainteresowanie dotyczy bezpośrednio operatorów pocztowych, jak również w dalszej części działalności tych podmiotów dla biorców tych usług, przez których należy rozumieć nadawcę i odbiorcę usługi pocztowej. Celem polityki jakościowej w usługach operatorów pocztowych jest zapewnienie wszystkim klientom stabilnej usługi pocztowej. Materiał i metody: W pracy posłużono się materiałem opartym na cytowanej literaturze. Zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Istotą tej usługi pocztowej jest zagwarantowanie niedyskryminacyjnego dostępu do powszechnych usług pocztowych o wysokiej jej, jakości po przystępnych cenach, z gwarancją zgodności z wymogami Prawa Polskiego. Postęp technologiczny oraz informatyzacja procesów usługowych wpływa na dynamicznie rozwijającą się branżę usług pocztowych, która natomiast wywiera ogromny wpływ, na jakość świadczenia usługi przez operatora publicznego, jakim jest Poczta Polska. Wniosek: W przedsiębiorstwie zorientowanym na jakość, rachunek kosztów jakości jest ważnym systemem dostarczającym informacji na potrzeby podejmowania decyzji.
EN
Introduction and aim: A fast-paced growing market of postal services in the country as well as in the international market increases the interest for the various entities. The interest is directly affected postal operators, as well as in the rest of the activities of these entities for the recipients of these services, which must be understood by the sender and the recipient postal service. The aim of quality politics, concerning the services of postal operators, is providing stable postal services for all customers. Material and methods: The paper-based material was used for the cited literature. The method of theoretical analysis. Results: The substance of post service is to guarantee undiscriminating access to the universal postal services of high quality and reasonable price - according to the polish law. Technological progress and the informatization of services have an influence on postal services branch, which is expanding dynamically. This branch, however, in great measure affects the quality of services of the public operator, which is the Polish Post Office. Conclusion: In the enterprise-oriented on a quality, cost accounting quality is an important delivery system information for decision-making.
9
Content available remote Scheduling architectures for DiffServ networks with input queuing switches
EN
Due to its simplicity and scalability, the differentiated services (DiffServ) model is expected to be widely deployed across wired and wireless networks. Though DiffServ supporting scheduling algorithms for output-queuing (OQ) switches have been widely studied, there are few DiffServ scheduling algorithms for input-queuing (IQ) switches in the literaure. In this paper, we propose two DiffServ scheduling algorithms for DiffServ networks with IQ switches: the dynamic DiffServ scheduling (DDS) algorithm and the hierarchical DiffServ scheduling (HDS) algorithm. The basic idea of DDS and HDS is to schedule EF and AF traffic according to their minimum service rates with the reserved bandwidth and schedule AF and BE traffic fairly with the excess bandwidth. Both DDS and HDS find a maximal weight matching but in different ways. DDS employs a centralized scheduling scheme. HDS features a hierarchical scheduling scheme that consists of two levels of schedulers: the central scheduler and port schedulers. Using such a hierarchical scheme, the implementation complexity and the amount of information needs to be transmitted between input ports and the central scheduler for HDS are dramatically reduced compared with DDS. Through simulations, we show that both DDS and HDS provide minimum bandwidth guarantees for EF and AF traffic as well as fair bandwidth allocation for BE traffic. The delay and jitter performance of DDS is close to that of PQWRR, an existing DiffServ supporting scheduling algorithm for OQ switches. The tradeoff of the simpler implementation scheme of HDS is its slightly worse delay performance compared with DDS.
10
Content available remote Fuzzy Modeling of QoS for e-Business Transactions Realized by Web Services
EN
In the paper a proposal for modeling of the Quality of Service requirements for e-Business transactions between the service requestor and the service providers by usage of fuzzy methods is introduced. The results achieved by the usage of the proposed method may be applied for formulating of the contracts in the according Service Level Agreements and also applied for the aims of the dynamic service ranking or information publishing for Web services.
PL
Publiczne inwestycje budowlane mają szczególne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Ograniczenia wynikające z dostępności środków na ich finansowanie oraz potrzeba wprowadzenia czynnika innowacyjności w ich rozwiązaniach technicznych i eksploatacji spowodowała rozwinięcie się różnych form współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. System realizacji nie przesądza jednak o powodzeniu inwestycji. Artykuł przedstawia przykłady przedsięwzięć typu projektowanie-finansowanie-budowanie-eksploatacja zrealizowanych w systemie partnerstwa publiczno prywatnego w różnych krajach. Przykłady przeanalizowano pod kątem jakości usługi świadczonej przez partnera prywatnego, podejmując próbę określenia przyczyn osiągnięcia lub nie osiągnięcia jej oczekiwanego poziomu. Doświadczenia z eksploatacji omawianych inwestycji wskazują na ważne zagadnienie dotyczące przedsięwzięć prowadzonych w systemie PPP: oprócz czysto finansowych analiz opłacalności należy zwracać uwagę na wartość użytkową tworzonych zasobów, od której zależy jakość usług oraz stopień akceptacji jej poziomu przez odbiorców. W artykule zdefiniowano wartość użytkową, czynniki brane pod uwagę w jej określaniu oraz jej rolę i miejsce w tworzeniu jakości usług.
EN
The public infrastructure projects are crucial for economic and social development. The scarcity of public financial means and striving for efficiency and innovation was the ground for the public-private partnerships (PPP) as a form of co-operation between the public and private sectors. The paper presents examples of PPP projects involving THE private partners' planning, design, construction, maintenance and financing of infrastructure objects. The paper investigates into the quality of objects and related service delivered by the private partner in attempt to determine the reasons of achieving (or not) the expected levels of quality. The evidence of these projects points at the importance of service quality planning and assessment beside economic analysis. The paper presents the concepts of quality assessment factors and the relation between the infrastructure object quality and service quality.
12
Content available remote Comparative evaluation of distributed Bandwidth Broker
EN
The Differentiated Services (DS) framework is one of the basic architectures that have been proposed for provision in the Internet. One of the most significant advantages of DS is ability to distinguish management plane of the network to provide the customer Quality of Service. A DS architecture proposed by IETF alone is not sufficient to address the end-to-end guaranties in a network layer but it does show great potential for scalability. To fulfill negotiated QoS services Bandwidth Broker - an additional management entity, has to be implemented. The main tasks of the Broker are: limiting the traffic volume carried through the managed domain and services nego-tiation on behalf of domain with customers and adjacent brokers. The authors concentrated on the concept of distributed Broker as a more scalable and efficient solution. The different bandwidth allocation scenarios are presented and compared with regard to signaling overhead, admission control delay and control complexity. The quota-based admission control algorithm has been briefly described and discussed. The new style of reservation has been proposed to decrease the amount of signaling traffic between core and edge routers. The example of its functioning has been given at the end of the presented paper.
PL
To u nas jeszcze całkowicie nowa forma doskonalenia pracy samorządów. Wprowadzenie systemów jakości do jednostek administracji rządowej i samorządowej jest wyzwaniem nadchodzących lat.
EN
The existing ISO 9000 standards have been formulated on the industrial bases but their application to administrative units is very useful, needed and beneficial. The customer care signifies practically the implementation of very effective methods and techniques which lead to customer satisfaction and decrease the internal costs. New drafts of ISO 9000:2000 standards strenghten the process orientation, indicating the necessity of partnership between administrative officer and any client who has the interests in administrative units. The wide considerations of these problems, presenting modern and up-todate points of view, ore demonstrated in the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.