Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road lighting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Przytoczono obecnie obowiązujące normy dotyczące oświetlenia drogowego. Podano kilka przykładów dokonanych modernizacji opartych na technologii LED i ich rezultatów.
EN
Reviewed is briefly the history of LEDs development, their structure and principle of operation. Presented are advantages and possibiliies of LEDs application as a light source in road lighting with reference to energy saving. Specified are the current standards concernig road lighting. Given are some examples of performed modernizations based on LED technology and their results.
PL
W artykule poruszono kwestie norm i wymagań dot. oświetlenia dróg. Przedstawiono także istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zlecaniu projektu i odbiorze instalacji oraz omówiono wyższość oświetlenia LED nad sodowym.
EN
Lighting technologies developed significantly in the last decade. New LED light sources, dedicated luminaires and improved lighting control techniques gave rise to new possibilities in improving energy efficiency of lighting solutions. The article is an overview of interior, road and exterior architectural object lighting design strategies. It also presents design considerations that directly impact lighting conditions and energy eff iciency. Practical examples of the application of basic design strategies, accompanied by the obtained energy results, are also depicted. Issues discussed in the article may be useful in researching and designing interior and road lighting, as well as f loodlighting. They can also be useful in planning and implementing strategies aimed at improving lighting conditions and energy efficiency of lighting solutions.
PL
Artykuł omawia przepisy prawne oraz wybór klas oświetlenia drogowego.
EN
The article discusses the requirements of regulations for road lighting and selection of lighting classes.
EN
The paper presents the authors’ concept of an adaptive road lighting that is concurrent with vehicles moving on roads. The lighting system is based on luminaires with light emitting diodes. The authors describe the operation of the adaptive road lighting system and point out benefits and limitations of the solution. The theoretical considerations are supported by an analysis of the installed and working system that was implemented at Bożeny street in Poznan, Poland. The system was also evaluated by the residents living near the street.
PL
Właściwie określony i realizowany system konserwacji, wpływa bezpośrednio na stan oświetlenia drogowego. Do badan wybrano jedną z popularnych opraw oświetleniowych, która nie była poddawana zabiegom konserwacyjnym. Określono jak zmieniła się bryła fotometryczna oprawy oraz jak to wpłynęło na stan oświetlenia. W omawianym przypadku, wyczyszczenie klosza oprawy oświetleniowej spowodowało wzrost strumienia świetlnego o 225%. Przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdziły konieczność wykonywania zabiegów konserwacyjnych opraw oświetlenia drogowego.
EN
Properly defined and implemented maintenance system directly affects the conditions of road lighting. One of the most popular luminaire dedicated for road lighting has been selected for this study. This luminaire has not been cleaned properly due to the maintenance system. The changes in luminous intensity distribution of this luminaire has been determined as well as the impact of these changes on the lighting conditions of the chosen road. It turned out that cleaning the luminaire caused an increase of its luminous flux by 225%. The tests confirmed clearly that there is a strong need to carry out the maintenance system carefully in the area of road lighting. The tests confirmed that the lack of regular maintenance procedures may result in lack of meeting the standard requirements.
PL
W Polsce obserwujemy intensywną modernizację oświetlenia drogowego. Jednakże nie tylko modernizacja oświetlenia może przyczynić się do poprawy warunków oświetleniowych na drodze. Cały czas można zauważyć wiele instalacji oświetleniowych, które nie są właściwie konserwowane. Powoduje to z czasem degradację stanu oświetlenia drogowego. W artykule opisano, jak brak konserwacji wpływa na zmianę bryły fotometrycznej przykładowej oprawy oświetleniowej. Przedstawiono również projekty oświetlenia dla oprawy z brudnym i czystym kloszem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oprawa oświetleniowa z brudnym i zaniedbanym kloszem nie spełnia żadnych wymagań normalizacyjnych, określonych dla oświetlenia drogowego.
EN
An intensive modernization of road lighting in Poland can be observed nowadays. However, not only modernization can improve lighting conditions on the road. There are many road lighting installations which are not properly maintained. This fact cause a reduction in road lighting conditions. The change of luminous intensity distribution of an exemplary luminaire and its impact on maintenance are presented in this paper. The road lighting designs for the luminaire with clean and dirty shades are also showed. The research confirmed that luminaire with dirty shade does not meet recommended lighting requirements that are specified by the standard for road lighting installation.
PL
Artykuł porusza temat możliwości wykorzystania światła pochodzącego od Księżyca w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. W publikacji opisano poziomy natężenia oświetlenia na powierzchni Ziemi, pochodzące od światła odbitego od Księżyca i poziomy luminancji Księżyca.
EN
The article discusses the possibility of using light from the Moon to improve the energy efficiency of road lighting. The paper describes the illuminance levels on Earth’s surface, resulting from light reflected from the Moon and the luminance levels of the Moon.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące opraw drogowych ze źródłami wyładowczymi. Opisano również procedury projektowania oświetlenia pozwalające na uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów elektrycznych wykonanego rozwiązania instalacji oświetleniowej.
EN
The paper presents requirements for road lighting with discharge sources. It also describes procedures of illumination system design that facilitate electrical energy saving. The results of electrical parameters measurements of an installed lighting installation have also been presented.
PL
Wraz z dynamiczną rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce również oświetlenie drogowe staje się coraz ważniejszym tematem. Dodatkowo rozwój technologii LED stwarza nowe możliwości aplikacyjne. Jednakże każda nowo powstała instalacja oświetleniowa powinna być rzetelnie zweryfikowana. W artykule przedstawiono najnowsze wymagania normalizacyjne w odniesieniu do pomiarów weryfikujących stan oświetlenia.
EN
Along with the dynamic development of road infrastructure in Poland, road lighting is increasingly appreciated and used in practical solutions. In addition, the development of LED technology creates new application possibilities. However, every new lighting installation should be reliably verified. The paper will present the latest standardization requirements for measurements that verify the illumination status.
PL
Oświetlenie drogowe typu LED jest nowym rozwiązaniem technicznym. Cały czas brakuje doświadczeń praktycznych, jak tego typu instalacja zachowuje się w dłuższej perspektywie czasowej. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej, zdecydowano się na monitoring nowych instalacji oświetleniowych typu LED. W artykule przedstawiono kompletne wyniki monitoringu na ulicy Żelaznej w Warszawie.
EN
LED road lighting is a new technical solution. In these days there is no practical experience how this type of installation behaves in long term run. This paper describing results of monitoring of new LED road lighting system of Żelazna Street in Warsaw were presented. The job was done as a result of the cooperation between Municipal Roads Authority (ZDM) in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology.
12
Content available remote Współbieżne oświetlenie dróg w praktyce
PL
W artykule została przedstawiona analiza funkcjonowania systemu oświetlenia współbieżnego zrealizowanego na ulicy Bożeny w Poznaniu. Ocenie zostało poddane rzeczywiste zużycie energii elektrycznej przez system w czasie rocznego okresu jego eksploatacji. Oszacowany został okres eksploatacji sprzętu wynikający z trwałości diod elektroluminescencyjnych. System został także oceniony przez mieszkańców w badaniach ankietowych.
EN
The article presents an analysis of the working concurrent lighting system realized on Bożeny Street in Poznań. The real electrical energy consumption by the system during its annual work was assessed. The equipment lifetime has been estimated as a result of the lifetime of the light emitting diodes. The system was also rated by residents in the survey.
PL
W artykule wskazano funkcję, jaką pełni profesjonalny projekt oświetlenia w realizacji oświetlenia drogowego. Opisano również ocenę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego oraz podano przykład obliczeń parametrów oświetlenia drogowego.
EN
The article draws attention to the role played by a professional design of lighting in the implementation of road lighting, which should support the safe traffic of all its participants. The process of road lighting design has been outlined, and the standards and literature helpful in the studying of the issues of road lighting have been specified.
PL
W artykule poruszono kwestie związane z nowoczesnymi rozwiązaniami oświetleniowymi opartymi na elektronicznych systemach sterowania, w tym LED-ach i e-systemach sterowania wykorzystujących komunikację przewodową i bezprzewodową oraz internet.
EN
Typical characteristics of devices, lamps and control systems with power reduction have been discussed. The idea of smart lighting in smart regions including innovative light sources (SSL) has been presented.
PL
W artykule opisano kwestie pomiarów związanych z weryfikacją i monitorowaniem parametrów oświetleniowych.
EN
Modern measurement methods allow to carry out the accurate measurement of parameters describing the condition of road lighting in a very short time. Parameters that have been previously measured occasionally, such as the luminance distribution on the road surface, can now be measured with high precision in a relatively simple manner. Modern equipment allows to increase measurement accuracy while shortening measurement time and simplifying measurement methods. High repeatability of results favours Imaging Luminance Measuring Device (ILMD). The paper presents measurement requirements in relation to the current standard, taking into account the available hardware and software.
16
Content available remote The use of different metrics for the evaluation of road lighting energy efficiency
EN
This paper tackles the issue of the road lighting energy efficiency. The levels of the normalised power density, the normalised power per road length, the normalised energy density and the normalised energy per road length for road lighting situations were calculated. Levels of these parameters represent the potential ranges of typical road lighting situations. The use of different metrics for the accurate evaluation of road lighting energy efficiency is essential and only the evaluation based on different metrics gives the opportunity to select rational lighting solutions for roads.
PL
Artykuł porusza problematykę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. Wyznaczono poziomy różnych miar efektywności energetycznej oświetlenia drogowego: moc jednostkową, moc jednostkową na jednostkę długości jezdni, energię jednostkową i energię jednostkową na jednostkę długości jezdni. Poziomy tych parametrów reprezentują typowe zakresy dla sytuacji oświetlenia drogowego. Wykorzystanie różnych miar do dokładnej oceny efektywności energetycznej oświetlenia drogowego jest koniecznością i tylko w takim przypadku prowadzi do wyboru racjonalnych rozwiązań oświetlenia drogowego.
17
Content available remote Wpływ sterowania światłem na bezpieczeństwo ruchu drogowego
PL
W artykule przedstawiono wymagania norm PN-EN 12301 Oświetlenie dróg wraz z aktualnymi zmianami. Określono granice sterowania oświetlenia dla przykładowej oprawy oświetleniowej i instalacji oświetlenia drogowego. Zaproponowano harmonogramy sterowania światłem przy zmianie parametrów ruchu drogowego zapewniające spełnienie wymagań normy dla założonych klas oświetleniowych drogi.
EN
The article presents the requirements of PN-EN 12301 Road Lighting, together with the current changes. Specified the boundaries of lighting control for the example luminaire and installation of road lighting. Proposed schedules light control when changing traffic parameters to ensure that the requirements according to the founded class lighting of road.
PL
Artykuł obejmuje problematykę projektowania iluminacji obiektów architektonicznych, będących w strefie wpływu oświetlenia drogowego. Poprawnie wykonany projekt iluminacji poza koncepcją oczekiwanego efektu oświetleniowego powinien uwzględniać istniejące środowisko świetlne, które ma istotny wpływ na końcowy efekt planowanej realizacji iluminacji. W artykule przedstawiono problem imisji środowiska świetlnego na iluminowany obiekt, oraz możliwości jej ujęcia jako elementu tworzonej koncepcji iluminacji. Z drugiej strony podjęto próby oceny możliwości eliminowania niekorzystnych efektów świetlnych pochodzących od opraw oświetleniowych poprzez oświetlenie iluminacyjne. Prace zrealizowano opracowując model komputerowy odwzorowujący przykładowy budynek rzeczywisty zlokalizowany przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie. Zaproponowano dwa rozwiązania iluminacji uwzględniającej oświetlenie drogowe dla wybranego obiektu. Prace projektowe związane z przygotowaniem reprezentacji geometrycznej obiektu oraz sceny świetlnej, a także rozkładu luminancji na powierzchniach oświetlanych, przeprowadzono z wykorzystaniem graficznej aplikacji komputerowej.
EN
The article presents the idea of designing architectural illumination which affects the road lighting. Properly created illumination project include the concept of the expected effects of the lighting and existing lighting environment. It has a great impact on the final result of the planned illumination. The paper presents the problem of environmental immision light on the illuminated architectural object and proposes the possibility of forming it as a part of illumination. On the other hand analyzed the possibility of eliminating negative effects of light from road luminaires by floodlighting. Practical use of a combination of road lighting with illumination, was illustrated with the example of the real building – Bank Pekao SA II in Rzeszów. The authors proposed two solutions of illumination taking into account road lighting for the selected object. The virtual geometrical model of the building, lighting scene and calculations of the size of the light were realized with the use of the graphic computer applications.
PL
Przedstawiono porównawcze wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych i energetycznych projektowanego oświetlenia drogi o jednej jezdni, zrealizowanego z wykorzystaniem wybranych opraw sodowych wysokoprężnych i LED.
EN
The paper presents comparative calculations results of lighting and energy parameters of lighting designed for single carriage way, using selected high pressure sodium-vapor fittings and LED.
20
Content available remote Program SOWA modernizacji oświetlenia drogowego w gminie
PL
Stan systemów oświetlenia drogowego w gminach jest bardzo różny. Gminy typowo wiejskie i podmiejskie nie inwestują w najnowsze technologie oświetleniowe. Program SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, będący częścią Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) finansowanego przez NFOŚiGW, daje szansę na mądrą modernizację systemów oświetleniowych, poprzez wymianę źródeł światła, osprzętu i opraw oświetleniowych oraz stosowanie systemów zarządzania i redukcji mocy opraw oświetleniowych w oświetleniu drogowym. Przykładowa analiza pokazana będzie na przykładzie Gminy Juchnowiec Kościelny, która jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała wsparcie z programu SOWA.
EN
Condition of road lighting systems in communes is very different. Typical rural and suburban communes do not invest in new lighting technology. The SOWA Program Energy efficient street lighting, as part of the Green Investment Scheme funded by the NFOŚIGW, gives an opportunity to modernize wisely lighting systems through light sources, accessories and luminaires exchange and uses the management and power reduction of road lighting systems. Sample analysis will be shown on the example of the Juchnowiec Koscielny Commune, which was one of the first in Poland, received support from the SOWA.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.