Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza sieci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Complexity has been an interesting research area for academics and businesses practices due to its relevance in determining the best practices and impacts to the supply network. The contribution of this research extend to the literature and put forward solutions for the industry since previous studies are neglecting whole network relations, which is highlighted as source of supply network complexity (SNC). Specifically, this research extends to enriching the literature and recommending solutions to the industry players since previous studies are neglecting important Inter Firm Relation (IFR) elements, formal inter-firm relation (FIFR) and informal inter-firm relations (IIFR), which are highlighted as a pertinent factor in this research. In this study, the Social Network Analysis (SNA) method was adopted to develop valid attribute for the measurement process and the embeddedness theory was used to evaluate the interrelationships among the proposed attributes. This study found that FIFR and IIFR have different effects towards the formation of SNS and consequently towards SNC. Finally, theoretical and industrial implications are also discussed. Methods: Traditional statistical tools focus on attributes of phenomenon as determinants for occurrence of economic payoff. Thus, traditional statistical analysis is not suitable to measure the impact of relations or connections among member of network contributing to network complexity. For the purpose of this research, the Social Network Analysis methodology was adopted to collect, analyse and interpret network data. Network survey was conducted to collect relational data among members of maritime industry supply network. Network data was analysed and interpreted using specialized social network program i.e. UCINET and NETDRAW. Statistical network measures such as centralization and density was applied to determine the relations between network complexity and network relations. Results: The findings of this study indicate that Inter Firm Relation (IFR), formal inter-firm relation (FIFR) and informal inter-firm relations (IIFR), which are highlighted as a pertinent factor in this research, have different effects towards the formation of SNS and consequently towards SNC. Conclusion: The results of the statistical network analysis indicate that, network complexity exist in different forms and structure, depending on the type of relations that formed the network in the first place. Consequently, what these mean are, managing network requires different types of resource and strategy as the level of the network complexity are different at different states of connectivity.
PL
Wstęp: Kompleksowość jest interesującym tematem badań naukowych w połączeniu z tematem stosowania dobrych praktyk oraz jego wpływu na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Praca skupia się na obszarze przemysłu, gdyż jest on stosunkowo mało opracowany w ostatnio publikowanych pracach, gdzie są często pomijane aspekty zależności sieciowych, wpływających na kompleksowość łańcucha dostaw (SNC). W szczególności praca skupia się na elementach wewnętrznych relacji firmowych (IFR), formalnych relacjach wewnątrzfirmowych (FIRF) oraz nieformalnych relacjach wewnątrzfirmowych (IIFR), które są szczególnie potraktowane w prezentowanej pracy. W pracy zastosowano metodę analizy sieci socjalnych (SNA) w zmodyfikowanej formie dla oceny procesu oraz teorii zagnieżdżenia, które zostały użyte do oceny relacji wewnętrznych. W pracy stwierdzono, że FIFR i IIFR mają różny wpływ na formowanie SNS oraz w konsekwencji na kształt SNC. Poddano dyskusji również teoretyczne i przemysłowe implikacje. Metody: Tradycyjne narzędzia statystyczne koncentrują się na wpływu czynników na ekonomiczny wynik. Dlatego też tradycyjna analiza statystyczna nie jest wystarczającą dla pomiaru wpływu relacji i powiązań między członkami sieci na kompleksowość tej sieci. W celu tej oceny, zastosowano metodologię SNA (Social Network Analysis), do zbierania, analizy i interpretacji danych. Dane zebrano na podstawie ankiety pomiędzy członkami łańcucha dostaw obszaru portów morskich. Zebrane dane zostały poddane analizie w specjalistycznym programie UCINET oraz NETDRAW. Do oceny relacji sieciowych oraz kompleksowości zostały użyte wskaźniki statystyczne takie jak centralizacja i gęstość. Wyniki: Wyniki badań wskazały, że relacje wewnątrzfirmowe (IFR), formalne relacje wewnątrzfirmowe (FIRF) oraz nieformalne relacje wewnątrzfirmowe (IIFR), uwzględnione w pracy jako istotne, mają różny wpływ na kształtowanie się SNS oraz w konsekwencji na SNC. Wnioski: Wyniki analizy statystycznej wskazują, że kompleksowość sieci występuje w różnej formie i strukturze, w zależności od typu relacji, kształtującej daną sieć. W konsekwencji, różnego rodzaju zasoby i strategie jak i poziom kompleksowości sieci są różne w różnych etapach połączeń.
EN
Purpose: The aim of this article is an attempt to characterize economic disciplines, i.e. economics and finance, as well as management and quality studies, based on their assignments to scientific journals, and to identify the place of these two disciplines in relation to each other and their links with other disciplines. Design/methodology/approach: Quantitative and network analysis methods were used for graphical representation and description of the complex relationships. The analysis was based on the data published on 31 July 2019, constituting a list of scientific journals. Findings: The results confirm a strong link between the two disciplines, but they also show some differences between them. The discipline of economics and finance is particularly strongly linked with the discipline of social and economic geography and spatial management. This is not the case for management and quality studies, which is more closely linked to disciplines outside social sciences. Research limitations/implications: The results are based only on a quantitative approach to the relationships between disciplines, therefore, they should not be used to draw too far-reaching conclusions, e.g. on the differences between these two disciplines in methods, subject matter or facilities under analysis. Further research may take into account, for example, different research trends and approaches within the disciplines themselves. Originality/value: Presented network approach shows the connections between scientific disciplines in a new holistic way. The results could be especially interesting for researchers whose studies are interdisciplinary.
EN
Background: This research attempts to extend the understanding and application of embeddedeness theory beyond the general network structure. Previous research on network analysis largely focused on the context of the decentralized network structure and how it impacts on the performance of the network member. However, each member of a supply network is embedded in a centralized network structure. The focal firm often plays the commanding role in such structure. Thus, the supply network is a centralized network because of the existence of the focal firm. The existence of the focal firm may influence the impact of firm performance, particularly on the generation of relational capital. Hence, the objective of this research is to determine how formality derives from the centralization of the supply network and influences trust projection in the supply network structure so that it is possible to organize supply network resources to their optimum capacity. Methods: Basing on the previously applied approach of Social Network Analysis from the sociology research field, we adopted the Social Network Analysis methodology to collect data on supply network connectivity or relations. Using an Exponential Random Graph Model [ERGM], we developed a random search algorithm for network relational capital optimization. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] is a statistical method for modeling the generative processes that create social networks. In ERGM, the log-odds of a tie between members of a dyad of nodes or actors in the network are essentially modeled using an exponential form analogous to logistic regressions. Results: The findings of this study indicate that centrality negatively influences trust projection in the supply network. Hence, a firm embedded in upstream supply network benefits differently in terms of relational capital through the different degree of embeddedness. The firm's resources should be re-aligned to match the benefits of the different network structural positions. Conclusion: The results of the statistical network analysis reveal interesting findings in terms of prominent structural forms and the impact of involvement or embeddedness in the formal of a supply network. What this means is that the more embedded a firm is in the upstream supply network based on the formal contract tie, the less the likelihood that it will be perceived as trustworthy by other network members. Consequently, this tells us that firms’ embbededness in a centralized network structure which is based on a formal contract ties have a negative impact on the firms’ level of trust perception.
PL
Wstęp: Praca ma celu rozszerzenie znaczenia i stosowania poza strukturę sieci teorii zależności aktywności ekonomicznych od czynników socjalnych. Wcześniejsze badania dotyczące analizy sieci w dużej mierze koncentrowały się na zagadnieniu decentralizacji struktury sieci i wpływu tego procesu na działanie poszczególnych jej członków. Niemniej każdy członek łańcucha dostaw jest elementem zcentralizowanej struktury sieci. Zcentralizowana firma odgrywa przywódcza rolę w całej takiej strukturze. Dlatego też łańcuch dostaw jest siecią zcentralizowaną z powodu istnienia firmy przywódczej. Istnieje takiego typu firmy w sieci ma wpływ na wyniki działalności. Celem tej pracy jest określenie wpływu formalizmu, będącego wynikiem zcentralizowania łańcucha dostaw, ba poziom zaufania w obrębie tego łańcucha oraz możliwości organizacji wykorzystania zasobów tego łańcucha do uzyskania wykorzystania optimum zasobów. Metody: W oparciu o wcześniej stosowane podejście używające analizy sieci socjalnych, zastosowano metodologię analizy sieci socjalnych do zgromadzenia danych dotyczących połączeń i relacji w obrębie łańcucha dostaw. Przy użyciu modelu Exponential Random Graph Model [ERGM] opracowano losowo szukający algorytm dla rozwiązywania problemu optymalizacji relacji sieci. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] to metoda statystyczna służąca kształtowaniu procesów generatywnych, tworzących sieci socjalne. W metodzie tej, zarówno połączenia nieparzyste jak i dwójki węzłów sieci są modelowane poprzez użycie postaci wykładniczej analogicznej do regresji logistycznej. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują, że centralizacja ma negatywny wpływ na poziom zaufania w łańcuchu dostaw. Firmy umieszczone w różnych częściach łańcucha dostaw zyskują w różny sposób z relacji socjalnych w obrębie tego łańcucha. Zasoby firmy musiałyby być przesunięte, aby uzyskiwać benefity wynikające z różnej pozycji w strukturze sieci. Wnioski: Wyniki uzyskane na podstawie analizy statystycznej sieci wskazują na ciekawe zależności w obrębie strukturalnych form, mający wpływ na zaangażowanie w formalnej strukturze łańcucha dostaw. Im dana firma znajduje się wyżej w sieci łańcucha dostaw w odniesieniu do formalnych połączeń i relacji, tym jest mniejsze prawdopodobieństwa, że będzie traktowana z zaufaniem przez innych członków danej sieci. W konsekwencji, należy wysunąć wniosek, że ze wzrostem pozycji w zcentralizowanej sieci, zaufanie do danej firmy maleje.
EN
Road networks within cities are a vital component of the socio-economic development processes. Many countries have sought to examine and evaluate the efficiency of road networks within urban areas because of the increasing demand for transportation. Thus, networks should be evaluated to guide the development of transport systems and infrastructure within cities. This study evaluates the connectivity level of the road network parts in Fayoum city, Egypt, through the application of some indicators of connectivity measurement, such as Beta, Alpha, Gamma, Connectivity degree, and the density of edges and nodes. The study follows a new method for evaluation; it does not apply the indicators on the network as a whole; however, it divides the city into zones and calculates the indicators of each zone using the Arc GIS 10.2.1 program. The authors applied the map Algebra method to map the results of the six indicators in one index called the Total Connectivity Index (TCI). The TCI gives more consistent results than other indices, and it is more related to different spatial patterns of roads. According to this indicator, most of the city road network seem to have a good connectivity level, whereas the city marginal areas prove to have a poor connectivity level. Therefore, any efforts to develop or construct new roads should be in the marginal areas of the city.
5
Content available Big data w procesie zarządzania firmą
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zjawisko Big Data. Autor przedstawia ogólne informacje na temat tego, czym ów zbiór jest, a także gdzie i w jaki sposób jest lub może być wykorzystany. Wskazuje problemy, które generuje wzmożony napływ informacji (którego znaczący wzrost obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat) oraz omawia przykładowe narzędzia, które pomogą te problemy rozwiązywać. Wybór instrumentów nie jest przypadkowy, gdyż stanowią one skuteczną pomoc w procesie zarządzania procesami produkcji czy usług, a także zasobami ludzkimi.
EN
The main subject of this article is the phenomenon of Big Data. Author would like to present general information about Big Data, as well as where and how it is used. Also discused will be problem generated by increased flow of information which increased over last few years, and examples of tools that can be helpful to solve these problems. The choise of instruments isn’t accidental, because they are useful in management processes of production, services and humar resources.
EN
The cognitive aim of this study is to point to the optimum number of local government units and the optimum boundaries of spatial units in Poland with the assumption of minimizing the cumulated theoretical travel time to all settlement units in the country. The methodological aim, in turn, is to present the use of the ArcGIS location-allocation tool for the purposes of delimitation processes as exemplifi ed by administrative boundaries in Poland. The rationale for the implementation of this study is that number and the boundaries of units of all levels of Poland’s current territorial division are far from optimum in the light of minimization of accumulated theoretical travel time to all settlement units in the country. It may be concluded that it would be justifi able to increase the number of voivodships from the current number of 16 to 18. Besides it would be necessary to introduce modifi cations in relation to units with regional functions. In contrast, the number of districts and communes should be reduced. A continuation of this research may go in the direction of including analysis of public transport network in the research, creating in this way a multimodal set of network data. This would illustrate, apart from the potential itself resulting from the infrastructure, also the actually existing connections.
EN
To model and analyse stroke care and assistance provision in the Portuguese context from the network perspective. We used the network theory as a theoretical foundation for the study. The model proposed by Frey et al. (2006) was used to elicit and comprehend possible interactions and relations between organisations expected to be involved in the provision of care and assistance to stroke patients in their pathway to rehabilitation. Providers were identified and contacted to evaluate the nature and intensity of relationships. Network analysis was performed with the NodeXL software package. Analysis of 509 entities based on about 260 000 entries indicates that stroke care provision in the evaluated context is best captured in the coalition-collaboration setting, which appears to best demonstrate the character of the network. Information from analysis of the collaboration stage was not sufficient to determine the network dynamics. Application of the network theory to understand interorganisational dynamics of the complex health care context. Empirical validation of the model proposed by Frey et al. (2006) in terms of its operationalisation and the way it actually reflects the practical context. Examination and analysis of interorganisational relationships and its contribution to management of compound health care context involving actors from various sectors.
EN
The article presents the results of a research project referring to the dynamics of the public bike-sharing system BiKeR (Białystok, Poland) in 2014-2015. Identification of the dynamics of the system permits modifications that lead to the enhancement of the efficiency and help to determine the reasons for the choice of a location for new bicycle stations. The basic methodology used for compiling data were the statistical methods with special emphasis on network analysis and graph theory. Analysis of the data allowed us to identify the mechanisms of changes in the system affecting its dynamics, especially in the area of network topology changes in conjunction with the location of network nodes (stations). The research and analysis showed the specificity of PBS as a transport network. The PBS network, the process of analysis, the value of network metrics and their distribution differ significantly from other types of transport networks (including municipal). The results improve decision-making processes related to the creation and modification of a PBS network, especially in the field of process support, the choice of station location and the impact of these choices on the networks dynamics (as a prognostic utility).
9
Content available remote Symulatory sieci LAN i WAN
PL
Symulacje praktycznie zastąpiły wcześniejsze techniki badania i analizy nowych rozwiązań technicznych. Początek dały analizatory obwodów elektronicznych opartych o symulator SPICE. Złożoność sieci komputerowych spowodowała konieczność zastosowania innego podejścia. Zamiast analizy sygnałów na poziomie warstwy fizycznej, symulatory i analizatory sieci zajmują się urządzeniami sieciowymi, ich funkcjonalnością, protokołami, przebiegiem procesów i analizują zjawiska takie jak: ruch w sieci, kolizje, wydajność, skalowalność. W artykule opisano kilka najczęśsciej spotykanych symulatorów, w tym Packet Tracer, Marionnet, GNS3 i NS. Autor porównał parametry i funkcjonalność szeregu symulatorów sieciowych dostępnych na rynku i ocenił ich przydatność do celów naukowych i badawczych.
EN
Simulation virtually replaced the previous technology research and analysis of new technical solutions. The beginning gave analyzers electronic circuits based on SPICE simulator. Computer network complexity has caused the need for a different approach. Instead of analyzing signals on the physical layer, network analyzers and simulators deal with their functionality, network devices, protocols, process controls and analyze phenomena such as network traffic, collisions, performance or scalability. The article describes some of the most common simulators such as Packet Tracer, Marionnet, GNS3 and NS. The author compared the performance and functionality of a number of network simulators available on the market and assessed their suitability for study and research purposes.
EN
In the paper a theoretical bases and empirical results deal with analysis and modelling of transportation networks in Poland using complex networks have been presented. Properties of complex networks (Scale Free and Small World) and network's characteristic measures have been described. In this context, results of empirical researches connected with characteristics of passenger air links network, express railway links network (EuroCity and InterCity) and expressways/highways network in Poland have been given. For passenger air links network in Poland results are compared with the same networks in USA, China, India, Italy and Spain. In the conclusion some suggestions, observations and perspective dealing with complex network in transportation networks have been presented.
PL
Za cel artykułu przyjęto przegląd wybranych technik jakościowych wykorzystywanych przez wyselekcjonowaną grupę przedsiębiorców - były to przedsiębiorstwa wytypowane z firm zlokalizowanych w województwie podlaskim. Autorki artykułu skupiły uwagę zarówno na analizie częstości wykorzystania wskazanych technik jakościowych, jak i na częstości ich współwystępowania w tych samych przedsiębiorstwach. Zasadniczą część artykułu stanowi wizualizacja opracowanej sieci technik jakościowych podlaskich przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article was to review chosen qualitative methods used by a selected group of entrepreneurs; these were companies appointed from among businesses localized in the Podlaskie voivodship. The authors of the article focused on the analysis of usage frequency of the chosen qualitative techniques as well as on the frequency of their co-occurrence in the same companies. The main part of the article is constituted by a visualization of the developed network of qualitative techniques in Podlasie's businesses.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z najnowocześniejszych narzędzi badawczych, jakim jest analiza sieci społecznych i możliwości jej wykorzystania w badaniach nad militarnym i niemilitarnym bezpieczeństwem państwa. Nasze funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym dostarcza wprost nieograniczonych ilości informacji, które dzięki nowoczesnym metodom obliczeniowym mogą służyć do monitorowania i przewidywania procesów w nim za-chodzących. Prezentowana metoda, powszechnie wykorzystywana przez naukowców i kadrę zarządzającą, zaczyna zyskiwać coraz większą popularność wśród służb mundurowych, specjalnych oraz agencji monitorujących bezpieczeństwo narodowe, w szczególności krajów wysokorozwiniętych. Przedstawione przykłady prezentują, jak szerokie zastosowanie może mieć analiza sieci społecznych w badaniach nad bezpieczeństwem państwa oraz w jak wielu aspektach może być jeszcze wykorzystana.
EN
The aim of this article is to present one of the most advanced research tools, namely social network analysis (SNA), and the possibility of its use when studying military and non-military national security. Our existence in the information society generates unlimited amounts of information which can be employed to monitor and predict the processes therein owing to modern computational methods. The presented method, commonly used by scientists and managers, begins to gain increasing popularity among the uniformed services, special services, and security agencies monitoring national security, in particular in the developed countries. The examples presented show how great the use of social network analysis can be in research on national security, and in how many ways it can still be applied.
EN
The conventional service clustering methods are based on analysis of service functional and non-functional properties but ignore the hidden relations behind services contexts. In this paper, we propose a new service clustering algorithm SNTClus which based on heterogeneous service network analysis and service tags, after service ranking and clustering processes, services are clustered and ranked concurrently and K ranked service clusters are returned as output of clustering. The experiments show the feasibility and the accuracy of our method.
PL
W artykule zaproponowano nowy algorytm klasteryzacji usług SNTCIus, oparty na analizie heterogenicznej usług sieciowych i etykiet. W pierwszej fazie dokonuje on oceny usług i procesu klasteryzacji, po czym usługi i klastry są jednocześnie kategoryzowane. Jako wynik otrzymywane są klastry kategorii K.
14
Content available remote Analiza i modelowanie sieci transportowych z wykorzystaniem sieci złożonych
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wyniki badań związanych z analizą i modelowaniem sieci transportowych z wykorzystaniem sieci złożonych. Opisano własności sieci złożonych (Scale Free i Small World) oraz zdefiniowano miary charakterystyk sieci. W tym kontekście, przedstawiono wyniki badań związanych z charakterystykami sieci rozkładowych połączeń lotniczych oraz ekspresowych połączeń kolejowych InterCity i EuroCity w Polsce. Dla sieci połączeń lotniczych w Polsce uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań tych sieci w USA, Chinach, Indiach, Włoszech i Hiszpanii. Pracę podsumowują wnioski, w których starano się zinterpretować otrzymane wyniki oraz określić perspektywę rozwoju zastosowań sieci złożonych w kontekście sieci transportowych.
EN
In the paper a theoretical bases and empirical results deal with analysis and modelling of transportation networks using complex networks have been presented. Properties of complex networks (Scale Free and Small World) and network's characteristic measures have been described. In this context, results of empirical researches connected with characteristics of passenger air links network and express railway links network (EuroCity and InterCity) in Poland have been given. For passenger air links network in Poland results are compared with the same networks in USA, China, India, Italy and Spain. In the conclusion some suggestions, observations and perspective dealing with complex network in transport networks have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.