Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elementary analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Possibilities of using post-consumer wood waste as a fuel in a cement plant
EN
The energetic use of wood waste in cement plants, as well as in the commercial power industry and district heating can bring measurable economic and environmental benefits. The article presents an analysis of the possibility of using selected postconsumer wood waste as an alternative fuel. For this purpose, a series of tests were carried out to determine the physicochemical properties of the waste. The tests confirm the usefulness of post-consumer wood waste in cement plants as a separate fuel or one of the alternative fuel components.
EN
Economic development of a country as well as growing consumption causes a rise in the amount of wastes, mainly municipal wastes. Basic sources of the municipal wastes are households and public buildings. When Poland joined European Union, it was necessary to introduce many changes related to the waste management. Gradually implemented actions aim at limiting the amounts of municipal wastes deposited in landfills and reducing biodegradable fraction of wastes. Production of fuel from the municipal waste fraction constitutes an important element of modern waste management system. Moreover, it becomes an alternative to exhaustible resources of fossil fuels and a valuable source of energy to be used in industry, e.g. in cement industry. The article presents characteristics of a selected production plant of alternative fuel, which operates in the area of Silesian Voivodship. The purpose of the test was to analyse the quality of the readymade alternative fuel and ballast fraction formed in the device. Achieved test results were applied to the valid legal regulations in the context of the best possible waste management.
PL
Rozwój gospodarczy kraju i wzrastająca konsumpcja powoduje wzrost ilości odpadów, głównie pochodzenia komunalnego. Podstawowymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury publicznej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian związanych z gospodarką odpadami. Wprowadzane sukcesywnie działania mają na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie udziału w nich frakcji biodegradowalnej. Wytwarzanie paliwa z frakcji komunalnej stanowi ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo jest alternatywą dla wyczerpywalnych zasobów paliw kopalnych i cennym źródłem energii dla przemysłu np. cementowniczego. W artykule scharakteryzowano wybraną instalację do produkcji paliwa alternatywnego działającą na terenie woj. Śląskiego (Polska). Celem badań była analiza jakości gotowego paliwa alternatywnego oraz frakcji balastowej powstającej na instalacji. Otrzymane wyniki badań odniesiono do obowiązujących przepisów prawnych w kontekście możliwości optymalnego ich zagospodarowania.
PL
Chlor, we wszystkich produktach koksowania, jest składnikiem niepożądanym ze względu na: korozyjne działanie jego związków, zwiększone zasolenie ścieków koksowniczych, szkodliwą emisję kwaśnych gazów na obrzeżach zakładów koksowniczych. Istotnym elementem jest oznaczenie zawartości chloru zarówno w mieszankach węglowych stosowanych w procesie koksowania, jak i w stałych, gazowych oraz ciekłych produktach koksowania. Powszechnie stosowaną metodą badań zarówno w surowcach węglowych, jak i we wszystkich produktach koksowania jest metoda miareczkowania potencjometrycznego. Nowoczesną metodą oznaczania zawartości chloru jest metoda analizy elementarnej. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki oznaczania zawartości chloru obiema metodami, na przykładzie analizy sześciu próbek smół koksowniczych.
EN
Chlorine is an undesirable component in all coking products because of: corrosive effect of its compounds, the increased salinity of the coke plant waste water and harmful emissions of acidic gases on the outskirts of the coke plant. An important element is the determination of chlorine content in the coal blend used in the coking process, as well as in solid, liquid and gaseous products of carbonization. A common method for both raw coal and coke in all products is the method of potentiometric titration. The elementary analysis is a modern method for determining the amount of chlorine. This paper presents the results of chlorine content determination with the use of the two methods, based on the analysis of six samples of coal tar.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy elementarnej osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim. W artykule omówiono również wyniki pomiaru ciepła spalania oraz obliczone wartości opałowe według normy PN-93/Z-15008, uwzględniające zawartości wody i osadów na różnych etapach przeróbki w obu obiektach. Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie próbek pobranych od sierpnia 2007 do listopada 2009 r. Prezentowane oczyszczalnie różnią się sposobem prowadzenia gospodarki osadowej - w Gdańsku na oczyszczalni "Wschód" osady przed odwodnieniem poddawane są fermentacji metanowej, w Lęborku osady stabilizowane są tlenowo. Swarzewo po odwodnieniu na prasie kompostuje osad. Zgoła inna jest rownież wielkość obiektów - Gdańsk odprowadza do morza ok. 95000 m3/dobę, w Lęborku i Swarzewie przepływ ścieków jest ok. 13-14 razy mniejszy. Pomimo tych różnic, osady charakteryzowały się podobną procentową zawartością pierwiastków. Uzyskane wartości ciepła spalania osadów nadmiernych oraz po fermentacji i stabilizacji tlenowej rownież znajdowały się na zbliżonym poziomie.
EN
The paper aims to show the results of the elementary analysis of the sewage sludges from wastewater treatment plants in Gdansk, Lebork and Swarzewo as well as measurements of the heat of combustion and the calculated calorific values according to regulation PN-93/Z-15008, taking into account water content and the composition of sewage sludge at different utilization stages. The results presented in this paper are based on the analysis of the samples collected between August 2007 and November 2009. The wastewater treatment plants differ as far as sludge treatment and capacity are concerned. In Gdansk, the sludge undergoes methane digestion before dewatering, whereas in Lebork, the sludge is stabilized aerobically. In Swarzewo after dewatering sludge are composted. The Gdansk plant discharges 95000 m3 per day to the sea, the Lebork and Swarzewo plant’s capacity is thirteen - fourteen times smaller. In spite of these differences, all sludges were characterized by a similar percentage of elements. The values of the heat of combustion of excessive sludges and of those after digestion and aerobic stabilization were comparable.
EN
Possibilities of using elementary analyses for estimating energy potential of sewage sludge - example of Vondracek's empiric formula. Burning heat and fuelling value of sewage sludge.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.