Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban identity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematyka opracowania dotyczy zagadnień selekcji fragmentów struktury miejskiej istotnych dla historii i tradycji Rzeszowa oraz integracji miejsc mniej eksponowanych z obszarem intensywnie eksploatowanej przestrzeni publicznej, w celu wzmocnienia wśród mieszkańców ich poczucia utożsamienia się z miastem. Charakterystycznymi zmianami struktury przestrzennej Rzeszowa są jej rozrost oraz osłabienie zwartości przestrzeni publicznej na historycznym obszarze miasta. Problemem staje się znaczne natężenie ruchu samochodowego. Zanik funkcji publicznych w obrębie centrum jest spowodowany m.in. dostępnością dla samochodów większości ulic w tym obszarze. Jedyną enklawą ruchu wyłącznie pieszego i rowerowego jest strefa obejmująca Rynek, ulice Kościuszki i 3 Maja oraz fragmenty ulic Mickiewicza i Grunwaldzkiej. Drugą taką strefą są tereny rekreacyjne nad rzeką Wisłok. Oba obszary cieszą się popularnością wśród społeczności Rzeszowa, lecz w opinii autorów, nie zaspokajają potrzeb. W pracy przedstawiano pomysł połączenia obu obszarów oraz włączenia do strefy ruchu pieszego i rowerowego innych, aktualnie odseparo-wanych, terenów o historycznym rodowodzie, w tym parków. Istotnym elementem koncepcji są bezkolizyjne skrzyżowania wytyczonych tras z arteriami ruchu samochodowego, z zastosowaniem przejść podziemnych, które dzięki konfiguracji terenu dostępne byłyby za pomocą pochylni, a ich przestrzenie doświetlone światłem słonecznym i dostępne wizualnie z zewnątrz. Proponowane rozwiązania wzmacniają istniejącą infrastrukturę eliminując bariery psychologiczne i funkcjonalne.
EN
The subject of the paper deals with issues of selection of fragments of urban structure important for the Rzeszów history and tradition and integration of less exposed areas with the area of intensively exploited public space, in order to strengthen the identity of the inhabitants of the city. Characteristic changes in the spatial structure of Rzeszów are the proliferation of public space and its weakening in the historic area of the city, caused by the cutting of streets with significant traffic volume. The lack of public functions within the center is also conditioned by the accessibility for cars of most of the streets in this area. The only enclave of pedestrian and bicycle traffic is the Market Square, Kosciuszko and May 3 streets and parts of Mickiewicz and Grunwaldzka streets. The second zone is the recreation area on the river Wisłok. Both areas are popular among the Rzeszow community, but according to the authors, their capacity does not meet the needs. The paper presents the idea of combining both areas and incorporating into the homogeneous zone of pedestrian and bicycle traffic other, currently separated, areas specific by historical pedigree, including parks. An essential element of the concept are the non-collision crossings of designed roads with the car arterias, with the aid of underground passages, which thanks to the terrain configuration would be accessible by ramps, and their spaces, sunlit and visually visible externally, would not constitute a psychological barrier. Other proposed actions are the elimination or restriction of movement of cars, or the possibility of parking on some streets, correction of tree stand in order to exposition of architectural dominants, etc.
EN
The two famous, coastal cities – Miami Beach in the United States and Tel Aviv in Israel – have much in common: they have a similar history, topography and architecture. Their contemporary image was shaped relatively recently, in the second half of the 20th century. Thanks to the changes to the originally grey colour scheme, the sordid and unkempt cities were transformed into world-class tourist attractions and trendy style icons. That is when their current reputations were established: Miami Beach as the pastel-shaded hub of American Art Deco and white Tel Aviv as the symbol of modernist, Bauhaus-like architecture.
PL
Dwa sławne nadmorskie miasta: amerykańskie Miami Beach i izraelski Tel Awiw, łączy wiele wspólnego: posiadają podobną historię, topografię i architekturę. Ich współczesny wizerunek został ukształtowany stosunkowo niedawno – w drugiej połowie XX wieku. Dzięki manipulacji dokonanej w ich pierwotnej kolorystyce szare, brudne i zaniedbane miasta zostały przekształcone w globalne atrakcje turystyczne i modne ikony stylu. Ukształtowane wtedy zostały towarzyszące im obecnie legendy: mieniącego się pastelowymi kolorami Miami Beach, stolicy amerykańskiego Art Deco, i białego Tel Awiwu, symbolu modernistycznej architektury rodem z Bauhausu.
PL
Problematyka tożsamości, a w tym szczególnie tożsamości miast oraz miejsc, stała się w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo interesującym tematem badawczym. Stanowi ona jeden z głównych parametrów opisu przestrzeni miejskiej. Niemniej jednak nasilająca się konkurencja pomiędzy ośrodkami miejskimi oraz rywalizacja wynikająca z rosnących potrzeb odbiorców oferty miejskiej powoduje, iż miasta poszukują nowych dróg ku osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i to właśnie tożsamość miejska zostaje zmaterializowana do roli zasobu – jednego z najistotniejszych narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zależność, jaka zachodzi pomiędzy pojęciami „wizerunek” i „tożsamość miejska”, a następnie wskazanie, czy zależność ta znajduje odniesienie w ramach zarządzania przestrzeniami miejskimi we współczesnych uwarunkowaniach.
EN
The issue of the identity, and in particular the identity of cities and places, has become an especially interesting research topic over the last years. Identity is one of the main parameters of urban space description. Nevertheless, the growing competition between urban units and the rivalry resulting from the growing needs of urban stakeholders means that cities are looking for new ways to achieve competitive advantage and that urban identity is materialized as an urban resource – one of the most important tools for creating competitive advantage.The purpose of this article is to draw attention to the relationship between the terms “image” and “identity” and then to indicate whether this relationship is relevant in the management of urban spaces in contemporary contexts.
4
Content available Fragmentation and identity of a city
EN
The objective of the article is to foster understanding complex relations underlying the issues of identity of contemporary cities. Dynamics of globalization has launched a process of fragmentation in all fields of human activity leaving visible traces in space. Fragmentation is often defined as an instrument of spatial and the social exclusion, associated with the processes of disintegration, homogenization and segregation. The contemporary fragmented city is observed as “a produced object” that Rem Koolhaas explains as The Generic City – the world of loneliness, individuality, ephemerality and transiency, which reject the significance of genius loci causing disappearance of identity and production of non-places, resulting degradation of public space.
PL
Celem pracy, zawierającej interpretacyjny wywód autorski inspirowany między innymi rozważaniami Rema Koolhaasa i Henry Lefebvra, pogłębiający rozumienie współczesnych procesów urbanizacyjnych (dotyczący symbolicznej i wizualnej tożsamości współczesnych miast na tle procesów dezintegracyjnych), jest pokazanie, jak owe procesy wpływają na funkcjonowanie miasta i jego strukturę, indukując fragmentację miasta (paradoksalnie, współistniejącą z homogenizacją jego struktury), która z kolei prowadzi do społecznej segregacji, alienacji, a nawet wykluczenia. Za punkt wyjścia do rozważań przyjęto zaprezentowaną przed kilku dekadami przez Rema Koolhaasa koncepcję Miasta generycznego, to jest interpretację współczesnego organizmu miejskiego jako przestrzeni indukującej samotność, charakteryzującej się efemerycznością struktur społecznych i ulotnością wartości, a przy tym odrzucającej tożsamość opartą na duchu miejsca, genius loci, co ostatecznie prowadzi do zaniku przestrzeni publicznych w ich dawnym znaczeniu, zastępowanych przez anonimowe nie-miejsca. Niniejsze rozważania stanowią zarazem próbę ponownej oceny Koolhasowskich i Lefebvre’owskich refleksji i tez z perspektywy czasu (w przypadku Koolhaasa są to już ponad dwie dekady), z finalnym wnioskiem zaskakującej ich zbieżności z obserwowanymi zjawiskami urbanistycznymi i społecznymi.
PL
Współczesne, niekontrolowane przeobrażenia tkanki małych i średnich miast są jedną z przyczyn zatracania ich tożsamości. Jest to problem szczególnie istotny w miejscowościach uzdrowiskowych. Jednym z przykładów miasta, w którym brak ograniczeń w działaniach inwestycyjnych prowadzi do negatywnych przemian przestrzennych, niszczenia lokalnych cech miejsca, upadku tradycji i zaniku charakteru uzdrowiska jest Rabka-Zdrój. Znaczna presja inwestycyjna oraz jednoczesny brak dokumentów planistycznych warunkujących właściwe działania to główne czynniki pogłębiające negatywne przekształcenia zarówno strefy centralnej, jak i zewnętrznej miasteczka. Rabka ma liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe, klimatyczne i kulturowe, które właściwie wykorzystane mogłyby stać się podstawą dalszego, harmonijnego rozwoju.
EN
Contemporary uncontrolled transformation of the urban fabric of small and medium-size towns is one of the reasons why they lose their identity. The problem is particularly significant in spas. Rabka-Zdrój is an example of a town where unrestrained investment has resulted in negative spatial transformations, damage to local features of the place, decline of tradition and disappearance of the character of a spa. Great investment pressure combined with lack of planning documentation that would determine proper actions are the main factors contributing to deterioration of both the central and external zones of the town. Rabka has many values as regards nature, landscape, climate and culture. If they were used properly, they could become the basis for further sustainable development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.