Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 455

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania nieniszczące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości połączeń taśm przenośnika, co ma znaczący wpływ na ich wytrzymałość. Diagnostyka taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu metod nieniszczących (NDT) pozwala wykrywać i monitorować uszkodzenia na całej długości taśmy. Taka diagnostyka umożliwia również ocenę jakości połączenia. Testy, oparte na tej metodzie, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu diagnostycznego Diagbelt opracowanego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zaproponowano kilka metod poprawy jakości połączeń w oparciu o uzyskane wyniki. Przedmiotem badań była trudnopalna taśma przenośnikowa ST 3150 o szerokości B-1200. Testy przeprowadzono na przenośniku taśmowym eksploatowanym w polskiej kopalni podziemnej.
EN
The article presents the results of tests on the quality of conveyor belt joints, which has a significant impact on their strength. Diagnostics of steel conveyor belts using non-destructive methods (NDT) allows detecting and monitoring damage along the entire length of the belt. Such diagnostics also makes it possible to assess the quality of the splices. Tests based on the proposed method were carried out using the Diagbelt diagnostic system developed at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at the Wroclaw University of Technology.
EN
The article is in line with the contemporary interests of companies from the aviation industry. It describes thermoplastic material and inspection techniques used in leading aviation companies. The subject matter of non-destructive testing currently used in aircraft inspections of composite structures is approximated and each of the methods used is briefly described. The characteristics of carbon preimpregnates in thermoplastic matrix are also presented, as well as types of thermoplastic materials and examples of their application in surface ship construction. The advantages, disadvantages and limitations for these materials are listed. The focus was put on the explanation of the ultrasonic method, which is the most commonly used method during the inspection of composite structures at the production and exploitation stage. Describing the ultrasonic method, the focus was put on echo pulse technique and the use of modern Phased Array heads. Incompatibilities most frequently occurring and detected in composite materials with thermosetting and thermoplastic matrix were listed and described. A thermoplastic flat composite panel made of carbon pre-impregnate in a high-temperature matrix (over 300°C), which was the subject of the study, was described. The results of non-destructive testing (ultrasonic method) of thermoplastic panel were presented and conclusions were drawn.
PL
Artykuł wpisuje się we współczesne zainteresowania firm z branży lotniczej. Opisuje materiały oraz techniki inspekcji stosowane we wiodących firmach lotniczych. Przybliżono tematykę badań nieniszczących obecnie stosowanych w do inspekcji lotniczych struktur kompozytowych oraz krótko opisano każdą ze stosowanych metod. Przedstawiono również charakterystykę preimpregnatów węglowych w osnowie termoplastycznej oraz wymieniono rodzaje materiałów termoplastycznych i przykładowe zastosowanie ich w konstrukcji statków powierzchnych. Wymieniono wady, zalety oraz ograniczenia dla tych materiałów. Skoncentrowano się na wyjaśnieniu metody ultradźwiękowej, która jest najpowszechniej stosowaną metodą podczas kontroli struktur kompozytowych na etapie produkcyjnym oraz eksploatacyjnym. Opisując metodę ultradźwiękową skupiono się na technice puls echo i zastosowaniu nowoczesnych głowic wieloprzetwornikowych (Phased Array). Wymieniono i opisano niezgodności najczęściej występujące i wykrywane w materiałach kompozytowych z osnową termoutwardzalną oraz termoplastyczną. Opisano termoplastyczny płaski panel kompozytowy wykonany z preimpregnatu węglowego w osnowie wysokotemperaturowej (ponad 300°C), który stanowił obiekt badania. Zaprezentowano wyniki badań nieniszczących (metodą ultradźwiękową) panelu termoplastycznego i wyciągnięto wnioski.
EN
The paper is focused on diagnostics of reinforced concrete structure of the tribune of Závodisko Bratislava. The structure was realized by a combination of monolithic and prefabricated concrete elements as well as steel load-bearing elements. The complex state of the rough construction was evaluated, including the verification survey of the foundation of the construction. Non-destructive and destructive methods were used. Based on the results of the diagnostics and recalculation, it was decided to further progress the finish of the tribune.
PL
Artykuł koncentruje się na diagnostyce konstrukcji żelbetowej trybuny zlokalizowanej na „Závodisko Bratysława”. Konstrukcja została zrealizowana przez połączenie monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych oraz stalowych elementów nośnych. Oceniono złożony stan konstrukcji, w tym badanie weryfikacyjne fundamentu konstrukcji. Zastosowano metody nieniszczące i niszczące. Na podstawie wyników diagnostyki i ponownych obliczeń zdecydowano odalszych działaniach, aby ukończyć trybunę.
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich wytwarzanych w technologii spawania laserowego. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym jednostronnym, w którym źródło ciepła i kamera termowizyjna usytuowane są po tej samej stronie względem badanej próbki. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury, obrazujących kształt analizowanych złączy oraz sztucznie wytworzoną wadę.
XX
The paper presents the possibility of applying active thermography for the non-destructive testing (NDT) of laser-welded steel sandwich panels. Active thermography measurements were carried out using a single-sided experimental arrangement, in which both an infra-red (IR) camera and a thermal wave source are located at the same side of a tested specimen. The obtained results are presented in the form of the thermal images of momentary temperature distribution, showing the shape of the analyzed laser-welded joints as well as an artificially created fault.
5
Content available remote Metoda doboru penetrantów dla przemysłowych badań nieniszczących
PL
Zaproponowano metodę wspomagającą proces decyzyjny doboru penetrantów, polegającą na zintegrowaniu dwóch technik: analizy kosztowo-jakościowej i metody FAHP (fuzzy analytical hierarchy process). W obszarze przemysłowego doboru penetrantów fluorescencyjnych zaproponowana metoda pozwoliła na częściowe ograniczenie subiektywizmu występującego podczas analiz decyzyjnych. Osiągnięto to poprzez zastosowanie rozmytej skali Saaty'ego.
EN
Six com. fluorescence penetrants used for nondestructive testing construction materials were studied for environmental impact and washability (removing time) as well as assessed for quality and purchase expenditure to identify the most efficient method for selection of the agents. The penetrant selected in fuzzy anal. hierarchy process was not optimal from cost-quality point of view. Therefore, the ranking list of penetrants was based on decision making coeffs. The evaluation method was recommended for practical use under industrial conditions.
PL
W opracowaniu przedstawiono systemy pomiarowe stosowane do weryfikacji materiałów jądrowych w systemie zabezpieczeń.
EN
The study presents measuring systems used for verification of nuclear materials in the Safeguards.
EN
The possibility to detect defects in polyamide-aluminum composites with pure adhesive connection using holographic vibrometric non-destructive testing (NDT) was investigated. Clear differences could be observed in the phase of vibration patterns and amplitudes, registered with nanometric resolution, between a correct and a defective adhesive connection.
PL
Zbadano możliwość wykorzystania cyfrowej holograficznej wibrometrii – nieniszczącej metody testowania (NDT) – do wykrywania defektów połączeń adhezyjnych w kompozytach poliamidowo-aluminiowych. Zaobserwowano istotne różnice między uzyskanymi rozkładami drgań i ich amplitudami, mierzonymi z nanometryczną rozdzielczością, w wypadku próbek z połączeniem adhezyjnym bez defektu oraz z defektem.
PL
Przedstawiono możliwości oraz wybrane przykłady praktycznego wykorzystania techniki termowizyjnej w przemyśle hutniczym jako bezinwazyjnej metody badawczej do pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta może być wykorzystana we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu, jak również diagnostyki urządzeń technicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań, który nie zakłóca cyklu produkcyjnego.
EN
The paper presents the possibilities and selected examples of practical use of the thermal imaging technique in the metallurgical industry as a non-invasive testing method for measuring temperature distribution on the surface of the examined object. This method can be used in all stages of steel production, from charge preparation to finished product, as well as diagnostics of technical devices. The paper emphasises the non-invasive nature of the examination, which does not disturb the production cycle.
9
Content available remote Magnetic tests of SNA - HP-59A kinematic connection details in the RD-33 engine
EN
Aspects of assessing the technical condition of selected elements of the kinematic system in the renovation of RD-33 engines have been presented. In the beginning, typical operational problems have been discussed, and the test object was defined. Then, the theoretical foundations of three non-destructive testing methods based on magnetic field measurement were discussed. Next, the preliminary results of the research of a defective gear obtained by the magnetic metal memory method are presented. Finally, the conclusions have been made.
PL
W artykule przedstawiono aspekty oceny stanu technicznego wybranych elementów układu kinematycznego w remoncie silników RD-33. Na początku przybliżono typowe problemy eksploatacyjne i zdefiniowano obiekt badań. Następnie przedstawiono podstawy teoretyczne trzech metod badań nieniszczących bazujących na pomiarze pola magnetycznego. Dalej przedstawiono wstępne wyniki badań zbrakowanego koła zębatego uzyskane metodą magnetycznej pamięci metalu. W końcu przedstawiono wnioski.
10
Content available remote CT inspection of cooled turbine blades
EN
To improve the engine efficiency by increasing the gas temperature, multi-layer cooling passages are applied in new designs of gas turbine blades. As a result, traditional non-destructive methods, which have been applied so far in the production control, became insufficient. The aim of this manuscript is to develop an inspection method for cooling passages of turbine blades, which would be helpful in detecting manufacturing defects of blades and their operational failures. GE v/tome/x/m 300 was applied to conduct dimensional control and check the interior of two types of turbine blades from turboshaft engines. The procedure for selecting X-ray parameters was suggested. The thickness of walls in the selected cross-section was measured with the accuracy of 0.01 mm, and the selected manufacturing defects of cooling passages were identified.
PL
W celu zwiększenia sprawności silników przez podniesienie temperatury gazów, w nowych konstrukcjach łopatek turbin gazowych stosuje się wielowarstwowe zespoły kanałów chłodzących. W efekcie, tradycyjne metody nieniszczące, stosowane dotychczas w kontroli produkcji stają się niewystarczające. Celem pracy jest opracowanie metodyki inspekcji kanałów chłodzących łopatek turbin do wykrywania wad produkcyjnych łopatek oraz ich uszkodzeń eksploatacyjnych. Zastosowano tomograf GE v/tome/x/m 300 do kontroli wymiarowej i sprawdzenia poprawności wykonania wnętrza dwóch typów łopatek turbiny silnika turbowałowego. Zaproponowano procedurę doboru parametrów prześwietlania. Zmierzono grubość ścian w wybranych przekrojach z dokładnością 0,01 mm oraz zidentyfikowano wybrane wady produkcyjne kanałów chłodzących.
11
Content available remote Selected aspects of ultrasonic testing of difficult materials
EN
Welding is considered as a “Special Process”, which means that its quality cannot be readily verified and its successful application requires specialist management, personnel and procedures. It is important to conduct proper testing of the welded joints, including volumetric testing. In this case there are conducted ultrasonic testing, which enable detecting volumetric discontinuities. Ultrasonic testing meets many problems while testing joints with large anisotropy. The problems are caused by the physical phenomena, e.g. transformation, dispersion and absorption of the wave. It is connected with the structure of the material, which cause different propagation of the ultrasonic beam. The article presents the review of the factors affecting the quality of ultrasonic testing.
PL
Spawanie to proces specjalny, tzn. taki, którego wyniku nie można przewiedzieć w trakcie jego trwania, a ewentualne niezgodności mogą ujawnić się dopiero po jego zakończeniu. Bardzo ważne są więc badania złączy spawanych, w tym badania objętościowe. Często są to badania ultradźwiękowe dające możliwość wykrycia nieciągłości objętościowych. Badania ultradźwiękowe nastręczają wielu problemów przy badaniu złączy o dużej anizotropii, spowodowanych zjawiskami fizycznymi, takimi jak transformacja fali, rozpraszanie oraz tłumienie fali. Odpowiedzialna za te zjawiska jest struktura materiału i spowodowane nią różnice w rozchodzeniu wiązki ultradźwiękowej. W artykule przedstawiono przegląd czynników wpływających na wykonywanie badań ultradźwiękowych.
12
EN
Presently used magnetic methods for testing wire ropes leave an untested rope section located in the direct vicinity of a tapered socket. However, the aforesaid area may contain damage resulting from existing stresses and wear processes. The article discusses results of a study concerned with diagnostic equipment enabling the assessment of the above-named area in terms of its technical condition as well as presents results of the FEM-based numerical analysis of a magnetisation system and laboratory test results concerning a rope containing simulated damage.
PL
Stosowana obecnie metoda magnetyczna badania lin stalowych pozostawia nie przebadany odcinek liny w bezpośrednim otoczeniu uchwytu stożkowego. W obszarze tym mogą jednak wystąpić uszkodzenia związane z istniejącym tu stanem naprężeń oraz procesami zużyciowymi. W artykule opisano wyniki prac nad aparaturą umożliwiającą ocenę stanu technicznego liny w tym obszarze. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego magnetowodu oraz badań laboratoryjnych liny z zamodelowanymi uszkodzeniami.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego wystąpienia pęknięcia zmęczeniowego wału wykonanego ze stali nierdzewnej gatunku X46Cr13. Przeprowadzone badania wizualne, metalograficzne i pomiary twardości, wykazały występowanie błędów w obróbce termicznej elementu, które nie zostały stwierdzone poprzez wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych wału.
EN
The paper discusses the case of premature fatigue crack occurrence of a shaft made of stainless steel grade X46Cr13. Visual, metallographic and hardness tests carried out showed the occurrence of errors in the heat treatment of the element, which were not found by performing appropriate shaft diagnostic tests.
14
PL
W artykule przedstawiono metodę badania kotew górniczych przy użyciu fal ultradźwiękowych. Na wstępie zaprezentowano kilka specjalistycznych czujników i instrumentów, które można wykorzystać do monitorowania kotew w czasie ich eksploatacji. Artykuł koncentruje się na zastosowaniu do badań prowadzonych fal ultradźwiękowych zdolnych do rozprzestrzeniania się na duże odległości w prętach. Fale te są jednak dyspersyjne i multimodalne, co oznacza, że wiele postaci falowych może propagować jednocześnie z różnymi prędkościami zależnymi od częstotliwości. Zastosowanie ultradźwiękowych fal do kotew NDE omówione szczegółowo na przykładzie instrumentu RBT (Rock-Bolt Tester), który jest cyfrowym instrumentem ultradźwiękowym pracującym w układzie puls-echo, wyposażonym w specjalnie skonstruowaną głowicę ultradźwiękową, zdolną do generowania fal sprężystych o wysokiej energii i niskiej częstotliwości (poniżej 100kHz). Głowica jest również zdolna do odbierania słabych ech odbitych od końca kotwy i od nieciągłości w zaprawie ją otaczającej. Echa odbierane przez sondę są wzmacniane, filtrowane i prezentowane graficznie w postaci A-skanów. Na zakończenie, dla ilustracji działania instrumentu RBT przedstawiono wyniki jego weryfikacji eksperymentalnej.
EN
In this paper we are presenting principles of rock-bolts NDE using ultrasonic guided waves. A number of specialized sensors and instruments is presented that can be used for monitoring bolts status. The paper is focused on the application of ultrasonic guided waves (GW) able to propagate over long distances in bars. GWs are, however, dispersive and multimodal, which means that many wave modes can propagate simultaneously with different frequency dependent velocities. Application of ultrasonic guided waves for rock-bolts NDE is presented in some detail using for illustration the new designed instrument rock-bolt tester (RBT). RBT is a pulse-echo digital ultrasound instrument provided with an application tailored ultrasound probe that transmits high-energy, low frequency (below 100kHz) guided waves. The probe is also capable of receiving weak echoes reflected from the bolt-end and from some discontinuities in the surrounding grout. The echoes received by the probe are amplified, filtered and presented in the form of A-scans. Experimental results are presented that illustrate the performance of the RBT instrument.
EN
The paper discusses the case of premature failure of an industrial twinscrew extruder for plastics made of chromium-molybdenum stainless steel grade 1.4122 (3H17M). The diagnostic tests carried out, which included the performance of: non-destructive, metallographic, thermovision and hardness tests, gave the basis to indicate the causes of extruder damage associated with the entry of impurities in the input material.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego uszkodzenia wytłaczarki przemysłowej dwuślimakowej do tworzyw sztucznych wykonanej ze stali nierdzewnej chromowo-molibdenowej gatunku 1.4122 (3H17M). Przeprowadzone badania diagnostyczne, w których skład wchodziło wykonanie: badań nieniszczących, metalograficznych, termowizyjnych i pomiarów twardości, dały podstawę do wskazania przyczyn wystąpienia uszkodzeń wytłaczarki, związanych z przedostawaniem się zanieczyszczeń w materiale wsadowym.
EN
The paper presents an example of the application of vibratory machining for castings based on the results of visual testing. The purpose of the work is to popularize non-destructive testing and vibratory machining as finishing process, especially in the case of cast objects. Visual testing is one of the obligatory non-destructive tests used for castings and welded joints. The basic requirements concerning the dimensional accuracy and surface texture of cast components are not met if visible surface flaws are detected. The tested castings, which had characteristic traces of the casting process, were subjected to vibratory machining. The machining with loose abrasive media in vibrating containers is aimed at smoothing the surface and reducing or completely removing flashes. To complement the visual testing were also conducted research on the contact profilometer Taylor Hobson PGI 1200. Particular attention was focused on measuring the height of flashes and changes in the surface of smoothed details based on BNIF No. 359 touch-visual patterns. Based on the work, it can be concluded that vibratory machining allows for removal flashes and smoothing of the surface of aluminum alloy cast objects.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących wybranych połączeń blach stalowych na zakładkę. Planem eksperymentu objęto próbki wytworzone przy użyciu trzech różnych technologii łączenia: lutowanie płomieniowe, spawanie laserowe, klejenie. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym dwustronnym, w którym próbka znajduje się pomiędzy kamerą termowizyjną a źródłem ciepła. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury na powierzchni próbki, obrazujących przybliżony kształt analizowanych złączy.
EN
The present work shows the application of active thermography for non-destructive testing (NDT) of selected lap joints of steel sheets. To carry out the experiment, the specimens were manufactured using three different joining techniques: flame soldering, laser welding, adhesive bonding. The active thermography measurements were carried out using a double-sided experimental arrangement, in which a specimen is located between an infrared camera and a thermal wave source. Obtained results were presented in the form of thermal images of momentary temperature distribution on surface of the specimen, showing approximate shape of the analysed joints.
18
Content available remote Eddy currents non destructive testing and evaluation of ferromagnetic medium
EN
This work involves monitoring and non-destructive evaluation by inspecting two separate pieces (conductor and ferromagnetic). A database is established from the resolution of the direct problem. The inverse problem for the reconstitution of supposed single and multiple defects in the plates is then solved and analyzed. The study of the direct problem was made by exploiting the finite element method in resolution of the 2D magnetodynamic electromagnetic equation. Experimental Results are then performed and compared to simulation ones. The neural network technique was used successfully for the reconstruction of a single and multiple defects.
PL
W pracy zaprezentowano monitorowanie i nieniszczące badanie dwóch elementów – przewodzącego i ferromagnetycznego. Rozwiązanie problemu odwrotnego wykorzystano do rekonstrukcji defektu. Wykorzystano też metodę elementów skończonych do rozwiązania równań elektromagnetycznych 2D. Wykorzystano też sieć neuronową do rekonstrukcji kształtu pojedynczego i wielokrotnego defektu.
EN
This paper introduces a procedure for finding the position, length, depth, and width of a crack within a material, based on eddy current non-destructive testing. The measured values of the magnetic flux density are used for the crack parameters’ identification. The crack’s position and length are found by considering the differences in the measured magnetic flux densities between neighbouring measurement points. The crack’s depth and width are found by using a stochastic optimization method connected with a finite element model.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono procedurę znajdowania położenia, długości, głębokości i szerokości pęknięć w materiale, w oparciu o badania nieniszczące z zastosowaniem prądów wirowych. Zmierzone wartości gęstości strumienia magnetycznego są wykorzystywane do identyfikacji parametrów pęknięć. Położenie i długość pęknięcia określa się poprzez różnice w zmierzonych gęstościach strumienia magnetycznego między sąsiednimi punktami pomiarowymi. Głębokość i szerokość pęknięcia można znaleźć za pomocą stochastycznej metody optymalizacji powiązanej z modelem elementów skończonych.
EN
The newly developed self-heating based vibrothermography method is a non-destructive testing method applicable to polymeric and polymer-based composite structures, which is based on the self-heating effect used as thermal excitation of a structure during testing. The mechanical excitation with multiple resonant frequencies causes viscoelastic energy dissipation in the whole structure, which allows the observation of eventual flaws and damage in the form of differences in the surface temperature distribution observed by an infrared camera. The effectiveness of damage detectability depends on the visibility of thermal signatures of potential flaws and damage, which is often masked by measurement noise and artefacts in thermograms. Therefore, it is suitable to apply post-processing procedures that allow the enhancement of damage detectability. The developed set of tools for thermogram post-processing covers primary methods based on statistical features, and more advanced ones like methods based on derivatives, wavelet transform as well as post-processing methods dedicated for thermogram enhancement such as thermographic signal reconstruction, partial least squares regression or principal component thermography. These methods were implemented in the form of an integrated GUI-based benchmark based on Matlab routines, dedicated to the post-processing of thermographic data acquired using self-heating vibrothermography.
PL
Nowo opracowana metoda wibrotermografii oparta na samorozgrzaniu jest metodą nieniszczącą, którą można stosować do struktur polimerowych oraz do kompozytów o osnowie polimerowej, bazującą na efekcie samorozgrzania stosowanym jako wymuszenie cieplne struktury podczas badań. Wymuszenie mechaniczne na wielu częstotliwościach rezonansowych powoduje lepkosprężystą dyssypację energii w całej strukturze, co pozwala na obserwację ewentualnych wad i uszkodzeń w postaci róż-nic rozkładu temperatury na powierzchni widocznych za pomocą kamery termograficznej. Efektywność wykrywalności uszkodzeń zależy od widzialności sygnatur cieplnych potencjalnych wad i uszkodzeń, które często są maskowane przez szum pomiarowy i artefakty w termogramach. Dlatego należy stosować procedury przetwarzania, które pozwalają na zwiększenie wykrywalności uszkodzeń. Opracowany zestaw narzędzi do przetwarzania termogramów zawiera metody podstawowe oparte na cechach statystycznych i bardziej zaawansowane, bazujące na pochodnych temperaturowych, transformacji falkowej oraz metodach przetwarzania dedykowanych dla polepszenia jakości termogramów, jak termograficzna rekonstrukcja sygnału, regresja częściowych najmniejszych kwadratów lub termografia głównych składowych. Te metody zostały zaimplementowane w postaci zintegrowanego benchmarku z interfejsem graficznym opartym na algorytmach Matlaba, dedykowanym przetwarzaniu danych termograficznych pozyskanych z zastosowaniem wibrotermografii bazującej na samorozgrzaniu.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.