Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie instalacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Budynki wielkopowierzchniowe – przede wszystkim hale różnego przeznaczenia, ale też dworce czy kościoły – wymagają specjalnego podejścia do ich wyposażenia technicznego. O wyborze decyduje kilka wspólnych dla wszystkich obiektów zasad doboru i projektowania instalacji oraz wiele aspektów indywidualnych, zależnych od specyfiki danego obiektu.
PL
Projektowanie układów chłodniczych i pomp ciepła zależy m.in. od postępu technicznego w dziedzinie konstrukcji ich elementów składowych i systemów sterowania oraz ograniczeń prawnych i normatywnych. Duża liczba ogniw w instalacjach różniących się budową i właściwościami oraz synergia zachodzących w nich procesów cieplno-przepływowych przebiegających w warunkach wysokiego ciśnienia i zmiennej temperatury wymagają zwrócenia uwagi na niezawodność i trwałość projektowanych instalacji.
PL
Projektanci instalacji tryskaczowej posługują się różnymi programami wspomagającymi, które ułatwiają wykonanie obliczeń hydraulicznych. Programy takie pomagają również tworzyć zestawienia materiałów, co ułatwia wycenę wykonania instalacji. Dotychczas konieczne było korzystanie z programu do projektowania i dodatkowo programu obliczeniowego. Od niedawna dostępna jest aplikacja, która wspomaga projektowanie (rysowanie) instalacji, jednocześnie ułatwiając wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń.
PL
Dobór wielkości grzejnika to jedno z podstawowych zagadnień przy projektowaniu instalacji ogrzewczej do budynku. Ma decydujący wpływ na warunki komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu. Ponadto wpływa na koszty eksploatacyjne instalacji. Z tych powodów ważne jest, aby dobór ten przebiegł prawidłowo, w oparciu o uzasadnione i wiarygodne dane wejściowe i z użyciem uznanych praktyk inżynierskich oraz algorytmów obliczeniowych.
PL
W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu. Wartości teoretyczne i rzeczywiste z pomiarów rozbioru ciepłej wody porównano i zobrazowano na wykresach.
EN
The article discusses the methods of water flows calculation in production halls based on analysis of formulas available in the literatures. The results of the research of the water load pattern and flow rate in a production hall located in Wroclaw is presented and discusses. A comparison of the theoretical values and measurements is illustrated on the diagrams.
PL
Jednym z głównych celów realizowanego w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska projektu KODnZEB było zaprezentowanie możliwości zastosowania różnych technologii w procesie modernizacji budynku użyteczności publicznej do standardu niemal zeroenergetycznego (nZEB). W artykule opisano koncepcję modernizacji przykładowego budynku.
7
Content available remote Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych, sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN
The article discusses the differences in legal requirements concerning determination of the minimum thickness of insulation for service and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies is shown. Taking into account the insulation thickness prescribed by law, fulfillment of safety requirements regarding temperature on pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 for thermal insulation thickness calculation.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie aktualnych trendów w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na sterowanie instalacją. Ma on na celu popularyzację zagadnień związanych z projektowaniem ekologicznym oraz oszczędności związanych z mniejszym wykorzystaniem wody wodociągowej. W pracy uwzględniono także wykonanie prototypowego sterownika. Wspomniano aspekty ekonomiczne oraz problematykę projektowania instalacji kanalizacji dualnych, ze względu na brak ujednoliconych przepisów w naszym kraju. Referat ukazuje proces odzysku szarych ścieków z podstawowych urządzeń sanitarnych, za pomocą oddzielnych pionów kanalizacyjnych do spłukiwania misek ustępowych. Następnie wykorzystana woda szara w postaci czarnych ścieków odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej. Problematyka projektowania instalacji kanalizacji dualnych jest bardzo ważnym i rozwojowym elementem najbliższej przyszłości.
EN
The subject of the following articles is to present current trends in the sewage systems field, with special focus on controlling the installation. The articles aims the popularize issues related to ecological design and savings connected with tap water usage. The research involves also the design and use of proper controller prototype. The following focuses on a problem of designing a dual sewage installation systems, due to the lack of proper regulations in our country. The article shows the process of recovering gray water from basic sanitary fittings, using independent soil pipes for water-closet bowl flushing. Next, the used greywater is being transferred into the sewage network. The dual sewer system design is becoming a very important and promising element of the near future.
10
Content available remote Automotive catalyst production – challenges for chemical engineers
EN
The goal of this paper is to explain the chemical engineering backgrounds for operations participating on catalyst production in the automotive industry. It is shown that chemical engineering knowledge can help to a better understanding and optimisation of the production process. Besides the contribution mentioned above this paper brings the description of the up to date and interesting technology developed and patented by the worldwide leader in the chemical engineering - BASF. The car catalyst production process consists of two steps. Firstly, the coating slurry is produced and secondly, it is applied to the substrate. This paper focuses on the slurry production especially with regard to its dispersion, mixing, particle size reduction, and the influence of parameters affecting this process.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw inżynierii chemicznej procesów stosowanych przy produkcji katalizatorów w przemyśle motoryzacyjnym. W pracy przedstawiono opis nowoczesnej technologii opracowanej i opatentowanej przez światowego lidera w inżynierii chemicznej - BASF. Proces produkcji katalizator samochodowy składa się z dwóch etapów: produkcja zawiesiny i nanoszenie na podłoże. W pracy opisano wytwarzanie zawiesiny ze szczególnym uwzględnieniem dyspersji, mieszania, zmniejszenia rozmiaru cząstek i oddziaływania parametrów procesowych.
PL
Artykuł przedstawia potencjalne możliwości wykorzystania technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w pracy projektanta instalacji, w szczególności zalety tej technologii w kontekście projektowania opartego na popularnych programach CAD. Artykuł zawiera też przegląd przykładowych aplikacji, które realizują idee BIM i mogą być przydatnym narzędziem w procesie projektowym oraz zwraca także uwagę na format wymiany danych gbXML przeznaczony do transferu informacji pomiędzy architektem a inżynierem zajmującym się analizą energetyczną budynku oraz na przykłady aplikacji mających możliwość obsługiwania tego formatu. W końcowej części zawiera analizę czynników hamujących proces wdrażania oprogramowania BIM w polskich pracowniach projektowych.
EN
The paper presents the possibilities of using technology BIM (Building Information Modeling) during the design of installations. Presented are the advantages of this technology in the context of the design based on the popular CAD programs. Article also contains an overview of the sample applications that implement the ideas of BIM and can be a useful tool in the design process. It also highlighted the data exchange format gbXML dedicated to the transfer of information between the architect and engineer involved in building energy analysis and examples of applications with the ability to use that format. In the final part of the article an analysis of factors inhibiting the implementation of BIM software in Polish design studios.
EN
Design of a compressed air system is a complex issue, involving the design of structures formed by the air sources, air receptors and installations connecting all structure components. Another major task is to ensure the required quality of compressed air. The paper briefly outlines the methodology of integrated and network structure design, using an objective function to find the optimal solution. In terms of quality assurance, the technological aspects of compressed air generation, treatment and distribution are defined.
PL
Jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej techniki jest poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania energii elektrycznej poprzez zagospodarowanie dotychczas niewykorzystanych lub bezużytecznie marnowanych jej źródeł. Jest to ważna kwestia zarówno z ekonomicznego, technologicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Jednym z przykładów nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie może być zastosowanie układu opartego na obiegu ORC (Organic Rankine Cycle) w celu odzyskiwania procesowego ciepła odpadowego w zakładach przemysłowych. W pracy opisano kompleksowe przygotowania do wprowadzenia technologii ORC w przemyśle rafineryjnym, w którym ciepło procesowe jest bezproduktywnie emitowane, choć mogłoby posłużyć jako dodatkowe źródło energii elektrycznej. Nakreślono proces doboru czynnika roboczego dla takiego układu, wskazano możliwość bezinwazyjnego ulepszenia istniejącej instalacji oraz przeanalizowano potencjalne korzyści ekonomiczne i ekologiczne tego rozwiązania.
EN
One of the challenges for contemporary technology is seeking new opportunities for electricity production, especially through waste or unused energy utilization processes. It is important from an economical and technological, as well as environmental point of view. Systems based on the Organic Rankine Cycle (ORC), designed for waste heat recovery processes arid dedicated for application in existing industrial installations, become one of the most desirable solutions in this field. The following paper describes a preparation of ORC technology for the refining industry, where the heat from the facility, mostly unproductively wasted, can be reused as a source of additional electricity. The process of working fluid selection for such a system and the possibility of non-invasive improvement of an existing installation have been outlined. Also, the potential benefits of economic and ecologica.1 solutions have been identified and shown.
PL
W artykule omówiono podstawowe akty normatywne dotyczące projektowania insta¬lacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Przypomniano podstawowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji elektrycznych. Omówiono normalizację w zakresie instalacji elektrycznych. Podano jakie instalacje bezpieczeństwa powinny działać w przypadku pożaru. Podkreślono rolę kabli w instalacjach bezpieczeństwa. Omówiono projektowanie oświetlenia awaryjnego. Zwrócono uwagę na wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego instalacji elektrycznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem oraz dla ochrony odgromowej i instalacji piorunochronnej. Omówiono warunki stosowania odstępstw od przepisów.
EN
The paper describes basic standard acts concerning to design of installations with regard to fire-safety. The article specifies basic requirements of fire-safety of electric wiring systems. The paper discusses standardization relating to wiring systems and specifies which installations should function in case of a fire. The article underlines the role of cables in fire protection systems and design of emergency lighting. It discusses requirements for securing fire-safety in wiring systems applied in zones with explosion hazard for lightning protection and for lighting arresters. The paper describes conditions of applying exemptions from regulations.
PL
W poprzednich artykułach (RI 12/04, s. 73 oraz RI 1-2/05, s. 86) omówiono podstawowe zagadnienia, związane z wprowadzaniem danych. Kolejnym przykładem będzie projekt instalacji wodociągowej narysowanej na dwóch rozwinięciach.
PL
Kontynuujemy cykl poświęcony projektowaniu instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor H2O. W poprzednim numerze zostało omówione wprowadzanie danych ogólnych o projektowanej instalacji. W tej części przedstawimy rysowanie rozwinięcia i wprowadzanie danych nt. poszczególnych elementów instalacji.
PL
Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących projektowania instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor H2O. Trzecim przykładem jest projekt instalacji wodociągowej w systemie rozdzielaczowym.
PL
Budynek i urządzenia z nim związane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku pożaru zapewnione było ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, co ma m.in. pośredni wpływ na możliwość ewakuacji osób. Dlatego też w artykule omówiono problemy, na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania instalacji ppoż., z uwzględnieniem zastosowania wentylacji mechanicznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.