Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary Natura 2000
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Sand couch-grass Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis is a species of psammophytic perennial grass which grows on low embryo dunes, less frequently on white dunes, on a sandy substrate which is rich in chlorides, with a neutral or alkaline pH. The occurrence of E. farctus subsp. boreoatlanticus was confirmed on the Polish Baltic coast only in six stands out of 20 quoted in the 19th century and at the beginning of the 20th century, and the species is classified as critically endangered (CR). One of the largest populations of that species is situated on the Wolin Island (the Baltic Sea, west coast of Poland). The population of this species was monitored between 2015-2017 in the habitat of initial white coastal dunes (Nature 2000 site, code 2110), where the sand couch-grass is a characteristic species of Honckenyo-Agropyretum juncei R.Tx. 1955 plant association. The results of the conducted research show that the main reason for the rapid decline of the population of Elymus farctus subsp. boreoatlanticus on the western coast of Poland is recreational use of beaches, which is growing in an uncontrollable manner and puts pressure on this habitat, followed by complete destruction of psammophilous and halophilous vegetation. In addition, impact from marine abrasion inhibits the development of white coastal dunes where E. farctus subsp. boreoatlanticus occurs, and intensive aeolian sand accumulation hinder the regenerative ability of shoots and significantly limit vegetative reproduction.
PL
Sieć Natura 2000 stanowi podstawową formę ochrony zasobów naturalnych, poza parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami przyrody. Wdrożenie tego systemu ujawniło jednak pewne formalne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, chociaż należy w nim upatrywać także potencjalnych korzyści. Celem badań1 była identyfikacja opinii przedsiębiorców na temat wpływu programu Natura 2000 na lokalną przedsiębiorczość. Badania ankietowe przeprowadzono w 2016 r. wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody wywiadu standaryzowanego wśród 160 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000.
EN
The Natura 2000 protected areas is a basic form of conservation of natural resources, in addition to national parks, landscapes and nature reserves. The implementation of this system has revealed some formal constraints to the development of entrepreneurship, although there are also potential benefits. The aim of the research was to identify entrepreneurs' attitudes and opinions towards the difficulties and constraints of economic development in Natura 2000 areas. The survey was conducted in 2016 among entrepreneurs from the small and medium enterprises sector in Małopolskie voivodship. The basic empirical material was the results of qualitative research carried out using the standardized interview method among 160 entrepreneurs conducting business activity in Natura 2000 areas.
EN
This paper deals with the water management infrastructure, with a particular emphasis on the hydropower structures and environmental protection in the "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" Natura 2000 site in the Radew river basin (the zachodniopomorskie province in the north-western Poland). Advantages and drawbacks (environmental, economic and social) of water power generation and a characterization of the Radew basin and characterization of hydropower usage of this area are discussed. The natural conditions of the terrain are described and the legal setting is characterized for undertakings in the Natura 2000 sites (Water Framework Directive, the Birds Directive, the Habitats Directive, Water Resources Law, the Nature Conservation Act, Act on Access to Information on the Environment and Its Protection and on Environmental Impact Assessments and executory provisions in the form of regulations). The paper presents an assessment of the operation of the hydropower plants "Rosnowo" and "Niedalino" on the river Radew in the context of the environment protection requirements for such facilities. Attention is also given to the social conflicts related to the operation of water management facilities in the Natura 2000 sites (on the example of the Trout Farm in Ubiedrze on the river Chociel). The authors conclude that in the "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" site rational actions are being taken for sustainable water management of hydraulic engineering facilities and that the principles of environmental protection are observed. The hydropower plants discussed in this paper have contributed to the formation of ecosystems related to water, already in existence at the time of creation of the "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" site. They also contributed to the specific species composition and the hydrological regime as well as other properties of the animate and inanimate world. The hydropower plants play various positive roles in the environment and economy, they generate inexpensive clean energy to be used by man. This way both the power production policy and the environmental policy are implemented. The use of this alternative energy source should be promoted also in the Natura 2000 sites. The structures related to water management may operate properly, but certain social, legal and environmental conditions apply. Any arising problems are minimized and users manage the natural resources in a rational and appropriate manner, both in terms of planning or modernizing these structures or by using compensation means. Moreover, several water management works have been carried out in the Radew river basin and despite the rich hydro-engineering infrastructure in the area, the unique natural qualities of the site are preserved.
PL
Praca dotyczy zagadnień dotyczących infrastruktury gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów hydroenergetycznych i ochrony przyrody na obszarze Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” w zlewni rzeki Radwi. Przedstawiono zalety i wady energetyki wodnej, charakterystykę zlewni rzeki Radew oraz wykorzystania hydroenergetycznego omawianego obszaru. Opisano warunki przyrodnicze terenu i scharakteryzowano uwarunkowania prawne dla przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa, Ustawa Prawo wodne, akty wykonawcze w formie rozporządzeń i inne). W pracy przedstawiono ocenę funkcjonowania hydroelektrowni „Rosnowo” i „Niedalino” na rzece Radwi w kontekście wymagań stawianym takim obiektom ze względu na ochronę przyrody. Zwrócono także uwagę na konflikty społeczne związane z funkcjonowaniem przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej na obszarach Natura 2000. Z pracy wynika, że na obszarze Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” prowadzone są racjonalne działania mające na celu osiągnięcie zrównoważonej gospodarki wodnej na obiektach hydrotechnicznych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Omawiane w artykule elektrownie wodne przyczyniły się do wykształcenia ekosystemów związanych z wodą, zastanych w momencie tworzenia „Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”, a także określonego składu gatunkowego, reżimu hydrologicznego oraz innych właściwości świata ożywionego i nieożywionego. Elektrownie wodne pełniąc różne zadania w środowisku i gospodarce wytwarzają energię, z której korzysta człowiek. W ten sposób realizuje się zarówno politykę energetyczną, jak również środowiskową. Obiekty związane z gospodarką wodną mogą dobrze funkcjonować, jednakże pod pewnymi warunkami społecznymi, prawnymi i środowiskowymi. Jakiekolwiek problemy są jednak minimalizowane, a użytkownicy w sposób racjonalny gospodarują poprawnie zasobami środowiska, planując i dokonując modernizacji tych budowli czy też stosując środki kompensujące. Ponadto w zlewni Radwi wykonano szereg prac z zakresu gospodarki wodnej i mimo bogatej infrastruktury wodnej na tym obszarze, zachowane zostały unikalne walory przyrodnicze terenu.
PL
Najmłodsza forma ochrony przyrody oraz krajobrazu często spędza sen z powiek przedsiębiorcom, także tym związanym z branżą kruszywową. Wielu osobom hasło „Natura 2000” przywodzi na myśl same ograniczenia i zakazy, a prowadzenie jakiejkolwiek działalności nawet w sąsiedztwie obszaru objętego taką formą ochrony, musi prędzej czy później zakończyć się fiaskiem. Jak jest naprawdę?
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza efektywności miejskiej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu. Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię uruchomiono w 1998 r., a w latach 2010-2011 poddano odbudowie i modernizacji wynikającej z zalania obiektu wodami powodziowymi. Ciąg technologiczny oczyszczalni stanowią: kraty, piaskownik poziomy, dwa osadniki radialne, dwie komory osadu czynnego, dwa osadniki wtórne. Z kolei nitkę osadową stanowią: zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego, zamknięta komora fermentacji, prasa taśmowa oraz instalacja do magazynowania i spalania biogazu uzyskanego w procesach fermentacji osadu ściekowego. Średnia ilość ścieków w analizowanych latach 2012-2014 wynosiła 4760 m3/d, stanowiąc 40% projektowanej przepustowości dla okresu deszczowego. Analiza wyników wykazała, że oczyszczalnia pracuje prawidłowo i zapewnia wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Średnia efektywność oczyszczania ścieków w odniesieniu do analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w pierwszych dwóch latach po modernizacji obiektu wyniosła: BZT5 - 98,6±1,6%, ChZT - 93,1±2,85%, Zog - 97,2±3,2%, Nog, - 81,2±6,7% i Pog - 92,9±5,92%. Jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom zdefiniowanym w pozwoleniu wodnoprawnym. Odnotowano marginalne przekroczenie pozwolenia wodno-prawnego w zakresie azotu ogólnego.
EN
The subject of the paper is assessment of performance of the municipal wastewater treatment plant in Tarnobrzeg. The mechanical-biological treatment plant was launched in 1998 and in the years 2010-2011 it underwent a reconstruction and modernization after the facility was flooded. The plant's technological line is composed of a step screen, a horizontal grit separator, two radial-flow tanks, two activated sludge chambers, two secondary settlement tanks. The sewage sludge line includes mechanical excessive sludge thickener, closed fermentation tank, belt press and installation for storage and incineration of biogas obtained in the sewage sludge fermentation processes. In the analyzed years 2012-2014, the average flow of wastewater amounted to 4760 m3/d constituting 40% of the designed capacity during the rainy season. Analysis of the results shows that the plant works correctly and ensures high level of pollution removal from the treated wastewater. The average efficiency of the wastewater treatment plant with regard to the analyzed pollution indicators in the first two years after modernization amounts to: BOD5 - 98,6±1,6%, COD - 93,1±2,85%, TSS - 97,2±3,2%, TN - 81,2±6,7% and TP - 92,9±5,92. The quality of treated wastewater corresponded to the requirements defined in the water permit. Only a minimum exeedance of the water permit limits was noted for total nitrogen.
6
Content available remote Upraszczanie procesu budowlanego a ochrona zasobów przyrodniczych
PL
Proces budowlany charakteryzuje się zbyt wieloma rozbudowanymi procedurami i jest bardzo czasochłonny. Dostosowany do warunków gospodarczych winien, łącznie z planowaniem przestrzennym, zabezpieczać także ważne interesy publiczne jakimi są m.in. ład przestrzenny, ochrona dóbr kultury, środowiska i zasobów przyrody. Dlatego podstawowa znajomość procedury inwestycyjnej i związanych z nią przepisów prawnych ma bezpośrednie znaczenie nie tylko dla inwestorów, ale także dla wszystkich zajmujących się różnymi aspektami ochrony środowiska i zasobów przyrody nieożywionej i ożywionej. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę określone w prawie budowlanym dla wielu inwestycji nie zwalnia inwestorów od obowiązku stosowania przy ich wykonywaniu innych przepisów prawa budowlanego, a szczególnie przepisów techniczno-budowlanych, norm, przepisów bhp, a także przepisów: p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury. Mimo uproszczeń w procedurach administracyjnych nadal zapewniona jest pełna kontrola oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz obiekty dziedzictwa narodowego.
EN
Building has a basic meaning not only for economy and its development, but it is also one of the main man’s activities having influence on the changes in space and environment. Legal system of investment is not transparent in our country and for years they have been judged by entrepreneurs, local government units, industry associations and professional organizations as a factor which hinders business activity or public investments. It is characterized by too many extensive procedures and it is time consuming. Construction process adapted to the economic conditions, together with spatial planning, has to protect another important public interest which, among others, is spatial order, protection of cultural and environmental goods and natural resources. Therefore, the basic knowledge of research procedure and legislative procedures has a direct relevance not only for investors but also for those dealing with different aspects of environments and living and non living nature resources protection. Exemption from the requirement to obtain a building permit specified in construction law for many investments does not absolve their investors from the obligation to adopt the construction law, especially building technical regulations, norms, health and safety regulations, and also fire, sanitary, environment and cultural good protection regulations. Construction supervision authorities have the right to control the practical implementation of the provisions. In case of any illegal activities this control can lead to issuing appropriate decisions, if the rules empower to it, or to issue appropriate decisions about the application of the provisions on administrative enforcement proceedings (as it regards the requirements arising directly from legislative provisions). Introduction to simplify and shorten the administrative procedures does not mean that the investor can carry out the investment according to his own imagination. Full control of the project impact on the environment and the objects of the cultural heritage is still provided.
PL
Natura 2000 jest formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 r. Zgodnie z obowiązującym prawem konieczne jest zachowanie lub przywrócenie tzw. „właściwego stanu ochrony” gatunków i siedlisk występujących na obszarach Natura 2000, poprzez wprowadzenie odpowiednich „środków ochronnych”. Takimi środkami w przypadku obszarów zlokalizowanych na morzu są plany ochrony. Proces przygotowania dokumentów dla obszarów zlokalizowanych w rejonie Zatoki Puckiej tj.: PLB220005 Zatoka Pucka i PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, rozpoczął się w 2011 r. i trwał 38 miesięcy a jednym z jego istotnych elementów były konsultacje społeczne. Celem pracy jest omówienie roli konsultacji społecznych jako elementu planowania ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej oraz analiza konfliktów pomiędzy określonymi celami ochrony i działalnością człowieka, które wymagały wypracowania kompromisowych rozwiązań. Niespodziewanie szeroki udział społeczeństwa w dyskusji dotyczącej zapisów w projektach planów ochrony, choć był procesem trudnym, niewątpliwie przyniósł wiele korzyści zarówno społecznych, jak i środowiskowych.
EN
Natura 2000 network was implemented in Poland in 2004. Under current legislation, it is required to preserve or restore „favourable conservation status” of species and habitats within Natura 2000 sites by introducing appropriate „protection measures”. Such measures for marine areas are protection and management plans. Elaboration of that documents for two sites of the Puck Bay area: PLB220005 and PLH220032 started in 2011 and was carried out for 38 months. Public consultations were one of its crucial element. The aim of this paper is to discuss the role of public consultations as a part of the conservation planning process in the Puck Bay area and conflicts analysis. Surprisingly, wide public participation, even though it was a difficult process, undoubtedly brought benefits, on both social and environmental fields.
PL
Zadaniem sieci Natura 2000 jest zachowanie bioróżnorodności przy zrównoważonym rozwoju regionów. Działalność górnicza może być prowadzona, gdy nie oddziałuje negatywnie na obszary ochronione. W artykule opisano przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Jasiołka. Scharakteryzowano rodzaje negatywnego oddziaływania eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze. Przedstawiono wpływ wydobycia złóż piasków i żwirów w Trzcianie na przedmioty ochrony sieci Natura 2000. Przeprowadzono ocenę tego wpływu z wykorzystaniem wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda. Oceny wpływu eksploatacji kruszyw na środowisko dokonało 35 ekspertów, których kompetencja obejmowała wszystkie elementy oceny analizowanego problemu. Reprezentowali oni następujące dziedziny nauki: geologia, górnictwo, zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ekologia. Eksploatacja złoża piasków i żwirów w Trzcianie wywiera największy wpływ na biosferę, w szczególności na florę, następnie na hydrosferę i litosferę. Oddziaływanie to jest jednak mało znaczące. Wydobycie kruszywa naturalnego w Trzcianie nie posiada znamion negatywnego wpływu na okoliczne obszary Natura 2000. Eksploatacja kopaliny w niewielkim stopniu wpływa na stosunki wodne obszaru. Zmiana rzeźby terenu, szaty roślinnej i degradacja gleby są przejściowe. Rekultywacja w kierunku rolnym umożliwiła powrót do zagospodarowania terenu zgodnego z tym, jaki był przed przystąpieniem do eksploatacji. Stwierdzono, że inwestycja po zakończeniu wydobycia i po rekultywacji wodnej wzbogaci siedliska rzeczne i dolinowe, tworząc nowe miejsca dla rozrodu i bytowania fauny. Podkreślono, że zrekultywowane tereny są cennym elementem środowiska: siedliskiem chronionych roślin oraz miejscem wypoczynku i żerowania wielu gatunków zwierząt. Opisany przykład oddziaływania eksploatacji kopaliny na środowisko skłania do spojrzenia na górnictwo jako na działalność tworzącą nowe wartości. Ocena rzeczywistego wpływu górnictwa na środowisko na podstawie działających żwirowni pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie dla obu stron.
EN
The challenge of the Natura 2000 network is the conservation of biodiversity with sustainable development of the regions. Mining activity can be conducted when it does not affect the protected areas in a negative way. This paper describes the objects of protection in the Natura 2000 Jasiołka. The types of negative impact on the environment of the exploitation of gravel and sand are characterized. The influence of extraction of sand and gravel deposits in Trzciana on the objects of protection of Natura 2000 areas is also presented. To assess that impact the AHP multi-criteria method and Leopold matrix have been used. The assessment of the aggregates mining on the environment has been conducted by 35 experts who are competent in all elements of the analyzed problem. They represented the following fields of expertise: geology, mining, environmental management, environmental engineering, environmental protection, ecology. The exploitation of sand and gravel deposit in Trzciana has the greatest impact on the biosphere, in particular the flora, then on the hydrosphere, and on the lithosphere. However, this impact is significant. Mining of the natural aggregates in Trzciana does not have negative influence on the surrounding Natura 2000 areas. Mining influence on the water relations is very limited. The change in landscape, vegetation and soil degradation are temporary. Agricultural reclamation allowed for restoration of the original function of the terrain as it was before the commencing of mining activity. It has been noted that the investment after the end of mining activity and after water reclamation will enrich the river and valley habitats, creating new places for breeding and dwelling of fauna. It is emphasized that the reclaimed areas are valuable component of the environment: habitat of protected plants and a place of rest and preying for many species of animals. The described example of impact of mining on the environment inclines one to look at mining as an activity that creates new values. The assessment of the actual influence of mining on the environment based on the active gravel pits allows for finding an optimal solution for both sides.
9
Content available Lubuska Przyroda – warta zachodu?
PL
Ziemia Lubuska charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym, zawartym w dziewięciu formach ochrony przyrody. Występują tu dwa Parki Narodowe, 65 rezerwatów przyrody, osiem Parków Krajobrazowych, 74 obszary Natura 2000, 36 obszarów chronionego krajobrazu, sześć zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 335 użytków ekologicznych i 1785 pomników przyrody. Wśród chronionych roślin, zwierząt i grzybów jest wiele unikatowych gatunków w skali europejskiej. Ochrona walorów przyrodniczych będzie możliwa dzięki regularnym badaniom naukowym różnorodności biologicznej, rozsądnej gospodarce zasobami przyrody, stałemu monitoringowi stanu środowiska oraz wszechstronnej edukacji przyrodniczej.
EN
Ziemia Lubuska (Lubusz Land) is characterized by rich diversity of nature, which is protected within nine forms of nature conservation. There are two National Parks, 65 nature reserves, eight Landscape Parks, 74 Natura 2000 sites, 36 protected landscape areas, six Nature and land-scape complexes, 335 ecological sites, and 1785 natural monuments. The list of protected plants, animals, and fungi of Ziemia Lubuska includes a lot of rare species at the European scale. The protection of the natural values will be possible in consequence of systematic studies on biological diversity, reasonable management of natural resources, constant monitoring of the state of environment, and comprehensive natural science education.
PL
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania i ograniczenia możliwości prowadzenia prac scaleniowych na obszarach Natura 2000. Analizę tego problemu przedstawiono na przykładzie obiektu Strzeszewo, pow. Żuromin w województwie mazowieckim. Wyniki dokładnej analizy metodą studium przypadku prowadzą do dalece niepokojących wniosków. Na etapie złożeń do projektu scalenia gruntów konieczne jest opracowanie raportu oddziaływania scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego na integralność obszaru Natura 2000. Podstawowym elementem raportu musi być szczegółowa inwentaryzacja chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, prowadzona przez cały rok, głównie po to, by właściwy organ mógł uchylić się od wydania pozytywnej opinii odnośnie możliwości przeprowadzenia scalenia na wnioskowanym terenie. Optymalnym rozwiązaniem będzie prowadzenie scaleń w wersji rozszerzonej, w którym uwzględnione będą również zagadnienia ekologiczne, w tym z programu Natura 2000.
EN
The paper presents the conditions and limits of land consolidation works on "Natura 2000" areas. The analysis of this problem is made in the example object Strzeszewo, located in Żuromin district, mazowieckie province. The results of analysis of the case study method leads to far disturbing conclusions. At the stage of making assumptions to the project, it is necessary to prepare the report on the impact of land consolidation and subsequent land development on the integrity of "Natura 2000" areas. The basic element of the report must be detailed inventory of protected birds and natural habitats of birds, conducted throughout the year - mainly for the competent authority, to have the opportunity for declining to issue a positive decision. The optimal solution would be to conduct the land consolidation in the extended version, which will also take into account environmental issues, including the "Natura 2000" program.
PL
Właściwa ocena zagrożeń związanych z realizacją określonych rodzajów przedsięwzięć jest i będzie jednym z trudniejszych problemów, który muszą rozwiązać wysoko rozwinięte społeczeństwa. Przykładem trudnego kompromisu jest odkrywkowa działalność górnicza prowadzona w warunkach obszarów Natura 2000. W ramach grantu doktorskiego, przeprowadzono badania obejmujące krajowe udokumentowane złoża kopalin, których eksploatacja może oddziaływać na te obszary. Efektem przeprowadzonych prac było opracowanie dla górnictwa odkrywkowego użytecznej metody naukowej, jako instrumentu do oceny możliwości prowadzenia działalności odkrywkowej w reżimie obszarów Natura 2000. Niniejszy artykuł przybliża przyrodnicze elementy metody KZN2000/mAHP.
EN
Suitable opinion of threats connected with the realization of the definite kinds of activities is one of the more difficult problems which high developed societies have to be solved. The opencast mining activity is the example of the difficult compromise led in the conditions of Nature 2000 sites. Within the PhD's project, investigations hugging national supplied documentary evidence mineral deposits, that exploitation can affect on Nature 2000 sites were conducted. The results of conducted investigative works, were the study of the scientific method for the opencast mining, as the useful instrument to the opinion of the mining possibility in the regime of Nature 2000 sites. The present article brings closer the natural elements of the KZN2000/mAHP method.
EN
This research sought to indicate changes in the area of plant communities designated for protection in part of the middle Vistula river valley. The study concerned the 50-year period 1949-2001, with the changes registered cartographically. The study area (about 905 km2) is located between the Sanna confluence above Annopol and Góra Kalwaria (from km 295 to km 482 of the river course). The analysis of changes determined the general trends of the natural environment transformation in the second half of 20th century that helped to indicate areas that should be protected additionally. Nineteen types of habitats listed in legal statutes (Habitats Directive etc.) were identified in the chosen part of the valley. Over 50 years, grassland communities have undergone the most significant modifications. Vegetation changes reveal a tendency of a lowering of the water level or a change in the horizontal movement of water as well as of aggradation (increased sediment accumulation) in the river-channel. There are indications that two specific areas should be protected additionally because of the definite presence of valuable natural habitats.
PL
Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawowymi problemami środowiskowymi, związanymi z realizacją obiektów związanych z turystycznymi szlakami wodnymi, będą straty przyrodnicze, towarzyszące w sposób nieunikniony budowie i rozbudowie obiektów infrastruktury turystycznej oraz wzrost uciążliwości akustycznych wynikających z eksploatacji szlaku wodnego w sezonie wiosenno-letnim. W niniejszej pracy przedstawiony został turystyczny szlak wodny na lubuskim odcinku Odry. Szczególną uwagę zwrócono na jego położenie oraz lokalizację przystani w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych.
EN
The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavorable her influence on environment. The natural losses will be the basic environmental problems of touristic waterways. They accompany the building always and extension of objects of touristic infrastructure. Acoustic difficulties grow up in spring-summer season. The touristic waterways in present article were introduced on section of Oder. Particularly important the position of touristic route is as well as the location of harbor in relation to Nature 2000 areas as well as different protected areas.
PL
Rozwój górnictwa odkrywkowego dziś i w najbliższych latach będzie zależał od umiejętności rozwiązywania konfliktów w związku z oddziaływaniem eksploatacji na obszary Natura 2000. Wprowadzona z dniem 1 maja 2004 roku do krajowego systemu ochrony przyrody nowa forma, powoduje konieczność uwzględniania w planach przedsięwzięć działań ochronnych w celu zachowania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych. Niniejszy artykuł przedstawia istotę ochrony obszarów Natura 2000 wraz z założeniami opracowanej metody klasyfikacji złóż - KZN200/mAHP. Jednocześnie artykuł przedstawia wybrane udokumentowane złoża, których eksploatacja wpływa na obszary Natura 2000.
EN
The development of opencast mining today and in the upcoming years will depend on the ability to solve conflicts connected with the impact of the exploitation on Natura 2000 areas. This new form of environmental protection, which was introduced into the national system on May 1, 2004, makes it necessary to include protective actions in mining projects to maintain the proper condition of natural habitats and of protected animal and plant habitats. The article presents the essence of the protection of Natura 2000 areas together with assumptions for the developed method of deposit classification - KZN200/mAHP. Simultaneously the article presents chosen deposits, exploitation of which affects Natura 2000 areas.
PL
Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawowymi problemami środowiskowymi, związanymi z realizacją obiektów związanych z turystycznymi szlakami wodnymi, będą straty przyrodnicze, towarzyszące w sposób nieunikniony budowie i rozbudowie obiektów infrastruktury turystycznej oraz wzrost uciążliwości akustycznych wynikających z eksploatacji szlaku wodnego w sezonie wiosenno-letnim. W niniejszej pracy przedstawiony został turystyczny szlak wodny na lubuskim odcinku Odry. Szczególną uwagę zwrócono na jego położenie oraz lokalizację przystani w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych.
EN
The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavourable her influence on environment. The natural losses will be the basic environmental problems of touristic waterways. They accompany the building always and extension of objects of touristic infrastructure. Acoustic difficulties grow up in spring-summer season. The touristic waterways in present article were introduced on section of Oder. Particularly important the position of touristic route is as well as the location of harbour in relation to areas Nature 2000 as well as different protected areas.
PL
Podstawowym celem "Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkar-pawa oraz Zalew Wiślany (planowana na terenie Polski Międzynarodowa Droga Wodna E70" jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów poprzez kompleksowy rozwój systemu żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej czterech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Podstawę Koncepcji stanowią, m.in. komunikat komisji europejskiej w sprawie promocji żeglugi śródlądowej "NAIADES", zintegrowany europejski program działań na rzecz żeglugi śródlądowej - Bruksela 2006, wstępny projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na lata 2008-2033 oraz polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą na 2016 r. Wdrożenie koncepcji musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe, szczególnie wynikające z lokalizacji niektórych zadań na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do analizy środowiskowej wymienionej Koncepcji i dotyczy podziału planowanych obiektów na grupy inwestycyjne.
EN
The strengthening of economic development by complex progress of inland navigation system and the water tourism of four provinces: the Lubuskie, the Wielkopolska, the Kujawy-Pomerania and Pomeranian, with its sustainability development principle is the basic aim of "The conception of spatial inland waterway east - west: Oder, Warta River, Notec River, Bydgoszcz Canal, Brda River, Vistula, Nogat River, Szkarpawa River and the Vistula Bay revitalization (the planned in Poland International Waterway E70)". The announcement of European committee in matter of inland navigation the "NAI-ADES" promotion, integrated European programme of work for inland navigation - Brussels 2006, Pre-liminary project of spatial farm implements 2008-2033 conception and the state ecological Politics 2009-2012 with perspective on 2016 are the basis of Conception. Initiating of conception has to take into account environmental conditioning to. This article is the introduction to environmental analysis of mentioned Conception and concerns the division of planned objects to investment groups.
PL
Tematem niniejszej pracy jest inwentaryzacja i ocena wybranych siedlisk nieleśnych Pogórza Kaczawskiego, zakwalifikowanych wstępnie do uznania za obszar Natura 2000 i oznaczonych symbolem PLH 020037. W badaniach marszrutowych określono strukturę użytkowania ziemi i strukturę użytków rolnych, a następnie w wyznaczonych za pomocą GPS punktach na powierzchni użytków zielonych wykonano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Brauna-Blanqueta. Zebrany materiał stanowił podstawę określenia przynależności fitosocjologicznej na podstawie 6-stopniowej skali ilościowości. Stwierdzono, że na badanym terenie szata roślinna została zdominowana przez uprawy polowe, a użytki zielone zajmują stanowiska marginalne i są w dużej mierze wynikiem odłogowania gruntów ornych. Spośród zbiorowisk roślinności łąkowej wyróżniono 10 jednostek fitosocjologicznych. Do najbardziej wartościowych należały fitocenozy zakwalifikowane jako zespół Arrhenatheretum elatioris i zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra. Przedstawicielem roślinności ruderalnej był zespół Convolvulo-Agropyretum, a roślinności terenów podmokłych - Phragmitetum australis. Wiele płatów roślinności z uwagi na trudności w jednoznacznym określeniu przynależności do zespołu ujęto jako zbiorowiska z dominującym gatunkiem. Były to zbiorowiska z Solidago canadensis, Holcus mollis, Holcus lanatus i Filipendula ulmaria. Wynikiem pracy była ogólna konkluzja, że jako siedliska podlegające ochronie mogą być rozpatrywane tylko te, na których występowało zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra. Gatunkiem znajdującym się pod ścisłą ochroną była centuria zwyczajna (Centaurium erythraea Rafn), a narażone na wyginięcie były okrzyn łąkowy (Laserpitium prutenicum L.) i stokłosa żytnia (Bromus secalinus L.). W podsumowaniu stwierdzono, że badany teren tylko w niewielkim stopniu spełnia kryteria obszarów Natura 2000.
EN
The subject of our study was to make an inventory and evaluation of selected non-forest habitats of the Kaczawskie Foothills and Mountains preliminarily classified as the area of Natura 2000 (symbol PLH 020037). In the route studies the structure of land use and of farmlands was determined and then in grassland sites chosen with the GPS phytosociological relevés were taken with the use of Braun-Blanquet's method. Collected material was a basis for establishing phytosociological status based on 6-grade Braun-Blanquet's scale of cover-abundance. It was found that the flora within study area was dominated by field crops and the grasslands covered only a marginal part of the area being mostly an effect of abandoned arable lands. Among communities of meadow vegetation 10 phytosociological units were distinguished. The most valuable ones included phytocoenoses classified as Arrhenatheretum elatioris association and Poa pratensis-Festuca rubra community. Ruderal vegetation was represented by Convolvulo-Agropyretum, and wetland vegetation - by Phragmitetum australis. Due to difficulties with exact classification of some vegetation patches, they were classified as communities of one dominating species. They included the communities of Solidago canadensis, Holcus mollis, Holcus lanatus and of Filipendula ulmaria. The general conclusion of the study was that only the communities with Poa pratensis-Festuca rubra may be considered as protected habitats. Centaurium erythraea is the species under strict protection, while Laserpitium prutenicum and Bromus secalinus are the threatened species. In conclusion we underline that the study area only partially fulfills the criteria of Natura 2000 sites.
19
Content available remote Oceny środowiskowe dróg kołowych i szynowych
PL
Referat przedstawia najważniejsze problemy barier środowiskowych w realizacji programu przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, czyli inwestycji liniowych wynikające z ocen oddziaływania tych inwestycji na środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na duży wpływ obszarów chronionych, w tym Natura 2000, na problemy związane z ochrona akustyczną dróg oraz specyfikę procesu ocen dla inwestycji drogowych i kolejowych i na możliwości przyspieszenia procesów.
EN
The paper presents the most important environmental barriers in realization of the program of the reconstruction of networks of roads and railways, following the process of environmental impact assessment (EIA, SEIA). Special attention is focused on impacts of protected areas including the Nature 2000 Networks on the linear investments as roads and railways. Then described and compared are specific features of impacts of those linear investments and EIA processes. Serious problems arising from lack of land-use plans and land use development related to noise and acoustic protection are then described. In the last part some ways of improving the investment process are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.