Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja współrzędnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ramach badań prowadzonych w roku 2017 w Politechnice Śląskiej dokonano oceny dokładności oraz wyznaczenia parametrów transformacji współrzędnych XY między układami lokalnymi stosowanymi w przedsiębiorstwach górniczych i układem państwowym PL-2000. Wykazano, iż przeprowadzenie transformacji niezależnie dla obszaru górniczego każdej z kopalń powoduje, iż te same punkty w układzie lokalnym otrzymują różne współrzędne w układzie PL-2000. W artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy różnic współrzędnych punktów granicznych wybranych, sąsiadujących ze sobą kopalń, uzyskiwanych w wyniku transformacji wykonanych z wykorzystaniem parametrów transformacji odrębnie dla każdej z nich. Przedstawiono propozycje rozwiązania występującego problemu poprzez zastosowanie w zadaniu transformacyjnym metody niezależnych modeli. Zagadnienie to stanowi przedmiot dalszych badań prowadzonych obecnie w Zespole Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej.
EN
As a part of the research conducted in 2017 at the Silesian University of Technology, the accuracy assessment and determination of the XY coordinate transformation parameters between the local systems used in mining enterprises and the PL-2000 state system were conducted. It has been shown that transforming independently for the mining area of each mine causes that the same points in the local system receive different coordinates in the PL-2000 system. This paper presents the results of the preliminary analysis of coordinate differences of border selected points, neighboring mines, obtained as a result of transformations made with the use of transformation parameters separately for each of them. Proposals for solving the occurring problem have been presented by the use of the method of independent model in the transformation task. This issue is the subject of further research currently conducted by the Cartography and Geographical Information Systems Team.
EN
Land surveyors, photogrammetrists, remote sensing engineers and professionals in the Earth sciences are often faced with the task of transferring coordinates from one geodetic datum into another to serve their desired purpose. The essence is to create compatibility between data related to different geodetic reference frames for geospatial applications. Strictly speaking, conventional techniques of conformal, affine and projective transformation models are mostly used to accomplish such task. With developing countries like Ghana where there is no immediate plans to establish geocentric datum and still rely on the astro-geodetic datums as it national mapping reference surface, there is the urgent need to explore the suitability of other transformation methods. In this study, an effort has been made to explore the proficiency of the Extreme Learning Machine (ELM) as a novel alternative coordinate transformation method. The proposed ELM approach was applied to data found in the Ghana geodetic reference network. The ELM transformation result has been analysed and compared with benchmark methods of backpropagation neural network (BPNN), radial basis function neural network (RBFNN), two-dimensional (2D) affine and 2D conformal. The overall study results indicate that the ELM can produce comparable transformation results to the widely used BPNN and RBFNN, but better than the 2D affine and 2D conformal. The results produced by ELM has demonstrated it as a promising tool for coordinate transformation in Ghana.
EN
A new algorithm is presented for evaluating the velocity field of the heat convection flow from a vertical solid flat plate using the temperature field. Using the coordinate transformation of Cartesian coordinates, to coordinates defined via streamlines, and visible in such coordinate approximations, it is possible to express the basic flow fields in terms of the temperature gradients only. After discretization we formulate approximated sufficient finite-difference formulas to evaluate the velocity field using the experimental data.
PL
Współczesną podstawową poziomą osnowę geodezyjną w Polsce tworzą punkty, których położenie w europejskim układzie odniesienia wyznaczono technikami satelitarnymi GNSS. Wcześniej funkcjonujące osnowy poziome były tworzone, począwszy od połowy XIX wieku, za pomocą pomiarów kątowych i liniowych w sieciach triangulacyjnych. Mimo olbrzymich różnic jakie dzielą dawne osnowy od obecnych, warto zauważyć, że część punktów współczesnej osnowy poziomej stanowią punkty osnów wcześniej założonych. Punkty te charakteryzuje wieloletnia ciągłość ich geodezyjnego wykorzystania. Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia sposobu identyfikacji takich punktów, zrealizowaną na przykładzie obszaru powiatu ostrowieckiego. Analiza dawnych i współczesnych osnów geodezyjnych wykazała, że położenie punktów geodezyjnych w kilku przypadkach nie uległo zmianie od początku ich istnienia. Do takich punktów należą punkty na wieżach kościelnych, jak też niektóre punkty naziemne. Identyfikację punktów zrealizowano w trzech etapach, poprzez przybliżoną identyfikację topograficzną, redukcję współrzędnych elipsoidalnych z układu dawnej elipsoidy odniesienia do układu ETRF89, transformację współrzędnych Gaussa-Krügera, oraz kontrolnie transformację współrzędnych XYZ. Dzięki temu na obszarze powiatu ostrowieckiego udało się zidentyfikować pięć punktów dawnych sieci triangulacyjnych, które nie zmieniły swojego położenia przez prawie 200 lat. Wśród zidentyfikowanych punktów jest punkt włączony do sieci POLREF, jednej z pierwszych polskich sieci geodezyjnych mierzonych techniką satelitarną. Zaprezentowana w artykule metoda identyfikacji punktów dawnych osnów geodezyjnych może być wykorzystana w innych rejonach kraju, dla których istnieją podobne dane geodezyjne.
EN
The contemporary basic horizontal geodetic network in Poland consist of points whose positions in the European reference system has been set with the use of GNSS satellite techniques. Previous horizontal networks (starting from the mid-nineteenth century) were created using angular and linear measurements in triangulation networks. Despite the great differences between the former and the present networks, it is worth noting that some points of modern networks the latter are the points of previously established networks. These points are characterized by a long-term continuity of geodetic use. This study is an attempt to present ways of identification of such points. It is presented using the example of the Ostrowiec county. The analysis of old and new geodetic networks showed that in several cases positions of geodetic points had not changed since the beginning of their existence. These points are usually located on church towers but also some of them are mounted on the ground. Points were identified in three steps: by an approximate topographical identification, reduction of ellipsoidal coordinates from the former reference ellipsoid to the ETRF'89, Gauss-Krüger x, y coordinate transformation and XYZ coordinate transformation as a control. As a result, it was possible to identify five points of the former triangulation network in the the Ostrowiec county which positions have not changed for almost 200 years. One of them is included in the POLREF network, being one of the first Polish geodetic networks measured by satellite technology. The method of identification of points of former geodetic control networks presented in this paper may be utilised in other areas where similar geodetic data exists.
5
Content available remote Reconstruction of the relative coordinates of image using projective geometry
EN
Problem of determining the relative position often occurs in the process of image recognition. In general form, it can be described as quadrilateral to rectangle transformation. This paper describes and compares methods of simple relative coordinates calculation on the flat surface. The surface position can be set at any angle to the camera and in any rotation as well. The problem can be solved in efficient way using projective geometry, the new reconstruction method is introduced.
PL
Problem określenia względnego położenia obiektów często występuje w procesie rozpoznawania obrazu. W ogólnej postaci, może to być opisane przekształceniem dowolnego czworokąta w prostokąt. W artykule przeanalizowano proste przekształcenia tego typu dla dowolnego ustawienia płaskiej powierzchni względem kamery. Został zaproponowany nowy algorytm, który rozwiązuje problem w prosty sposób z wykorzystaniem geometrii rzutowej.
PL
Wprowadzenie państwowego systemu odniesień przestrzennych spowodowało konieczność zastąpienia układów lokalnych przez obowiązujący państwowy układ współrzędnych. Dotyczy to zarówno układów miejskich, jak i układów funkcjonujących w dużych zakładach przemysłowych. W artykule omówiono metodykę wyznaczania parametrów transformacji z układu lokalnego HiL (na obszarze dawnej Huty im. Lenina) do układu państwowego PL-2000. Na podstawie materiałów archiwalnych przedstawiono charakterystykę tego układu i sposób jego utworzenia. Podano algorytm transformacji z układu HiL do układu PL-2000 oraz sposób i wyniki weryfikacji modelu transformacji. Przedstawione w niniejszej pracy rezultaty opracowania umożliwiły włączenie osnowy geodezyjnej z obszaru HiL do osnowy szczegółowej miasta Krakowa.
EN
The initiation of the National Spatial Reference System caused the necessity of replacing local coordinate systems by the compulsory national coordinate system. This applies to both municipal coordinate systems and coordinate systems valid within large industrial plants. This paper discusses the methodology for determining the transformation parameters from the local HiL system to the national coordinate system. The characteristic of the HiL coordinate system and the manner of its creation are presented on the basis of archival materials. The transformation algorithm from the HiL system to the PL-2000 system as well as the way and results of transformation model verification are given. The results of studies presented in this paper enabled the inclusion of the local control network from the HiL area to the detailed control network of the city of Krakow.
PL
Podczas wykonywania transformacji zdarzają się sytuacje, gdy niektóre współrzędne punktów dostosowania wykazują cechy obserwacji odstających. Konsekwencją wykorzystania takich punktów do wyznaczenia parametrów transformacji, są następnie zbyt duże wartości poprawek do współrzędnych punktów łącznych. Eliminacja punktów, których poprawki przekraczają dopuszczalne wartości w pewnych przypadkach może całkowicie uniemożliwić wykonanie zadania. Rozwiązaniem tego typu problemu może być implementacja kryterium minimalizacji sumy czwartych potęg przesunięć współrzędnych punktów dostosowania w procesie transformacji. W proponowanej metodzie uzyskuje się mniejszą niż w przypadku kryterium najmniejszych kwadratów odchyłkę maksymalną na punktach dostosowania. Własność ta może być szczególnie pożądana w przypadku, gdy mamy do czynienia z małą liczbą punktów dostosowania. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne metody, opisano technikę zapewnienia zbieżności procesu iteracyjnego oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów.
EN
During the coordinate transformation, there are situations that some coordinates of the reference points are burdened with outliers. The consequence of using such reference points, to determine the transformation parameters, are then too large values of residuals. The reference points burdened with outliers should be removed from the set of reference points, but sometimes this eliminations can completely prevents from completing the task. The solution to this type of problem can be the implementation of the criterion of the least fourth powers method in the process of coordinate transformation. The proposed method allows to receive less values of the residuals than the least squares method. This property may be particularly desirable especially in case of a small number of reference points. The paper presents the theoretical basis of the method, describes a technique to ensure the convergence of the iterative process and the results of tests.
PL
Transformacja współrzędnych oznacza przeliczenie współrzędnych z jednego układu do drugiego. Powszechnie stosowaną metodą estymacji parametrów transformacji jest metoda najmniejszych kwadratów. Metoda ta nie jest jednak odporna na błędy grube. Zatem estymowane parametry transformacji będą również obarczone tymi błędami. Uodpornienie procesu transformacji współrzędnych na ewentualne błędy grube, można uzyskać przez zastosowanie odpornej M-estymacji. Poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji wagowych można zminimalizować wpływ obserwacji odstających na estymowane parametry przez nadanie im ekwiwalentnych wag. Po wykonaniu transformacji współrzędnych należy także wykonać korektę post-transformacyjną Hausbrandta w celu pozostawienia niezmienionych wartości katalogowych punktów łącznych. Jeżeli współrzędne punktów łącznych są obarczone błędami grubymi, poprawki do tych współrzędnych również będą obarczone wpływem tych błędów. Zatem należy również zmodyfikować korektę post-transformacyjną Hausbrandta aby „uodpornić” ją na wpływ ewentualnych obserwacji odstających.
EN
Transformation of coordinates allows to convert coordinates from one geodetic system to another. Determination of transformation parameters is performed by the least- squares method. Unfortunately, the least squares method isn’t immune to outliers. It means that if from any reason one or more of the reference point’s coordinate is not correct the transformation parameters will be estimated with this errors. Therefore there is a necessity to develop a method that will be immune to outliers. In this paper robust estimation method for coordinate transformation is proposed to complete this task. To avoid influence of blunders in coordinates of reference points, three types of robust estimation were analyzed. But to assure that reference point’s coordinates will remain unchanged after transformation, one needs to apply the Hausbrandt correction. The Hausbrandt correction algorithm also isn’t immune to outliers. So it has to be modified to ensure it’s robustness to a blunders. The results of coordinate transformation with robust estimation and modified Hausbrandt correction were compared with Helmert transformation with Hausbrandt correction.
PL
W treści artykułu rozpatrywano zagadnienie transformacji w postaci funkcji f:R2 ->R2 jako zależności między współrzędnymi [x, y] układu pierwotnego a współrzędnymi [X, Y] układu docelowego. Zadanie transformacji [X, Y]= f(x, y) technicznie rozumianej jako przekształcenie układu współrzędnych, zrealizowano za pomocą sieci neuronowych jednokierunkowych dwuwarstwowych typu sigmoidalnego, sieci neuronowych radialnych, sieci neuronowych kaskadowych rekurencyjnych i systemów neuronowo-rozmytych z zastosowaniem modelu Takagi-Sugeno-Kanga. Zastosowane procedury numeryczne umożliwiają uzyskanie poziomu dokładności zadania odpowiadającej dokładności kartometrycznej obrazów w Systemach Informacji Przestrzennej.
EN
The article discusses the problem of transformation in the form of the function f:R2 ->R2 as a dependence between the coordinates [x, y] of the original system and the coordinates [X, Y] of the secondary system. The task of the transformation of [X, Y]=f (x, y) technically understood as the transformation of a system of coordinates has been solved by means of one direction two layer neural networks of the sigmoidal type, radial neural networks, recurrent cascade neural networks, and neuro-fuzzy systems with the use of the Takagi-Sugeno-Kang model. The numerical procedures applied make it possible to obtain a level of accuracy of the task equivalent to the cartographic accuracy of pictures in the Land Information Systems.
10
Content available remote Konwersja danych pomiędzy systemami wspomagającymi prowadzenie map numerycznych
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z konwersją danych pomiędzy programami wspomagającymi prowadzenie map numerycznych. W kolejnych częściach ujęto opis programów do prowadzenia map numerycznych wykorzystanych przy konwersji, strukturę danych podlegających konwersji, koncepcję badań oraz napotkane problemy. Konwersję przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania Autocad, Ewmapa, MikroMap, MicroStation, Geotrans, MapInfo, ArcGis. W toku prac prócz problemów z utratą/zmianą topologiczną danych napotkano dodatkowy problem transformacji współrzędnych z układu lokalnego miasta Szczecina do układu „2000”. Wykorzystano program pozwalający na transformację współrzędnych bezpośrednio w pliku poddanym konwersji – bez ryzyka utraty/zmiany danych w przypadku importu i późniejszej transformacji. Analiza wykazała, że konwersja danych jest procesem bardzo kosztownym z dużym ryzykiem utraty danych pomiędzy różnymi systemami wspomagającymi prowadzenie map numerycznych.
EN
The article presents issues related to data conversion between software supporting handling of digital maps. In the following sections the description of such software is given as well as the structure of converted data, research concept and the problems occurred. The conversion was carried out with the use of: Autocad, Ewmapa, MikroMap, MicroStation, MapInfo, ArcGis. During the research, a problem of losses/ topological changes was encountered and apart from it a problem of transformation of coordinates from local coordinate system of Szczecin to PUWG 2000 coordinate system was met. The application for transformation directly in converted file – without the risk of losing/changing data in case of importing and later transforming was used. The analysis has shown that data conversion is a very costly process with a high risk of data losses between software supporting handling of digital maps.
PL
Korekty posttransformacyjne stosowane w zadaniach transformacji między układami, mimo niewątpliwych zalet, często stają się przyczyną wielu problemów. Jednym z nich jest możliwość wystąpienia wzajemnych przesunięć obiektów na mapie po transformacji. Przyczyna takich deformacji mapy leży najczęściej w nierównomiernym rozkładzie korekt. Teoretycznie, może to powodować błędy i niespójności w topologii przetransformowanej mapy mimo, że takie problemy nie występowały przed transformacją. W poniższej publikacji zaprezentowano metodę pozwalającą na wyszukanie zmian we wzajemnym położeniu elementów mapy oraz analizę ilościową i jakościową pojawiających się problemów. Testy na danych empirycznych wykazały, że mimo teoretycznych możliwości wystąpienia poważnych problemów w praktyce błędy pojawiają się rzadko i dotyczą jedynie niewspółliniowości punktów leżących na jednej prostej przed transformacją. W chwili obecnej tego typu niezgodności nie stanowią problemu dla użytkowników analizowanych map, jednak mogą być potencjalnym źródłem problemów w przyszłości.
EN
Hausbrandt's corrections applied in transformation tasks, in spite of undoubted virtues, often are becoming a source of various problems. A possible appearance of mutual displacement of adjacent objects after the transformation is one of them. Such situation is often caused by an irregular layout of corrections. Theoretically, it results in errors and inconsistencies in map's topology even though before the transformation such problems were not to be observed. This article presents a method designed to identify changes of adjacent objects location as well as the quantitive and quality analysis of the occurring problems. Tests on empirical data showed that in spite of theoretical possibility of forthcoming problems, in practice the number of errors was low. The only ones were those of noncollinear points, collinear before the transformation. At present disagreements of this type do not seem to be of any relevance to map users, however might be a potential source of problems in the future.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do transformacji współrzędnych z układu lokalnego Szczecina do układu „2000”. W kolejnych częściach ujęto syntetyczny opis układu lokalnego miasta Szczecin, podstawy teorii sztucznych sieci neuronowych, a następnie koncepcję i wyniki badań. Przyjęto założenie, że zastosowanie tego narzędzia pozwoli na bezpośrednie znalezienie zależności dla układu empirycznego, jakim jest układ lokalny. Transformacji dokonano na podstawie punktów dopasowania, które stały się przypadkami uczącymi dla sieci neuronowych. Punktami dopasowania były punkty osnowy geodezyjnej I i II klasy z obszaru miasta Szczecin. Analizie poddano trzy struktury sieci, a mianowicie sieci liniowe, perceptron wielowarstwowy oraz sieci radialne. Zadowalające wyniki uzyskano zwłaszcza dla sieci liniowej, dla której następnie zbadano znaczenie długości ciągu uczącego I wielkości obszaru transformacji. Wyniki badań pokazują, że istotny wpływ na jakość dopasowania ma liczebność zbioru uczącego, a właściwie zagęszczenie punktów uczących. Wyniki porównano do rezultatów uzyskanych za pomocą transformacji Helmerta.
EN
The paper presents selected issues about using of artificial neural networks for coordinates transformation form local coordinate system of city of Szczecin to system "2000". The description of local system of Szczecin itself and the basics of artificial neural networks are given in the first parts of paper. Then the concept and the results of the research are included. The assumption has been made, that using of neural networks would allow finding of direct relationships for the empirical system like local system. The transformation has been made based on points of adjustment, which has been introduced as a teaching sequence to neural network. These points have been chosen from gravimetric frame of I and II class in the area of Szczecin. The analysis has been made for three structures of neural networks – linear networks, multilayer perception and radial basis network. Especially satisfactory results have been achieved for the linear network and for this network further research on the influence of teaching sequence length and the area has been made. The results shows that the number of teaching points and the density of them has an import ant influence on such a transformation. The results are compared to the values achieved with Helmert transformation.
PL
Współrzędne wtórne punktów dostosowania po transformacji najczęściej pozostawia się bez zmian, zachowując ich wartości katalogowe. Takie postępowanie narusza cechę podobieństwa transformacji Helmerta. W celu minimalizacji skutków przedstawionego postępowania, wprowadza się tzw. korekty Hausbrandta. W artykule wyprowadzone zostały wzory na ścisłe określenie średnich błędów współrzędnych i położenia punktów po wprowadzeniu korekt. Do wyznaczenia parametrów transformacji przyjęty został model funkcjonalny w formie równań warunkowych z niewiadomymi. W procedurach obliczeniowych uwzględniono także model stochastyczny uściślający relacje dokładnościowe współrzędnych (pseudoobserwacje) punktów dostosowania w układzie pierwotnym i wtórnym. Wyprowadzone wzory pozwalają między innymi na kwalifikację punktów po transformacji, do odpowiedniej klasy dokładnościowej.
EN
Secondary coordinates of common points after transformation are most often left unchanged, with their catalogue values maintained. This procedure disturbs Helmert transformation similarity characteristic. The so-called Hausbrandt corrections are introduced to minimise the effects of the presented procedure. The article contains derivation of formulae allowing to determine precisely mean square errors of coordinates and positions of points after having included the corrections. A functional model in the form of conditional equations with unknowns was adopted in order to determine transformation parameters. Moreover, also a stochastic model, specifying accuracy relations for coordinates (pseudo-observations) of common points in primary and secondary systems, was taken into account in computational procedures. The derived formulae allow, among other things, classifying points after transformation into an appropriate accuracy class.
EN
The paper describes two models for determination of Helmert transformation parameters with consideration of coordinate weights as pseudo-observations in common point primary and secondary systems. Precise procedure developed in the initial stage allows to determine those parameters and evaluate their accuracy. Coordinates are transformed from primary to secondary system in the subsequent stage. Both mean square errors of transformation parameters as well as mean square errors of transformed coordinates have effect on coordinate accuracy. Taking that into consideration, formulas allowing the development of accuracy evaluation of point transformed coordinates were derived. The publication draws attention to a need for optimum selection of weights when transformation parameters are determined; by using analysis of variance coefficient, based on verification of statistical hypotheses. Proposed description of transformation parameters evaluation and coordinate accuracy after transformation may be generally used with other methods of transformation.
PL
W publikacji przedstawiono dwa modele wyznaczenia parametrów transformacji Helmerta z uwzględnieniem wag współrzędnych jako pseudoobserwacji w układzie pierwotnym i wtórnym punktów dostosowania. Ścisła procedura w pierwszym etapie pozwala na wyznaczenie tych parametrów i na ocenę ich dokładności. W kolejnym etapie transformowane są współrzędne z układu pierwotnego do wtórnego. Na dokładność współrzędnych po transformacji mają wpływ zarówno średnie błędy parametrów transformacji, jak i średnie błędy współrzędnych transformowanych. Biorąc to pod uwagę, wyprowadzono wzory pozwalające na wykonanie oceny dokładniościowej przetransformowanych współrzędnych punktów. W publikacji zwrócono uwagę na potrzebę optymalizacji doboru wag przy wyznaczeniu parametrów transformacji, poprzez analizę współczynnika wariancji σ2(0') bazującą na weryfikacji hipotez statycznych. Zaproponowany sposób oceny parametrów transformacji i dokładności współrzędnych po transformacji może być uogólniony na inne metody transformacji.
15
Content available remote Transformacja współrzędnych z zastosowaniem wybranych metod m-estymacji
PL
W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie odpornych na błędy grube metod wyrównywania obserwacji w procesie transformacji współrzędnych, w przypadku gdy punkty łączne mogą być obarczone błędami grubymi. W tym celu wykorzystano dwie spośród metod m-estymacji do wyznaczenia parametrów transformacji, a następnie wyniki porównano z tradycyjną transformacją Helmerta z korektą posttransformacyjną Hausbrandta.
EN
In this paper robust estimation methods for coordinate transformation is proposed. To avoid influence of blunder in coordinates of reference points two types of robust estimation were analyzed. The results were compared with Helmert transformation with Hausbrandt correction.
PL
W artykule omówiono założenia ogólne numerycznej transformacji współrzędnych płaskich oraz przedstawiono zasady konstrukcji geometrycznych ilustrujacych te przekształcenia.
EN
The general guidelines of the numbering transformation of the plate coordinates are discussed in the article, as well as the geometrical construction which exemplify these transformation are shown here.
PL
Zaprezentowano obowiązujące uregulowania prawne oraz wytyczne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Opisano również problemy występujące podczas przeprowadzania tego procesu. Zaproponowano zmiany dotyczące odtwarzania starej osnowy pomiarowej. Badania oparto na zastosowaniu metody wyznaczania położenia zniszczonych punktów za pomocą transformacji konforemnej i afinicznej (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) oraz dodatkowo korekty Hausbrandta. Otrzymane wyniki posłużyły do porównania współrzędnych uzyskanych z pomiaru z otrzymanymi przez transformację.
EN
The paper presents valid law regulations which concern the modernization of the land and buildings register. Problems which occur during this process were described, too. Next the proposed changes in the method of renovating the old minor control network were presented. The research was based on the usage of the method of position determination of devastated points by conformal and affine transformation (first, second and third degree) and additionally Hausbrandt correction. The received results were used for making a comparison of coordinates obtained by measurement with those received by transformation.
PL
Aktualnym problemem polskiej geodezji i kartografii jest przekształcenie wszelkich zasobów (osnów i map) do nowych układów współrzędnych kartograficznych (2000 lub 1992). Poprawne wykonanie tych zadań wymaga uwzględnienia cech jakościowych dotychczasowego i nowego układu odniesienia, reprezentowanego w każdym przypadku przez osnowy geodezyjne. Praca syntetyzuje kwestie metodologiczne, które zostaną rozwinięte w referacie audytoryjnym.
EN
A present problem in Polish geodesy and cartography is the transformation of all resources (geodetic control and maps) to new cartographic coordinate systems (2000 or 1992). Proper realization of these tasks requires taking into consideration quality properties of the present and new coordinate systems, represented in each case by geodetic controls. The paper synthesizes methodological issues, which will be further during presentation.
PL
W 2000 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące państwowych systemów odniesień przestrzennych oraz nowych, płaskich układów współrzędnych do stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej. Zgodnie z tym przepisem układ współrzędnych "1965" oraz układy lokalne mogą być stosowane do końca 2009 r. Zaistniała, więc potrzeba systematycznego wdrażania układu "2000". Jednym ze sposobów przejścia ze starych układów do nowych jest wykonanie transformacji współrzędnych punktów osnowy. Na terenie powiatu gołdapskiego znajduje się kilkadziesiąt lokalnych układów współrzędnych, a ich szczegółowa charakterystyka może pomóc w realizacji tego zadania.
EN
In the 2000 a regulation of the Council of Ministers regarding the national reference frame came into force. This regulation defines new coordinate systems to be used in geodetic and cartographic works related to preparation of base and cadastral maps. In compliance with this act, the coordinate system "1965" and local coordinate systems are to be used until the end of 2009. Therefore, there is a need to gradually implement the new system "2000". One of the ways to define coordinates in a new system is to transform coordinates of the geodetic control points. In the Goldapia poviat there is over 40 local coordinate systems and their characteristics can help with realization of this task.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z transformacją współrzędnych geodezyjnych z układu "Borowa Góra" na układ współrzędnych "1942". Zbadano cztery warianty rozwiązania zagadnienia z uwzględnieniem dwóch poziomów dokładności. Wykonano transformację współrzędnych Płaskich X i Y metodą Ryšavego oraz współrzędnych sferycznych B i L metodą Buršy-Wolfa, które są metodami ścisłymi. Zaprezentowano również możliwość dokonania transformacji współrzędnych metodami przybliżonymi: metodą średnich wartości \deltaX i \deltaY dla arkuszy map w skali 1: 1 00 000 oraz metodą strefową. W wyniku przeprowadzonych na wybranym materiale mapowym testów opracowano algorytm i program obliczeniowy, który posłużył do przeliczenia, z dokładnością [...]4.5 m, współrzędnych punktów z układu "Borowa Góra" na układ "1942". Dokonano również porównania, w formie graficznej, wyników uzyskanych przy użyciu ścisłych i przybliżonych metod transformacji.
EN
Studies on transformation of "Borowa Gora" to "1942" coordinate system were undertaken in order to express geological gravimetric data in uniform, presently obligatory coordinate system and in homogeneous gravimetric system. Four variants of solution of this problem were studied, considering two levels of accuracy. First level consists oftwo precise transformation methods: - Ryšavy method, which ensure accuracy of re-calculation of [...] 0.50 m; - Buršy-Wolf method, ensuring accuracy of re-calculation of [...] 0.7 m. Second level comprises approximate methods: - method of mean values, ensuring accuracy of transformation of [...]4.5 m; - zonal method, which ensures accuracy from [...] 5 m to [...] 8 m. It was found in the course of the tests, conducted on the selected maps, that method of mean values, ensuring accuracy of trąnsformation of [...] 4.5 m is the most useful for geological-geophysical documentation. Method of mean values, for which special algorithm and calculation program was prepared at the Institute of Geodesy and Cartography, was applied for transformation from "Borowa Gora" to "1942" coordinate system of about million gravimetric points stored at the geological database.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.