Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doskonalenie organizacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i rekomendacji wdrożenia LM w szkole wyższej – na rzecz podniesienia efektywności i jakości zarządzania. Na tle przeglądu literaturowego Autorka proponuje rozwiązania (narzędzia) LM, których zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych uczelni może przynieść korzystne zmiany w postaci usprawnienia działań, oszczędności czasu, a także racjonalizacji i większej efektywności realizowanych procesów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Cel badań zrealizowano na podstawie przeglądu najnowszej światowej literatury. Artykuł stanowi również studium przypadku z propozycją implementacji LM w wybranej szkole wyższej. Wyniki/wnioski: Uczelnie ze względu na funkcjonowanie w niezwykle turbulentnym otoczeniu zmuszone są do poszukiwania sposobów na poprawę efektywności i jakości zarządzania. Zmiany, które są w wielu przypadkach trudne do przewidzenia, dotyczą zarówno otoczenia prawnego, społeczno-kulturowego, ekonomiczno-gospodarczego, jak również (od 2020 roku) sytuacji epidemicznej COVID-19. Do tego dochodzą liczne wyzwania demograficzne i cywilizacyjne, w tym dynamiczny rozwój nowych technologii. Idea koncepcji Lean Management (LM) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom – jej potencjał może stać się inspiracją i szansą na przyspieszenie działań naprawczych i prorozwojowych. Ograniczenia: Propozycje zawarte w artykule powstały na podstawie studium przypadku tylko jednej uczelni – z uwzględnieniem jej specyfiki (potrzeb i możliwości). Zastosowanie praktyczne: Potrzeba racjonalizacji podejmowanych w uczelniach działań, jak również ciągłego usprawniania i uelastyczniania procesów (w tym zarządczych, administracyjnych, dydaktycznych itp.) wydają się być wystarczającymi rekomendacjami do zastosowania wybranych narzędzi LM. Uzasadnione ekonomicznie są działania na rzecz redukcji występujących w uczelniach marnotrawstw i strat, a także integracja zdywersyfikowanych i często niewspółpracujących ze sobą komórek czy jednostek organizacyjnych. Przy tym LM wymaga odpowiedniego dostosowania do specyfiki danej uczelni – jej rzeczywistych potrzeb i możliwości. Oryginalność/wartość poznawcza: W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzone w uczelni kształcącej na praktycznych profilach studiów (2021–2022). Autorka rekomenduje wybrane narzędzia LM w procesach biurowych i usługowych, dotyczących czterech obszarów działalności wybranej uczelni.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the premises and recommendations for the implementation of LM in a university – to increase the efficiency and quality of management. Against the background of the literature review, the author proposes LM solutions (tools), the use of which in various functional areas of the university may bring about beneficial changes in the form of streamlining activities, saving time, as well as rationalization and greater efficiency of the processes implemented. Design/methodology/approach: The aim of the research was carried out on the basis of a review of the latest world literature. This article is also a case study with a proposal for the implementation of LM in a selected university. Findings/conclusions: Universities are forced to look for ways to improve the efficiency and quality of management due to the fact that they function in an extremely turbulent environment. Changes that are in many cases difficult to predict concern both the legal, socio-cultural, economic environment, as well as (from 2020) the epidemic situation of COVID-19. In addition, there are numerous demographic and civilization challenges, including the dynamic development of new technologies. The idea of the Lean Management (LM) concept meets these challenges – its potential may become an inspiration and an opportunity to accelerate remedial and pro-development activities. Research limitations: The proposals contained in the article were based on a case study of only one university – taking into account its specificity (needs and possibilities). Practical implications: The need to rationalize the activities undertaken in universities, as well as to constantly improve and make processes more flexible (including management, administrative, didactic, etc.) seem to be sufficient recommendations for the use of selected LM tools. It is economically justified to act to reduce waste and losses occurring in universities, as well as to integrate diversified and often non-cooperating cells or organizational units. At the same time, the LM requires appropriate adaptation to the specificity of a given university – its real needs and possibilities. Originality/value: The article presents the results of empirical research conducted at a university educating on practical study profiles (2021–2022). The author recommends selected LM tools in office and service processes related to four areas of activity of a selected university.
PL
Continuous Improvement jest koncepcją uznawaną w literaturze i praktyce zarządzania za niezbędną w dzisiejszym środowisku biznesowym. Artykuł dotyczy analizy znaczenia i miejsca zarządzania projektami w realizacji założeń ciągłego doskonalenia w organizacjach. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wnioski wynikające z analizy literaturowej dotyczącej projektów doskonalących a następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badanie oparte o studium przypadku pozwoliło na charakterystykę realizowanych projektów oraz identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających osiąganie ich celów.
EN
Continuous Improvement is a concept recognized in literature and management practice as essential in today's business environment. The article deals with the analysis of the importance and placement of project management in the implementation of the assumption of Continuous Improvement in manufacturing companies. The first part of the article presents the conclusions resulting from the literature review of the improvement projects implementation and then presents the results of empirical research carried out in the large production company. A case study has allowed the characteristics of the realized projects and identification of factors that are conducive to and obstructive to the achievements of their objectives.
PL
Publikacja stanowi wprowadzenie do zagadnień zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen. Treścią artykułu są rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach. Publikacja powstała na podstawie literatury przedmiotu. Opisane w publikacjach doświadczenia przedsiębiorstw w Polsce stały się podstawą do opracowania struktury organizacyjnej Kaizen.
EN
The publication provides an introduction to the issues of collaborative improvement using the concept of Kaizen. The article concentrates on organizational solutions used in enterprises. The publication was based on the literature. The experience of companies in Poland, as described in the article, has become the basis for the presentation of Kaizen organizational structure.
PL
W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania analizy przepływów wewnątrzorganizacyjnych w organizacji przy zastosowaniu autorskiego narzędzia badawczego o nazwie FAN_v.l (z ang. Flows Analysis of Network-Centric Companies). Narzędzie to powstało na potrzeby konkretnego, międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, ale z uwagi na swoją uniwersalność, może być użyteczne dla innych firm, zwłaszcza tych o złożonej i rozbudowanej strukturze. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne, budowę oraz wskazówki metodyczne posługiwania się ww. narzędziem oraz przykład jego zastosowania.
EN
The paper presents an example of implementation of organizational flows analysis within network-centric companies by using a proprietary research tool called FAN_v.l (Flows Analysis of Network-Centric Companies). This tool has been created for a particular International enterprise in the pharmaceutical industry, but due to its versatility, it can be useful to other companies, especially those with complex organizational structure. Therefore, in the paper a theoretical and methodological guidelines are presented, to suggest how to correctly use the tool.
PL
Treścią publikacji są zagadnienia zależności między uświadomioną kontrolą zachowań pracowników a jakością i doskonaleniem organizacji. Zgodnie z teorią planowanego zachowania, mówiącą, że postawy są funkcją przekonań i wpływają na zachowania pracownika poprzez proces rozmyślnego podejmowania decyzji, przedstawiono przykładowe działania przedsiębiorstw w procesie kształtowania wielowymiarowych postaw pracowników, wpływających na doskonalenie organizacji (case study).
EN
In the publication relations between employees planned behaviour and quality and organization improvement were presented. According to theory of planned behaviour: employees' thinking influence on their behaviours in decision process, in the publication actions in process of building planned behaviour were characterized (cases study).
PL
Zarządzanie permanentną zmianą jest skuteczną metodą doskonalenia organizacji w warunkach wyzwań rynkowych w turbulentnym otoczeniu XXI wieku. Artykuł prezentuje: charakterystykę zmian w otoczeniu, istotę i proces zmiany organizacyjnej, rodzaje zmian, wybrane teorie zmian oraz zarządzanie zmianą jako nową rolę zarządzającego.
EN
Permanent change management is a effectiveness method of organization improvement under the market challenge in turbulent environment in 21 century. The article presents: characterization of environment changes, the essence and process of organizational change, kinds of changes, selects theories of changes and change management as a new manager roll.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję połączenia wybranych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, w ramach koncepcji Lean. Koncepcję tę powiązano z jednym z podstawowych instrumentów zarządzania strategią organizacji, jaką jest Strategiczna Karta Wyników. W wymiarze operacyjnym, jako uzupełnienie systemu ciągłego doskonalenia przedstawiono narzędzie, które pozwala na prezentację i parametryzację obszarów doskonalenia, w formie mapy drogowej ścieżki doskonalenia. Na tej podstawie opracowane zostały wstępne założenia dla konstrukcji zintegrowanego systemu ciągłego doskonalenia organizacji.
EN
The article presents connection concept of chosen instrument for process improvement in enterprise within lean concept. This conception is coherent with one of basic instrument for strategy management which is balanced scorecard. In operative dimension, as complement for continues improvement system is the road map tool presented. Based on this, are the foundation for construction of integrated continuous improvement system for organization suggested.
8
Content available Słoweńska Nagroda Jakości
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące powstania Słoweńskiej Nagrody Jakości i zasad jej przyznawania. Przedstawiono model, według którego ocenia się kandydatów do nagrody, procedurę jej otrzymywania oraz porównano słoweńskie i polskie kategorie, w jakich można otrzymać nagrodę jakości.
EN
Main issues of the presented paper are related to the creation of the Slovenian Quality Award and the rules of its allocation. It also contains the evaluation model for candidates the procedure of obtaining the prize and compares the Slovenian and Polish categories in which you can receive the award.
PL
W kreowaniu współczesnej rzeczywistości podmiotów logistycznych duże znaczenie ma system zarządzania. Rynek usług logistycznych jest specyficznym rynkiem, ciągle się rozwijającym, przede wszystkim dzięki warunkom zmieniającego się otoczenia oraz oczekiwaniom i wymaganiom klienta. Klient stał się coraz bardziej wymagającym uczestnikiem rynku, ukierunkowanym nie tylko na cenę ale także na inne parametry usługi takie jak m.in.: dostępność, kompleksowość, terminowość, jakość obsługi itd. Jednakże najważniejszym czynnikiem stała się szeroko rozumiana jakość, która pozwala przedsiębiorstwu na rozwój i tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku. W artykule dokonano ogólnej prezentacji logistyki, przedsiębiorstwa logistycznego w ujęciu procesowym oraz stosowania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie logistycznym, w szczególności korzyści jakie przedsiębiorstwo uzyskuje po jego wdrożeniu. Należy jednak podkreślić, iż wdrożony system zarządzania (system zarządzania jakością, zintegrowany system zarządzania, i inne) powinien mieć pozytywny wpływ na pracowników oraz czynności, które wykonują, gdyż w innym przypadku nie spełni swoich podstawowych założeń, tj. m.in.: zdolności doskonalenia i rozwoju oraz poprawy bieżącego stanu jakości oferowanych usług. Analizując badane przedsiębiorstwa można stwierdzić, iż system zarządzania jakością wpłynął pozytywnie na zmiany w funkcjonowaniu podmiotów we wszystkich obszarach, dzięki czemu przedsiębiorstwo m.in.: poprawiło jakość oferowanych usług, zwiększyło konkurencyjność (pozwoliło utrzymać i zdobyć nowych klientów, rozszerzyć rynki zbytu itd.), spowodowało wprowadzenie zmian w organizacji, uwiarygodniło powtarzalność świadczenia usług itd. Celem artykułu jest wskazanie, iż wdrożenie systemu zarządzania wpływa na zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pozwala przedsiębiorstwu na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Metodami badawczymi są: analiza literatury zagranicznej i krajowej oraz przeprowadzony sondaż opinii publicznej wśród 8 przedsiębiorstw logistycznych na terenie Koszalina i okolic na dzień na dzień 30.04.2011 r.
EN
TPM is a very powerful tool used to improve the organization. It is also difficult to implement. To assist in the introduction of TPM method Edward de Bono Has been used. Method six ways of thinking can by use to organize any work on each issue. The method is neutral and can be used as a game or ritual that helps people to follow certain rules. Using de Bono methods in the company management helping to consistently and correctly apply the techniques of TPM and allows us to obtain: - SMED allowed the efficient carrying out refitting of individual machines, - reduction in the time machine refitting from 25 to 10 minutes, - reliability of machines up to 100%. Still current problem of Polish economy is insufficient growth and development. The main reason of this is the lack of innovative solutions in the sphere of production and service. Innovation should be present in al phases of business. Starting from design, through product, marketing, customer service, management, set a price for ending controls. Innovations emerging in the enterprise are closely linked to the emergence of new knowledge about the market, competitors, customers, the achievements of science and technology, and financial and legal arrangements. Implementation of a new product, or technical-organizational solutions, can provide tangible economic and social benefits. They can relate better use of time, manpower, means of production, saving materials and many other fields. The main factor influencing to the effectiveness of these changes is the efficient management of innovation activities that can be supported by the psychology of creativity. Creative thinking brings many benefits. It is necessary to invent more and better ways to design innovative technology, marketing or search for new ways to motivate employees. This difficult requirements can meet only organization that is so creative, that depends on continuous development and improvement. Determination of conditions for the transfer process of individual creativity on the level of teams and the organization seems to be a major problem in practical use of creativity in organization and management. Creativity and innovation are overlapping structure between the two stages of the creative process: idea generation phase and the phase of implementation. Creativity combines these two processes: the formation of ideas and giving them concrete solutions.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiaru poziomu satysfakcji pracowniczej w przedsiębiorstwie hutniczym ArcelorMittal Poland S.A. Badania mają charakter cykliczny (realizowane są corocznie). W artykule przedstawiono wyniki pomiarów z 2008 i 2009 roku. Pomiar satysfakcji pracowniczej pozwolił ocenić efekty długookresowych przemian wprowadzanych w procesach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwa. Systematyczny wzrost zadowolenia w miejscu pracy jest potwierdzeniem, że pracownicy akceptują zmiany w nim zachodzące, czują się związani z przedsiębiorstwem i wyrażają chęć dalszego jego doskonalenia.
EN
The article presents the measurements results of employees’ satisfaction in metallurgic company- ArcelorMittal Poland S.A. Studies on this problem are carried out periodically (yearly). The article describes the resultes for year 2008 and 2009. The estimation on employees’ satisfaction allowes to appraise the effects of long-term changes introduced to the company operating management. Systematic growth confirms that employees accept these changes and become involved in company’s development.
12
Content available remote Improving the organization by changing the organizational culture
EN
In a form of a theoretical study, the article focuses on the possibilities of organizational changes, whose effectiveness is determined by so called "soft" organizational elements. The present study attempts to analyze whether the change of culture in the organization, if possible, may be a critical factor in the change process. The purpose of this article is therefore to underline the importance of change in the organizational culture in the improvement process of the organization.
PL
Artykuł ma charakter studium teoretycznego wskazującego na możliwości dokonania zmian organizacyjnych, których skuteczność determinowana jest miękkimi elementami systemu organizacyjnego. Zamiar badawczy wyraża pytania, czy zmiana kultury, jeśli jest możliwa, może być czynnikiem krytycznym procesu zmian Celem artykułu jest zatem wskazanie znaczenia zmiany kultury organizacyjnej w procesach doskonalenia organizacji.
PL
Artykuł otwiera serię publikacji poświęconych doskonaleniu organizacji przy pomocy Modelu Doskonałości EFQM, Jej celem jest zaprezentowanie praktycznych sposobów doskonalenia stosowanych przez najlepsze firmy krajowe i europejskie, które systematycznie dążą do osiągnięcia doskonałych wyników i trwałego rozwoju. Pierwszy artykuł prezentuje Model EFQM i zasady na jakich się opiera oraz uzasadnia jego wybór jako metody doskonalenia organizacji. Omawia również europejski system nagród ze szczególnym uwzględnieniem "Wyróżnienia za zaangażowanie", którego uzyskanie leży w zasięgu możliwości wszystkich dobrze zarządzanych krajowych organizacji. Seria adresowana jest w pierwszym rzędzie do menedżerów - praktyków, którzy mają za sobą wdrożenie ISO 9001 i chcą wprowadzić swoje organizacje na wyższy europejski poziom.
EN
The article presents the Excellence Model, developed and promoted by the European Foundation for Quality Management as the basic solution for organisations wishing to optimise their results and achieve sustainable development. The presentation covers the structure and principles of the model. The author also discusses the European system of prizes and awards and concludes with pointing out the most significant reasons for applying this solution in practice.
PL
W poprzednim artykule zaprezentowano Model EFQM i zasady doskonałości, na jakich się opiera oraz uzasadniono jego wybór jako metody doskonalenia organizacji. Omówiono również europejski system nagród EFQM ze szczególnym uwzględnieniem "Wyróżnienia za zaangażowanie". Niniejszy artykuł przedstawia, jak w prosty sposób można rozpocząć doskonalenie organizacji przy pomocy Modelu EFQM. Przedstawiona w artykule metoda oparta jest na zaleceniach EFQM dla organizacji ubiegających się o "Wyróżnienie za zaangażowanie". Seria adresowana jest w pierwszym rzędzie do menedżerów - praktyków, którzy mają za sobą wdrożenie ISO 9001 i chcą wprowadzić swoje organizacje na wyższy europejski poziom.
15
EN
Organizational changes of international and disintegrational character can be applied in the process of organization management system development. The article describes advanatages and disadvanatages resulting from implementation of these changes and the application of "lean management" and "outsourcing" concepts.
PL
Zmiany organizacyjne o charakterze integracyjnym i dezintegracyjnym mogą być wykorzystywane w procesie doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W pracy ujawniono korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem tych zmian oraz uwzględnienia w nich zaleceń koncepcji "lean management" i outsourcingu.
PL
W artykule zaprezentowano systemowe podejście przy wdrażaniu rachunku kosztów zapewnienia jakości. W początkowej części zaproponowano metodę, która oparta jest na podejściu prognostycznym oraz przedstawiono jej zasady wykorzystania. w artykule przedstawiono zasady wykorzystania w praktyce takiego podejścia, jak również kształt systemu rachunku kosztów wybranego przedsiębiorstwa ukształtowany w wyniku wdrożenia. Zaprezentowano również praktyczne wyniki i wnioski wynikające z zastosowania tej metody w wybranej firmie.
EN
In conditions of polish companies Implementation of Quality Management Process is the beginning of improvement process. Especially in activities connected with improvement, important role play organizational parameters achieved in a different levels of organization. Possibilities of collecting reliable numerical data gives rational implement of quality costs accounts. Being the base of system approach during implement of quality costs accounts which is the base of future processing activities of optimalization of quality costs gives better, modern solutions in real industrial. In the article author presented rules of facilitating in practice this approach, as well the shape of costs account system of chosen company which is created in the process of implementation. Specification of quality costs is a base to create the quality costs accounts. In the text above it is presented in what way this specification can be created during usage of the prognostic method. Solutions obtained in this way is good to use in industry practice and has the following advantages: - it is characterized by high level considering the registration of bigger groups of quality costs of elements - it is easier to indicate the quality costs of elements in a given company, thanks to the work based on theoretical model of the system - it indicates the direction of possible development in the future by implementation in the quality costs account system bigger number of costs elements - in causes less problems during the realization, because it doesn't criticize actual solutions, working in basis of ideal system - it takes into consideration the participation of employees during identifying the elements of quality costs as well as the limitations for a given company - it forces designers to creative thinking
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.