Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HSS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem stali wysokowytrzymałych (HSS i VHSS) w konstrukcjach budowlanych. Podano krótką charakterystykę materiałową tego rodzaju stali. Omówiono najważniejsze założenia i ograniczenia norm Eurokodu 3, dotyczące projektowania konstrukcji ze stali HSS i VHSS. Podano przykłady obiektów zrealizowanych z wykorzystaniem stali o podwyższonej wytrzymałości.
EN
The article presents the basic issues related to the use of high-strength steels (HSS and VHSS) in construction. A short material characteristic of high-strength steels is given. The basic assumptions and limitations of EC3 standards regarding the design of HSS and VHSS steel structures are discussed. Examples of objects made using high-strength steel are given.
2
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
3
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
4
Content available Modification of TiN coatings by ion implantation
EN
The high-speed steel HS 6-5-2 cutting inserts coated with TiN were subjected to ion implantation with both silicon (dose 2x1017Si+ /cm2 ) and silicon with nitrogen ions (dose (1+1)x1017(Si+ + N+ )/cm2 ) on the subsurface layer of the rake face. Microhardness was examined before and after ion implantation. The composition and structural properties of the subsurface layer were examined by Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GD-OES). The turning tests of 40H construction steel with the use of the cutting inserts implanted and non-implanted were performed. During the tests the two components of the net cutting force (the main cutting force Fc and feed force Ff) as well as the wear parameters VB on the major flankalong with the surface roughness (Ra) were measured. The implanted inserts exhibited higher durability compared to non-implanted ones.
EN
In the work was discussed the wear of duplex coated, flat planing blades, after longitudinal planing of dry solid wood. Irregular blunting of the straight cutting edge, in the form of local depressions (damages) was noticed. No corrosion pattern on the rake surface of coated and uncoated tool was observed. Significant delamination of coating layers in the cutting edge contact zone and beyond this area, as well as corresponding, not satisfactory service life of the coated blades was evidenced.
PL
Praca dotyczy tępienia się ostrzy płaskich noży ze stali szybkotnacej (HSS) pokrytych techniką jarzeniową na powierzchni natarcia oraz niepokrytych, po wzdłużnym frezowaniu suchego drewna. Stwierdzono nieregularne tępienie się prostolinijnego ostrza w postaci lokalnych zagłębień (uszkodzeń). Na powierzchni natarcia pokrytych i niepokrytych ostrzy nie stwierdzono mozaiki korozyjnej. Stwierdzono znaczącą delaminację warstw pokrycia przeciwzużyciowego w strefie kontaktu ostrza z materiałem oraz poza tą strefą, jak również niezadawalającą trwałość ostrzy powlekanych.
EN
ORC systems are mainly powered from waste and renewable energy sources. In many cases this type of energy sources are specified by the dynamic capacity and thermal characteristics. Such situation has negative influence on ORC power plant working conditions. In this paper the conception of heat storage systems (HSS) combined with the ORC power plants was presented. Use of (HSS) in ORC power plant can improve working conditions and can have influence for raise of the energy generation efficiency.
PL
Najczęściej układy ORC zasilane są przez odpadowe lub odnawialne źródła energii o zmiennych w czasie charakterystykach termicznych wydajnościowych. Mają one negatywny wpływ na warunki pracy układów ORC. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemów akumulacji ciepła skojarzonych z układami ORC. Takie rozwiązanie może poprawić warunki pracy siłowni oraz mieć wpływ na zwiększenie efektywności procesów konwersji energii.
EN
The analytical calculation of the coefficient of heat flow distribution and the average contact temperature of the semi-limited body friction with the tetrahedral counterbody are presented, an example of calculating the friction conditions with contact stresses and vielocities is given.
PL
Przedstawiono zwięzły opis architektury IP Multimedia Subsystem. Omówiono rdzeń architektury, działanie i współdziałanie podstawowych elementów funkcjonalnych, interfejsów i przykład komunikacji.
EN
The article gives a brief overview of the IP Multimedia Subsystem architecture. The IMS architecture is discussed, followed by a description of basic functions and cooperation rules between them, interfaces and example of communication.
PL
W pracy scharakteryzowano stale o wysokiej wytrzymałości stosowane w nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym, takie jak DP, TRIP, CP i martenzytyczne. Jako przykład przedstawiono proces walcowania na gorąco taśm ze stali ferrytyczno-martenzytycznej typu DR Oceniono również wpływ prędkości chłodzenia po walcowaniu na skład fazowy i niektóre własności mechaniczne taśm. Omówiono także proces walcowania na gorąco taśm w temperaturach poniżej Ar1, odpowiadających zakresowi stabilnego ferrytu. Proces ten, jako bardziej ekonomiczny, może być stosowany w zastępstwie konwencjonalnego procesu produkcji blach przeznaczonych do głębokiego tłoczenia. Otrzymane wyniki stanowią podstawę do projektowania procesu termomechanicznego walcowania na gorąco taśm stalowych.
EN
Most often used in modern automotive industry types of steel such as DP, TRIP, CP and martensitic are characterized. As an example, Hot rolling of strips made from DP steel was detailed discussed. The influence of cooling rate on phase volume fraction and some mechanical properties of DP strips has been also analysed. An overview of some metallurgical aspects of the production of low carbon steel strips by applying the ferritic rolling below Ar1 temperatures is also presented. This process can be employed as a cost saving replacement for conventional production of deep drawing quality steel strips. The obtained results are the basis to the design of hot strip rolling as the thermomechanical process.
10
Content available remote High Speed Steel Rolls
EN
The importance of quality of rolls for hot rolling is very high in this time. The main attributes of the rolls are wear resistance and hardness. In this case we consider and realize the development and production of HSS rolls, which have strongly better qualities than e.g. High Chromium (Hi-Cr) or Ni-grain rolls.
EN
The importance of quality of rolls for hot rolling is very high in this time. The main attributes of the rolls are wear resistance and hardness. In this case we consider and realize the development and production of HSS rolls, which have strongly better qualities than e.g. High Chromium (Hi-Cr) or Ni-grain rolls.
PL
Jakość walców do walcowania na gorąco jest obecnie bardzo duża. Najważniejsze cechy walców to odporność na zużycie oraz twardość. W tym przypadku rozważamy i pracujemy nad rozwojem produkcji walców ze stali szybkotnącej, które wykazują o wiele lepsze własności niż np. walce ze stali wysokochromowej lub niklowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.