Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci modularne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a proposed adjustment algorithm for an integrated method of measuring situational and altitude details, consisting in combining the modular network elements (classical terrestrial measurements) with the GNSS vectors. Satellite measurements are treated as additional observations, strengthening the network structure, or playing the role of binding (tie) elements between the classical modules. The proposed algorithm is based on the idea of total adjustment of all types of observations (terrestrial, satellite) with the intermediary method, according to the least squares procedure. In order to determine the necessary approximate values of the unknowns (coordinates of the points, which are being determined), the GNSS vectors may be used.
PL
W pracy przedstawiono propozycję algorytmu wyrównania dla zintegrowanej metody pomiaru szczegółów sytuacyjno-wysokościowych, polegającej na połączeniu elementów sieci modularnych (klasyczny pomiar naziemny) z wektorami GNSS. Pomiary satelitarne traktowane są jako dodatkowe obserwacje, wzmacniające konstrukcję sieci lub pełniące rolę elementów wiążących pomiędzy modułami klasycznymi. Zaproponowany algorytm opiera się na idei łącznego wyrównania wszystkich typów obserwacji (naziemne, satelitarne) metodą pośredniczącą, według procedury najmniejszych kwadratów. W celu wyznaczenia niezbędnych wartości przybliżonych niewiadomych (współrzędnych wyznaczanych punktów) mogą być wykorzystane wektory GNSS.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono kilka propozycji numerycznego opracowania sieci modularnych, zintegrowanych z wektorami GPS. Jako wspólną, matematyczną przestrzeń wyrównania przyjęto m.in. powierzchnię elipsoidy GRS80, płaszczyznę układu odwzorowawczego oraz tzw. trójwymiarowy układ umowny. W każdym przypadku podano podstawowe zależności funkcjonalne oraz schemat obliczeniowy. We wstępnej części pracy (wprowadzenie) pokazano ogólną ideę technologii sieci modularnych oraz możliwości integracji tej metody z techniką satelitarną. Zestawione wnioski mogą być pomocne przy projektowaniu pomiaru w trudnych warunkach terenowych, jak również przy wyborze metody opracowania numerycznego wyników.
EN
In this study there are presented several proposals of numeric development of modular networks integrated with GPS vectors. As a common mathematical space of the adjustment there was adopted, among others, the GRS80 ellipsoid surface, the plane of a projection system, and so called conventional three- dimensional system. In any case, the basic functional dependencies and the calculation scheme have been given. In the preliminary part of the study (introduction) there are shown both the general idea of modular network and the possibilities of integration this method with satellite technology. Summarized the conclusions may be helpful when designing of the survey work in difficult field conditions, as well as when choosing the way of numerical data evaluation.
PL
Obecnie coraz częściej w praktyce geodezyjnej znajduje zastosowanie technika GPS przy wsparciu klasycznych metod pomiarowych (zwłaszcza przy realizacji różnych zadań inżynierskich, np. monitorowaniu stanu obiektów narażonych na przemieszczenia i odkształcenia). Jedną z takich metod jest technologia sieci modularnych, która ze względu na elastyczność swojej konstrukcji może być łatwo dostosowana do warunków terenowych. W niniejszej pracy przedstawiona jest propozycja numerycznego opracowania sieci modularnej zintegrowanej z wektorami GPS. Jako matematyczną przestrzeń wyrównania przyjęto elipsoidę GRS80. Załączono przykład wyrównania sieci zintegrowanej na bazie rzeczywistych danych obserwacyjnych (pomiar okresowy na obiekcie osuwiskowym). Przeprowadzono również analizę porównawczą otrzymanych wyników w odniesieniu do jednorodnej sieci wektorowej GPS oraz klasycznej sieci modularnej.
EN
Today, more and more frequently, the GPS technology with the help of classical survey methods applies in geodetic practice (in particular in the implementation of various engineering tasks, such as monitoring the status of objects exposed to the movement and deformation). One such method is the modular network technology, which due to the flexibility of its geometric structure, can be easily adapted to local field conditions. In this study there is a proposal of numeric development of modular network integrated with GPS vectors presented. As a mathematical space of adjustment, the GRS80 ellipsoid was adopted. An example of adjustment of integrated network based on real observational data (periodic measurement on a landslide object) has been shown. A comparative analysis of the obtained results with respect to both the homogeneous vector network of GPS and the classical modular network has been carried out.
PL
Przedmiotem artykułu jest system diagnostyczny służący do lokalizacji pojedynczych uszkodzeń analogowych układów elektronicznych. Na etapie przedtestowym dla diagnozowanego układu elektronicznego skonstruowano słownik uszkodzeń na podstawie symulacji komputerowych dla każdego analizowanego stanu obwodu. Jako pobudzenie wykorzystano zarówno zasilanie układu, jak i podawany na wejście obwodu sygnał sinusoidalny. Na wyjściu badanego obwodu mierzono moduł i fazę napięcia. Zespół dwóch sieci neuronowych o radialnych funkcjach bazowych został użyty jako klasyfikator uszkodzeń (katastroficznych i parametrycznych). Odpowiedź końcową dwóch równolegle połączonych sieci neuronowych wyznaczono z wykorzystaniem przestrzeni BKS (Behavior Knowledge Space).
EN
This paper presents a diagnostic system created for localization of faults in analog electronic circuits. The system is based on dictionary method. As stimu oflation signals, dc supply voltage and sinusoidal input signal have been used. The frequency of sinusoidal signal is variable. Voltages and phases in output of the circuit are measured to create dictionary of faults. Radial Basis Function (RBF) neural networks were used as neural classifiers. Behavior Knowledge Space (BKS) was used to find the optimum final answer of parallel classifiers. Software which has been used to generate teaching-testing files had been created in Borland Delphi. Simulations of electronic circuits have been realized by SPICE. Software, used to simulate neural classifiers has been created in Matlab.
5
Content available remote Zastosowania specjalne sieci modularnych
PL
Praca zawiera propozycję wykorzystania sieci modularnych dla celów optymalizacji osnów geodezyjnych. Przeprowadzone testy na modelach dotyczą wpływu dodatkowych stanowisk pośrednich (jako elementów sieci modularnych) na jakość techniczną sieci realizacyjnych oraz poligonowych osnów szczegółowych III klasy. Do oceny jakości badanych sieci posłużono się m.in. parametrem Otrębskiego oraz wielkością błędu położenia punktu. Testy porównawcze zrealizowano na zasadzie wstępnej analizy dokładności oraz wyrównania sieci rzeczywistych, przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.
EN
The paper presents a proposal of application modular networks in optimization of geodetic networks. To ascertain the influence of temporary surveying stations on technical quality of networks, simulation studies have been carried out. They concern mainly the setting out and control networks. The Otrębski's parameter and possitional error were used as coeffitients of network quality. The comparative tests were realized as the preliminary analysis of accuracy and as well as the adjusting of the real network, by using computer programs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.