Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taras
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
Content available remote Tarasy – wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych wykonania robót
PL
W artykule podkreślono wagę wcześniejszego określenia funkcji, jaką ma pełnić taras, analizy jego schematu konstrukcyjnego oraz określenia obciążeń i czynników destrukcyjnych, co wpływa na poprawny wybór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
EN
The article emphasizes the importance of prior determining the function to be performed by the terrace, analysing its construction scheme and determining the loads and destructive factors, which affects the correct selection of material and construction solutions.
4
Content available remote Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku
PL
W artykule podano najczęstsze uszkodzenia okapu tarasowego lub balkonowego. Przedstawiono również metody naprawy tych uszkodzeń.
EN
The paper presents the most common types of terrace or balcony eaves damage and describes effective repair methods.
PL
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych o odwróconym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej, są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji takich rozwiązań stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji termicznej, zarówno w przypadku gdy wykonana jest z polistyrenu ekstradowanego, jak też z ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. We wstępie artykułu przedstawiono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych. W dalszej części artykułu wnioski te uzupełniono o ocenę badań próbek pobranych z dwóch dachów/tarasów, na których w odwróconym układzie warstw zastosowano zarówno polistyren EPS i XPS.
EN
Roof and terrace roofing systems with inverted layer system, i.e. with thermal insulation laid on the surface of the waterproofing layer, are increasingly used in Polish constructions. Unfortunately, after several years of operation of such solutions, the moisture content of the thermal insulation is increased, both when it is made of extruded polystyrene as well as from expanded surface hydrophobized. The introduction to the article presents the conclusions of the research work carried out at the Institute of Building Technology in which an attempt was made to explain the cause of this phenomenon based on the conclusions of laboratory tests. In the further part of the article, these conclusions were supplemented with the assessment of testing of samples taken from two roofs / terraces, on which both EPS and XPS polystyrene were used in the inverted layer system.
PL
Artykuł dotyczy szklanych zabudów balkonów, loggi i tarasów. Przedstawiono zakres oceny technicznej na podstawie EAD 020002-00-0404 i porównanie z badaniami na potrzeby Krajowej Oceny Technicznej.
EN
The article applies to glass balconies, loggias and terraces. The scope of the technical assessment based on EAD 020002-00-0404 is discussed. The paper presented comparision the tests methods according to EAD with tests needs for the National Technical Assessment.
PL
W artykule opisano wpływ uszkodzeń tarasu na zawilgocenie ścian zewnętrznych. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia poszczególnych fragmentów ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej wykazały zróżnicowanie ich wartości w zależności od lokalizacji. Pomierzona wilgotność masowa została wykorzystana do wykonania symulacji obliczeniowych zmiany zawilgocenia ściany w czasie, zrealizowanych w programie WUFI.
EN
The article describes problems related to the influence of terrace damage on the moisture dampness of external walls. Conducted measurements of moisture of individual fragments of the external wall made of ceramic bricks showed variation in their value depending on the location. Measured mass moisture were used to perform computational simulations of the moisture change of the wall over time, carried out in the WUFI program.
8
Content available remote Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych
PL
W artykule wymieniono czynniki, które powinno się brać pod uwagę przy wykonywaniu okładzin z kamieni naturalnych. Pokazano przykładowe układy warstw tarasu i balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody. Opisano wymagania stawiane płytom kamiennym. Wymieniono materiały wodochronne do hydroizolacji tarasu i balkonu.
EN
The article lists factors that should be considered when executing coatings of natural stone. Example arrangements of layers on terraces and balconies with water drainage are presented. Requirements for stone panels are described. Water-sealing products for the water insulation of terraces and balconies are presented.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
10
Content available remote Pomijana rozszerzalność cieplna
PL
Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin, nie zbudujemy trwałego dachu zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty oraz zniszczenia.
12
PL
Taras jest nieodzownym elementem współczesnego budownictwa mieszkaniowego. Drewno pozaeuropejskie stosowane do budowy tarasów charakteryzuje się dużą gęstością objętościową, twardością oraz – ze względu na zawartość garbników, żywic i substancji mineralnych – podwyższoną odpornością na wilgoć i korozję biologiczną. Brak wyszkolenia praktycznego oraz wiedzy teoretycznej ekip montażowych często bywa powodem usterek tego typu obiektów. W artykule opisano właściwości techniczne wybranych gatunków drewna pozaeuropejskiego oraz ich porównanie z gatunkami polskimi. Opisano zasady wykonywania tarasów drewnianych oraz podano przykłady błędów popełnianych podczas ich montażu.
13
Content available remote Tarasy – kondensacja międzywarstwowa
14
Content available remote Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania
PL
W artykule omówiono błędy projektowe i wykonawcze dotyczące okapu balkonów i tarasów oraz podano najważniejsze zasady poprawnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na problemy związane z termoizolacją, hydroizolacją i korozją obróbek. Przedstawiono kluczowe materiały potrzebne do wykonania tego detalu. Przytoczono odpowiednie dokumenty i odniesienia.
EN
The article discusses the faults in design and execution of hoods over balconies and terraces, with specification of the most important rules for proper solutions. Attention was drawn to the aspects of thermal insulation, waterproofing and corrosion of detailings. The key materials needed to produce this detail are presented. Relevant documents and references are mentioned as well.
EN
In the 19th and in the first half of the 20th century numerous parks were built all over Europe, which, though different in many aspects, still show certain similarities in space structure and composition. The question is, whether late modern public parks, built in the second half on the 20th century follow the classical design and composition „rules”? How did the extremely functionalist design approach of the era after WW2 influence park design? The answer is the result of a detailed analysis on space structure and composition principles of the parks built in these times. In this research I analyzed according to specific criteria the Jubileum Park in Budapest, one of the most prominent work of the late modern period in Hungary. The 12 ha Jubileum Park (built in 1965) is located in the heart of Budapest, on the top of Gellért Hill, next to river Danube. Laying high above the city on an exposed hillside, the park offers a broad view of the whole city. The structure of the park is basically determined by the extreme topography, and one of the great value of the park is the natural looking grading, which determines the space structure and fits to the natural terrain very nicely, and the walkway system, which fits to the contour lines and explores the whole site. Fitting to the windy and exposed hilltop position, in space division the terrain in the most appealing, the plantation is only secondary. From formal point an interesting feature is the dominance of two dimensional elements with characteristic shape, like flowerbeds or ornamental pools and the curves of the walkway system. Though the main function of the park is to underline the fantastic visual potential with providing viewpoints, there are some playgrounds as well. For the visitor of today the specialty of the park celebrating the 50th anniversary this year, is, that – disregarding some minor changes - there were no alterations since it exists. As a first step I analyzed the space structure of the park, putting an extra emphasis on the existence or lack of any axis, on the accentuation of the park entrances, on the space organization inside the park and on the existence/lack of hierarchy. Important aspect of analysis was the connection of the park to connecting urban fabric and green surfaces nearby. The next step was to compare the results with other parks built in former times, but having similar natural setting. The goal of the research is to determine, how much the spatial composition of Jubileum Park is different from the spatial composition of classical parks. The results might help to realize, what kind of spatial composition and space structure is typical of late modern parks. It would be important to preserve these space structural specialties of the Jubileum Park during a more and more urgent renovation.
PL
W XIX i 1. połowie XX wieku w całej Europie powstały liczne parki, które choć różnią się pod wieloma względami, wykazują jednak pewne podobieństwa w strukturze przestrzennej i kompozycji. Pytanie brzmi, czy późne nowoczesne parki publiczne, wybudowane w 2. połowie XX wieku posiadają cechy klasycznego designu i „zasady” kompozycyjne? Jak oddziałuje ekstremalnie funkcjonalne podejście na projektowanie parków ery po II wojnie światowej? Odpowiedź jest wynikiem szczegółowej analizy w zakresie struktury powierzchni i zasad kompozycyjnych parków wybudowanych w tych czasach. W badaniach analizowano, według przyjętych kryteriów, Park Jubileum w Budapeszcie, jedną z najbardziej znanych, współczesnych realizacji na Węgrzech. 12 ha Park Jubileum (zbudowany w 1965 roku) znajduje się w samym sercu Budapesztu, na szczycie Góry Gellerta, obok Dunaju. Lokalizacja wysoko nad miastem, na odsłoniętym zboczu, daje możliwość szerokich panoram widokowych na całe miasto. Układ parku jest zasadniczo zależy od mocno urozmaiconej topografii, a jednym z jego największych walorów jest naturalisty wygląd zbocza, które określa strukturę przestrzeni i wpisuje się w naturalny teren, a także system ścieżek poprowadzonych wzdłuż linii konturów. Z formalnego punktu widzenia, ciekawą cechą jest dominacja obiektów dwuwymiarowych, o charakterystycznych kształ- tach, jak rabaty kwiatowe lub ozdobne baseny oraz układ systemu ścieżek. Pomimo, iż główną funkcją parku jest podkreślenie fantastyczny walorów widokowych, istnieje także kilka placów zabaw. Dla współczesnych użytkowników, główną zaletą parku, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia, jest fakt, iż – pomimo kilku niewielkich elementów – od czasu jego powstania, nie wprowadzano w nim zasadniczych zmian. W pierwszym kroku analizie poddana została struktura przestrzenna parku, stawiając dodatkowy nacisk na istnienie lub brak jakiejkolwiek osi, na zaakcentowaniu wejść, organizację przestrzeni wewnątrz parku i na istnieniu/braku hierarchii. Ważnym elementem analizy był aspekt połączenie parku z tkanką miejską i terenami zieleni znajdującymi się w pobliżu. Następnym krokiem było porównanie wyników z innych parków powstałych przed laty, ale o podobnym otoczeniu przyrody. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, jak bardzo kompozycja przestrzenna Parku Jubileum różni się od kompozycji przestrzennej w klasycznych parkach. Wyniki mogą pomóc zrozumieć, jakiego rodzaju kompozycja i struktura przestrzenna jest typowa dla nowoczesnych parków. Byłoby ważne, aby zachować te specjalne miejsca i struktury Parku Jubileum, podczas coraz bardziej pilnego remontu.
17
Content available remote Korozja profili okapowych
19
Content available remote Wybrane wymagania stawiane tarasom nadziemnym
PL
W artykule omówiono zasady projektowania tarasów nadziemnych, zarówno z powierzchniowym, jak i drenażowym odprowadzeniem wody. Przedstawiono wymagania stawiane tarasom, a także poszczególnym rozwiązaniom materiałowym.
EN
The article discusses the principles of designing above-ground terraces, with water removal via surface arrangements or drainage. There is a presentation of requirements applicable to terraces and to particular material choices.
20
Content available remote Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania
PL
W artykule przedstawiono problem trwałości ceramicznych warstw okładzinowych, które są powszechnie stosowane ze względu na wiele ich zalet i niewielki koszt wykonania. Główną przyczyną destrukcji warstw okładzinowych z płytek ceramicznych jest woda przenikająca pod warstwy posadzek oraz będąca składnikiem zapraw klejowych do mocowania płytek. Zamknięta pod płytkami woda powoduje uszkodzenia warstw zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.
EN
This article presents the problem with durability of ceramic tile cladding, a popular solution for its many advantages and low cost of application. The main reason of deterioration of ceramic tile claddings is the water that penetrates under flooring layers and used in tile adhesives. Water encapsulated under tiles causes damage to cladding both in summer and in winter.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.