Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinematyka ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano problemy występujące podczas pokonywania łuków tramwajowych, charakteryzujące się występowaniem nieprzyjemnych szarpnięć. Określono, że szarpnięcia powstają w wyniku braku analiz parametrów kinematycznych na łukach oraz zmiany schematu konstrukcyjnego tramwajów. Podano propozycję metodyki obliczeniowej, umożliwiającej ocenę najważniejszych parametrów kinematycznych, wykorzystującą stosowaną na kolei metodę bazy sztywnej wagonu. Określono parametry bazy sztywnej, związane z konstrukcją konkretnego wieloczłonowego tramwaju. Wykonano obliczenia parametrów kinematycznych dla typowych układów geometrycznych, zgodnych z Wytycznymi.
EN
The paper describes problems occurring during travelling by trams over curves. It was determined that stong jerks occur as a result of the lack of analysis of kinematic parameters on curves and changes in the construction scheme of trams. A proposal for a computational methodology has been given. Calculations of kinematic parameters were carried out for typical geometric layouts in accordance with the Polish Guidelines.
2
Content available remote Studying of movement kinematics of dynamically active sieve
EN
The article presents the movement kinematics of the modular bar element of a dynamically active polymer sieve of a vibrating screen. On the basis of analytical methods, the mathematical model was obtained, which makes it possible to determine the law and trajectory of the modular bar element movement depending on its geometric characteristics, physico-mechanical properties of the polymer material, the regime and technological parameters of the vibrating screen. The results of this research show that in the working frequency range of the vibrating screen grate, modular bar element of the dynamically active sieve moves along the trajectories, the envelope of which is represented by Cassini’s ovals, which along with the generation of the amplitude component in the horizontal and vertical directions allows one to obtain the selfcleaning effect of the sowing surface.
EN
The paper presents an analysis of the pictures, recorded from the testing ground investigations, obtained with application of the fast-digital camera Phantom v9.1. The analysis was focused on determination of the kinematics of motion of the launcher-missile system. TEMA Motion program was used for motion analysis of the investigated system. The courses of variability of kinematic values characterising motion of the selected points of the launcher were determined. The results analysis showed that the launcher undergoes the linear displacement (X, Y) and angular one (alpha) that cause significant differences in the flight trajectory of the successively launched missiles.
PL
W pracy przedstawiono analizę zarejestrowanych obrazów z badań poligonowych przy użyciu szybkiej kamery cyfrowej Phantom v9.1. Celem analizy jest określenie kinematyki ruchu układu wyrzutnia – pocisk rakietowy. Do analizy ruchu badanego układu użyto programu TEMA Motion. Określono przebiegi zmienności wielkości kinematycznych charakteryzujących ruch wybranych punktów wyrzutni. Analiza wyników wykazała, że wyrzutnia ulega przemieszczeniu liniowemu (X, Y) oraz kątowemu, które prowadzą do istotnych różnic w trajektorii lotu wystrzeliwanych po sobie pocisków rakietowych.
4
Content available remote Empirical research of human-weapon system
EN
Rapid firing of the Skorpion vz.61 machine gun was registered at a police shooting range. The shooting was executed by a policeman from the secret service. The registration was done with the use of a fast digital camera Phantom v9.1 together with the necessary equipment. With the use of the specialised TEMA software, which serves to analyse the recorded image, the courses of the variation of kinematic quantities characterizing the weapon movement were obtained. On the basis of the courses of the variation of the displacement, velocity and acceleration over time, the behaviour of the machine gun in thirteen characteristic points of its operation was specified.
PL
Na strzelnicy policyjnej została przeprowadzona rejestracja strzelania ogniem seryjnym z pistoletu maszynowego Skorpion wz.61. Strzały oddane zostały przez policjanta ze służb specjalnych. Rejestrację przeprowadzono przy wykorzystaniu szybkiej kamery cyfrowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Przy wykorzystaniu specjalistycznego programu TEMA, służącego do przeprowadzania analizy zarejestrowanego obrazu, uzyskano przebiegi zmienności wielkości kinematycznych charakteryzujących ruch broni. Na podstawie otrzymanych przebiegów zmienności przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w funkcji czasu określono zachowanie się pistoletu maszynowego w trzynastu charakterystycznych punktach jego działania.
EN
Purpose: The biomechanical adaptations in front crawl and backstroke swimming, as influenced by the implementation of a concurrent teaching programme were analysed. Methods: Sixteen participants (19.75 ± 1.13 years) underwent a 30 weeks intervention characterized by an increasing complexity to accomplish motor skills in the following order: (i) lower limbs propulsion; (ii) lower limbs propulsion synchronized with breathing cycle; (iii) lower limbs propulsion synchronized with one upper limb action; (iv) lower limbs propulsion synchronized with both breathing cycle and one upper limb action; (v) full swimming stroke; (vi) motor trajectory of the arms stroke. Performance and biomechanics were measured at front crawl and backstroke during three time points throughout the programme. Results: There were improvements in performance over time at front crawl (21.49 s to 19.99 s, p < 0.01) and backstroke (27.15 s to 24.60 s, p = 0.01). Significant improvements were found for velocity at front crawl (1.13 m/s to 1.22 m/s, p < 0.01) and backstroke (0.92 m/s to 1.00 m/s, p < 0.01). Stroke frequency increased at backstroke (0.64 to 0.73 Hz, p = 0.01), while the intra-cyclic variation of the velocity decreased at front crawl (0.13 to 0.12%, p = 0.02). There was also a moderate-high inter-subject variability in response to the programme. Conclusions: These findings prove that a programme of 30 weeks teaching concurrently front crawl and backstroke is effective to promote similar biomechanical adaptations in low-tier swimmers. However, each subject shows an individual response to better adapt the biomechanical actions and to reach a higher level of expertise.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych uszkodzeń falownika na położenie i orientację dwusilnikowego pojazdu mobilnego z silnikami PM BLDC. Opisano model układu napędowego i kinematyki pojazdu. Przedstawiono sposób sterowania prędkością pojazdu za pośrednictwem drążka sterowniczego oraz wybrane wyniki symulacji wpływu uszkodzeń falownika na trajektorie pojazdu.
EN
This paper presents an analysis of the impact of selected inverter failures to the location and orientation of the mobile vehicle with two PM BLDC motors. The vehicle kinematic model and PM BLDC motor principles were described. The control method of the speed the vehicle via the joystick was demonstrated and the results of simulation the effect of failures were shown.
EN
The paper presents basic principles of a ship’s nondimensional trajectory definition (for arbitrary manoeuvres) by means of drift angle and nondimensional yaw velocity. This enables faster and better tuning of mathematical model of ship manoeuvring motions against the provided full scale sea maneouvring trials (usually in a form of position trajectories) – since it is known the governing, basic factors behind the trajectory. A special focus has been applied to the standard turning circle test.
PL
W pracy dokonano nowatorskiego i kompleksowego ujęcia kinematyki ruchu krzywoliniowego, szczególnie w odniesieniu do bezwymiarowej (mierzonej jednostkami długości statku) trajektorii statku podczas manewru cyrkulacji. Sformułowano analitycznie kształt trajektorii oraz jej ewoluty (położenia środków krzywizny). Ponadto przedstawiono praktyczne znaczenie i możliwości kształtowania trajektorii poprzez dobór parametrów zmian kąta dryfu i bezwymiarowej prędkości kątowej. Pozwala to zredukować problem kształtu trajektorii do dwóch parametrów o bardzo ważnej interpretacji hydrodynamicznej, co ma olbrzymie znaczenie w procesie identyfikacji i/lub walidacji matematycznego modelu manewrowania statku.
PL
Tematyka pracy dotyczy badania mechanizmów trzepoczących skrzydeł, realizujących kinematykę ruchu zbliżoną do skrzydła owadziego, w kontekście zastosowania w układach sterowania i napędu miniaturowych obiektów latających mikrosamolotów (mBSL, ang. MAV). Koncepcja badań polega na pomiarze sił aerodynamicznych generowanych przez skrzydła zamocowane do mechanizmu trzepoczącego dla różnych parametrów ich ruchu. Badania zostaną przeprowadzone dla różnych kształtów obrysu skrzydła. Kompletny mechanizm machający zostanie zamocowany w układzie pomiarowym tunelu wodnego firmy Rolling Hill Corp (model 2436).
EN
The subject area of this article concerns the research of flapping wings mechanisms (inducing the motion similar to the insect wing movement) in the context of their applying in control and propulsion systems of micro air vehicles (MAVs). The idea of the research consists in measurement of aerodynamic forces generated by wings fastened to the flapping mechanism, measurement which will be made separately for each parameter of wings motion. Diversification of wing velocity and wing trajectory will allow to estimate efficiency of wings, treated as an element of the control system. The measurements will be conducted for different wing shapes. The complete flapper mechanism will be fixed in the measurement system of the water tunnel (model 2436 Rolling Hill Corp), which is equipped with a fivecomponent aerodynamic balance.
9
Content available remote Problemy odwzorowania kinematyki listwy uszczelnienia promieniowego silnika Wankla
PL
Silnik Wankla używany do napędu trakcyjnego ma wiele zalet, np. takich jak duża koncentracja mocy i marginalne drgania, jednak dotychczas silnik ten nie znalazł szerszego zastosowania praktycznego. Jednym z głównych problemów wynikających z koncepcji silnika Wankla jest uszczelnienie promieniowe wirującego tłoka. W niniejszym artykule przedstawiono problemy symulacji współpracy listwy uszczelnienia promieniowego tłoka silnika Wankla. Omówiono budowę proponowanego stanowiska symulacyjnego oraz możliwości odwzorowania kinematyki w liniowym ruchu postępowym. Przedstawiono charakterystyczne różnice w relacjach geometrycznych elementów uszczelniających, jakie są stosowane w silniku Wankla i klasycznym silniku o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka, które mają znaczący wpływ na parametry filmu olejowego między poruszającymi się elementami. Zbudowane stanowisko badawcze umożliwi zbadanie parametrów filmu olejowego powstającego na powierzchni ślizgowej listwy uszczelniającej, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania istniejących problemów konstrukcyjnych, uniemożliwiających - jak dotychczas - szersze zastosowanie silnika Wankla.
EN
The Wankel engine used to traction drive characterizes oneself with row of advantages like large concentration of power and marginal vibrations, however till now such engine did not find wider practical use. One from main problems resulting from idea of engine Wankel is the apex seal of rotor. In the article problems of tightening slat cooperation simulation are presented. Erected test bed will make possible examining of oil film parameters, what can have key meaning for solutions of existing constructional problems, making impossible as yet wider use of the Wankel engine.
10
Content available remote Analiza ruchu ziarna na sicie płaskim
PL
W pracy przeprowadzono analizę kinematyczną ruchu ziarna na sicie płaskim wraz z wyjaśnieniem istoty procesu przesiewania. Analiza obejmowała poziome i pochyłe ustawienie sita przy harmonicznym charakterze jego ruchu.
EN
In the paper kinematics analysis of grain movement on a flat sieve with explanation of sifting process is presented. The analysis comprises a horizontal and sloping position of the sieve in its harmonic motion.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.