Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weather conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Od 2016 roku Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB) prowadzi nowe badania mające na celu określenie zależności pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą gazu w przemysłowych gazomierzach miechowych w trakcie pomiaru oraz opracowanie nowych zaleceń w stosunku do układów rozliczeniowych wykorzystujących przemysłowe gazomierze miechowe o przepustowości do 25 m3 /h. W pierwszym etapie badań zrealizowano pracę, której wyniki potwierdziły, że proces wymiany ciepła w przemysłowym gazomierzu miechowym zależny jest od temperatury otoczenia, temperatury gazu na wlocie do gazomierza, od strumienia objętości przepływającego gazu oraz od powierzchni obudowy i objętości cyklicznej gazomierza. W kolejnym etapie zrealizowano pracę, której celem było określenie zależności pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą gazu w przyłączu przemysłowego gazomierza miechowego w trakcie pomiaru. Otrzymane wyniki podważyły tezę, że temperatura na wlocie gazomierza jest równa temperaturze medium na głębokości posadowienia sieci gazowej. W ostatnim etapie badań zrealizowano natomiast pracę, której celem było wyznaczenie przebiegu zmian temperatury gazu w przemysłowych gazomierzach miechowych w funkcji temperatury otoczenia i cyklicznych zmian strumienia objętości gazu, które miały odzwierciedlać pracę gazomierzy zamontowanych u odbiorców. Analiza otrzymanych wyników badań po raz kolejny wskazała na silną zależność temperatury gazu wewnątrz przemysłowych gazomierzy miechowych od temperatury otoczenia, ale też od strumienia objętości przepływającego gazu. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych posłużą do przeprowadzenia opisu procesu wymiany ciepła w przemysłowym gazomierzu miechowym, który pozwoliłby na wyznaczanie temperatury rozliczeniowej gazu jako funkcji temperatury otoczenia, temperatury gazu dopływającego i strumienia objętości gazu. Obliczone wartości temperatury gazu mogłyby posłużyć do wyznaczenia współczynników korekcyjnych temperatury mających zastosowanie podczas bilansowania odbiorców gazu rozliczanych na podstawie pomiaru z wykorzystaniem przemysłowych gazomierzy miechowych.
EN
Since 2016, Oil and Gas Institute – National Research Institute (INiG – PIB) has been conducting new research to determine the relationship between ambient temperature and gas temperature in industrial diaphragm gas meters during the measurement, and to develop new recommendations for billing systems using industrial diaphragm gas meters with a throughput of until 25 m3 /h. In the first stage, work was carried out, in which the obtained test results confirmed that the heat exchange process in an industrial diaphragm gas meter depends on the ambient temperature, the gas temperature at the inlet to the gas meter, the flow rate of the gas flowing, as well as the casing surface and the gas volume of the gas meter. In the next stage, work was carried out to determine the relationship between ambient temperature and gas temperature at the industrial diaphragm gas meter connection during the measurement. The obtained results undermined the thesis, which indicated that the gas inlet temperature is equal to the gas temperature at the depth of the gas network. In the last stage, work was carried out to determine the course of changes in gas temperature in industrial diaphragm gas meters as a function of ambient temperature and cyclical changes of the gas flow rate, which were to reflect the work of gas meters installed at customers’ premises. The analysis of the obtained test results once again showed a strong dependence of the gas temperature inside industrial diaphragm gas meters on the ambient temperature, but also on the flow rate of gas. The obtained results of laboratory tests will be used to carry out a thermodynamic description of the heat exchange process in an industrial diaphragm gas meter, which would allow the determination of the gas billing temperature as a function of the ambient temperature, the temperature of the inflowing gas and the gas flow rate. The calculated gas temperature values could be used to determine the temperature correction factors applicable when settling gas consumers billed on the basis of measurement with the use of industrial diaphragm gas meters.
PL
Innowacyjność i znaczenie koncepcji architektonicznej dla rozwoju w wielu polach badawczych i wdrożeniowych pozostają marginalnym tematem w obecnym dyskursie na temat architektury. Głównym zadaniem projektowanej innowacyjnej instalacji jest ochrona skoczni – rozbiegu oraz skoczka narciarskiego przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (opady – deszcz oraz śnieg, nadmierne nasłonecznienie i ochrona termiczna zawodnika przed oddaniem skoku). Zakresem tematu badawczego są: badania aerodynamiczne, badania z zakresu transmisji TV – opracowanie standardu telewizyjnego, badania z zakresu konstrukcji aluminiowo-szklanej, badania z zakresu sterowania oraz walidacja założeń – prototypowanie. Zastosowanie rezultatów projektu na skoczniach narciarskich przyczyni się do wsparcia nowoczesnych systemów, takich jak sztucznie mrożone tory najazdowe, które są obecnie instalowane na wielu skoczniach narciarskich. Oba rozwiązania (tory najazdowe oraz tunel) będą się uzupełniać.
EN
Innovation and the importance of architectural concepts for development in many research and implementation areas remain a marginal topic in the current architectural discourse. The main task of the designed innovative installation is to protect the ski jumping hill – in-run and ski jumper from negative impact of weather conditions (atmospheric precipitation - rainfall and snowfall, excessive sunlight and thermal protection of the jumper before jumping). The scope of the research covers: aerodynamic tests, TV transmission tests – development of TV standard, aluminium and glass construction tests, control and validation of assumptions – prototyping. The application of the design on ski jumping hills will support modern systems, such as artificially frozen in-run tracks, currently installed on many ski jumping hills. The both solutions (the in-run tracks and the tunnel) will complement each other.
3
Content available remote Assessing the effects of the road surface and weather conditions on road safety
EN
When transport is analysed for its safe delivery the focus is mainly on assessing the safety of roads and the risk of undesired events. These include road accidents, an occurrence which is relatively rare and random. Randomness means that accidents depend on several factors which are partly deterministic and partly. The authors conducted an assessment of how weather conditions affect the risk of an accident due to the factor’s significant contribution to road accidents. This case involves a combination of two sources of hazard: external conditions in the form of the weather which are beyond the driver’s control and anthropotechnical factors that address vehicle condition and driver behaviour controlled by the driver.
PL
Analiza bezpieczeństwa realizacji zadań transportowych w dużej mierze koncentruje się na ocenie bezpieczeństwa dróg, w zakresie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Wypadki drogowe są grupą takich zdarzeń, a ich występowanie jest stosunkowo rzadkie i losowe. Losowość oznacza, że wypadki są zależne od wielu czynników, które są częściowo deterministyczne i częściowo stochastyczne. Autorzy podjęli ocenę wpływu warunków pogodowych na ryzyko wypadków, ze względu na znaczący udział tego czynnika w wypadkach drogowych. Występuje w tym przypadku połączenie dwóch źródeł zagrożeń: czynników zewnętrznych w postaci warunków atmosferycznych, pozostających poza kontrolą kierowcy oraz czynników antropotechnicznych odnoszących się do stanu użytkowanego pojazdu oraz zachowań kierowcy, nad którymi kierowca posiada kontrolę.
4
Content available remote The impact of hydrometeorological events on the state of the urban river quality
EN
One of the aims of this paper was to study catchment and watercourse response to extreme events. The study area consisted of Orunski Stream in the northern Polish city of Gdansk. The study period (review of cartographic materials) covered the years 1908 to 2000, while field research covered the period from May 2009 to April 2010. In addition, measurements were performed to study the dynamics of changes occurring in the creek during rainfall events. Examination of the water chemistry changes made two days before heavy rainfall showed a significant increase in sulphates and nitrogen compounds. Additionally, pollutants washed from the basin contributed to a significant deterioration in the water colour. A rainfall of 1.3 mm caused an eleven-fold increase in stream flow, a twofold increase in the water level, and a fourfold increase in the velocity of water molecules. It might appear seem that such a small amount of rainfall would have no major effect on the hydrologic and hydrochemical parameters of a small creek. However, it is the maximum flow rate that is an important variable when assessing potential flood risk levels.
5
Content available remote Wpływ warunków pogodowych na temperaturę wewnątrz przegrody zewnętrznej
PL
Przedstawiono analizę wpływu temperatury zewnętrznej, wilgotności zewnętrznej oraz prędkości wiatru na kształtowanie się temperatury w przegrodzie trójwarstwowej w okresie jesiennym. Dane do analizy pobrano z czujników temperaturowych zlokalizowanych w przegrodzie na granicy warstwy nośnej i termoizolacji oraz ze stacji pogodowej na dachu budynku. Okresem analizy był październik 2017 roku. Celem analizy było określenie korelacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami pogodowymi i temperaturą wewnątrz przegrody, która wykazała, że jest ona silna tylko pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą wewnątrz przegrody, pozostałe czynniki pogodowe mają znacznie mniejszy wpływ.
EN
This paper deals with the influence of outside temperature, outside humidity and wind speed to the temperature inside the wall. Data come from the sensors located in the wall and the weather station located on the roof of the building. September 2017 was the considerated period. Analysis shows that there is a strong correlation between the outside temperature and the temperature inside the wall. The correlation between wind speed and the temperature inside the wall is poor, the same like the outside humidity.
PL
W sierpniu 2015 roku w efekcie wystąpienia szeregu niekorzystnych okoliczności zaistniało zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce. Pierwszy raz od lat osiemdziesiątych XX wieku wprowadzono stopnie zasilania. Wystąpienie tak poważnej sytuacji skłoniło do zadania pytania o bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w okresie letnim i sformułowania konkretnych wniosków na przyszłość. W artykule dokonano szczegółowej analizy czynników prowadzących do wystąpienia tej sytuacji. W sierpniu 2015 roku na obszarze Polski wystąpiła susza, która wraz z wyjątkowo wysokimi maksymalnymi temperaturami dobowymi powietrza stworzyła niekorzystne warunki dla funkcjonowania elektrowni cieplnych, szczególnie z obiegami otwartymi, oraz wydatnie ograniczyła przepustowość napowietrznych linii przesyłowych. Warto podkreślić, że wybitnie niekorzystne warunki meteorologiczne panowały wówczas w całej Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, ale jedynie w Polsce wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Niewłaściwa polityka remontowa oraz liczne awarie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych spowodowały znaczące obniżenie dostępnej mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Nie bez znaczenia był także fakt wystąpienia zjawiska przepływów kołowych, przez co możliwości importu energii zostały ograniczone praktycznie do zera. Ponadto wykazano korelację między maksymalną temperaturą dobową w dni upalne a wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Całokształt czynników wpływających niekorzystnie na funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego doprowadził do wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W niniejszym artykule zwrócono także uwagę na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku, który przewidział wystąpienie takiej sytuacji, jednak pozostał bez echa. Sformułowano także propozycje przedsięwzięć mających na celu poprawienie funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie letnim oraz zapobieganie wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości.
EN
Due to unfavorable factors, dangerous conditions occurred in the delivery of electric energy in Poland. This was the most serious incident of its kind since the 1980’s. Such a serious incident raised concern about the safety of the electric power system in the summer and led to the formulation of conclusions for the future. In this article, the author analyses the conditions, which caused that situation. Poland was experiencing a doubt in August 2015, which along with an extremely high maximum daily temperature created remarkably unfavorable conditions for power plants and decreased the capacity of overhead power lines. Such unfavorable metrological conditions occurred not only in Poland, but also in Central-Eastern and Western Europe. It is worth emphasizing that the safety of electric energy delivery was endangered only in Poland. The improper renovation and upkeep policies, as well as unplanned outages in power plants caused a significant decrease of available power in the National Electric Power System. Unscheduled flows between Germany and Poland ruled out the possibility of importing electric energy at such a critical time. The author presents the correlation between the maximum daily air temperature in the sweltering heat and an increase in the demand for electric energy. Overall, unfavorable conditions posed a threat in the delivery of electric energy in Poland. In this article, the author draws attention to the report from the Supreme Audit Office (Najwyższa Izba Kontroli – NIK) from 2014, which predicted such a dangerous situation. Unfortunately, that report remained unnoticed. The author formulated appropriate solutions in order to increase the safety of electric energy delivery in the summer and to prevent such occurrences in the future.
PL
W artykule dokonano oceny organizacji robót fundamentowych budynku hali produkcyjno-magazynowo-biurowej, porównując harmonogram opracowany przed rozpoczęciem prac z harmonogramem powykonawczym. W analizie porównawczej uwzględniono dodatkowo: warunki atmosferyczne występujące w czasie prowadzenia prac i przyczyny wpływające na opóźnienia, które zostały zarejestrowane. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie przyczyn opóźnień prowadzonych robót, które następnie pogrupowano w cztery podstawowe grupy czynników.
EN
The article evaluates the organization of foundation works of a production, warehouse and office building, comparing the schedule prepared before the start of work with an as-built schedule. The comparative analysis additionally includes weather conditions occurring during the work and causes of registered delays. The obtained results made it possible to identify causes of delays in the conducted works, which have subsequently been grouped into four basic factor groups.
PL
Niekorzystne warunki atmosferyczne, poprzez ograniczenie widoczności czy zmniejszenie przyczepności pojazdu, mogą znacząco wpływać na poczucie bezpieczeństwa wśród kierowców. W przypadku intensywnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrej lub oblodzonej nawierzchni wielu z nich będzie wybierało niższą prędkość i utrzymywało większe odstępy między pojazdami. To z kolei będzie wpływało na przepustowość drogi i poziom warunków ruchu.
EN
Adverse weather conditions, by limiting visibility or reducing the vehicle’s traction, can significantly affect the drivers’ feeling of safety. In the case of heavy rain, sleet, wet or icy surfaces many of them will choose lower speeds and maintain longer headways between vehicles. This in turn will affect the capacity of the road and the standard of traffic conditions.
PL
Przedstawiono studium przyczyn i skutków zarysowania żelbetowej płyty fundamentowej o dużych wymiarach, znajdującej się 5,4 m poniżej poziomu wody gruntowej. Studium dotyczy obiektu o powierzchni zabudowy 41 600 m2. Przeanalizowano przyczyny powstałych zarysowań płyty fundamentowej oraz podano propozycję naprawy.
EN
The study of sources and effects of cracking of a large scale reinforced concrete foundation slab located at the level of 5.4 m below the ground water surface is presented. It concerns a building facility with an area of 41 600 sq. m. Possible reasons for cracking of the foundation slab were analyzed and a repair proposal was given.
EN
The paper presents results of research concerning hydrological and meteorological conditions during the stormy weather on 27th November, 2016 in the South Baltic Sea and over the Polish coast. The wind which occurred the South Baltic Sea at that time reached the force of 7 Beaufort degree and in gusts 8 to 9 Beaufort degree. The south part of the Baltic Sea was affected by the low pressure system (981 hPa) which the centre was situated in South Finland and Northwest Russia. Some destroys were observed on the Polish coast line and in ports of the Gdansk Bay. The analyses is concerned on the wind force, the wind direction, the atmospheric pressure and the sea water level in some places of the Polish coast line and especially in the Gdansk Bay.
PL
W artykule została przedstawiona analiza warunków hydrometeorologicznych na akwenie Południowego Bałtyku podczas sztormowych warunków 27 listopada 2016 roku. Wiatr, który wystąpił na Południowym Bałtyku, miejscami osiągał siłę 7 stopni Beauforta, a w porywach 8 do 9 stopni Beauforta. Południowa część Morza Bałtyckiego była pod wpływem układu niżowego o wartości ciśnienia w centrum 981 hPa, które znajdowało się nad południową Finlandią i północno-zachodnią Rosją. Odnotowano wiele zniszczeń powstałych na polskim wybrzeżu i w portach Zatoki Gdańskiej. Analiza warunków hydrometeorologicznych skoncentrowana została na sile wiatru i jego kierunku, ciśnieniu atmosferycznym oraz poziomie wody mierzonej na stacjach pomiarowych polskiego wybrzeża, szczególnie w Zatoce Gdańskiej. Głównym celem przeprowadzonych analiz było wskazanie czynników meteorologicznych mających wpływ na podniesienie poziomu wody na polskim wybrzeżu w tych określonych warunkach pogodowych.
EN
The article presents the results of a statistical analysis, which was done using the Statistica program. The purpose of this analysis is to show, which atmospheric conditions have an influence on generated power in wind farms. The degree of this influence was also determined. The analysis was based on data, from a real wind farm – located in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej wykonanej z wykorzystaniem programu Statistica mającej na celu pokazanie, które z warunków atmosferycznych i w jakim stopniu mają wpływ na wielkość mocy generowanej przez farmę wiatrową. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pomiarowe pochodzące z rzeczywistego obiektu – pracującej na terenie Polski dużej farmy wiatrowej.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest najbardziej popularną metodą wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Ten rodzaj wentylacji działa pod wpływem sił natury, w związku z tym trudno jest ją kontrolować i przewidywać. Wentylacja naturalna działa najlepiej zimą oraz w wietrzne dni, gdy prędkość wiatru Vw przekracza 3 m/s. Najgorszy pod względem wydajności wentylacji naturalnej jest okres przejściowy wiosenno-jesienny. W celu poprawy wydajności wentylacji naturalnej stosuje się między innymi nasady kominowe. Mają one za zadanie poprawić efekt kominowy określany w języku potocznym jako ciąg kominowy. Efekt kominowy jest to zjawisko fizyczne powstawania spontanicznego przepływu cieplejszego gazu, np. powietrza, z dołu do góry w kanałach trzonów. W artykule przeprowadzono analizę wpływu nasady kominowej na poprawę efektu kominowego w eksploatowanym mieszkaniu budynku wielorodzinnego z wentylacją naturalną. Długoterminowe badania ciągu kominowego wykonano dla przypadku bez nasady i z nasadą kominową.
EN
Natural (gravity) ventilation is the most popular method of ventilation of living spaces in Poland. This type of ventilation works under the influence of natural forces, so it is difficult to control or to predict. Natural ventilation works best in winter and windy days when the wind speed exceeds 3 m/s. Spring and autumn transition period is the worst possible time for natural ventilation. In order to improve the efficiency of natural ventilation, the chimney cowls are used. They are designed to improve the chimney effect, which – in colloquial language – is defined as chimney draught. The chimney effect is a physical phenomenon of the spontaneous formation of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in the shafts. The paper discusses the impact of cowl on the improvement of the chimney effect in the multi-family house with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draught were made in both cases: with and without the cowl.
EN
The article presents the functional, physical, and communication aspects of the service implementation of intelligent transport systems. The characteristics of weather conditions monitoring service was shown as well as, technologies which enables service provisioning and distribution of data flow. Ways of delivering services, and a description of their functioning was also underlined. The implementation of intelligent transport systems is in fact one of the methods to improve the transport system in the country. It enables to increase road capacity, as well as the level of safety of traveling without interfering with the existing infrastructure. The paper was prepared on the basis of existing standards and regulations and available literature. The publication has been prepared within the framework of the project Development of Road Innovations funded by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways (Contract No.DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
PL
W artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiono charakterystykę usługi monitorowania warunków pogodowych, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi oraz opis jej funkcjonowania. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych to bowiem jedna z metod poprawy systemu transportowego w kraju. Umożliwia między innymi zwiększenie przepustowości dróg, a także poziomu bezpieczeństwa podróżowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Referat przygotowano w oparciu o istniejące normy oraz regulacje prawne oraz dostępną literaturę przedmiotu. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu Rozwój Innowacji Drogowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
EN
In October 2014 in a building of Rzeszow University of Technology, a series of measurements was taken to calculate the parameters of a solar system with a flat collector, as installed on the roof of the building. The following parameters were obtained: the value of solar radiation intensity, the temperature of external air, the temperature on the collector, the temperature of water in the tank and the temperature of glycol on the supply and return lines. On the basis of the data received, charts were made to visually present how changes of solar radiation intensity affected parameters of the system. The study was conducted in autumn when the intensity of solar radiation decreases, compared with summer months. The publication aims to show that the solar system brings energy gains in periods of transition, and the instantaneous intensity of solar radiation are comparable to those in the summer.
PL
W artykule omówiono wpływ warunków hydrometeorologicznych na parametry eksploatacyjne statków typu PANAMAX. Opracowano diagram i wzory matematyczne, umożliwiające cyfryzację procesu obliczeniowego. Przeanalizowano wpływ warunków lodowych na prędkość i dobowe zużycie paliwa statku o stalowym kadłubie bez wzmocnień lodowych klasy lodowej L4. Ustalono związki pomiędzy koncentracją lodu, grubością lodu, prędkością statku i dobowym zużyciem paliwa. Przedstawiona cyfryzacja procesu obliczeniowego powinna zmniejszyć pracochłonność oraz wpływ czynnika ludzkiego na wyniki planowania podróży statku.
EN
The influence of hydro-meteorological conditions on operational parameters of PANAMAX type vessels was described in the work. Diagram linking such parameters and mathematical formulas that allow digitization of computational process were elaborated. The influence of ice conditions on speed and daily fuel consumption of the steel hull vessel without ice-strengthening of ice class L4 was studied. The digitization process should reduce computational workload and influence of human factor on results of vessel voyage planning process.
PL
Podczas projektowania statku najważniejsze decyzje zapadają na etapie projektu wstępnego. Jednym z najważniejszych parametrów projektowych zakładanych przez armatora statku jest jego prędkość eksploatacyjna w rzeczywistych warunkach pogodowych występujących na linii żeglugowej. W praktyce projektowej, prędkość ta w sposób bardzo przybliżony jest oszacowana dopiero na etapie projektu technicznego po wykonaniu basenowych badań modelowych charakterystyk oporowo-napędowych projektowanego statku. Wskazane jest aby ta prędkość oraz moc napędu były już znane na etapie projektowania wstępnego. W artykule przedstawiono koncepcję modelu prędkości eksploatacyjnej przydatnej w projektowaniu wstępnym statków transportowych.
EN
During the design of the vessels the most important decisions are made at the stage of preliminary design. One of the most important design parameters assumed by the shipowner is its service speed in real weather conditions occurring in the shipping line. In design practice, this speed in a very approximate estimate is only at the stage of technical design after the basin model test. It is recommended that the speed and power of the drive were already known at the stage of preliminary design. The article presents a concept model service speed useful in the design of the preliminary cargo vessels.
PL
Podczas projektowania statku najważniejsze decyzje zapadają na etapie projektu wstępnego. Jednym z najważniejszych parametrów projektowych zakładanych przez armatora statku jest jego prędkość eksploatacyjna w rzeczywistych warunkach pogodowych występujących na linii żeglugowej. W praktyce projektowej, prędkość ta w sposób bardzo przybliżony jest oszacowana dopiero na etapie projektu technicznego po wykonaniu basenowych badań modelowych charakterystyk oporowo-napędowych projektowanego statku. Wskazane jest aby ta prędkość oraz moc napędu były już znane na etapie projektowania wstępnego. W artykule przedstawiono koncepcję modelu prędkości eksploatacyjnej przydatnej w projektowaniu wstępnym statków transportowych.
EN
During the design of the vessels the most important decisions are made at the stage of preliminary design. One of the most important design parameters assumed by the shipowner is its service speed in real weather conditions occurring in the shipping line. In design practice, this speed in a very approximate estimate is only at the stage of technical design the basin model test. It is recommended that the speed and power of the drive were already known at the stage of preliminary design. The article presents a concept model service speed useful in the design of the preliminary cargo vessels.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu opadu atmosferycznego na stan jakościowy i ilościowy wód w zlewni cieku miejskiego. Obszar badań obejmował potok Oruński położony w Polsce północnej, na terenie miasta Gdańsk. Okres badania z wykorzystaniem materiałów kartograficznych obejmował lata 1908–2000, zaś badania terenowe okres od maja 2009 do kwietnia 2010. Dodatkowo, wykonane zostały pomiary doświadczalne, podczas których obserwowano dynamikę zmian zachodzących w rzece podczas opadów atmosferycznych. Opady rzędu 1,3 mm spowodowały jedenastokrotny wzrost przepływu, dwukrotny wzrost poziomu wody i czterokrotne zwiększenie prędkości cząsteczek wody. Również spowodował wzrost stężeń wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych, często nawet czterokrotnie. Stwierdzono, że maksymalne natężenie przepływu jest ważną zmienną przy ocenie potencjalnych zagrożeń.
EN
One of the objectives of this work was to study the catchment and watercourse response to precipitation. The study area covered the Potok Oruński, located in northern Poland, in the city of Gdansk. The study period using cartographic materials took years 1908–2000, and field research covered the period from May 2009 to April 2010. Additionally, experimental measurements were conducted to observe the dynamics of changes occurring in the brook during rainfall. The rainfall of 1.3 mm caused an eleven fold increase of the flow, a twofold increase of the water level and a fourfold increase in the velocity of the water molecules. It turns out, that the maximum flow rates is an important variable when assessing the potential risks.
EN
Atmospheric electricity measurements are performed all over the globe for getting a better understanding of the processes and phenomena operating in the Earth’s electric atmosphere, ionosphere and magnetosphere. Over recent years, we have established coordinated observations of atmospheric electricity, mainly of the vertical component of the Earth’s atmospheric electric field, from Polish observation stations: Stanisław Kalinowski Geophysical Observatory in Świder, Poland, Stanisław Siedlecki Polar Station in Hornsund, Svalbard, Norway, and, for the first time, the Henryk Arctowski Antarctic Station in King George Island. The organisation of this network is presented here as well as a preliminary summary of geophysical conditions at Arctowski, important from the point of view of atmospheric electricity observations. In particular, we refer to the geomagnetic observations made at Arctowski station in 1978-1995. We also present the average fair-weather diurnal variation of the atmospheric electric field based on observations made so far between 2013 and 2015.
EN
During ship design, service speed is one of the crucial parameters in determining the operational economy of the vessel. As sufficiently exact calculation methods applicable to preliminary design stage are lacking, the so-called contract speed, the speed which a ship reaches in calm water, is usually cited. Żelazny (2015) developed a parametric method for calculating total ship resistance under actual weather conditions (wind, waves, sea current). This paper presents a parametric model of a ship’s propulsion system (screw propeller – propulsion engine) as well as a method, based on both the resistance and propulsion system models, of calculating the mean statistical value of a ship’s service speed under the seasonal weather conditions occurring on shipping lines. The method makes use only of basic design parameters, and may be applied in preliminary design phase of container ships.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.