Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  braze welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses tests concerning the assessment of the corrosion resistance, properties and the structure of TIG braze welded galvanised steel sheets. Test butt joints were made of 0.9 mm thick galvanised car body steel sheets DC04 (in accordancewith EN 10130), using a robotic welding station and a CuSi3Mn1 braze (in accordance with PN-EN 13347:2003) wire having a diameter of 1.0 mm. The research-related tests aimed to optimise braze welding parameters and the width of the brazing gap. The test joints were subjected to visual tests, macro and microscopic metallographic tests, hardness measurements as well as tensile and bend tests. The corrosion resistance of the joints was identified using the galvanostatic method. The tests revealed that it is possible to obtain high quality joints made of galvanised car body steel sheets using the TIG braze welding process, the CuSi3Mn1 braze and a brazing gap, the width of which should be restricted within the range of 0.4 mm to 0.7 mm. In addition, the joints made using the aforesaid parameters are characterised by high mechanical properties. The minimum recommended heat input during process, indispensable for the obtainment of the appropriate spreadability of the weld deposit should be restricted within the range of 50 kJ/mm to 70 kJ/mm. At the same time, the aforesaid heat input ensures the minimum evaporation of zinc. Joints made using the TIG braze welding method are characterised by high resistance to electrochemical corrosion. The galvanostatic tests did not reveal any traces of corrosion in the joint area.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z wykonaniem połączeń lutospawanych miedzi ze stalą kwasoodporną o strukturze austenitycznej. Złącza wykonane zostały niskoenergetyczną metodą CMT oraz MIG łukiem pulsującym na zrobotyzowanym stanowisku przy zastosowaniu osłony gazowej argonu oraz helu. Przedstawiono wyniki badań wizualnych, metalograficznych oraz wytrzymałościowych. Na ich podstawie stwierdzono, iż proces CMT pozwala na wytworzenie złączy o wysokiej jakości, przy dostarczeniu niżej energii cieplnej niż metody klasyczne.
EN
Within the scope of this article, the issue of creating braze-weld joints of copper and high alloy steel is discussed in detail. The joints were made by using a low-energy CMT welding method and MIG with pulsing arc on a robotized set-up in argon and helium shielding. The results of visual, metallographic and strength test are presented. Based on them, it has been concluded that the CMT process allows for creating high quality joints, while requiring a lower heat input.
3
EN
The article presents issues related to arc braze welding of tubes made of 10CrMo9-10 (10H2M) boiler steel lined inside with copper. In addition, the study points to possibilities of producing joints using conventional and innovative welding methods as well as presents results of radiographic, metallographic and mechanical tests (static tensile test, technological bending test, hardness measurements) of braze welded joints made using a robotic braze welding stand and the CMT (Cold Metal Transfer) method.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z lutospawaniem łukowym rur ze stali kotłowej 10CrMo9-10 (10H2M) wyłożonych wewnątrz wykładziną miedzianą. Wskazano na możliwości wytwarzania tego rodzaju połączeń przy użyciu konwencjonalnych i innowacyjnych metod spawalniczych. Przedstawiono wyniki badań radiograficznych, metalograficznych oraz mechanicznych (statyczna próba rozciągania i technologiczna próba zginania poprzecznego, pomiary twardości) złączy lutospawanych wykonanych na zrobotyzowanym stanowisku do lutospawania metodą CMT (Cold Metal Transfer).
4
Content available remote Braze welding of Dissimilar Materials
EN
The article presents issues related to the braze welding process, discusses primary methods applied in industry as well as indicates characteristic features of the process, discusses the structure of joints most commonly used in industry and advanced braze welding methods enabling the obtainment of joints satisfying strict quality requirements. In addition, the article assesses the possibility of using the braze welding technology when repairing casts made of various casting alloys, discusses application areas for braze welded joints of materials characterised by different mechanical and physicochemical properties as well as presents metallographic and mechanical test results concerning brazed welded joints made using a robotic CMT (Cold Metal Transfer) braze welding station.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z procesem lutospawania i omówiono podstawowe metody stosowane powszechnie w przemyśle. Wskazano charakterystyczne cechy procesu, rodzaje najczęściej wytwarzanych w przemyśle złączy pod względem ich konstrukcji oraz nowoczesne metody lutospawania umożliwiające wykonanie złączy spełniających duże wymagania jakościowe. Oceniono możliwość zastosowania technologii lutospawania do naprawy odlewów wykonanych z różnych stopów odlewniczych. Omówiono obszary zastosowania złączy lutospawanych materiałów o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i mechanicznych. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz mechanicznych przykładowych złączy lutospawanych wykonanych na zrobotyzowanym stanowisku do lutospawania metodą CMT (Cold Metal Transfer).
5
Content available remote Lutospawanie łukowe stopów aluminium z tytanem i stalą ocynkowaną
PL
Przedstawiono wyniki badań technologicznych z zakresu lutospawania łukowego metodą TIG stopu aluminium AW-5754 (AlMg3) z tytanem oraz lutospawania metodą TIG i niskoenergetyczną metodą MIG prądem przemiennym z pulsacją stopu aluminium AW-6061 (AlMgSi) ze stalą niestopową, ocynkowaną galwanicznie (blacha karoseryjna) DC03+ZE. W badaniach zastosowano spoiwo aluminiowe (Al99,5) i spoiwa na osnowie stopów Al-Si (AlSi5, AlSi12). Połączenia lutospawane poddano badaniom: wytrzymałościowym, metalograficznym oraz strukturalnym z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego i spektrometru z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Opracowano najkorzystniejsze warunki i parametry lutospawania z uwagi na jakość i wytrzymałość połączeń, determinowaną w znacznym stopniu występowaniem na granicach złączy kruchych faz międzymetalicznych.
EN
The article presents the results of technological tests related to TIG-based arc braze welding of titanium with AW-5754 (AlMg3) aluminium alloy and the results of TIG and low-energy MIG AC pulse braze welding of aluminum alloy AW-6061 (AlMgSi) with unalloyed, galvanized steel DC03 + ZE. The tests involved the use of an aluminium filler metal (Al99.5) and two filler metal based on Al-Si alloys (AlSi5 and AlSi12). Braze welded joints underwent tensile tests, metallographic examinations using a light microscope as well as structural examinations involving the use of a scanning electron microscope and an X-ray energy dispersive spectrometer (EDS). Developed the most favorable conditions and braze welding parameters due to the quality and strength of joints that is determined the presence of brittle intermetallic phases on the borders of joints.
PL
Lutowanie twarde jak i lutospawanie w terminologii norm dotyczących systemów jakości jest zaliczane do procesów specjalnych, których wynik końcowy nie jest pewny. Ograniczenie tej niepewności u wytwórcy wyrobów lutowanych stanowi podstawę wymagań technicznych i jakościowych dla takich wyrobów. W artykule omówiono stan międzynarodowych i krajowych przepisów oraz norm z zakresu wymagań dotyczących planowania i sterowania jakością w produkcji wyrobów lutowanych lutami twardymi i lutospawanych. Obejmują one: kwalifikowanie technologii, personelu (nadzoru i wykonawców), metody stosowanych badań niszczących i nieniszczących połączeń oraz klasyfikację niezgodności lutowniczych i sposób ustalania poziomów jakości połączeń.
EN
Brazing and braze welding in the terminology of standards for quality systems are classified as special processes, where the final result is not certain. Reducing this uncertainty to the manufacturer of brazed is the basis of technical requirements and quality standards for such products. The article discusses the state of international and national regulations and standards for the requirements planning and quality control in the production of brazed and braze welded details. These include: qualification of personnel (supervisors and contractors), methods used for destructive and non-destructive testing of joints and classification of brazing imperfections and method of determining levels of joint quality.
7
Content available remote Multiple Laser Beam Material Processing
EN
Technological processes such as welding, braze welding or surface treatment utilising single-spot laser beams as welding power sources are well known and commonly applied. The improvement of technological processes and quality of treatment are subjects of research in terms of new laser welding technologies. The article presents attempted applications of several laser beams having various parameters in the braze welding of car body sheets, the welding of AlSi-coated high strength steels and in the making of polymer-metal joints.
PL
Procesy technologiczne, takie jak: spawanie, lutospawanie czy tez obróbka powierzchniowa, w których stosowana jest wiązka promieniowania laserowego jako spawalnicze źródło ciepła, prowadzone w odmianie klasycznej, tzn. za pomocą jednej wiązki promieniowania, ogniskowanej w jednym obszarze, są ogólnie znane i stosowane przemysłowo. Aby usprawnić przebieg procesu technologicznego oraz uzyskać lepszą jakość obróbki prowadzone są badania w zakresie nowych odmian technologicznych procesów laserowych. W artykule przedstawiono rezultaty zastosowania kilku wiązek laserowych o różnych parametrach zastosowanych w jednym procesie - lutospawania blach karoseryjnych, spawania stali o wysokiej wytrzymałości z powłoką AlSi oraz wykonania połączeń polimer-metal.
PL
Redukcja masy własnej wyrobów odbywa jest obecnie poprzez zastępowanie dotychczas stosowanych materiałów konstrukcyjnych nowymi, o większych parametrach użytkowych. Duże właściwości mechaniczne elementów stalowych uzyskiwane są przede wszystkim na drodze precyzyjnej obróbki cieplnej po walcowaniu na zimno lub obróbki cieplno-mechanicznej, w przypadku wyrobów walcowanych na gorąco. Problematyka łączenia tych materiałów za pomocą metod spawalniczych związana jest z ich dużą wrażliwością na ostry cykl cieplny towarzyszący procesom spawalniczym. W artykule przedstawiono wyniki badań technologicznych wpływu procesu lutospawania łukowego na właściwości mechaniczne oraz strukturalne połączeń wielofazowej stali CPW 800.
EN
Presently, the reduction of kerb weight consists in the replacement of previously used structural materials with new ones, characterised by more favourable operating parameters. Advantageous mechanical properties of steel elements are primarily obtained through precise hot treatment performed after cold rolling or, in cases of hot-rolled products, through thermo-mechanical treatment. When subjected to welding, the above named materials reveal high sensitivity to intense thermal cycles accompanying welding processes. The article presents the results of technological tests concerning the effect of arc weld brazing on the structural and mechanical properties of joints made of multiphase steel CPW 800.
EN
The article presents the course and the results of technological tests related to TIG-based arc braze welding of titanium and AW-5754 (AlMg3) aluminium alloy. The tests involved the use of an aluminium filler metal (Al99.5) and two filler metals based on Al-Si alloys (AlSi5 and AlSi12). Braze welded joints underwent tensile tests, metallographic examinations using a light microscope as well as structural examinations involving the use of a scanning electron microscope and an X-ray energy dispersive spectrometer (EDS). The highest strength and quality of welds was obtained when the Al99.5 filler metal was used in a braze welding process. The tests enabled the development of the most convenient braze welding conditions and parameters.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of joining dissimilar joints of zinc coated E275D and X5CrNi18-10 steels by braze welding process. The experiment was performed by the Puls-Arc method with argon as the shielding gas. The process was carried out using a Lincoln Electric Power Wave S500 welding device. Joints was carried out in two variants: without treatments before braze welding, and when the zinc coating was removed by mechanical means. Macro- and micro metallographic examinations and an analysis of mechanical properties of joints based on Vickers hardness distribution were carried out. The average hardness of the welds is 99 HV10. No effect on hardness of the removal of the zinc coating before braze welding was observed. For welds in the presence of a liquid metal, LME (Liquid Metal Embrittlement) cracks were observed. The results may be useful in the design of dissimilar materials joining technology using braze welding method.
PL
Celem badań było określenie możliwości łączenia złączy różnoimiennych z ocynkowanej stali E275D i stali X5CrNi18-10 metodą lutospawania. Eksperyment wykonano łukiem pulsującym w osłonie argonu. Proces przeprowadzono na urządzeniu Power Wave S500 firmy Lincoln Electric. Złącza wykonywano w warunkach bez dodatkowych zabiegów przed procesem i gdy w miejscu złącza usunięto warstwę cynku w sposób mechaniczny. Zaprezentowano wyniki badań makro- i mikroskopowych złączy oraz analizę ich właściwości mechanicznych wykonaną w oparciu o rozkład twardości w złączu. Pomiary prowadzono sposobem Vickersa. Średnia twardość w złączu wynosi 100 HV10. Nie stwierdzono wpływu usuwania powłoki cynkowej na twardość w złączach. W złączach zaobserwowano pęknięcia spowodowane kruchością w obecności ciekłych metali. Uzyskane wyniki mogą być przydatne podczas projektowania technologii łączenia materiałów różnoimiennych przy użyciu metody lutospawania.
PL
W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem lutospawania jako alternatywy dla tradycyjnych technik spawalniczych metodą MIG/MAG [2]. Zaprezentowano wyniki badań próbek wykonanych z rury cienkościennej, które zostały poddane rozciąganiu oraz skręcaniu.
EN
The application of the methods to join the materials is constantly developed especially in the century aiming at reducing the manufacture costs. Various methods to join the materials from separable to inseparable methods are used in the industry. The second method constitutes a great percentage of manufactured elements starting from the automotive industry and coming to the smaller machining plants. Along with the production technologies development a greater role is played by the economical aspects connected with the production itself what as a consequence is reflected in the total cost of manufacturing. The results of testing the application of braze welding as an alternative for traditional welding techniques with MIG/MAG method are presented in the below study. Results of tests conducted for the samples made of thin-walled tube are presented. The samples were ubject to tensile and bending tests.
PL
Proces łączenia materiałów metodą lutospawania nie jest szeroko opisywany w literaturze. W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem lutospawania jako alternatywy dla tradycyjnych technik spawalniczych metodą MIG/MAG. Zaprezentowano wyniki badań własnych pomiarów twardości spoiny, pomiarów twardości na granicy materiał rodzimy – spoina oraz wyniki rozciągania próbek z blachy o różnych grubościach.
EN
Process of joining the materials with braze welding method is not widely described in the literature. Tests results on the application of braze welding as an alternative for traditional welding techniques with MIG/MAG method are presented in the below research study. The below research study presents test results of the private measurements of the joint hardness, hardness measurements on the border - the original material and the joint and the samples made of sheet metal plate with different thicknesses tensile results.
EN
The article presents the course and results of research aimed to determine the effect of the type of shielding gas on the shape of brazeweld, tensile strength and structure of braze welded joints made using Variable Polarity GMA, flux-cored consumable electrode and one of 3 types of shielding gas, i.e. Ar and Ar + 1% O₂ and Ar + 18% CO₂ mixtures. The study involved macro and microscopic examinations and tensile strength tests performed on overlay brazes and braze welded joints. The study-related tests have revealed that the use of mixtures containing active gases, especially CO₂, increases the heat input of braze welding processes and provides greater wettability of sheets to be jointed. However, the use of the mixtures mentioned above also causes greater damage to sheet coatings in braze welding areas and in some cases can even lead to the partial melting of elements being joined, deteriorating the aesthetics of joints and reducing their tensile strength.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań mających na celu określenie wpływu rodzaju gazu osłonowego na kształt lutospoiny, wytrzymałość na rozciąganie oraz budowę strukturalną złączy lutospawanych wykonanych za pomocą lutospawania elektrodą topliwą prądem przemiennym, z wykorzystaniem drutu proszkowego z wypełnieniem topnikowym oraz 3 rodzajów gazu osłonowego - Ar i mieszanin Ar + 1%O2 i Ar + 18% CO2. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe lutonapoin i złączy lutospawanych, a także badania wytrzymałości na rozciąganie. Badania te wykazały, że zastosowanie mieszanin z gazami aktywnymi, a zwłaszcza z CO2, podwyższa energetyczność procesu lutospawania, zapewnia też lepszą zwilżalność łączonych blach , lecz sprzyja większym uszkodzeniom powłoki blach w strefie łączenia i nadtopieniu łączonych elementów, pogarsza również estetykę połączeń i obniża wytrzymałość na rozciąganie.
14
Content available Braze Welding of Elements of Industrial Fittings
EN
Resistance to stretching, a quality of specimen made by braze welding method were examined as well as usefulness of this method in industry was described. Technology and materials, which are used during braze welding, are depicted on the base of an inspection of joints. The results of macroscopic examinations of sample joints (base material, heat-affected zone and braze weld) are given. Furthermore, the results of the resistance, plasticity and hardness tests of sample joints are presented.
PL
Zbadano wytrzymałość na rozciąganie oraz jakość wykonanych próbek metodą lutospawania, jak również określono przydatności tej metody w przemyśle. Na podstawie przeglądu wykonywanych złączy przybliżono technologię oraz materiały, które są stosowane podczas łączenia materiałów metodą lutospawania. Przedstawiono wyniki badań makroskopowych wykonanych złączy próbnych (materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i lutospoiny). Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, plastyczności oraz twardości wykonanych złączy próbnych.
15
Content available remote Lutospawanie – alternatywa w łączeniu materiałów
EN
In the below article the tests results on braze welding as the alternative for traditional welding techniques with MIG/MAG method have been presented. Different means of joining with the use of braze welding as well as the drafts of resistance for those joints have been presented.
PL
W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem lutospawania jako alternatywy dla tradycyjnych technik spawalniczych metodą MIG/MAG. Zaprezentowano różne sposoby łączenia za pomocą lutospawania oraz wykresy wytrzymałości tych złączy.
EN
The article presents the results of investigation into dust and gas emission occurring while low energy braze welding of covered steel sheets. The trials were conducted for four various parent metals – steel of DX 54D grade with zinc coating and a coating of zinc and iron alloy as well as ultrahigh strength steel of DP 600X grade with zinc and iron alloy coating. The emission of dust and gas including nitrogen oxides and carbon monoxide was examined during braze welding process; the chemical analysis of dust was also performed. The effect of the applied weld brazing process, material grade and coating on dust and gas emission rate and chemical composition of the emitted dust have been determined. The results obtained in empirical research made possible to conduct a comparative analysis aimed at the determination of correlation between material and technology conditions of the braze welding process and tested variables.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania emisji pyłu i gazów powstających podczas lutospawania metodami niskoenergetycznymi blach stalowych z powłokami ochronnymi. Badania prowadzono dla czterech różnych materiałów podstawowych – stali gatunku DX 54D z powłoką cynkową i powłoką ze stopu cynku i żelaza oraz stali ultra wysoko wytrzymałej gatunku DP 600X z powłoką ze stopu cynku i żelaza. Podczas procesu lutospawania badano emisję pyłu i gazów – tlenków azotu i tlenku węgla, wykonano również analizę składu chemicznego pyłu. Określono wpływ zastosowanej metody lutospawania, gatunku lutospawanego materiału oraz rodzaju powłoki na wielkość emisji pyłu, gazów i skład chemiczny wydzielającego się w procesie pyłu. Uzyskane w trakcie badań doświadczalnych wyniki pozwoliły na przeprowadzenie analizy porównawczej ukierunkowanej na określenie korelacji pomiędzy warunkami materiałowo-technologicznymi procesu lutospawania a badanymi zmiennymi.
17
Content available remote Spajanie ze spoiwem w postaci drutu laserami różnych typów
PL
Przedstawiono zasady, zalety i zakres zastosowania metody spajania laserowego ze spoiwem w postaci drutu. Omówiono różne typy laserów i głowic technologicznych wykorzystywanych w tej metodzie oraz różne warianty budowy stanowisk do spawania i lutospawania ta metodą.
EN
It has been presented principles, advantages and range of application of laser welding method with the use of filler metal in the form of wire. Various types of lasers and technological heads applied in this method and different variants of construction of welding and braze welding stations have been discussed.
18
Content available remote Automatyzacja lutospawania elementów przyłączy gazowych
PL
Przedstawiono charakterystykę nowoczesnego, automatycznego stanowiska do lutospawania i spawania elementów przyłączy gazowych. Stanowisko z cyfrowym systemem sterowania zapewnia stabilność i powtarzalność procesu lutospawania i spawania realizowanego w warunkach przemysłowych.
EN
Article presents the characteristics of the modern, automatic device for braze welding and welding of gas connections. A device with a digital control system provides stability and repeatability of welding and braze welding process implemented in an industrial environment.
19
Content available remote Rozwój technologii i normalizacji w lutowaniu twardym
PL
Światowe tendencje rozwojowe technologii lutowania twardego płomieniowego, indukcyjnego i piecowego oraz lutospawania. Nowe osiągnięcia badawczo - rozwojowe Instytutu Spawalnictwa w zakresie powyższych metod lutowania. Analiza stanu normalizacji europejskiej dotyczącej lutowania twardego.
EN
It has been discussed the world developmental trends in the field of brazing technologies, namely oxyacetylene brazing, induction brazing, furnace brazing and braze welding. The new R&D achievements of the Instytut Spawalnictwa in relation to the above mentioned brazing methods have been presented. The state of the European standardization referring to brazing technology has been analyzed.
PL
Przeanalizowano problematykę łączenia aluminium ze stalą za pomocą procesów spawalniczych. Opisano wyniki badań technologicznych nad możliwością łączenia elementów aluminiowych ze stalowymi cynkowanymi ogniowo z zastosowaniem spoiw wysokocynkowych. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie oraz metalograficznych makro i mikroskopowych. Wyniki wykazały m.in. możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych elementów aluminiowych ze stalowymi bez uszkodzenia powłoki cynkowej.
EN
It has been analysed the problematics of joining of steel to aluminium by means of welding processes. In the paper there are described the results of technological investigations on the possibility of joining of aluminium elements to hot galvanized ones with the use of filler metals with a high zinc content. There are presented also the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic examination. The results have shown, among other things, the possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminium and steel elements, without a damage of zinc coating.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.