Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób przygotowania gęstw i wytwarzania metodą odlewania folii na dielektryk kondensatorów opartych na nowym bezołowiowym nieferroelektrycznym materiale o składzie Bi1/2Cu1/2 (Fe1/2Ta1/2)O3. Otrzymane surowe folie charakteryzują się dużą gładkością, elastycznością i jednolitą grubością około 60 µm. Stosując technologię LTCC wykonano wielowarstwowe kondensatory złożone z 16 warstw dielektryka. Obserwacje w mikroskopie skaningowym wskazują na dobrą współpracę opracowanego materiału dielektrycznego z komercyjną pastą Du Pont Ag 6142D. z której wykonano sitodrukiem elektrody wewnętrzne. Wyznaczono pojemność i współczynnik strat kondensatorów w zakresie temperatur od -55 do 300°C i w zakresie częstotliwości 10 Hz - 2 MHz. Wytworzone wielowarstwowe kondensatory odznaczają się wysoką pojemnością i niską temperaturową zmianą pojemności nieprzekraczającą ±5% w zakresie temperatur od -55 do 80°C.
EN
The paper reports on slurry preparation and tape casting procedure of capacitor dielectric based on new lead-free nonferroelectric material with the composilion Bi1/2Cu1/2 (Fe1/2Ta1/2)O3. The obtained green tapes are characterized by high smoothness, flexibility and uniform thickness of about 60 µm. Multilayer capacitors containing 16 dielectric layers were fabricated using LTCC technology SEM observations reveal good cooperation of the developed dielectric material with commercial Du Pont Ag 6142D paste, applied for screen printing of internal electrodes. Capacitance and dissipation factor of the capacitors were measured in the temperature range from -55 to 300°C at frequencies 10 Hz - 2 MHz. The obtained multilayer capacitors exhibit high capacitance and low temperature change of capacitance which does not exceed ±5% in the temperature range from -5E to 80°C.
PL
Metoda odlewania folii i jednoetapowego współspiekania przygotowano trzy komponenty tlenkowego ogniwa paliwowego - anodę Ni-YSZ-grafit, elektrolit stały YSZ i katodę Sr0.8 Ce0.1 La0.1 MnO3-δ -YSZ. Badano właściwości surowych i spiekanych elektrod, takie jak skurczliwość, porowatość, rezystywność i współpraca z elektrolitem stałym. Zastosowano dwie metody otrzymywania materiału anodowego - mieszanie NiO z ZrO2 i bezprądową metalizację niklem tlenku cyrkonu. Druga z tych metod prowadziła do niższej zawartości niklu niezbędnej do metalicznego przewodzenia anody i lepszej kompatybilności z elektrolitem stałym.
EN
Three components of SOFC structures - Ni/YSZ/graphite anode, YSZ solid electrolyte and Sr0.8 Ce0.1 La0.1 MnO3-δ -YSZ cathode were prepared by tape casting and one-step cofiring. Properties of green and sintered electrodes were investigated, such as shrinkage, porosity, resistivity and compatibility with the solid electrolyte layer. Two routes of the anode powder preparation - NiO mixing with YSZ and electroless nickel coating on zirconia were applied. The second method leads to a lower nickel content necessary for metallic conductivity of the anode and its better compatibility with the solid electrolyte.
PL
W pracy badano mo żliwość zastosowania grubowarstwowych perowskitowych elektrod wykonanych z Sr0.8Ce0.1La0.1MnO3-δ Sr0.9Ce0.05La0.05CoO3-δ na elektrolitach stałych z domieszkowanego tlenku cyrkonu i tenku ceru, w oparciu o obserwacje w mikroskopie skaningowym, badania metodą spektroskopii impedancyjnej i pomiary siły elektromotorycznej stężeniowych ogniw tlenowych. Analiza pomiarów zespolonej impedancji, przeprowadzonych w zakresie częstotliwości 10 Hz....2 MHz w szerokim zakresie temperatur 150...950°C, wskazują na występowanie trzech rodzajów odpowiedzi dielektrycznej, przypisywanych ziarnom i granicom ziaren elektrolitu stałego i elektrodom.
EN
In this paper applicability of thick film perovskite electrodes made of Sr0.8Ce0.1La0.1MnO3-δ Sr0.9Ce0.05La0.05CoO3-δ on doped zirconia and ceria solid electrolytes were investigated on the basis of scanning microscope observations, impedance spectroscopic studies and measurements of electromotive force of oxygen concentration cells. Complex impedance studies carried out in the frequency range 10 Hz...2 MHz and over a wide temperature range of 150...950°C revealed three distinct contributions to dielectric response, attributed to grains and grain boundaries of the solid electrolytes, and electrodes.
EN
This paper describes design and manufacturing of multilayer ceramic packages for new silicon detectors used in detection &#alpha particles. Multistage procedure of developing suitable package involving precise cutting and polishing of alumina substrates, printing, stacking and firing at various temperature conditions was applied to meet the requested specifications. A few patterns and types of thick film pastes based on Au, Ag Pt and low melting sealing glass were used. They were destined for deposition of electrical contact areas, contacts between top and bottom layer metallizations, as well as for pads for wire bonding, dielectric layers and sealing stacked alumina ceramic substrates. Many problems had to be overcome, among other things: leaktightness, mechanical strength, reliability during operation under temperature gradient (from room temperature to liquid nitrogen), lack of bare (not covered) regions of noble metals outside the detector structure. New silicon p+ - v - n+ detector structures as well as a new type of ceramic packages and technology for detectors' assembly were developed in the Institute of Electron Technology. In the Paul-Scherrer Institute in Villingen in Switzerland, 32 sandwiched pairs of such new structures were assembled in the Cryo-On-Line-Detector (COLD) unit.
PL
Opisano projektowanie i wytwarzanie wielowarstwowych ceramicznych obudów nowych krzemowych detektorów cząstek &#alpha. W celu spełnienia stawianych wymagań zastosowano wieloetapową procedurę obejmującą precyzyjne cięcie i szlifowanie podłoży z tlenku glinu, drukowanie, układanie elementów obudowy i wypalanie w różnych warunkach temperaturowych. Dobrano odpowiednie wzory sit i rodzaje past na bazie Au, AgPt i niskotopliwego szkliwa, przeznaczonych do nanoszenia powierzchni pól kontaktów elektrycznych, kontaktów pomiędzy górnymi i dolnymi warstwami metalizacji, pól do połączeń utrakompresyjnych, warstw dielektrycznych i sklejania ułożonych elementów ceramicznej obudowy. Do problemów, których pokonanie było konieczne, należało: zapewnienie szczelności, wytrzymałości mechanicznej i odporności na pracę w gradiencie temperatur (od temperatury pokojowej do ciekłego azotu), a także uniknięcie pozostawienia odsłoniętych obszarów metali szlachetnych poza strukturą detektorową. Struktury p+ - v - n+ detektorów krzemowych, wielowarstwowa obudowa ceramiczna i sposób montażu zostały opracowane w Instytucie Technologii Elektronowej. W Pau--Scherrer Institut w Villingen w Szwajcarii 32 pary nowych struktur detektorowych wmontowano w matrycę detektora Cryo-On-Line-Detector (COLD).
EN
In this work synthesis, sintering processes and properties of three groups of perovskite-type ceramics utilized in chosen electronic applications are briefly described. The first group includes high permittivity dielectrics based on relaxor ferroelectrics and new leadfree ceramics, destined for bulk and thick film capacitors. The second group comprises ceramics for low and high temperature thermistors and the third one nonstoichiometric conducting compounds containing doped SrMnO3 and SrCoO3, tested as electrode materials for solid state cells.
PL
Omówiono nowe opracowania ITE w dziedzinie krzemowych detektorów promieniowania. W szczególności opisano unikalne detektory cząstek a, w tym 64-elementowe matryce chromatograficzne do rejestracji pojedynczych atomów pierwiastków z grupy transuranowców, opracowane we współpracy z Institut fur Radiochemie - Technische Universitat Munchen oraz dwuelementowy otwarty detektor cząstek a, opracowany we współpracy z Paul Scherrer Institut (PSI) - Villingen, Szwajcaria, do budowanego w PSI detektora COLD (Cryo-On-Une-Detector).
EN
New devices developed at the ITE in the field of silicon detectors of radiation are presented in the article. In particular, unique detectors of a particles - including 64-element, chromatographic arrays used for recording the single atoms of transuranic elements - developed in cooperation with Institut fur Radiochemie - Technische Universitat Munchen, are described, as well as a 2-element, open detector of a particles, developed in cooperation with Paul Scherrer Institut (PSI) - Villingen, Switzerland, used in the COLD detector (Cryo-On-Line-Detector) developed at PSI.
PL
Podłoża stalowe z izolacyjnymi powłokami emaliowanymi stanowią alternatywne rozwiązanie w układach grubowarstwowych. Ich mechaniczne, elektryczne i termiczne właściwości są korzystne w wielu zastosowaniach elektronicznych i elektrotechnicznych. Opisano wiele nowych szkieł o różnych składach, które wykorzystano do wykonania past grubowarstwowych i warstw na podłożach stalowych. Przeprowadzono badania elektryczne i mechaniczne opracowanych warstw i podłoży stalowych emaliowanych.
EN
Stainless steel substrates with insulating enamel coatings can be used as alternative solution for thick film circuits. These substrates offer mechanical, electrical and thermal properties advantageous in many electronic and electrotechnical applications. In this work some new glasses with various compositions were manufactured and used for preparation of thick film pastes and layers on steel substrates. Electrical and mechanical tests of the developed thick films and enameled steel substrates were carried out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.