Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 171

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Niezawodność funkcjonowania procesów logistycznych
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uwarunkowania dotyczące charakterystyk funkcjonowania procesów logistycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano funkcjonalność poszczególnych ogniw logistycznych i ich zasadnicze parametry. Funkcjonalność tych ogniw została wkomponowana w struktury niezawodnościowe, które najczęściej występują w procesach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Wszystkie rezultaty planowania zostały wykorzystane do opisu czynności prognostycznych i wyznaczenia parametrów funkcjonalnych poszczególnych ogniw logistycznych. W pracy uwzględniono również procesy efektywności funkcjonalnej przedsiębiorstwa oceniane za pomocą wariantów systemowych i wskaźników doraźnych. W końcowej części zwrócono uwagę na potrzebę korzystania z informacji podstawowych z informatycznego systemu zarządzania procesami eksploatacji. Celem publikacji jest przedstawienie oceny niezawodności środków transportu za pomocą funkcji, wskaźników niezawodności. Cele szczegółowe obejmują odwzorowanie struktur niezawodności środków transportu oraz podstawowych wskaźników dotyczących funkcji niezawodności i gotowości analizowanych urządzeń. Problem badawczy obejmuje opracowanie systemu umożliwiającego analizę i ocenę procesów niezawodności analizowanych urządzeń. W artykule postawiono do weryfikacji następującą hipotezę: istnieje możliwość i potrzeba opracowania systemu umożliwiającego analizę istniejącego stanu i ocenę funkcji niezawodności oraz wskaźników gotowości analizowanych urządzeń. W badaniu zastosowano metodę analizy systemowej ujmującej zagadnienia „jak jest oraz jak być powinno”. Ponadto w ocenie stosowano funkcje niezawodności oraz funkcje intensywności uszkodzeń. Wykorzystano również funkcję prognozy niezawodności. W opracowaniu wykorzystano własny dorobek literaturowy oraz pozycje autorstwa R. Barlow, F. Proschan (1996), J. Girtler (2006), J. Żurek, J. Ziółkowski, A. Borucka (2017).
EN
The article presents the basic conditions concerning the characteristics of logistic processes in a modern enterprise. The functionality of individual logistic links and their basic parameters are characterized. The functionality of these links has been integrated into the reliability structures that most often occur in the functional processes of an enterprise. All planning results were used to describe forecasting activities and to determine functional parameters of individual logistics links. The article also considers the processes of the company’s functional effectiveness assessed by means of system variants and ad hoc indicators. In the final part, attention was drawn to the need for using basic information from an IT system for managing exploitation processes. The aim of the article is to present the assessment of the reliability of means of transport by means of functions, reliability indicators. The specific objectives include the mapping of reliability structures of means of transport and the basic indicators of reliability functions and readiness of the analyzed equipment. The research problem includes the development of a system to analyze and evaluate the reliability processes of analyzed equipment. The following hypothesis has been put for verification in the paper: There is a possibility and need for the development of a system enabling the analysis of the existing state and assessment of reliability functions and readiness indicators of analyzed equipment. In the study, a system analysis method has been used to address the issues of “how it is and how it should be”, in addition, reliability functions and damage intensity functions have been applied in the assessment. The article uses own literature and items by Barlow R., Proschan F. (1996), Girtler J. (2006), Zurek J., Ziolkowski J., Borucka A. (2017).
PL
Zmiany pod kątem globalnym przebiegały wróżnym czasie, w zależności od wystąpień pierwszych ognisk koronawirusa. Wpływ pandemii na poszczególne sektory gospodarki znalazł odzwierciedlenie w procesach logistycznych, gdzie praktycznie zahamowane zostały przepływy surowców i komponentów.
PL
Kiedy w 1984 roku, 74-letnia Brytyjka, Jane Snowball wybierała za pomocą pilota marga-rynę, jajka i płatki śniadaniowe, składając tym samym pierwsze zdalne zamówienie (trzeba jednak przyznać, że na ekranie telewizora i poprzez telegazetę), nikt chyba nie spodziewał się, że niespełna 40 lat później o telegazecie słyszeć będą już tylko koneserzy instrukcji obsługi telewizorów, a zamówienia składać będziemy również przez telefony komórkowe, którymi je przy okazji opłacimy, a nawet otworzymy skrytkę w aparacie paczkowym. Mało tego – zamówienie takie będzie w dużej części przeprocesowane w magazynie przez roboty, które w dodatku pracować będą w pełnej symbiozie z ludźmi. Wszystko po to, aby dostarczyć je tak szybko, jak to możliwe i w jak najlepszym stanie.
PL
W dobie zmieniających się oczekiwań pracodawców, a przede wszystkim zmiany charakterystyki oraz organizacji pracy wielu przedsiębiorstw różnych branż, w tym TSL, zarówno obecni jak i przyszli inżynierowie, w tym inżynierowie logistycy, stają przed koniecznością poszerzania oraz uzupełniania wiedzy i umiejętności o nowe obszary, których pojawienie się zostało uwarunkowane przez czwartą rewolucję przemysłową.
PL
Operator logistyczny z Wrocławia – Logbox – nawiązał współpracę z firmą Sente w zakresie wdrożenia systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Prace zaowocowały stworzeniem rozwiązania dopasowanego do specyfiki unikalnych procesów klienta, co przełożyło się na istotne zwiększenie wydajności prac magazynowych.
EN
The paper presents selected financial benefits for organizations resulting from the use of outsourcing in logistics services. The research conducted in the organization indicated that conducting transport services on their own requires significant cash outlays related to: the employment of employees, purchase and maintenance of means of transport, insurance, purchase of fuel, etc. Estimated costs were compared with expenses incurred by the hypermarket as a result of employing an outsourcing company. The results of the research have confirmed the importance of using outsourcing in the analyzed organization. The aim of the study is to compare the costs that the organization would incur without excluding transportation services and the outsourcing costs of the aforementioned services, the profit of a company can have from using outsourced services is estimated in the paper.
PL
LOG UP - Logistic Start-up Bank to pierwszy konkurs dla start-up’ów, który bezpośrednio łączy projekty i pomysły z obszaru logistyki z oceną praktyków odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ten obszar oraz ekspertów rynkowych. Konkurs skierowany jest do osób, firm i projektów, które mogą w innowacyjny sposób usprawnić procesy logistyczne.
PL
Wykorzystywanie dronów wspierających działalność gospodarczą, szeroko rozumiane usługi oraz zastosowanie ich w opiece zdrowotnej, które do niedawna zaprzątało uwagę wizjonerów, rozpowszechnia się w tak szybkim tempie, że można już zaryzykować tezę, iż staje się właściwie standardem.
PL
Obecne rozwiązania logistyczne, bez względu na zasięg operacyjny, czy to będzie logistyka wewnętrzna, czy też globalna, bazują na scentralizowanych systemach zapewniających płynność sterowania procesami. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne wspierają działalność poszczególnych uczestników procesu logistycznego poprzez stosowanie systemów klasy CIM czy ERP. W ujęciu szerszym, gdzie chcemy mieć spójny i optymalny kosztowo system łączący w sobie wielu różnych interesariuszy procesu logistyki, trzeba sięgnąć do najbardziej zaawansowanych systemów wsparcia klasy SCM, czy też e-SCM.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania oraz identyfikacji podstawowych wymiarów współczesnej logistyki w rozumieniu właściwości konstytuujących i determinujących jej istotę i strukturę, w kontekście rozwoju i integracji w skali przedsiębiorstwa i rynku. W szczególności jako kluczowe, stanowiące łącznie o istocie i walorach logistyki jako zintegrowanej koncepcji, przyjęto oraz poddano identyfikacji kolejno następujące wymiary logistyki: zarządczy, systemowy, procesowy, rynkowy, efektywnościowy i organizacyjny. W toku identyfikacji starano się wskazać na istotne nowe wyzwania pod adresem współczesnej praktyki przedsiębiorstw oraz rzeczywiste i potencjalne korzyści dla klientów i przedsiębiorstwa, związane z wdrażaniem wspomnianych orientacji i wymiarów logistyki.
EN
The article attempts to define and identify the basic dimensions of the contemporary logistics, perceived as the properties constituting and determining its nature and structure, in the context of development and integration in the scale of both the enterprise and the market. In particular, the following key consecutive dimensions of logistics were presented and identified: managerial, systemic, process, market, performance and organizational. These dimensions together make up the nature and qualities of logistics as an integrated concept. In the identification process, there was an attempt to identify significant new challenges regarding the contemporary practice of enterprises as well as real and potential benefits for customers and enterprises, related to the implementation of these orientations and dimensions of logistics.
PL
Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.
EN
Modern logistics companies, in order to be competitive, are forced to seek new solutions to improve flexibility and quick action. No logistics company can function without people who are part of various logistics processes. The article presents issues related to the human factor that has a direct impact on logistics processes.
12
PL
Artykuł przedstawia podstawowe dane charakteryzujące aktywa obrotowe przedsiębiorstw, ich wartość, strukturę i dynamikę zmian. Wskazano także na związek oraz wzajemne uwarunkowania aktywów obrotowych i funkcjonowanie procesów logistycznych. Aktywa obrotowe przedsiębiorstw średnich i dużych na koniec 2018 r. przekroczyły wartość 1 bln zł i stanowią 40% całości majątku przedsiębiorstw. W okresie ostatnich 3 lat wysokie tempo wzrostu tych aktywów spowodowało obniżenie ich produktywności, pogorszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyrost zapasów angażował blisko 30% całego przyrostu PKB. W tekście wskazano na związek funkcjonowania procesów logistycznych z poziomem i strukturą aktywów, a także płynnością finansową, aczkolwiek pomiar ilościowy wpływu tych procesów jest bardzo trudny, może być zrealizowany w konkretnym przedsiębiorstwie.
EN
The text presents basic data that characterises current assets of enterprises, their value, structure and change dynamics. Mutual links between current assets and Logistics processes were also pointed out. Current assets of medium and large enterprises exceeded 1 trillion PLN at the end of 2018 and amounted to 40% of companies' total assets. Over the last 3 years, high increase of those assets caused the deterioration of productivity and effectiveness of enterprises. Increase in the value of inventories generated almost 30% of the increase in the GDP. The relationship between the functioning of logistics processes and the level and structure of assets, as well as financial liquidity, was pointed out. However, quantitative measurement of the influence of those processes is very challenging and hence only possible in case of individual enterprises.
PL
W artykule omówione zostały procesy logistyczne zachodzące wewnątrz morskiego terminala kontenerowego od momentu przyjęcia ładunku, do momentu jego wydania, zarówno w procesie eksportu, jak i importu. Zwrócono uwagę na urządzenia transportu wewnętrznego, które manipulują ładunkiem oraz na ilość koniecznych operacji od punktu przyjęcia kontenera do punktu wydania. W związku z licznymi procesami zachodzącymi wewnątrz terminala, opierającymi się na wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, przeprowadzono charakterystykę typowego systemu do zarządzania terminalem TOS (Terminal Operating System) oraz wskazano ich liczne funkcje oraz zalety. Celem artykułu jest zaprezentowanie zalet i korzyści płynących ze stosowania systemów typu TOS.
EN
The article explains and discusses the logistic processes occuring inside a maritime container terminal. The processes relate to import as well as export of the goods. A brief characteristics of the handling equipment, such as: Automated Guided Vehicle, Rail Mounted Gantry Crane, Rubber Tyred Gantry Crane and Ship-to-shore crane has been carried out. During the internal transportation of the containers within the terminal, all the procedures must integrate together. Due to large number of processes taking place in terminals, they base on operating systems such as: Terminal Operating Systems. The characteristics of TOS operating in polish container terminals has been performed. The TOS are IT tools facilitating management of the terminal and leading to improve its efficiency and effectiveness. The purpose of the article is to highlight advantages and benefits of using systems such as TOS.
14
Content available Badania procesów logistycznych w motoryzacji
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza różnego rodzaju procesów logistycznych, które mogą występować w cyklu życia pojazdu samochodowego oraz próba przyporządkowania ich do określonych grup działań o podobnym charakterze. Opisano procesy występujące w motoryzacji drogowej, szczególnie tej związanej z wykorzystaniem samochodów osobowych, które mogą być zidentyfikowane jako procesy logistyczne. Badania podzielono na cztery etapy, zgodnie z cyklem życia pojazdów. Podkreślono powiązania występujące w łańcuchu dostaw między poszczególnymi podsystemami logistycznymi na każdym z tych etapów. Wynikiem pracy badawczej jest określenie znacznego stopnia skomplikowania działań logistycznych w tym zakresie i ich wzajemnych zależności a także dużą różnorodność zagadnień, co świadczy o interdyscyplinarnym charakterze logistyki. Całościowe spojrzenie na tę problematykę pozwala zrozumieć konsekwencje niektórych decyzji podejmowanych np. na etapie projektowania na pozostałe etapy, w tym także na procesy wycofywania z eksploatacji a przede wszystkim na wymagania z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Wnioski, które można wysnuć na podstawie przeprowadzonych analiz pozwalają stwierdzić, że uzasadnione jest poszukiwanie i identyfikacja wszystkich działań, które mogą mieć charakter logistyczny aby móc planować i kontrolować wzajemny wpływ niektórych działań (decyzji) na inne, niekiedy bardzo oddalone w czasie, w wymiarze strategicznym.
EN
The purpose of the article is to identify and analyze various logistic processes that may occur in the life cycle of an automobile vehicle and attempt to assign them to specific groups of activities of a similar nature. Processes occurring in road motorization, especially those related to the use of passenger cars, which can be identified as logistic processes are described. The research was divided into four stages, according to the life cycle of vehicles. The links existing in the supply chain between individual logistics subsystems on each are underlined from these stages. The result of the research work is the determination of a considerable degree of complexity of logistic activities in this area and their mutual dependence as well as a large variety of issues, which proves the interdisciplinary nature of logistics. A comprehensive look at this issue allows to understand the consequences of some decisions taken, for example, at the design stage for the remaining stages, including end-of-life processes and, above all, requirements from the point of view of sustainable development.The conclusions that can be drawn from the conducted analyzes allow to state that it is justified to search for and identify all activities that may be logistic in order to plan and control the mutual influence of some activities (decisions) on other, sometimes very remote in time, in strategic dimension.
15
Content available Logistics in the management of municipal waste
EN
The article describes the system of municipal waste management. The logistic processes, collection and disposal of waste have been also presented. Municipal waste was tested on three export routes. Particular attention was paid to the problems encountered in the first link of the municipal waste management logistics chain.
EN
Proper functioning of security and defence systems is determined by a number of various factors, among which an important role falls on logistical issues. As the experience has shown so far, it is the logistical processes that in many cases determine correct implementation of a number of key projects for the security and defence of the state. In view of the above, the aim of the article is to identify the determinants of the contemporary effective management of logistical processes taking place in the state security and defence system. The research problem to be solved was formulated in the form of a question: what factors determine today's effective management of logistical processes related to socio-economic development, as one of the essential elements of state security and defence?
PL
Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i obronności determinowane jest szeregiem różnorodnych czynników, wśród których istotna rola przypada kwestiom logistycznym. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia to właśnie procesy logistyczne w wielu przypadkach warunkują prawidłową realizację szeregu przedsięwzięć kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację czynników warunkujących współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi zachodzącymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: jakie czynniki determinują współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z rozwojem społeczno-gospodarczym, jako jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa i obronności państwa?
EN
In the light of research conducted both in Poland and scientific centres abroad, it should be noted that one of the concepts that are becoming more and more popular in the state security and defence sector is the concept of business continuity management. With regard to logistical processes, it is used in a special way to ensure their smooth running through the proper preparation of logistical entities to continue operations at a previously accepted by the client level in the event of disturbances. In the light of the above, the aim of the article is to identify the possibility of common use of the assumptions of the concept of business continuity management in the process of managing logistical processes within the state security and defence system.
PL
W świetle badań prowadzonych zarówno w Polsce jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych, należy zauważyć, że jedną z koncepcji cieszących się coraz większą popularnością w sektorze bezpieczeństwa i obronności państwa jest koncepcja zarządzania ciągłością działania. W odniesieniu do procesów logistycznych jest ona wykorzystywana w sposób szczególny do zapewnienia ich niezakłóconego przebiegu poprzez właściwe przygotowanie podmiotów logistycznych do kontynuowania działań na akceptowalnym przez klienta, wcześniej określonym poziomie w sytuacji wystąpienia zakłóceń. W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację możliwości powszechnego wykorzystania założeń koncepcji zarządzania ciągłością działania w procesie zarządzania procesami logistycznymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa.
PL
Inteligentne systemy do zarządzania odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej logistyce, a digitalizacja łańcucha dostaw staje się koniecznością, aby nadążyć za wymaganiami pełnego wyzwań rynku. Czy nowoczesne systemy IT to odpowiedź na największe problemy, z którymi obecnie zmagają się załadowcy i przewoźnicy? Czy otworzą przed branżą nowe możliwości?
PL
Grupa Maspex Wadowice jest liderem na rynku producentów soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, a także ich wiodącym producentem na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Grupa jest również czołowym wytwórcą produktów instant (kawa cappuccino, kakao, zabielacze w proszku do kawy, herbatki rozpuszczalne) w Europie Środkowo-Wschodniej oraz liderem na rynku makaronów w Polsce i ich wiodącym producentem w Rumunii.
PL
Temat artykułu dotyczy doboru zmiennych w modelowaniu procesów logistycznych jedną z wybranych metod ilościowych, jaką jest metoda Hellwiga. Dokonując analizy teoretycznej i empirycznej badanego problemu, opracowano precyzyjny algorytm doboru zmiennych objaśniających, spośród zmiennych kandydujących, do modelu ekonometrycznego metodą Hellwiga. Przedstawiony algorytm pozwala na jednoznaczny wybór, na podstawie pojemności nośników informacji w oparciu o współczynniki korelacji liniowej Pearsona, najwłaściwszych zmiennych do tego modelu. Algorytm ten, posłużył do praktycznego obliczenia i na tej podstawie wyboru najlepszych zmiennych objaśniających na bazie fizycznego przykładu opartego na danych empirycznych firmy Wawel S.A.Dla właściwej egzemplifikacji, podjęto próbę zbudowania empirycznego modelu ekonometrycznego. Zidentyfikowano cztery potencjale zmienne kandydujące do tego modelu poprzez analizę i opracowanie danych empirycznych pozyskanych ze sprawozdań finansowych firmy. Następnie wykorzystując opracowany algorytm metody Hellwiga, otrzymano rzeczywiste wyniki doboru prawdziwych zmiennych do realnego modelu ekonometrycznego opisującego produkcję sprzedaną w firmie Wawel S.A.
EN
The subject of the article concerns the selection of variables in the modeling of logistic processes, one of the quantitative methods chosen, which is the Hellwig method. Performing a theoretical and empirical analysis of the examined problem, a precise algorithm for the selection of explanatory variables was developed, among the candidate variables, to the econometric model using the Hellwig method. The presented algorithm allows for an unambiguous selection, based on the capacity of information carriers based on Pearson's linear correlation coefficients, the most appropriate variables for this model. This algorithm was used for practical calculation and on this basis the selection of the best explanatory variables on the basis of a physical example based on empirical data of the Wawel SA company. For the proper exemplification, an attempt to build an empirical econometric model.Four potential variables candidate for this model were identified by analyzing and developing empirical data obtained from the company's financial reports.Next, using the developed algorithm of the Hellwig method, real results of the selection of real variables were obtained to the real econometric model describing the production sold in the company Wawel S.A.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.