Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D scanning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The case being studied is one of Bolivia’s most important monuments – El Fuerte de Samaipata, a UNESCO World Heritage Site. This paper proposes a new workflow for the two most important aspects of studies on cultural heritage – detailed documentation and analysis. The former includes the well-known techniques of digital photogrammetry and structured light scanning. The latter comprises polynomial texture mapping (PTM) and reflectance transformation imaging (RTI), both of which have been used since the beginning of this century. The novelty proposed by the authors is the transfer of part of the data collection process from the physical environment to the virtual space. Despite some technical problems, by eliminating the tedious and time-consuming process of shooting photos in the field using specific lighting angles, this new workflow proved to be very efficient, particularly in documenting and interpreting badly preserved examples of bas-relief rock art.
PL
El Fuerte de Samaipata to jeden z najważniejszych zabytków Boliwii wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W artykule przedstawiono dwa sposoby dokumentacji, szczególnie istotne zarówno dla badań, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego. Pierwszy obejmuje dobrze znane techniki cyfrowej fotogrametrii i skanowania światłem strukturalnym. Drugi dotyczy zastosowania technik polynomial texture mapping (PTM) oraz reflectance transformation imaging (RTI). Obie techniki są wprawdzie stosowane już od początku tego wieku, ale nowością zaproponowaną przez autorów jest przeniesienie części procesu zbierania danych ze środowiska fizycznego do przestrzeni wirtualnej. Mimo pewnych problemów technicznych, dzięki wyeliminowaniu żmudnego i czasochłonnego etapu fotografowania w terenie przy użyciu dokładnie zdefiniowanych kątów oświetlenia, zaproponowana metoda okazała się bardzo wydajna, szczególnie w dokumentowaniu i interpretacji silnie zniszczonych przykładów rytów naskalnych.
2
EN
This paper concerns El Fuerte de Samaipata – one of Bolivia’s most important monuments inscribed on the UNESCO World Heritage List. The study describes the hardware and software used in the project “Architectural examination and complex documentation of Samaipata (Fuerte de Samaipata/Bolivia) site from the World Heritage List”, as well as the workflow adopted for the terrestrial laser scanning (TLS) of the site. It also explains the important role that TLS played in the entire project.
PL
Artykuł dotyczy El Fuerte de Samaipata – jednego z najważniejszych zabytków Boliwii wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opisano aparaturę i oprogramowanie zastosowane w projekcie „Badania architektoniczne i kompleksowa dokumentacja stanowiska Samaipata (Fuerte de Samaipata/Boliwia) z Listy Światowego Dziedzictwa”, a także metodologię przyjętą dla naziemnego skanowania laserowego (TLS). Wyjaśniono również ważną rolę, jaką w całym projekcie odgrywa TLS.
EN
This paper describes the process of creating a digital model of spiroid gears used in the defense industry. This is where the precise measurement of the parts with the highest requirements for accuracy is of great importance. The construction of a computational model of a physical object was carried out using an optical three-dimensional scanner. Based on the cloud of points obtained in the process of scanning, a spatial digital model reflecting the geometry of an existing element was developed. Polygonization and mesh reconstruction allowed to create a finite element method model that enabled the precise reproduction of the scanned object. The created model was subsequently used to conduct appropriate analysis and simulation to verify the correctness and possible modification of the construction of both elements of spiroid gears: worm thread and face gear
4
Content available remote Pomiary geometryczne łapek sprężystych przytwierdzeń szyn kolejowych
PL
W artykule zaprezentowano i zinterpretowano wyniki pomiarów geometrycznych łapek sprężystych typu SB4, stosowanych w przytwierdzeniach szyn kolejowych. Pomiary wykonano zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PKP PLK S.A., jednak przy użyciu metody bezkontaktowej. Polega ona na zastosowaniu optycznego skanera 3D oraz oprogramowania do kontroli jakości wymiarowej. Tym sposobem dokonano zautomatyzowanego i dokładnego sprawdzenia wszystkich wymiarów tolerowanych, ujętych w dokumentacji rysunkowej łapki SB4. Wykazano, że niektóre wymiary znacząco odbiegają od nominalnych, wskutek czego geometria rzeczywistych łapek jest częściowo uproszczona. Perspektywę dalszych prac autorzy dostrzegają w znaczącym zwiększeniu populacji badanych łapek, jak i obserwacji zmian ich geometrii w warunkach eksploatacyjnych.
EN
Measuring results of SB4 clips geometry that are used to fasten rails to sleepers have been presented in this paper. The measurements were carried out in compliance with suggestions presented by PKP PLK S.A., with the use of contactless method. This method uses 3D optical scanner along with dedicated software to precisely measure the geometry of the clip. It allowed authors to check if all dimensions of the clip whose parameters are specified in its data sheet are within tolerance limits. It turns out that some dimensions significantly differ from their nominal values. It results from the fact that the geometry of real clips is partially simplified. In the future, authors are going to increase the population of examined clips and the period of observation of the change of their dimensions.
PL
W artykule opisano wdrożoną w firmie Tricomed S.A., wspomaganą komputerowo metodę wytwarzania opasek uciskowych, przeznaczonych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Etapy procesu technologicznego obejmują: skanowanie 3D, pobieranie parametrów sterujących autogenerującym szablonem CAD z pliku STL, przeliczenie wartości parametrów sterujących w zależności od stopnia kompresji i rodzaju dzianiny, generowanie plików DXF, będących daną wejściową dla maszyny tnącej wykroje, oraz szycie.
EN
The article describes a computer-aided manufacturing of compression garments used for rehabilitation of burn and post-operative scars implemented in Tricomed S.A company. Steps of manufacturing processes include 3D scanning, obtaining control parameters for a self-generating CAD templates from STL file, conversion control parameters depending on the degree of compression and type of knitwear, generating DXF files for the cutting machine, sewing.
EN
A functional modelling of supportive clothing is proposed in this paper. Body forms and measures were analysed. The digitisation of the human body was performed by 3D scanning, and based on point clouds measurements were taken. and the forms of body parts for which the pattern of clothing was developed, were defined. Pattern parts of the male supportive underwear model proposed were translated into numeric form, and a program was developed in the C++ programming language through which the pattern parts are adjusted to individual measurements and to the material used for the compression of parts of the body. Since clothing can be used post-operatively as well, an analysis of the biodegradable Tencel® materials proposed to be used for these applications was conducted. Material samples were subjected to steam sterilisation at 134 °C, after which tests of microbial barrier permeability were performed using the new method. Aerobic bacterial endospores were used. Based on the samples tested and their properties, the construction of supportive medical clothing which, by their design, enhance the functionality and possibility of preventing infections of a body part subjected to surgery was carried out.
PL
W artykule zaproponowano projektowanie funkcjonalnej bielizny męskiej. Analizowano kształt ciała i wymiary. Digitalizacja ludzkiego ciała została przeprowadzona za pomocą skanowania 3D, wykonano pomiary na podstawie „chmur” punktów i określono kształt ciała, dla których opracowano wzór bielizny. Proponowane fragmenty męskiego modelu bielizny zostały przekształcone na postać numeryczną, a program został opracowany w języku programowania C++, dzięki czemu części wzoru zostały dostosowane do indywidualnych pomiarów i materiału użytego do kompresji ciała. Ponieważ bielizna funkcjonalna może być również używana pooperacyjnie, przeprowadzono analizę materiałów biodegradowalnych Tencel® proponowanych do zastosowania w tych przypadkach. Próbki materiału poddano sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C, po czym przeprowadzono testy przepuszczalności barier mikrobiologicznych przy użyciu nowej metody. W oparciu o przebadane próbki i ich właściwości wykonano funkcjonalną bieliznę medyczną, która poprzez swoją funkcjonalną konstrukcję poprawiła możliwość zapobiegania zakażeniom części ciała po zabiegach chirurgicznych.
7
Content available remote The use of 3D scanning technology in measurements of welding distortions
PL
Przedstawiono podstawową problematykę związaną z pomiarem odkształceń spawalniczych metodami skanowania 3D. Dokonano przeglądu dostępnych rozwiązań przemysłowych na rynku skanerów 3D oraz wykonano analizę wyników badań eksperymentalnych wielkości odkształceń stali o wysokiej wytrzymałości S960QL napawanej metodą SAW. Dobrano technikę skanowania dla prostokątnych próbek stalowych, wykorzystując następujące technologie: Kinect dla systemu Windows v1 oraz v2, DAVID SLS-3. Podczas pomiarów odkształceń wykorzystano skaner GOM ATOS III Triple Scan. Wyniki badań uzasadniają zastosowanie przemysłowego skanera 3D do pomiaru wielkości odkształceń, który pozwala na rejestrację najmniejszych różnic pomiędzy próbką przed i po napawaniu.
EN
The article describes primary issues related to measurements of welding distortions performed using 3D scanning methods. The study includes a review of available industrial 3D scanning solutions. The research involved the experimental investigation of high-strength steels containing welding distortions as well as the SAW surfacing of steel S960QL steel performed using various welding parameters. The research-related tests included the selection of an appropriate 3D scanning technology. During the tests, steel plates were measured using GOM ATOS III Triple Scan and 3D scans were obtained using Kinect for Windows v1 and v2, DAVID SLS-3. The research results demonstrated that the choice of a metrology-grade 3D scanner used for measurements of weld distortions ensured the obtainment of required accuracy of measurements.
EN
The article presents the techniques of AE and thermography to assess the level, volume and shape of sludge inside a storage tank. The thermographic method is used to assess the amount of sludge (height) along the tank's shell. In this case, the technique AE is used in a different way than usual. A special sensor system was used on the wall and roof of the tank. The sensors generate AE pulses in accordance with the established algorithm. The algorithm allows the recording of AE signals as a result of propagation and reflection of AE waves (including deposits) in the stored product between the sensors. Based on differences in the wave propagation time, sludge thickness is calculated at various points on the bottom of the tank.
PL
W artykule przedstawiono techniki AE i termografii do oceny poziomu, objętości i kształtu osadów w zbiorniku magazynowym. Metoda termograficzna służy do oceny poziomu osadu (wysokości) wzdłuż płaszcza zbiornika. Technika AE jest w tym przypadku wykorzystywana w inny sposób niż zwykle. Zastosowano specjalny układ czujników na ściance i dachu zbiornika. Czujniki generują impulsy AE zgodnie z ustalonym algorytmem, który pozwala na rejestrację sygnałów AE w wyniku propagacji fal i odbicia fal AE (w tym od osadów) w magazynowanym produkcie pomiędzy czujnikami. W oparciu o różnice w czasie propagacji fal są obliczane wysokości osadu w różnych punktach na dnie zbiornika.
PL
Trolejbusy są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób w systemach komunikacji zbiorowej. Integralną częścią systemu komunikacji trolejbusowej jest sieć trakcyjna, która służy do zasilania trolejbusów energią elektryczną o określonych parametrach w zmiennych warunkach eksploatacji. Istotnym elementem dla funkcjonowania sieci trolejbusowej są przewody trakcyjne, które tworzą tor jezdny. Przewody służą do zasilania trolejbusu energia elektryczną. W niniejszej pracy dokonano oceny eksploatacyjnego zużywania się wybranych przewodów trakcyjnych Djp 100, wykorzystywanych w trakcji trolejbusowej w Lublinie. Analizowano zmiany geometrii przewodów w wyniku zużywania. Określono pozostałą wytrzymałość mechaniczną przewodów zużytych. Ponadto wykonano badania chropowatości przewodów i badania mikroskopowe stanu warstwy wierzchniej przewodów. Badania miały charakter porównawczy, próbę referencyjna stanowiły przewody nowe – nieużywane.
EN
Trolleybuses are vehicles used for transport people in public transport systems. A traction network is an integral part of the trolleybus communication system. The traction network is used to supply trolleybuses with electricity with specified parameters in changing operating conditions. Important elements for the functioning of the trolleybus network are traction wires that form the roadway. The wires are used to supply the trolleybus with electricity. In the paper, operating wear of selected traction wires Djp 100 used in trolleybus traction in Lublin was evaluated. Changes in wires geometry as a result of wear were analyzed. Residual mechanical strength of used wires was determined. In addition, roughness measurements and microscopic studies of the condition of the wires surface were conducted. Studies were comparative nature, the reference specimens were new - unused.
EN
In this research, the use of new technologies for the development of special protective overall for sport aircraft pilots was studied, with a focus on a comparative analysis of the static and dynamic body postures’ dimensions, intended for the development of the overall’s pattern design. For this purpose, digitalization of five male persons was carried out with the 3D human body scanner Vitus Smart by using 3D printed markers, precisely positioned on defined body locations, intended for exact measurement of body dimensions. Male persons, aged between 19 and 35 years with the same athletic body type and different body heights and body mass indexes (BMIs), were scanned in a standard static standing body posture and three dynamic body postures. A comparative analysis between the static and dynamic body postures was carried out. Based on the established body dimensions and girth dimensions of the 3D body model with 3D-modeled compression elements, made-to-measure construction of the overall pattern design was carried out. The function of these compression elements is redistribution of the blood from the lower extremities to the upper body parts at the appearance of high g-forces. Therefore, increased girth dimensions due to the use of compression elements were applied in the overall development process as construction measures with needed ease allowances. The functionality of the developed special protective overall was explored on the scanned 3D body model with 3D-modeled compression elements in a real sitting posture of the sport aircraft pilot in a cab by using virtual prototyping. The virtual simulation technology showed that a well-fitted protective overall for sport aircraft pilots can be developed by using a 3D scanned body model of a person in a sitting posture and its 3D body dimensions.
PL
Artykuł stanowi opis kontynuowanych prac przeprowadzonych w ramach 2. Etapu projektu pt.: "Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego.Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" -IV Etap. Prace l. Etapu projektu zaprezentowano w artykule opublikowanym w 2018 roku [1]. Przedmiotem publikacji jest przedstawienie procesu weryfikacji założeń opracowanych w ramach zrealizowanego Etapu 1. ww. projektu, zweryfikowane w Etapie 2. projektu, w zakresie wykonania zindywiaualizowanych ubrań wytworzonych w warunkach przemysłowych. Wykonano 12 ubrań specjalnych dostosowanych do indywidualnych wymiarów sylwetek funkcjonariuszy Straży Pożarnej uzyskanych w procesie skanowania 3D oraz 12 ubrań specjalnych dostosowanych do wyłonionych podgrup rozmiarowych po procesie skanowania 3D z tej samej zidentyfikowanej grupy 12 funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Analiza wymiarów sylwetek i porównanie wykonanych na ich podstawie indywidualnych ubrań z ubraniami dla wytypowanych podgrup rozmiarowych, pozwoli na ocenę działań podjętych podczas badań użytkowych prowadzonych w warunkach rzeczywistych, a przewidzianych do realizacji w Etapie 3 projektu. Indywidualizacja konstrukcji ubrań ochronnych wpłynie poprzez lepsze dopasowanie rozmiarowe do sylwetki użytkownika w sposób istotny na komfort użytkowania, ergonomię ubrania i bezpieczeństwo użytkownika.
EN
This articie is a description of the continuation of works carried out under the 2nd stage of the project entitled: "Individualisation of the design of advanced protective clothing for personnel working in the environment of high rate of threats to the health and life" performed under the Multiannual Programme "Improving safety and conditions of working" - Stage IV. The work of the Phase 1 of the project was presented in the paper published in 2018 [1]. The subject of this publication is presenting the process of verification of assumptions developed within Phase 1 of the project, verified in Phase 2, in terms of the scope of making personalised clothing produced under industrial conditions. 12 special suits were made, tailored to the body dimensions of the individual Fire Service officers, as obtained with the 3D scanning process as well as 12 special suits, adapted to the sizes subgroups, as selected after the 3D scanning process from the same identified group of 12 officers. The analysis of the silhouettes dimensions and comparing the individual clothes made on that basis with the clothes for selected size subgroups will allow to evaluate the actions taken during the proctical tests performed under real conditions, and planned for performing at the Phase 3 of the project. Personalisation of the design of protective suits by a better size fit to the user's silhouette will affect remarkably the comfort of use, the ergonomics of clothing and the user's safety.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wytrzymałościową tarczy wirnikowej wykonanej z tworzywa sztucznego. Opisano w nim wykonanie modelu tarczy kompresora za pomocą skanera 3D oraz zaprezentowano błędy powstałe podczas tworzenia siatki na modelu utworzonym przy wykorzystaniu tej technologii. Zaprezentowano także wyniki analizy wytrzymałościowej dla zaproponowanych poprawek modelu zeskanowanej tarczy wirnikowej.
EN
In this work strength analysis of made of plastics rotor disk was presented. The first part of the article describes the implementation of research model using a 3D scanner. The next part is devoted to present the errors which occurred during mesh creation on the model created from above-mentioned technology. The last chapters present the results of the strength analysis after the proposed mesh corrections of the scanned rotor disk was used.
EN
The paper presents the results of reconstruction of selected gun elements with application of 3D scanning technology. Algorithm of under investigation process, the way of preparing object for scanning and measuring process were also presented. This article discusses also data acquisition of clouds of points and methods of some activities with measured geometry data (i.e. solving some imperfections caused by the preparation or by the measurement process). Geometry was remeshed by the creating a new mesh of polygons to unify shapes defined after previous steps. On the basis of cloud of points measurements, the solid geometry of the whole object was prepared. The effect proved satisfactory accuracy of the estimated parts’ characteristics and allowed for recommendation of the mentioned approach in the described process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rekonstrukcji geometrii wybranych elementów pistoletu z zastosowaniem technologii skanowania 3D. Przedstawiono również algorytm rozważanego procesu oraz sposób przygotowania obiektu do skanowania i pomiaru. Omówiono również pozyskiwanie chmur punktów i metodykę opracowania danych z mierzonej geometrii (tj. rozwiązywanie problemów wynikających z obecności nieciągłości chmur spowodowanych przez błędy przygotowania lub proces pomiaru). Uzyskana geometria została zmodyfikowana przez utworzenie nowej siatki wielokątów w celu połączenia kształtów zdefiniowanych w poprzednich krokach. Na podstawie chmury punktów pomiarowych przygotowano geometrię bryłową całego obiektu. Efekt końcowy pozwolił na oszacowanie charakterystyk geometrycznych części z zadowalającą dokładnością i pozwala na rekomendację wspomnianego podejścia w opisywanym procesie.
PL
Celem pracy było opracowanie i zamodelowanie poszczególnych elementów technologii odlewniczej dla wykonywania odlewu wentylowanej tarczy hamulcowej z wykorzystaniem narzędzi CAD: program SolidWorks, a następnie wydruk rdzenia przy wykorzystaniu drukarki 3D LS ONE firmy Sand Made sp. z o.o. Następnie gotowy rdzeń został zeskanowany skanerem 3D MetraScan 70. Uzyskany w tym procesie wirtualny model został wykorzystany do kontroli wierności wykonania wydruku rdzenia w stosunku do zaprojektowanego w programie CAD obiektu. Kontrolę wymiarową zaprojektowanego modelu 3D rdzenia w stosunku do rzeczywistego obiektu przeprowadzono w oprogramowaniu Geomagic Control. Wykonana kontrola wymiarowa pozwoliła na weryfikację odchyleń wymiarowych wydrukowanego rdzenia w stosunku do jego projektu 3D wykonanego w oprogramowaniu CAD – SolidWorks. Końcowym efektem pracy był gotowy rdzeń formy odlewniczej, który po włożeniu do formy może zostać wykorzystany w procesie odlewniczym.
EN
The aim of the work was to develop and model individual elements of casting technology for the casting of a ventilated brake disc using CAD program: SolidWorks, followed by printing a core using a 3D LS ONE printer from Sand Made Ltd. Next, the finished core was scanned with the 3D MetraScan 70 scanner. The virtual model obtained in this process was used to control the fidelity of print performance in relation to the object designed in the CAD program. Dimensional control designed 3D model of the core in relation to the real object was performed in Geomagic Control software. Dimensional control made the verification of dimensional deviations printed core in relation to its project in 3D CAD software – SolidWorks. The end result was ready core for casting mold, which is inserted into the mold can be used in the foundry process.
PL
Inwentaryzacja jest podstawową formą przedstawienia i ochrony obiektu zabytkowej ruiny. Pozwala również monitorować stan zachowania oraz postęp degradacji obiektu. Obiekty w ruinie są bardzo specyficzne, ponieważ z reguły nie posiadają elementów typowych dla istniejącego obiektu budowlanego. Oznacza to, że w przypadku ruin, metody wykonywania inwentaryzacji w taki sam sposób, jak w przypadku obiektów tradycyjnych, będą niewystarczające. Elementy obiektów w ruinie często mają skomplikowaną i zróżnicowaną geometrię, utrudniony oraz nie do końca bezpieczny dostęp do wszystkich elementów. W publikacji przedstawiono metody, które mogą być pomocne przy inwentaryzacji tego typu obiektów. W każdej metodzie opisano konieczną aparaturę i przyrządy, sposób wykonywania pomiarów, dokładność, zalety i ograniczenia. W pracy przedstawiono również przykłady zastosowania dla wybranych metod.
EN
The measured building survey is the basic form of presenting and protecting the object of the historic ruin. It also allows us to control the behavior and the progress of the degradation of the object. The ruined objects are very specific because they usually contain not all elements of an traditional building object. This means that the methods and methods of inventory taking, as in the case of traditional objects, may not be sufficient. Elements of objects in ruins often have complicated and diverse geometry, difficult and not completely safe access to all elements. The publication presents methods that can be helpful in the inventory of such objects. Each method describes the necessary instruments, the method of taking measurements, accuracy, advantages and limitations. The paper also presents examples of application for selected methods.
16
Content available remote Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych
PL
Utrzymanie w należytym stanie konstrukcji budowlanych, szczególnie historycznych, które przez lata ulegały częściowej lub znacznej destrukcji, to zadanie, przed którym coraz częściej stają konserwatorzy, architekci i konstruktorzy zajmujący się obiektami historycznymi. Na skutek różnych przyczyn, związanych m.in. z przemieszczeniami podpór, zmianami warunków gruntowo-wodnych, wpływem czynników atmosferycznych, zmianą wilgotności, niewłaściwą geometrią i przekrojami elementów, starzeniem materiałów, zjawiskami reologicznymi czy wpływem wyjątkowych sytuacji obciążeniowych elementy konstrukcyjne wymagają napraw i wzmocnień. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod, materiałów i technologii są materiały kompozytowe.
EN
Maintaining in good condition structures, especially historical ones, which have been subject to partial or significant destruction over the years is a task that conservators, architects and constructors are becoming more and more often used. Due to various reasons, related to: displacement of supports, changes in soil and water conditions, influence of atmospheric factors, change of humidity, inappropriate geometry and cross-sections of elements, aging of materials, rheological phenomena or impact of exceptional load situations, structural elements require repairs and reinforcements. Composite materials are an excellent alternative to traditional methods, materials and technologies.
EN
In recent years, the reconstruction based on existing physical objects, plays an increasingly important role in research and everyday life. With the advancement of modern industry, more and more often, including automotive industry, modelling and deformation techniques of objects, based on reverse engineering, are used. One of such example is the reproduction of the geometry of motor vehicles using 3D scans. Damages of motor vehicles, cause local changes in the shape of the product and their size and character are directly related to the occurred reaction. However, to assess the damage extent and qualify the object for further repair, it is necessary thoroughly to know the condition of the object after the damage to select the appropriate technology and repair method. This is the case for reverse engineering, and 3D scanning using structural light. The aim of the study was to evaluate the influence of the parameters of the 3D scanner on the accuracy of reconstructing the geometry of the selected vehicle element – the rear door of the Skoda Octavia in two variants, non-deformed and deformed. The dimensions of door exceeded the range of the largest measuring area of used 3D scanner, so it was necessary to use the photogrammetric technique in order to generate a point model of the object that was used to compose the individual scans. Measurements were made with different measuring areas: 1000 x 800 x 800 mm, 500 x 400 x 400 mm and 250 x 250 x 200 mm. For the base field, 500 x 400 x 400 mm, several measurements were repeated in order to determine repeatability.
18
Content available remote Recommendations for image acquisition for 3D room scanning
EN
Proper image acquisition plays an extremely important role in 3D scanning of rooms, determining the completeness and correctness of the created model. Any mistakes made at this stage can cause a need to supplement the set of photographs or even to repeat the photo session, e.g. in case of changing the lighting conditions. This paper presents a set of recommendations minimizing the risk of making a mistake at the stage of acquiring photographs of interiors. These recommendations were based on numerous experiments carried out as part of the STERIO project which main goal is to develop a complete technology of faithful reconstruction of the real world interior sceneries in a virtual world of video games using stereophotogrammetry methods.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania metody replikowania geometrii narzędzia kształtującego wyrób w procesie kucia dokładanego na gorąco do kontroli cech geometrycznych z wykorzystaniem techniki skanowania laserowego 3D. Spośród kilkunastu mas o rożnych właściwościach i przeznaczeniu, badaniom poddano dwie masy do replikowania o zbliżonych parametrach, którymi wypełniono matrycę kuźniczą o głębokim -wykroju roboczym stosowaną w procesu wyciskania współbieżnego. Uzyskane wyniki wykazały, że w oparciu o wybrane parametry charakteryzujące masy replikacyjne oraz własne badania możliwy jest dobór optymalnej masy dla pomiarów wykonywanych metodą skanowania 3D ze względu na najlepsze odwzorowanie warstwy wierzchniej i zminimalizowanie deformacji pojawiającej się podczas usuwania replik z mierzonych wykrojów roboczych matryc. Zaproponowane podejście wykorzystujące pomiar w technice skanowania 3D mas replikacyjnych powierzchni narzędzi umożliwia przeprowadzanie badań nieniszczących dla pełnych roboczych powierzchni matryc kuźniczych o głębokich wykrojach i -wspomaganie procesu podejmowania decyzji o ich dalszej eksploatacji poprzez miarodajne określenie ich zużycia.
EN
The article presents the possibilities of using the method of replicating the geometry of the tool shaping the product in the hot forging process for the control of geometric features using 3D laser scanning. Out of a dozen or so masses with different properties and purpose, two masses for replication with similar parameters were tested, which were filled with a forging die with a deep working cavity used in the process of forward extrusion. The obtained results showed that on the basis of the selected parameters characterizing replication masses and own test s, it is possible to select the optimal mass for 3D scanning measurements due to the best mapping of the surface layer and the minimization of the deformations occurring when removing the replicas from the measured working cavities of the dies. The proposed approach using measurement in the 3D scanning technique of replicate masses of tool surfaces enables to perform non-destructive testing of full working surfaces of forging dies with deep cavities and to support decision making about their further exploitation by the reliable determination of their wear.
20
Content available Stocktaking methods of facilities in a state of ruin
EN
The stocktaking is the basic form of presenting and protecting the object of the historic ruin. It also allows to monitor the behavior state and the degradation progress of an object. Objects in ruin are very specifi c because they usually do not have elements typical for an existing building. This means that in the case of ruins, methods of stocktaking taken in the same way as in the case of traditional facilities will be insuffi cient. Elements of objects in ruin often have complicated and diverse geometry, diffi cult and not completely secure access to all elements. The article presents methods that can be helpful in the stocktaking of such objects. Each method describes the necessary equipment and instruments, the method of taking measurements, accuracy, advantages, and limitations. The paper also presents examples of application for selected methods
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.