Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Performance modelling and assessment of Water Supply System (WSS) is a critical activity in system management process. It contributes into producing indicators necessary for the optimisation of the system operation, maintenance, safety, and resources use. The Water Supply Network (WSN) is a major component of any WSS. Assessing the performance of the WSN requires the development of dynamic-probabilistic models and the use of performance notions that are beyond the local availability and reliability of a cluster of pipes (mains, connections, and distributions) or nodes. The proposed performance notions are fully described in terms of performance-levels. The proposed modelling scheme is applied on a real WSN that has slightly been modified to preserve the didactic quality of the chapter and render the modelling scheme accessible at its first uses. Once the use of the scheme is mastered, its exploitation for real and complex WSN is straight forward.
EN
Background: Organizational ambidexterity is an emerging concept and it permeates too many functional domains in the discussion of organizational performance. The importance of understanding this concept motivates researchers to explore organizational ambidexterity as internal and external capabilities in the context of supply chain. Despite its importance in building oriented capabilities to organizations, little information is known about organizational ambidexterity in supply chain context. The objective of this review is to produce a comprehensive mapping of themes related to organizational ambidexterity studies in supply chain research, particularly in improving firm performance. Method: A scoping review of the literature was conducted using Web of Science (WoS), Scopus and EconBiz databases to identify what is the nature of published scientific literature on this topic and what are the emerging themes of organizational ambidexterity in relation to supply chain studies. Result: This study found three main themes and eleven sub-themes in relation to inter-organization ambidexterity in the supply chain context. The main themes include learning process, outcome and leadership. The review indicates that most of the studies are conducted in understanding learning process. Conclusion: The management of supply chain has a positive association with organizational ambidexterity. Supply chain operations involve selection, development, and implementation of new process(es) or technology (exploitation) - the outcome of a prior search procedure (exploration), which has been described as a sequential approach to exploration and exploitation and both processes are important especially in a dynamic environment. The findings from this scoping review indicate the importance of developing and managing a supply chain that supports exploration and exploitation practices. Therefore, managers should understand that maximizing a firm's current skills is critical to profitability and market share. While continuous refinement of existing knowledge is important, it is the generation and application of new knowledge that leads to increased value (profitability) and competitive advantage. Organizational ambidexterity within supply chain management provides significant benefits to big firms in improving their long-term efficiency. This offers avenue for future research to compare the effect of organizational ambidexterity in small firm.
EN
Background: Complexity has been an interesting research area for academics and businesses practices due to its relevance in determining the best practices and impacts to the supply network. The contribution of this research extend to the literature and put forward solutions for the industry since previous studies are neglecting whole network relations, which is highlighted as source of supply network complexity (SNC). Specifically, this research extends to enriching the literature and recommending solutions to the industry players since previous studies are neglecting important Inter Firm Relation (IFR) elements, formal inter-firm relation (FIFR) and informal inter-firm relations (IIFR), which are highlighted as a pertinent factor in this research. In this study, the Social Network Analysis (SNA) method was adopted to develop valid attribute for the measurement process and the embeddedness theory was used to evaluate the interrelationships among the proposed attributes. This study found that FIFR and IIFR have different effects towards the formation of SNS and consequently towards SNC. Finally, theoretical and industrial implications are also discussed. Methods: Traditional statistical tools focus on attributes of phenomenon as determinants for occurrence of economic payoff. Thus, traditional statistical analysis is not suitable to measure the impact of relations or connections among member of network contributing to network complexity. For the purpose of this research, the Social Network Analysis methodology was adopted to collect, analyse and interpret network data. Network survey was conducted to collect relational data among members of maritime industry supply network. Network data was analysed and interpreted using specialized social network program i.e. UCINET and NETDRAW. Statistical network measures such as centralization and density was applied to determine the relations between network complexity and network relations. Results: The findings of this study indicate that Inter Firm Relation (IFR), formal inter-firm relation (FIFR) and informal inter-firm relations (IIFR), which are highlighted as a pertinent factor in this research, have different effects towards the formation of SNS and consequently towards SNC. Conclusion: The results of the statistical network analysis indicate that, network complexity exist in different forms and structure, depending on the type of relations that formed the network in the first place. Consequently, what these mean are, managing network requires different types of resource and strategy as the level of the network complexity are different at different states of connectivity.
PL
Wstęp: Kompleksowość jest interesującym tematem badań naukowych w połączeniu z tematem stosowania dobrych praktyk oraz jego wpływu na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Praca skupia się na obszarze przemysłu, gdyż jest on stosunkowo mało opracowany w ostatnio publikowanych pracach, gdzie są często pomijane aspekty zależności sieciowych, wpływających na kompleksowość łańcucha dostaw (SNC). W szczególności praca skupia się na elementach wewnętrznych relacji firmowych (IFR), formalnych relacjach wewnątrzfirmowych (FIRF) oraz nieformalnych relacjach wewnątrzfirmowych (IIFR), które są szczególnie potraktowane w prezentowanej pracy. W pracy zastosowano metodę analizy sieci socjalnych (SNA) w zmodyfikowanej formie dla oceny procesu oraz teorii zagnieżdżenia, które zostały użyte do oceny relacji wewnętrznych. W pracy stwierdzono, że FIFR i IIFR mają różny wpływ na formowanie SNS oraz w konsekwencji na kształt SNC. Poddano dyskusji również teoretyczne i przemysłowe implikacje. Metody: Tradycyjne narzędzia statystyczne koncentrują się na wpływu czynników na ekonomiczny wynik. Dlatego też tradycyjna analiza statystyczna nie jest wystarczającą dla pomiaru wpływu relacji i powiązań między członkami sieci na kompleksowość tej sieci. W celu tej oceny, zastosowano metodologię SNA (Social Network Analysis), do zbierania, analizy i interpretacji danych. Dane zebrano na podstawie ankiety pomiędzy członkami łańcucha dostaw obszaru portów morskich. Zebrane dane zostały poddane analizie w specjalistycznym programie UCINET oraz NETDRAW. Do oceny relacji sieciowych oraz kompleksowości zostały użyte wskaźniki statystyczne takie jak centralizacja i gęstość. Wyniki: Wyniki badań wskazały, że relacje wewnątrzfirmowe (IFR), formalne relacje wewnątrzfirmowe (FIRF) oraz nieformalne relacje wewnątrzfirmowe (IIFR), uwzględnione w pracy jako istotne, mają różny wpływ na kształtowanie się SNS oraz w konsekwencji na SNC. Wnioski: Wyniki analizy statystycznej wskazują, że kompleksowość sieci występuje w różnej formie i strukturze, w zależności od typu relacji, kształtującej daną sieć. W konsekwencji, różnego rodzaju zasoby i strategie jak i poziom kompleksowości sieci są różne w różnych etapach połączeń.
4
Content available Modelling Quality Assessment of the Supply Chains
EN
The article presents how to use methods and tools in the area of quality engineering to assess the supply chain, having the example of the food industry. It outlines the regulatory requirements and standardization documents for the transport of dairy products. Using a questionnaire conducted it selects criteria that were directly used to assess the quality of the supply chain (network). Then, using the Pareto-Lorenz diagram the most important criteria were selected, which were also used in the study.
5
Content available remote Praktyczne aspekty problemu układania tras z podziałem dostaw (SDVRP)
PL
Planowanie procesów transportowych i układanie tras przejazdów należy do najważniejszych zadań menedżerów w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, handlowych, a także produkcyjnych. Problem układania tras dotyczy racjonalizacji procesów dystrybucji wyrobów oferowanych przez przedsiębiorstwo sieci klientów. W badaniach operacyjnych problem taki zaliczany jest do klasy zagadnień marszrutyzacji lub układania tras pojazdów (Vehicle Routing Problem – VRP). Problemy planowania dostaw VRP stanowią szeroką rodzinę zagadnień wynikających przede wszystkim z uwarunkowań i ograniczeń pochodzących z praktyki. W pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie jednego z wariantów VRP – zagadnienia układania tras uwzględniającego podział dostaw (Split Delivery Vehicle Routing Problem – SDVRP), a wyniki analiz oparto na badaniach przeprowadzonych w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym.
EN
Transport process arrangement and delivery route planning is one of the most important tasks of managers in distribution, trade and production enterprises. The problem of route planning concerns the rationalization of product distribution processes offered by company for the customer's network. In operational research, such a problem is included in the class of issues of Vehicle Routing Problem – VRP. The VRP delivery planning problems constitute a wide family of issues arising primarily from the conditions and constraints of the practice. The paper presents the practical application of one of the VRP variants – the problem of arranging routes for the Split Delivery Vehicle Routing Problem – SDVRP, and the results of analyses based on research carried out in a distribution company.
6
Content available Modeling Quality Assessment of the Supply Chains
EN
The article presents how to use methods and tools in the area of quality engineering to assess the supply chain, having the example of the food industry. It outlines the regulatory requirements and standardization documents for the transport of dairy products. Using a questionnaire conducted it selects criteria that were directly used to assess the quality of the supply chain (network). Then, using the Pareto-Lorenz diagram the most important criteria were selected, which were also used in the study.
EN
The paper refers to planning deliveries of food products (especially those available in certain seasons) to the recipients: supermarket networks. The paper presents two approaches to solving problems of simultaneous selection of suppliers and transportation modes and construction of product flow schedules with these transportation modes. Linear mathematical models have been built for the presented solution approaches. The cost criterion has been taken into consideration in them. The following costs have been taken into account: purchase of products by individual recipients, transport services, storing of products supplied before the planned deadlines and penalties for delays in supply of products. Two solution approaches (used for transportation planning and selection of suppliers and selection of transportation modes) have been compared. The monolithic approach calls for simultaneous solutions for the problems of supplier selection and selection of transportation modes. In the alternative (hierarchical) solution approach, suppliers are selected first, and then transportation companies and their relevant transportation modes are selected. The results of computational experiments are used for comparison of the hierarchical and monolithic solution approaches.
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat nieklasycznych łańcuchów dostaw i zasadności wydzielania ich w odrębną grupę koncepcyjną. Bazują one na doprecyzowanych pojęciach: łańcucha dostaw, sieci dostaw, koordynacji i integracji.
EN
The paper is devoted to deliberations about non-classical supply chains and the legitimacy of the secretion of them into the separate conceptual group. These deliberations are based on clarified notions: of supply chain, supply network, coordination and integration.
9
Content available remote Aspekty modelowania oceny jakości sieci dostaw branży spożywczej
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania metod i narzędzi z obszaru inżynierii jakości do oceny sieci dostaw na przykładzie branży spożywczej. Nakreślono wymagania przepisów prawnych i dokumentów normalizacyjnych w zakresie transportu produktów mleczarskich. Wykorzystując przeprowadzoną ankietę i diagram Pareto-Lorenza, wybrano najważniejsze kryteria, które bezpośrednio wykorzystano do ocenyjakości sieci dostaw.
EN
The article shows how to use the methods and tools in the area of quality engineering to assess the quality of the supply network on the example of the food industry. It outlines the regulatory requirements and standardization documents for the transport of dairy products. Then carried out using a questionnaire and chart Pareto-Lorenz selected the most important criteria that are directly used to assess the quality of the supply network.
10
Content available Modelowanie matematyczne sieci dostaw
PL
W artykule przedstawiono na wybranych przykładach zagadnienie matematycznego modelowania sieci dostaw.
PL
Przedsiębiorstwa przyjmują w sieci różne role. W sieciach zdominowanych kluczowe znaczenie mają przedsiębiorstwa centralne. Organizacje te kreując sieć, koordynując przepływy materiałowe, mając wysokie kompetencje relacje i mając atrybuty lidera określane są przedsiębiorstwami flagowymi sieci. Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy atrybutami przedsiębiorstwa flagowego a elementami logistycznej obsługi klienta i w konsekwencji dobór strategii logistycznej obsługi klienta.
EN
Enterprises are taking different roles in network. In dominated webs central enterprises have a key importance. These organizations are determined with flag enterprises if they are creating the network, are coordinating material flows, have high relational competence and attributes have a leader. Showing the relation between attributes of the flag enterprise and elements of the logistic customer service and in consequence is a purpose of the article.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu autotransformatorowego systemu zasilania 2 x 25 kV z transformatorem Scotta na jakość energii elektrycznej w publicznej sieci zasilającej. Badania oparte były na laboratoryjnym modelu fizycznym autotransformatorowego systemu 2x25 kV. Model fizyczny składa się z modelu podstacji trakcyjnej z transformatorem Scotta, indukcyjnościami sieci trakcyjnej, szyn i dodatkowego zasilacza, autotransformatorów i 2 typów pociągów. Badania obejmują jednocześnie wszystkie czynniki mające wpływ na jakość energii elektrycznej, mianowicie asymetrię prądową, zawartość wyższych harmonicznych i zmiany mocy pobieranej.
EN
The paper presents investigation of the influence of the AC autotrans-former power supply system on the energy quality in public grid. The research includes construction of a laboratory model of AC autotransformer railway power supply system. The model consists of power substation with Scott transformer, overhead catenary system with the inductances of the contact wire, parallel feeder and running rails, autotransformers and two trains. The first one with the inverter-asynchronous drive and the second with the diode rectifier and DC motor drive. The influence of the AC autotransformer system on the public grid considering all types of the disturbing influence including voltage unbalance, voltage harmonic generation and power fluctuation in aggregated.
PL
Porównano dwie koncepcje planowania przepływów produktów. Koncepcje te dotyczą łańcuchów dostaw o sieciowym charakterze. Do ogniw tych łańcuchów należą m.in. linie montażowe i gniazda montażowe. Dla takiej struktury dane są zlecenia, które obejmują transport różnych typów produktów pomiędzy dostawcami i odbiorcami – ogniwami łańcucha dostaw. Realizacja każdego zlecenia może mieć miejsce przy wykorzystaniu różnych środków, stosowanych dla transportu łączonego. Jedna z koncepcji oparta jest na fragmentacji łańcucha dostaw. Łańcuch ten dzielony jest na fragmenty, gdzie każdy fragment obejmuje dokładnie jedną grupę dostawców i jedną grupę odbiorców. Zadania budowy harmonogramów przepływów produktów rozwiązywane są dla kolejnych fragmentów łańcucha. Alternatywna koncepcja polega na defragmentacji łańcucha dostaw. Równocześnie uwzględniana jest znaczna liczba ogniw, obejmujących dostawców, odbiorców i pośredników. Dla opisanych koncepcji autor artykułu zbudował modele matematyczne zadań programowania całkowitoliczbowego. Modele te służą minimalizacji kosztów, obejmujących m.in. koszty usług przewozowych oraz koszty związane z nieterminowością dostaw. W artykule szczegółowo opisano model zbudowany dla koncepcji defragmentacji łańcucha dostaw. Wskazano artykuł, w którym zaprezentowano model matematyczny, służący koncepcji fragmentacji łańcucha dostaw. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych, dotyczących zaproponowanych podejść do szeregowania operacji transportowych dla łańcuchów dostaw. Zastosowano liniowe modele matematyczne, służące budowie harmonogramów przepływów produktów. Dla obu koncepcji porównano wyznaczone koszty i czasy obliczeń. Podsumowano wady i zalety zaprezentowanych koncepcji.
EN
The two concepts of product flow planning are compared. These concepts relate to the supply chains with network nature. The assembly lines and the assembly cells, among others, belong to links of these supply chains. The transport orders are data for these structure. The orders include the transport of the products between the suppliers and recipients – the links of the supply chain. The realization of each transport order can be done using different means used for the combined transport. One of the concepts is based on the fragmentation of the supply chain. This chain is divided into fragments, where each fragment has exactly the one group of suppliers and the one group of the recipients. The schedules of products flow are built for subsequent fragments of the chain. The alternative concepts is based on the defragmentation of the supply chain. A significant number of links, including supplier, recipients and middlemen are regarded simultaneously. The mathematical models of integer programming are constructed (by the author of the paper) for the described concepts. These models are used to minimize sum of costs, including costs of transport service and costs of delivery of products beyond the date of execution, among others. The model built for the concept of defragmentation of the supply chain is described in detail in the paper. Indicated article in which describes that concept of fragmentation of supply chain. Results of computational experiments with the proposed approaches for scheduling of transportation task for supply chains are presented. Mathematical models have been applied, built for scheduling of products flow through supply chains. The calculated costs and CPU run times are compared for both concepts. The advantages and disadvantages of presented concepts are summarized.
EN
The paper presents a three-level method used to support the management of product flow through supply chain links (e.g. production lines) and between these links: suppliers and recipients of products of various types.The supply chain includes both producers of components (suppliers) and recipients of these components, which are used for the production of complex goods. The method is dedicated to the development of schedules of product flows through particular production plants (links in supply chains) and between individual plants. Each module of the developed system refers to a separate production plant. The organization of product flow through production lines covers different types of production routes and different configurations of production systems. At the first level of the method, preliminary production schedules are developed for each plant within the supply chain. The second level of the method is dedicated to the development of delivery schedules of components and semi-finished products to these plants. The determined delivery times of components to the individual production plants constitute data for the third level of the method. At this lowest level, detailed schedules of product flow through production lines with the producers of complex goods are developed. Linear mathematical models have been built for each level of the method. In the developed method, optimization take place in the developed method in the scale of the entire supply chain (cost reduction), as well as in the scale of its links (production lines for which manufacturing schedules are built with various criteria taken into consideration). The computational experiments used for verification of the method have been included.
PL
Do odbiorników o największych mocach jednostkowych, zasilanych z systemu elektroenergetycznego zaliczyć można piece łukowe. Piece łukowe należą do grupy tzw. niespokojnych odbiorników energii elektrycznej, które w wyniku zaburzeń w pracy łuku elektrycznego podczas roztapiania złomu wykazują gwałtowne zmiany poboru prądów oraz mocy. Piec łukowy w początkowej fazie wytopu pracuje od stanu jałowego do stanu zwarcia. Powoduje to powstawanie szybkozmiennych wahań napięcia od częstości zmian 8-12 na sekundę. Wahania te zmniejszają się wraz z roztapianiem złomu. W referacie zaprezentowano analizę wyników pomiarów wskaźników jakości energii elektrycznej. Rejestracji parametrów dokonano jednocześnie w trzech punktach sieci elektroenergetycznej huty.
EN
For receivers with the largest power rating, powered from electricity system include arc furnaces. Electric arc furnaces are a group of troubled consumers of electricity, which as a result of disturbances work arc during melting of scrap exhibit rapid changes in current consumption and power. Arc furnace smelting in the initial phase of works from the no-load to short-circuit conditions. This creates fast changing voltage fluctuations of the frequency of changes 8-12 per second. These fluctuations decreases with melting of scrap. The paper presents an analysis of measurement results of power quality parameters. Registration parameters were made at the same time at three points in the network steelworks.
16
Content available remote Methods of supplier selection for producers of electric and electronic equipment
EN
Two methods supporting selection of suppliers for producers of electric and electronic equipment have been presented. After the initial, multi-criteria supplier selection, the problem of mathematical programming is solved which takes into consideration the cost criterion. One of the methods for this is search for optimum solutions, the other is called relaxation heuristics. These methods allow construction of schedules for product deliveries. The results of calculation experiments have been included.
PL
Przedstawiono dwie metody wspomagające wybór dostawców dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wstępnej, wielokryterialnej selekcji dostawców rozwiązywane jest zadanie programowania matematycznego, uwzględniające kryterium kosztowe. Jedna z metod przeznaczona jest do poszukiwania rozwiązań optymalnych a druga jest heurystyką relaksacyjną. Metody umożliwiają budowę harmonogramów dostaw produktów. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych.
PL
Restrukturyzacja polskiego przemysłu stalowego ma swoje konsekwencje także w dynamicznych zmianach w sektorze dystrybucji wyrobów stalowych. Zmienia się nie tylko liczba graczy na rynku ale także role poszczególnych dystrybutorów. W artykule skoncentrowano uwagę na decyzjach strategicznych w zakresie organizacji procesów logistycznych integratorów sieci dystrybucji.
EN
The restructuring of the Polish steel industry has its consequences also in dynamic changes in the sector of distribution of steel products. A number of players is changing on the market and roles of individual distributors. In the article we fixed our attention on strategic decisions in the organization of processes of logistic integrators of the distribution network. We developed the complex criterion of the decision making and we applied the ELECTRE III method.
PL
Przedstawiono wyniki badań i analizy oddziaływania na sieć zasilającą źródeł światła wybranych losowo kilku producentów.
EN
The paper presents tests results and analysis of influence on supply line of light sources of some randomly selected manufactures.
EN
The described method is constructed for assembly plants. Each assembled product consists of a lot of parts. The assembly plants are the supply network elements. This method is used for simultaneous selection of suppliers, transport firms and the chosen transport. This method uses the linear mathematical model. There aren't integer variables in the mathematical formulations, and the problem is solved with the use of relaxation heuristic. The cost criterion is employed in the minimization function that regards the costs of marketing, transport, handling, storage, and fines. The schedules of transport tasks are constructed for selected transport means between the selected suppliers and the assembly plants. This paper presents the results of computational experiments with this proposed method, and compares the heuristic and optimal solutions.
PL
Opis przedstawionej metody poprzedzono krótką charakterystyką metod przeznaczonych do wspomagania zarządzania przepływami produktów przez łańcuchy dostaw. Metodę opracowano dla łańcuchów dostaw o sieciowym charakterze. Służy ona równoczesnemu wyborowi dostawców oraz firm transportowych i przynależnych im środków transportu. Do realizacji tego celu zbudowano liniowy model matematyczny zadania programowania całkowitoliczbowego, szczegółowo opisany w pracy. Wzięto pod uwagę kryterium kosztowe, w którym uwzględniono koszty: sprzedaży, transportu, przeładunku, magazynowania, kary związane z opóźnieniami w dostawach. Dla wybranych dostawców i środków transportu budowany jest harmonogram przepływu produktów pomiędzy dostawcami a odbiorcami. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych.
EN
The introduction to the article presents a short comparative characteristic of monolithic and hierarchical methods of supporting supply chains management. The method presented in the paper is constructed for supply chains in net character. The method is used for simultaneous selection of suppliers, transport firms and transport means connected with the firms. The linear mathematical model of mixed integer programming is used in the method. The cost criterion is employed in the minimization function. The costs of marketing, transport, handling, storage and fines are regarded in this function. The schedules of transport tasks are constructed for selected transport means between the selected suppliers and the given buyers. Results of computational experiments with the proposed method are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.